Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 57, 2010, No. 3

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 57(3), 201-318.


 
 

Obsah:

 
 
.


Download Fulltext

ŠTÚDIE Erika B r t á ň o v á, Vzťah slova a obrazu v Doležalovej Tragoedii 201 Vladimír B a r b o r í k, Rozprávanie (aj) o rozprávaní (Vincent Šikula: S Rozarkou) 211 Tomáš H o r v á t h, Drsná škola: Zrod literatúry z ducha pulp magazínov a cesta späť 226 ROZHĽADY Radoslav P a s s i a, Druhé mesto (Priestor Košíc v súčasnej slovenskej literatúre) 259 Aleksandra H u d y m a č, Vyhnanec z ríše fantázie, čiže zúfalstvo slovanského intelektuála. O listoch Pavla Jozefa Šafárika Františkovi Palackému 270 Marcela M i k u l o v á, Oskára Čepana zmysel pre jazyk a systém 285 Pavel M a t e j o v i č, Čepan a Bakošova historická poetika 291 Peter Z a j a c, Inovatívnosť Oskára Čepana 296 PRAMENE A DOKUMENTY Monika K a p r á l i k o v á, Deviatka osudová pre Elán i jeho redaktora 300 RECENZIE Vajanský, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. Články (Milan K e n d r a) 307 Sýkora Michal: Vize řádu světa v moderní próze (Miriam S u c h á n k o v á) 311 Šrank, Jaroslav: Nesamozrejmá poézia (Ján G a v u r a) 313 Šámal, Petr: Soustružníci lidských duší (Vladimír P e t r í k) 316

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 57(3), 201-318.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Vzťah slova a obrazu v Doležalovej Tragoedii .
(The Relationship of Word and Picture in Doležal´s Tragedy).
Erika Brtáňová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. Erika.Brtanova@savba.sk

CLASSICISM, AUGUSTIN DOLEZAL, EMBLEMS, VISUALISATION

Autori 18. storočia pracovali s vizuálnymi predstavami čitateľa. Vhodným príkladom je epická skladba Augustína Doležala Pamětná celému světu Tragoedia (1791). Doležalovo jazykovo literárne stvárnenie textu má vizuálny rozmer. V kapitolách venovaných každodennosti (obyvatelia a podoba pozemského sveta) je evidentná inšpirácia Komenského koncepciou viditeľného sveta (Orbis pictus). Doležal reflektoval súveké architektonické umenie (opis rajskej záhrady ako francúzskeho parku) a portrétovú tvorbu (portrét liptovského zemana). V jazykovo literárnom spracovaní textu nachádzame dôkazy o využití postupov emblematickej poetiky (tzv. „nahé emblémy“). Signálom vizualizácie pri opisovaní sveta remeselníkov je používanie básnických prívlastkov, ktoré už nie sú príznakom klasicistickej normy, ale novej estetickej paradigmy.

How to cite:
Brtáňová, E. . Slovenská literatúra, 57(3), 201-210.


 
 
Rozprávanie (aj) o rozprávaní (Vincent Šikula: S Rozarkou).
(THE NARRATION (AND ALSO) ON THE SUBJECT OF NARRATION (VINCENT ŠIKULA: S ROZARKOU/ WITH ROZÁRKA/) ).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

NARRATOR – NARRATION, 60-TIETH, SENTIMENTALISM

Štúdia je venovaná interpretácii jednej z najznámejších a najpopulárnejších próz slovenského spisovateľa Vincenta Šikulu. Novela S Rozarkou (1966) patrí do prvého, vývinovo najproduktívnejšieho obdobia autorovej tvorby (práce zo 60. rokov) a reprezentuje jednu z dvoch výrazných tendencií spisovateľovho diela – tendenciu, v ktorej sústredil svoju pozornosť na privátnu problematiku, na jeden vzťah, jeden osud. Paralelne s ňou sa v polyfónne vedenom rozprávačskom prúde knihy Nebýva na každom vŕšku hostinec začala rozvíjať druhá, spoločensko-dejinná línia Šikulovej tvorby, vrcholiaca v prozaickej zbierke Ťažisko. Štúdia je pokusom o postihnutie naratívnej koncepcie prózy, ktorá je určovaná dvomi protirečivými intenciami. Rozprávač a protagonista príbehu, opatrujúci dospelú, no mentálne nevyvinutý sestru Rozarku, nemôže (nechce) vysloviť zrejmé, teda pomenovať sestrin stav. Prázdny priestor po zamlčanom je nútený vyplniť niečím iným, takým, čo s bezprostredne doliehajúcou danosťou nemá nič spoločné; takmer polovicu naratívnej plochy diela potom zaberajú vložené rozprávania. Zdanlivo prostý, do privátneho priestoru lokalizovaný príbeh krátkeho spolužitia dvoch súrodencov nenápadne tematizuje niektoré zo zdrojov a zakladajúcich formových princípov rozprávačstva; próza s Rozarkou je tak aj rozprávaním o zrode rozprávača pod vplyvom neprajnýc okolností. Vincent Šikula v tejto novele rozvíja osobitý variant sentimentalizmu. Dielo je jedným z vrcholov významnej tendencie autorovej tvorby, ktorú možno pomenovať ako regionálne príznakový príspevok k slovenskej verzii „citovej výchovy“, tendencie spájajúcej Šikulove práce s dielami jeho mladších súčasníkov Rudolfa Slobodu, Pavla Vilikovského, Dušana Kužela či Pavla Hrúza.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 57(3), 211-225.


 
 
Drsná škola: Zrod literatúry z ducha pulp magazínov a cesta späť.
(HARD-BOILED SCHOOL: THE BIRTH OF LITERATURE COMING FROM THE PULP MAGAZINES AND A WAY BACK ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

GENRE, DETECTIVE STORY, HARD-BOILED SCHOOL

Štúdia mapuje konštitúciu literárneho smeru drsnej školy (hard-boiled school) od ukážok časopisecky publikovaných poviedok v pulp magazíne Black Mask cez najreprezentatívnejšie romány jej hlavných predstaviteľov až po epigónov. Dashiell Hammett interne transformoval literárnu gramatiku detektívneho žánru zmenou chronotopu (veľkomesto, podsvetie) a nastolením realistickej motivácie vrážd. Z formuly klasickej detektívky však dne prevzal jej rébusový element a schému záhada – logické riešenie. Nasycuje pritom omány aj postupmi iných žánrov (western v The Red Harvest, gotický román v The Dain Curse). Pri interpretácii kladieme dôraz na otvorenosť postáv hlavných hrdinov – pátračov (detektíva z Kontinentálnej, Sama Spadea a Neda Beaumonta) s ich nejasnou motiváciou, ktorej napomáha aj filmová technika narácie. Pri interpretácii diela Raymonda Chandlera sa zaujímame o jeho proces „kanibalizácie“ – využívania motívov zo starších poviedok v jeho neskorších románoch a sledujeme stupňovanie deziluzívnosti v zakončeniach (román Long Goodbye oproti poviedke The Curtain, román Farewell, my Lovely oproti poviedke Try the Girl). Termín „drsná škola“ presahuje detektívny žáner a pokrýva širšie žánrové pole (napr. aj gangsterský román a kriminálny príbeh vraha u Jamesa Cainea a Jima Thompsona). V románoch epigóna drsnej školy Mickeyho Spillanea sledujeme o. i. sémantickú líniu schizofrénie v pláne hlavnej postavy detektíva (miešanie tematickej vonkajšej a rozprávačskej vnútornej perspektívy).

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 57(3), 226-258.