Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 58, 2011, No. 2

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Pavel M a t e j o v i č, Náhoda ako subverzívny prvok filozofického a estetického diskurzu šesťdesiatych rokov 98 Jelena P a š t é k o v á, Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie v slovenskom hranom filme. Príspevok k medialite súčasného umenia 105 Fedor M a t e j o v, Básnický svet, text, pomenovanie (Z problematiky slovenskej poézie šesťdesiatych rokov) 118 Zora P r u š k o v á, Tematické diferencie v koncepte referenčného( moderného) a autoreferenčného ( postmoderného) naratívu alebo ako si porozumieť s literatúrou 125 ROZHĽADY Monika K a p r á l i k o v á, Takmer zabudnutý nakladateľ Leopold Mazáč 143 PRAMENE A DOKUMENTY Ivan K u s ý, Čas rozprávania Života Štefana Moysesa 165 RECENZIE Matejov, Fedor: Fragmenty (Z premien písania o literatúre od šesťdesiatych rokov po deväťdesiate roky) (Tomáš H o r v á t h) 173 Loth, Roman: Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego (Dana H u č k o v á) 176 Šrank, Jaroslav: Autorské texty s folklórnou dimenziou (Jana P á c a l o v á) 182 Mikulová, Marcela: Paradoxy realizmu. „Neklasickí“ klasici slovenskej prózy (František K o l i) 186 ANOTÁCIE Kákošová, Zuzana: Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte slovenskej literatúry (Daniel Š k o v i e r a) 193 Zborník Matice slovenskej – Literárna veda (Martin T v r d ý) 194

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 58(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Náhoda ako subverzívny prvok filozofického a estetického diskurzu .
(CHANCE AS A SUBVERSIVE ELEMENT IN THE 1960S PHILOSOPHICAL AND AESTHETIC DISCOURSE ).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

CHANCE, EVERYDAY LIFE, AUTHENTICITY, STORY

Autor na príklade vybraných textov (filozofické eseje) a filmov novej vlny zo šesťdesiatych rokov 20. storočia poukazuje na funkciu náhody ako subverzívneho prvku dobového filozofického a estetického diskurzu. Osobitne si všíma film M. Formana Černý Petr, eseje Vladimíra Mináča (Paradoxy okolo umenia) a prácu J. P. Sartra Marxizmus a existencializmus. Paralelne s kategóriou náhodného si všíma aj motívy každodennosti a autenticity, ktoré sa predtým ocitali akoby v úzadí – to, čo sa dovtedy vnímalo ako marginálne a nesystémové, sa stáva legitímnou súčasťou teoretickej reflexie. Autor v závere konštatuje, že úlohu náhody v literatúre, umení a filme nemožno v šesťdesiatych rokoch redukovať len na akúsi ľubovôľu, či nespútanú živelnosť. Jej funkcia skôr súvisí s momentmi hravosti a spontánnosti, ktoré zároveň rehabilitujú každodennosť ako určitý tvorivý potenciál prítomný nielen vo filme a literatúre, ale aj hudbe a výtvarnom umení.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 58(2), 98-104.


 
 
Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie v slovenskom hranom filme. Príspevok k medialite súčasného umenia .
(TOTALITARIANISM INDEXES AND POP-CULTURAL INTERVENTIONS IN SLOVAK FEATURE FILM. A CONTRIBUTION TO THE CONTEMPORARY ART MEDIALITY ).
Jelena Paštéková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. jelena.pastekova@gmail.com

TOTALITARIANISM, PARADIGM CHANGE, DIFFERENCE, GENRE, ICONIC, SYMBOLIC, INDEX FEATURE FILM

Štúdia sa zaoberá obrazmi totalitarizmu v slovenskom hranom filme po roku 1989. Na pozadí historických, ekonomických, politických súvislostí sleduje mieru spoločenskej kritickosti v snímkach sedemdesiatych a osemdesiatych rokov a dokladá ich príkladmi trezorovaných a cenzurovaných filmov. Autorka si položila otázku, či sa po roku 1989 zmenila slovenská paradigma filmových reprezentácií totalitarizmu. Odpoveď hľadá prostredníctvom Peirceovej typológie znakovej triády. Tá jej dovolila určiť tri špecifické podoby konkrétnych diskurzov dedičstva totalitarizmu: líniu ikonickú, ktorá stavia na oživení konkrétneho zážitku, líniu symbolickú, čerpajúcu z pamäti a smerujúcu do budúcnosti a líniu indexovú, odkrývajúcu príčinný vzťah medzi minulosťou a prítomnosťou. Najpočetnejšiu skupinu tvorí ikonická línia, ktorá patrí kolektívnym minulostným príbehom a dominovala na prelome desaťročí a v prvej polovici deväťdesiatych rokov (The Right For The Past, Sitting On A Branch I Am Fine, Better To Be Rich And Healthy Than Poor And Sick, The Camp Of Fallen Women, When The Stars Were Red). Množstvom najmenšia je symbolická línia „thirdness”, ktorá patrí expresívnemu gestu emocionálneho protestu (See You In Hell, My Friends!, Rivers of Babylon). Podľa názoru autorky najväčší výhľad otvára indexová línia vzťahovej korelácie, umožňujúca minulostno-prítomnostnú juxtapozíciu (Private Lives, Tenderness, The City of the Sun, Mosquitoes‘ Tango). Vzhľadom na súčasné ekonomické možnosti a hodnotové preferencie je najželanejšia v kombinácii so žánrom (Music).

How to cite:
Paštéková, J. . Slovenská literatúra, 58(2), 105-117.


 
 
Básnický svet, text, pomenovanie (Z problematiky slovenskej poézie šesťdesiatych rokov) .
(THE POETIC WORLD, TEXT, NAME (ON THE SUBJECT OF SLOVAK POETRY IN THE 1960S) ).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

LYRICISM,INTERPRETATION, „CORPOREALITY“, „HEART“, „BELL“

Text koncipovaný ako príspevok k problematike slovenskej poézie šesťdesiatych rokov sa sústreďuje na jej dve kľúčové zbierky – Zvony M. Rúfusa z r. 1968 a Milovanie v husej koži M. Válka z r. 1965. Sleduje motiviku telesnosti, srdca, zvonov v súvislostiach emfaticko-dejinného „oživenia“ zmŕtvených vzťahov človeka k druhým, sebe, svetu – lyrika tu potom funguje ako raz melancholické (M. Rúfus), raz zasa travestovane sarkastické (M. Válek) deficitné, resp. deziluzívne svedectvo o „stave sveta“. Vitálne prežívaná telesnosť sa mení na relikty a stopy človeka – na spôsob symbolickej relikvie (u M. Rúfusa), degradovanej rekvizity (u M. Válka). V rámci synekdochických interpretácií sú do úvah kontrastujúco vtiahnuté aj texty J. Ondruša a I. Laučíka. Postup interpretácie neskrýva, že vždy je aj parafrázou, synekdochou, elipsou a amplifikáciou preberanej básne. Úbežníkom je však textom evokovaný svet. Predložený text možno chápať ako parciálny príspevok k „tematologickej poetike“ (označenie P. Zajaca), prepájajúcej motiviku, tropológiu a diskrétne zohľadňovaný dejinný kontext.

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 58(2), 118-124.


 
 
Tematické diferencie v koncepte referenčného (moderného) a autoreferenčného (postmoderného) naratívu alebo ako si porozumieť s literatúrou .
(THEMATIC DIFFERENCES IN THE CONCEPT OF THE REFERENTIAL (MODERN) AND SELF-REFERENTIAL (POSTMODERN) NARRATIVE OR HOW TO UNDERSTAND LITERATURE ).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

TOPOS, JOURNEY, REFERENTIALITY, SELF-REFERENTIALITY, THEMATOLOGY

Štúdia je príspevkom k výskumu vybraných textov slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia v optike tematologicko-topologického výskumu a štruktúrno-sémantickej interpretácie. Východiskom sú sujetovo-fabulačné a paralelne naratívne vlastnosti textu. Osnovou výkladu je chronotop cesty a od neho odvodené topické okolnosti epického naratívu, ktoré sa objavujú na troch úrovniach tematickej štruktúry epického rozprávania. Autorka ich vymedzuje ako osnovu, kulisu a digresiu, pričom v nich rozlišuje rôzne naratívne modality : od ostenzívne mimetických, až po autoreferenčne diskurzívne . Ťažiskom výskumu je preverovanie referenčných a autoreferenčných prvkov rozprávania v spojení s výskumom epiky ako tematicko-topologickej udalosti spojenej s aktom cestovania a premeny na ceste. Z metodologického hľadiska štúdia aplikuje tematologický prístup k literárnemu materiálu, pretože ho považuje za primerane komunikujúci a sprostredkujúci našu skúsenosť s literárnym textom ako predmetom interpretácie v diachrónnych kultúrnohistorických súvislostiach. Skúmaným materiálom sú texty R. Slobodu, V. Šikulu a P. Vilikovského, ktorým sa autorka venuje priebežne.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 58(2), 125-142.


 
 
Takmer zabudnutý nakladateľ Leopold Mazáč .
(AN ALOMST FORGOTTEN PUBLISHER LEOPOLD MAZAC ).
Monika Kapráliková 1)

1)Katedra kulturológie FF UK, 814 99 Bratislava, Gondova 2, P. O. Box 32. m.kapralikova@gmail.com

LEOPOLD MAZAC, SLOVAK LITERATURE EDITIONS, SLOVAK CULTURE PRESENTATION IN PRAGUE

Nakladateľstvo Leopolda Mazáča sa kedysi stalo synonymom úspechu mladej slovenskej literatúry i dobre etablovanou značkou. Po roku 1948 však vydavateľovo meno takmer vymizlo z česko-slovenských knižných dejín. Hoci sa o pripomenutie Mazáčových aktivít súvisiacich so slovenskou literatúrou v šesťdesiatych rokoch zaslúžil jeho dlhoročný spolupracovník i priateľ Ján Smrek, bilancujúca ani hodnotiaca štúdia u nás zatiaľ napísaná nebola. A to i napriek tomu, že Mazáč bol prvým vydavateľom, ktorý prelomil dlhoročný mýtus o finančnej nerentabilnosti vydávania slovenskej literatúry a spustil vlnu záujmu o novú i staršiu literárnu tvorbu. Predkladaná štúdia sa zaoberá vznikom, nakladateľskou históriou i prínosom českého nakladateľa Leopolda Mazáča pre slovenskú kultúru. Opierajúc sa predovšetkým o archívne materiály uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, Archivu Knihovny Národního musea v Prahe a Archíve umenia a literatúry v Martine, prináša u nás dosiaľ málo známe fakty súvisiace s témou.

How to cite:
Kapráliková, M. . Slovenská literatúra, 58(2), 143-164.