Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 57, 2010, No. 4

Content:


 

Obsah:

 
 
.
(Content).


ŠTÚDIE Miriam S u c h á n k o v á, Túžba byť umelcom (Božena Slančíková Timrava: Veľký majster) 319 Michal J a r e š, Strážayova Palina 331 ROZHĽADY Milan Š ú t o v e c, Poznámky k niektorým momentom vývinu slovenskej literárnej vedy a špeciálne literárnej historiografie 343 Fedor M a t e j o v, Dejiny bez dejín? (Predbežné poznámky a otázky) 360 Pavel M a t e j o v i č, Poznámky k Marčokovým Dejinám slovenskej literatúry III 365 Vladimír B a r b o r í k, Možnosti literárnej historiografie: k súčasným podobám dejín literatúry 373 Dana H u č k o v á, Realizmus a moderna v Dejinách slovenskej literatúry z roku 2009 385 Ľubica S o m o l a y o v á, Štyri obrazy slovenskej poézie po roku 1989 392 Ivana T a r a n e n k o v á, Paralelné vesmíry (Alexander Halvoník: Literárne procesy v deväťdesiatych rokoch a súčasný literárny život na Slovensku. In: Sedlák, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II) 398 RECENZIE Gbúr, Ján: Hviezdoslav: Dramatická tvorba (Lukáš Š u t o r) 403 Pariláková, Eva: Pole, strom, kríž... a monitor. K problematike archetypálnych symbolov v súčasnej kultúre (Monika K e k e l i a k o v á) 405 Filipowicz, Marcin – Zachová, Alena: Rod V memoárech. Případ Hradec Králové (Karol C s i b a) 408

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 57(4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Túžba byť umelcom (Božena Slančíková Timrava: Veľký majster).
(DESIRE TO BE AN ARTIST (Bozena SlančikovaTimrava: Velký majster)).
Miriam Suchánková 1)

1)Ústav slovenskej literatúty SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. msuchankova@centrum.sk

THEME OF ARTIST, IRONY, DESTRUCTION OF ROMANTIC MYTH

V novele Veľký majster Timrava skoncovala s predstavu národne zapálených zemanov a umelcov. Konštruuje triezve typy umelcov, pre ktoré je tvorba serióznym zamestnaním. Vyviazanie umenia spod tlaku národnobuditeľských ambícií a autorkino polemické odmietnutie romanticko-sentimentálnej produkcie, prezentovanej Vajanským a jeho epigónmi, vedie k tematizovaniu ctibažných pohnútok postáv, ktoré sa kríži s lenivosťou, spoločenskou neužitočnosťou, príživníctvom. Titulná postava prechádza sebapremenou, tematizovanou ako oprostenie sa od márnomyseľnosti v prospech autentickosti sebavyjadrenia. Úsilie a tvorivý zápas umelca pritom neopisuje len ironicky, ale aj s dávkou empatie. Na rozdiel od Vajanského Timrava deštruuje klišé, skúma umelecký proces s cieľom vyjadriť skutočné, aj nelichotivé rozmery spontaneity, ktorú tým zároveň obnovuje. Za týmto rozvrstvením sa ukrýva názor na odlišnosť inšpiračných zdrojov tvorby. Timrava zdôrazňuje sujetové zložky textu a najkritickejšie súdy dáva vysloviť postavám. Dôsledkom je ústup autorského subjektu do úzadia a vzdanie sa možnosti priamej intervencie do textu. Tento postup Timrave umožnil interpretačne posunúť exkluzívnu a na Slovensku aj ideologicky zaťaženú tému umenia a zdôrazniť aj negatívne konotácie vnímania umelcov v očiach meštiakov.

How to cite:
Suchánková, M. . Slovenská literatúra, 57(4), 319-330.


 
 
Strážayova Palina.
(STRÁŽAY´S PALINA ).
Michal Jareš 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, 110 00 Praha 1, Na Florenci 3/1420. jares@ucl.cas.cz

20TH CENTURY SLOVAK POETRY, STRÁŽAY, ŠTEFAN, MODERN LYRIC, CIVILISM

Tato studie si podrobně všímá sbírky Štefana Strážaye Palina z roku 1979. Danou sbírku lze chápat jako jistý zlom v básníkově vývoji, při kterém autor s definitivní platností přešel od převažujících, místy čistě lyrických záznamů, k vlastnímu sebevyjádření i vlastnímu způsobu psaní a jazyku. V první části se studie věnuje zejména dobové recepci sbírky a přináší přehled i o diskusi, která nad sbírkou vznikla v roce 1981 v časopise Romboid. Ve druhé části se pak detailně věnuje rozdílům mezi časopiseckým a knižním otiskem tří vybraných básní. Ukazují se v nich posuny místy i významové, které pomáhají detailněji pochopit básníkovu práci nad konečným, finálním zněním básně.

How to cite:
Jareš, M. . Slovenská literatúra, 57(4), 331-342.