Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 57, 2010, No. 6*

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 57(6*)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

I. František Miko a literárna veda Jiří T r á v n í č e k, Tři určující inspirace (více než anamnéza, méně než analýza) 7 Ľubomír P l e s n í k, Autentickosť a solitérnosť Mikovho výrazu 10 Peter Z a j a c, Zážitkovosť – brikolážový príbeh jedného pojmu 14 René B í l i k, Mikov príspevok k ontológii textu 19 Fedor M a t e j o v, Ne-jubilejné poznámky k iniciatívam F. Miku a k možnej lekcii z nich pre prácu s básnickým textom 24 Miroslava R e ž n á, František Miko – paradigma vnútra 29 II. František Miko a jazykoveda Juraj V a ň k o, Dynamický algoritmus textu a vety 35 Jozef M l a c e k, O jednom pojme z mikovského inštrumentária štylistiky 41 Zuzana K o v á č o v á, Sústava výrazových kategórií ako štruktúra 46 Renáta H l a v a t á, Teória literárnej komunikácie, historizácia a časový aspekt štylistiky 52 Szabolcs S i m o n V znamení „tradície a kontextu“. O maďarskom preklade knihy Františka Miku: Od epiky k lyrike – Štylistické prierezy literatúrou a o jej recepcii v maďarskom kultúrnom kontexte

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 57(6*)