Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 57, 2010, No. 5

Content:


 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Lenka R i š k o v á, Literárne pojmoslovie Bohuslava Tablica I. Obsahová diferenciácia pojmu literní umění (literné umenie) 415 René B í l i k, Interpretačná sonda do „obrazov z nedávnych čias“ (Ján Kalinčiak: Reštavrácia) 429 Ivana T a r a n e n k o v á, „Z teplého hniezda.“ K zdrojom Kukučínovej melanchólie 438 Michal H a b a j, Ján Smrek: Básnik a žena 446 ROZHĽADY Fedor M a t e j o v, Báseň J. Ondruša Hlasy na možnom tematicko-žánrovom pozadí mladej slovenskej poézie druhej polovice päťdesiatych a začiatku šesťdesiatych rokov 483 Gabriela M a g a l o v á, Tvorivé postupy Štefana Moravčíka v poézii pre deti 492 KRONIKA Milanovi Šútovcovi k sedemdesiatke (Dana H u č k o v á) 506 Milan Šútovec – 70 (Vladimír P e t r í k) 508 RECENZIE Gáfriková, Gizela (ed.): Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. – 18. storočia (Katarína Ž e ň u c h o v á) 510 Ako čítať traktátovú literatúru 17. – 18. storočia (Marta K e r u ľ o v á) 512 Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny.Česká literatura v letech1905 – 1923 (Dana H u č k o v á) 514

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 57(5)


 
 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 57(5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Literárne pojmoslovie Bohuslava Tablica I. Obsahová diferenciácia pojmu literní umění (literné umenie) .
(LITERARY TERMINOLOGY OF BOHUSLAV TABLIC I. DIFFERENTIATION OF THE CONCEPT OF THE “ART OF LITERATURE” ).
Lenka Rišková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. lenka.riskova@gmail.com

“THE ART OF LITERATURE “, EDUCATION, BOOK CULTURE, LITERATURE, AESTHETIC FUNCTION, “WELL-DESERVED MEN IN THE AREA LITERATURE“, LITERARY ARTIST

Literné umenie – či už vo význame písaného slova, resp. písaného prejavu, ako jedného zo základných prostriedkov na prenos informácií, alebo vo význame kníh a knižnej kultúry, alebo aj v abstraktnom význame vzdelania a vedomostného rozhľadu – malo prvorado mobilizovať úsilie o zlepšenie životnej úrovne a podieľať sa na stabilizovaní etických a náboženských noriem v spoločenskom vedomí. V neposlednom rade rástol aj jeho význam ako prostriedku na aktivizovanie jazykového a kultúrneho povedomia jednotlivých formujúcich sa etnických, resp. národných spoločenstiev. Sledovanie Tablicovho vzťahu k liternému umeniu v jeho komplexnom význame, ktoré je možné uskutočniť na materiáli jeho výrokov či už z básnických a prozaických textov, alebo aj zo sprievodných komentárov k vydaniam jeho vlastných i prekladových kníh, vedie k úvahám, že už rozlišoval jednotlivé typy literárneho prejavu a od výlučne informatívnej funkcie literárnej výpovede špecifikoval funkciu estetickú.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 57(5), 415-428.


 
 
Interpretačná sonda do „obrazov z nedávnych čias“ (Ján Kalinčiak: Reštavrácia).
(THE INTERPRETATION OF THE “PICTURES OF LATE TIME“ (JAN KALINCIAK: RESTAVRACIA /RESTORATION/) ).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

ROMANTICISM, REALISM, PICTURE AS A GENRE, RATIONAL SCEPSIS, ROMANTIC IRONY

Štúdia sa interpretačne zaoberá jedným z najznámejších textov slovenskej romantickej literatúry, prózou Jána Kalinčiaka Reštavrácia. Problémové východisko pre prítomnú interpretáciu tvorí literárnou historiografiou a následne školskou literárnovýchovnou praxou fixovaný názor o realistickom charaktere tejto prózy. Oproti takejto literárnohistorickej klasifikácii textu kladie autor štúdie dôraz na jeho romantický charakter. Ukazuje na konštitutívnu úlohu racionálnej skepsy v texte, ktorú identifikuje ako základné sémantické gesto Jána Kalinčiaka nielen v tejto próze, ale aj v prózach napísaných v historickom žánri. Tie v celku prozaikovho diela fungujú ako „paradigma“ postupov a konvencií pre čítanie Reštavrácie. Štúdia odkrýva zakladajúce znaky žánru „obrazu“ v štruktúre Kalinčiakovej prózy a ukazuje na jej konexie s ranoromantickým konceptom romantickej irónie.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 57(5), 429-437.


 
 
„Z teplého hniezda.“ K zdrojom Kukučínovej melanchólie.
(“Z TEPLEHO HNIEZDA” (FROM THE NESTLIKE HOME.) TO THE REASONS OF KUKUCIN´S MELANCHOLY ).
Ivana Taranenková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . Ivana.Taranenkova@savba.sk

MARTIN KUKUCIN, SLOVAK LITERARY REALISM, MELANCHOLY

Štúdia analyzuje tri prózy Martina Kukučína, v ktorých opakovane spracováva autobiograficky založenú epickú situáciu odchodu dieťaťa z rodného domu, „z teplého hniezda“. Sú to poviedky Z teplého hniezda (1885), Veľkou lyžicou (1886) a Do školy (1893). V kultúrnom povedomí sú zafixované ako súčasť lektúra detskej literatúry. Spracovávaný motív patrí ku konštantným motívom tvorby M. Kukučína. V súvislosti s ním sa v jeho prózach objavuje melanchólia, ktorú rovnako môžeme považovať za dôsledok modernej situácie – neukotvenosti indivídua, straty opory, miznutia sveta tradičných, archaických hodnôt, reakciu na vpád modernej doby do ľudských životov. Kukučín sa opakovane vracia k tradičnému archaickému, nemennému a rozjatrene vníma neodvratnosť zmeny a plynutia času. Návratné spracovávanie epickej situácie opustenia, či vysotenia „z teplého hniezda“ v autobiografických prózach Martina Kukučína nemožno pripisovať iba traumatickej životnej skúsenosti autora, nemožno ich vidieť ako dôsledok nešťastných rodinných rozhodnutí, pretože sa dotýka archetypálnej situácie „vrhnutosti do sveta“ z intímneho priestoru rodinu, ktorý je u Kukučína realizovaný obrazmi rodného domu, či metaforicky obrazmi „teplého hniezda“ ,ako na ne vo svojej práci Poetika priestoru poukázal Gaston Bachelard.. Melanchólia prítomná v analyzovaných prózach Martina Kukučína tak bude melanchóliou spojenou s vedomím neodvratnosti plynutia času, straty detstva ako jediného obdobia nekomplikovanej súvislosti a priehľadnosti, jasnej danosti vecí života.

How to cite:
Taranenková, I. . Slovenská literatúra, 57(5), 438-445.


 
 
Ján Smrek: Básnik a žena.
(JÁN SMREK: THE POET AND THE WOMAN ).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

SECULAR SPIRITUALITY – ETHOS – TROUBADOURS´ POETRY

Cieľom štúdie je v kontexte básnickej skladby Básnik a žena poukázať na etický a mravný základ Smrekovej umeleckej filozofie, koncepcie lásky a erotiky. Básnická skladba Básnik a žena vychádza knižne v roku 1934, o desať rokov neskôr ako boli prvé štyri kapitoly publikované časopisecky – v súvislosti s knižným vydaním nehovoríme však o vydaní oneskorenom, ale prepracovanom. V centre Smrekovej skladby sa nachádza vzťah básnika a ženy, na inej úrovni je to vzťah poézie a lásky. To sú dve ústredné témy, ktoré identifikujeme v neoddeliteľnom celku ako samotné jadro Smrekovej umeleckej filozofie. Smrekova koncepcia lásky ako sily humanizujúcej priamo odkazuje na koncepciu lásky v trubadúrskej poézii, pričom rozvíja viaceré ďalšie noetické i estetické toposy stredovekej kurtoázie. V tomto kontexte chápeme i typicky smrekovskú ambivalenciu medzi senzualitou a galantnosťou, medzi telesnou túžbou a duchovným obdivom, medzi erosom a étosom. Práve tento ľúbostný paradox sa rovnako ako v trubadúrskej poézii aj u Smreka stáva funkciou a podobou svetskej spirituality. Smrekova koncepcia lásky sa neoddeliteľne spája s mravným poriadkom, povaha Smrekovej erotiky je etická. Zároveň Smrek v skladbe Básnik a žena formuluje ideové východiská svojej tvorby, svoju umeleckú a básnickú filozofiu. Prínos štúdie sa ozrejmí už s ohľadom na fakt, že i napriek svojej popularite skladba Básnik a žena sa dosiaľ nestala predmetom podrobnejšej literárnovednej analýzy. Pre ďalší výskum sú podstatné predovšetkým naše zistenia ohľadom Smrekovej koncepcie lásky a jej afinít k stredovekej trubadúrskej poézii v jej humanistickom rozmere.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 57(5), 446-482.