Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 57, 2010, No. 2

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 57(2)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.


Download Fulltext

ŠTÚDIE Ivan J a n č o v i č, Paradoxná podstata príbehu v Ballových prózach 105 ROZHĽADY Jozef M l a c e k, Z osobných spomienok na Albína Bagina 126 Ján Š t r a s s e r, Aké dôležité je mať Bagina 130 Rudolf C h m e l, Zajatci svojej generácie 134 Vladimír P e t r í k, Baginovi Traja majstri 139 Stanislav R a k ú s, Baginov výskum času a priestoru v prozaickom texte 141 Jana K u z m í k o v á, Citové prototypy v debute Pavla Vilikovského Citová výchova v marci 145 Fedor M a t e j o v, K jednej drobnej zápletke vo veci „interpretačnej kritiky“ a možnej lekcii z nej (chiazmus textov A. Bagina, J. Števčeka, M. Hamadu, V. Marčoka) 152 Ján G a v u r a, Albín Bagin a ideál poézie 157 Vladimír B a r b o r í k, Albín Bagin: poznámky ku kritickému typu 161 Mária V a l e n t o v á, Príspevok Albína Bagina do teórie literárnej komunikácie alebo Čitateľský aspekt z hľadiska literárnej kritiky 165 Karol C s i b a, Bagin o vlastnostiach memoárov 178 Anna V a l c e r o v á, Tvorca hry 181 Peter Z a j a c, Štyri poznámky k pojmu modernosť u Albína Bagina 182 RECENZIE Suchoń-Chmiel, Barbara: Spóźnione spowiedzi czyli autobiografie uwikłanych w historię pisarzy słowackich XX wieku (Karol C s i b a) 187 Kiss Szemán, Róbert: …Garázda emberek az etymologusok (Irodalmi tanulmányok) (Peter K á š a) 189 Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w roku mickiewiczowskim 2005 (Irena B i l i ń s k a) 192 ANOTÁCIE Žemberová, Viera (ed.): Genologické a medziliterárne štúdie (Priesečníky umenia a vedy) (Marcel F o r g á č) 196 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009 (Radoslav P a s s i a) 199

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 57(2), 105-200.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Paradoxná podstata príbehu v Ballových prózach.
(PARADOXICAL ESSENCE OF THE STORY IN BALLA´S FICTIONS ).
Ivan Jančovič 1)

1)Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB, Banská Bystrica. jancovic@fhv.umb.sk

STORY, PLOT, LITERARY GENRE, “NON-TEXTUAL” SPACE OF FICTION

Štúdia je zameraná na prozaické postupy a ich sémantické implikácie v textoch slovenského spisovateľa Ballu. Autor vysvetľuje paradoxnú podstatu príbehu Ballových próz prostredníctvom charakteru „udalosti“, odlišnej od udalosti sujetového textu, ktorou je prekročenie hranice oddeľujúcej dve rozdielne sémantické polia. Ballove texty predvádzajú nemožnosť zmeny negatívneho položenia protagonistu. Podstata tematizovaného problému je svojou podstatou blízka nesujetovému textu a protirečí obvyklému zameraniu príbehovosti na dynamickú interakciu medzi subjektom a prostredím. Statická povaha témy vyžaduje inovácie svojho textového spracovania a zároveň tieto pokusy zásadne determinuje. Pretože sujetovú detenziu autorské uchopenie témy nepripúšťa, o to väčšia je zameranosť autora na postupy, ktoré dokážu rozložiť disproporčné polohy témy aj mimo priamej verbalizácie. V rámci fikčnej sémantiky tento účel zabezpečuje kontaminácia fikčného sveta prvkami presahujúcimi „reálnu“ dimenziu a využívanie obrazných zložiek textu. Paralelne s oboma postupmi sa v Ballovej tvorbe prejavuje aj tendencia k rozvinutejšej prozaickej štruktúre. Ak je v našom kultúrnom okruhu príbeh nositeľom potenciálnej extenzie, „príbeh“ v Ballových textoch predstavuje zahatanie extenzie a tým aj nemožnosť zakúsiť inosť bytia v pohybe. Preto tieto prózy poskytujú minimálnu priechodnosť do „zatextového“, katarzného priestoru. Dôvodom sťaženej komunikatívnosti je zacyklenosť subjektu v kauzalite príčin a následkov a absencia hoci len náznaku prielomu v jeho stave. Cesta k uvoľneniu nahromadenej tenzie sa potom neotvára samotným textom, ale vyžaduje vykročenie mimo neho.

How to cite:
Jančovič, I. . Slovenská literatúra, 57(2), 105-125.