Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 56, 2009, No. 4

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(4)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Lenka R i š k o v á, Zuzana Babylonská – Tablicov literárny experiment? 249 Ivan J a n č o v i č, Poetika kompozície v Hrúzovej knihe Pereat 271 ROZHĽADY Miriam S u c h á n k o v á, Umenie slonovinovej veže (Ivan Horváth: Život s Laurou) 289 PRAMENE A DOKUMENTY Ľubomír Ď u r o v i č, Ako Bardejovský katechizmus modifikoval Luthera 306 Jana P á c a l o v á, Poznámky k pozostalosti Sama Bohdana Hroboňa (Zápisy rozprávok zo začiatku roku 1845) 311 DISKUSIA Jaroslav Š r a n k, K Hochelovmu prehľadu slovenskej poézie po roku 1989 318 Karol C s i b a, Vyrovnanosť v skratke (Slovenská literatúra po roku 1989) 326 RECENZIE Bílik, René: Historický žáner v slovenskej próze (Zuzana D r a g u l o v á) 330 Horváth, Tomáš: Ján Hrušovský a modernizmus (Marta S o u č k o v á) 334 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV. (Radoslav P a s s i a) 338 Vedecká konferencia Hviezdoslav v interpretáciách (Radoslav P a s s i a) 340

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Zuzana Babylonská – Tablicov literárny experiment? .
(ZUZANA BABYLONSKÁ – TABLIC´S LITERARY EXPERIMENT? ).
Lenka Rišková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. lenka.riskova@gmail.com

OCCASIONAL POETRY, BIBLICAL SUZANNE, BABYLONIA

Zuzanu Babylonskú, básnickú skladbu príležitostného charakteru, ktorá však už na prvý pohľad narúša tradičnú schému príležitostných básní gratulačného typu, možno považovať za umelecký skvost slovenskej literatúry prelomu 18. a 19. storočia. Je totiž mozaikou množstva detailných umeleckých artefaktov v obraznosti aj v netradičnom kompozičnom riešení. Tablic v nej experimentuje so štruktúrou, kompozíciou i s rozsahom skladby, využíva nezvyčajné motívy a obrazy, netradičnú veršovú, resp. rytmickú schému a celkovo v nej zaujíma prinajmenšom pozoruhodný autorský postoj. Zmapovanie Tablicovej autorskej stratégie uplatnenej v tomto texte by mohlo napomôcť pri prehodnocovaní jeho básnickej tvorby, resp. jej významu pre následný vývoj našej literatúry v období prelomu 18. a 19. storočia. Je možné, že práve tento typ tvorby mu poskytol vhodný priestor na realizovanie špecifických, v našom literárnom prostredí zatiaľ stále netradičných literárnych postupov, ktoré sa už plnohodnotne uplatnili vo vyspelých európskych literatúrach.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 56(4), 249-270.


 
 
Poetika kompozície v Hrúzovej knihe Pereat .
(POETICS OF COMPOSITION IN A BOOK PEREAT BY PAVEL HRÚZ ).
Ivan Jančovič 1)

1)Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB, Banská Bystrica. jancovic@fhv.umb.sk

PEREAT; POETICS OF FICTION, COMPOSITION, TEXT INTERPRETATION

Štúdia je zameraná na kompozíciu knihy Pavla Hrúza Pereat. Autor štúdie používa pojem kompozícia vo význame zahŕňajúcom tektonicko-tematickú stránku diela aj jeho významovú výstavbu. Teoretickým východiskom štúdie je predstava o dynamickej podstate kompozície prozaického textu. Vytvára ju synchrónna súčinnosť postupov, ktoré zabezpečujú kontinuitu a diskontinuitu kompozície. Autor sa zaoberá vybranými zložkami kompozície Pereatu, ktoré plnia zjednocujúcu aj rozpájajúcu funkciu. Sedem textov knihy opisuje ako postupnosť siedmich naratívnych transformácií východiskovej fabuly, teda ako sedem relatívne samostatných sujetových riešení, ktoré svojimi motivickými súvislosťami a významovými korešpondenciami zároveň tvoria logicky prepojenú postupnosť udalostí, nazvanú ad hoc vytvoreným (pomocným) pojmom archisujet. Konštituovanie narácie teda v Pereate prebieha dvojúrovňovo. V oscilácii medzi oboma rovinami možno zachytiť účinok textu neredukovateľný na ktorúkoľvek zo „samostatných“ próz. Porozumenie textu permanentne pulzuje medzi významami generovanými jednotlivými príbehmi a významovou líniou vyvstávajúcou na úrovni archisujetu. Rozlíšenie dvojstupňového transformovania epickej matérie sa javí ako užitočné pri vysvetľovaní umeleckej kvality Hrúzovej knihy a determinantov ovplyvňujúcich interpretáciu textov.

How to cite:
Jančovič, I. . Slovenská literatúra, 56(4), 271-288.