Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 57, 2010, No. 6

Content:


 

Obsah:

 
 
.


ŠTÚDIE Martin P r o c h á z k a, Romantický pluralismus: poezie, příroda, subjektivita 519 Lenka R i š k o v á, Literárne pojmoslovie Bohuslava Tablica II. Pojem poetské umění a jeho varianty v kontexte Tablicových literárnohistorických reflexií 538 Michal H a b a j, Dodatok k Básnikovi a žene (dve verzie jednej básne) 552 ROZHĽADY Radoslav P a s s i a, Časopis Krok. Literárna epizóda rokov 1966 – 1967 560 Soňa P a r i l á k o v á, Vertikalita druhových kvalít. (Obraz vedomia v Dušekovej próze Dym) 566 Ľubica S o m o l a y o v á, Mesianistické iskrice slovanského sveta (Samo Bohdan Hroboň: Slovenské iskrice) 579 DISKUSIA René B í l i k, Sú fikcie o ničom? (Nad kritickou štúdiou Tomáša Kubíčka) 589 RECENZIE Bažil, Martin: Centones Christiani. Métamorphoses d’une forme intertextuelle dans la poésie latine chrétienne de l’antiquité tardive (Daniel Š k o v i e r a) 599 Kubíček, Tomáš: Felix Vodička – názor a metoda. K dějinám českého strukturalizmu (Karol C s i b a) 600 Jedličková, Alice: Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely (Miriam S u c h á n k o v á) 603 Milčák, Marián: Mýtus a báseň (7 úvah o poézii) (Monika K e k e l i a k o v á) 605 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Od analýzy k interpretácii. K metodologickým impulzom myslenia Františka Mika (Nitra 14. septembra 2010) (Hana Z e l e ň á k o v á a Miroslava R e ž n á) 608

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 57(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Romantický pluralismus: poezie, příroda, subjektivita .
(ROMANTIC PLURALISMS: POETRY, NATURE, SUBJECTIVITY ).
Martin Procházka 1)

1)Ústav anglofónních literatur a kultúr Filozofická fakulta UK, 116 38 Praha, Nám. J. Palacha 2. martin.prochazka@ff.cuni.cz

PLURALISMS, POETRY, NATURE, SUBJECTIVITY

Romantismus není možné definovat na základě hodnotového nebo estetického kánonu, ani v opozici ke kánonům jiným, např. klasicistnímu. Existuje značné množství romantiků, jejichž tvorba má klasicistní rysy (např. Chateaubriand, Byron, Delacroix, Kleist aj.). Romantismus je třeba chápat jako „romantismy“ – vidět v něm především mnohost různých „myšlenkových celků“ a uměleckých forem, které se mohou objevovat současně v jedné kultuře. Článek má tři části. První se zabývá obecnými rysy romantického pluralismu, druhá romantickou filozofií přírody (F. Schelling) a třetí problematizací přírody v rané romantické poezii. Příroda se v romantickém pojetí problematizuje proto, že ji nelze zobrazit přímo a konkrétně v autenticitě lidských citů a prožitků. Řešením tohoto problému je pojetí romantické poezie jako nového typu komunikace mezi lidmi. Tato komunikace, opírající se o sílu metaforického jazyka přináší bezprostřední potěšení i poznání, jež sjednocuje lidi všech dob a kultur. Tím vlastně produkuje nové hodnoty, které nepozorovaně nahrazují nutné a přirozené pravdy lidských citů a tak vytvářejí nového člověka a jakousi „druhou přírodu“. Virtualita umění jako techniky komunikace a poznání citů je proto důležitější než realita přírody.

How to cite:
Procházka, M. . Slovenská literatúra, 57(6), 519-537.


 
 
Literárne pojmoslovie Bohuslava Tablica II. Pojem poetské umění a jeho varianty v kontexte Tablicových literárnohistorických reflexií .
(LITERARY TERMINOLOGY OF BOHUSLAV TABLIC II. THE TERM ART OF POETRY AND ITS VARIANTS IN THE CONTEXT OF TABLIC´S REFLECTION FROM HISTORY OF LITERATURE ).
Lenka Rišková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. lenka.riskova@gmail.com

POETIC ART, METRE, RHYME, COMPOSER, FANTASTIC

Na označenie básnickej činnosti používal Tablic viacero pojmových variantov. Charakterizoval nimi schopnosť literárne činných osobností tvoriť literárne diela vo veršovanej podobe a podľa pravidiel poetiky, čím špecifikoval básnickú činnosť a vymedzil ju tak od ostatných typov literárneho prejavu. Používal ich pomerne nesystematicky, preto nie je celkom zrejmé, či im prisudzoval aj osobitú významovú hodnotu. Sledovanie kontextu, v ktorom Tablic používal tieto pojmy, však vedie k úvahám, že nielen že odlišoval básnickú činnosť od ostatných druhov literárneho prejavu, ale aj rozlišoval jednotlivé spôsoby básnickej techniky. Vnútornú štruktúru verša rozlišoval podľa dvoch základných princípov. Buď išlo o stopovú organizáciu básnickej výpovede podľa pravidiel časomerného veršového systému, alebo boli jednotlivé časti verša usporiadané podľa presnej rytmicko-intonačnej schémy sylabického veršového systému. Kvalitu básnického prejavu však neodvodzoval výlučne od básnických zručností autorov a technickej dokonalosti ich básní. Ako protihodnotu k nim postavil fantáziu a tvorivú invenciu. Ovládanie a prísne dodržiavanie prozodických pravidiel tak zrejme neboli preňho jedinou a pravdepodobne ani úplne nevyhnutnou podmienkou obľúbenosti básnickej tvorby jednotlivých autorov medzi čitateľmi.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 57(6), 538-552.


 
 
Dodatok k Básnikovi a žene (dve verzie jednej básne).
(ADDITIONAL REMARKS ON BÁSNIK A ŽENA/THE POET AND THE WOMAN (TWO VERSIONS OF THE SAME POEM) ).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

SENSUAL VITALISM, MORAL VITALISM, RECONSTRUCTION, VERSION

Cieľom štúdie je poukázať na transformáciu Smrekovho básnického gesta tak ako ju vyjadrujú zmeny medzi časopiseckou (1925) a knižnou (1934) verziou skladby Básnik a žena. Vychádzame zo zistenia, že druhá, tretia a štvrtá kapitola básnickej skladby Básnik a žena sa v knižnej verzii (1934) odlišujú od pôvodnej, časopisecky publikovanej verzie (1925). Podstatná časť skladby prešla natoľko zásadnou a rozsiahlou rekonštrukciou, že do veľkej miery ide o dva rozdielne texty: v tomto zmysle potom nehovoríme o knižnom vydaní ako o vydaní „oneskorenom“, ale „prepracovanom“. Zmeny, ktoré Smrek v skladbe urobil pravdepodobne v období rokov 1933 a 1934 nie sú zaujímavé samé pre seba, ale skôr intenciou, ktorú vyjadrujú. Odráža sa v nich transformácia Smrekovho básnického gesta, tak ako sa postupne konštituovalo od dvadsiatych rokov 20. storočia k rokom tridsiatym: primárne vyjadrujú posun od vitalizmu senzuálneho k vitalizmu mravnému, resp. etickému. Prínos štúdie nachádzame už v samotnom poukázaní na existenciu dvoch rôznych verzií skladby, nakoľko literárna historiografia dosiaľ tento fakt ignorovala, resp. nekonštatovala. V kontexte nášho výskumu sú relevantné najmä zistenia ohľadom transformácie Smrekovho básnického gesta.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 57(6), 552-559.