Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 56, 2009, No. 3

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(3)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

PAMÄŤ LITERÁRNEJ VEDY Dana K r š á k ov á, K životným jubileám Rudolfa Chmela a Vladimíra Petríka 169 Radoslav P a s s i a, „Ako to klokočom vrelo v peknom duchu Štúrovom...“ K „diskusii“ o monografickom spracovaní osobnosti Ľ. Štúra 172 Jelena P a š t é k o v á, Východ a Západ alebo o relativizácii (Česká próza v roku 1963) 176 Vladimír B a r b o r í k, „Najzhovievavejší z kritikov“ – kritik miery: črta (Vladimír Petrík: Hľadanie prítomného času) 183 Michal H a b a j, Ján Smrek (Eva Ave) 188 Fedor M a t e j o v, Na margo poézie a prózy (lyriky a epiky) ako dvoch podôb kritickej iniciácie a inšpirácie pri práci s literatúrou 201 Jelena P a š t é k o v á, Démonizmus a civilizmus 206 Pavel M a t e j o v i č, Petrík o Mináčovom rozhraní (Náhoda ako generátor udalosti) 210 Karol C s i ba, Subjektívna pravdivosť memoárov (Spomienkové prózy A. Plávku, J. Poničana a J. Smreka) 216 Tomáš H o r v á t h, Zostup do hlbín suterénu, výstup do výšin povaly 221 Peter Z a j a c, O umení starnúť 233 RECENZIE Ján Kollár a slovenská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej európe (Peter K á š a) 237 Bláhová, Kateřina – Petrbok, Václav (ed.): Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století (Plzeň, 22. – 24. února 2007) (Miriam S u c h á n k o v á) 239 Bílik, René: Historický žáner v slovenskej próze (Ľubomír K o v á č i k) 241 ANOTÁCIE Žemberová, Viera (ed.): Teória umeleckého diela 3 (Ľubomír K o v á č i k) 243 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Vražda v zasadačke. Podoby detektívneho žánru (Jana P á c a l o v á) 245

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(3)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
„Ako to klokočom vrelo v peknom duchu Štúrovom...“ K „diskusii“ o monografickom spracovaní osobnosti Ľ. Štúra.
(“HOW IT BUBBLED WARMLY IN THE NICE SPIRIT OF ŠTÚR...“ TO “DISCUSSION“ ON A MONOGRAPH ABOUT PERSONALITY OF Ľ. ŠTÚR ).
Radoslav Passia 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . rpassia@gmail.com

ĽUDOVÍT ŠTÚR, LITERARY HISTORIOGRAPHY, LIFE AND ARTISTIC WORK

Článok ukazuje, že od 19. storočia až dodnes sa objavujú úvahy o podobe adekvátneho monografického spracovania centrálnej postavy slovenského národného obrodenia Ľudovítovi Štúrovi (1815 – 1856). Podľa autora článku je najväčším problémom existujúcich monografií jednostranný ideologický výklad, hoci Štúrove rôznorodé aktivity nemožno zredukovať na jednu spoločnú ideologickú platformu. Výsledkom takejto redukcie je sústavný pocit nekomplexnosti, neuspokojivosti a tendenčnosti kulturologických a literárnovedných interpretácií Štúrovho pôsobenia. Autor navrhuje rešpektovať ambiguitu Štúrovho diela ako pozitívnu, sémanticky neredukovateľnú vlastnosť a rezignovať na hľadanie spoločnej premennej v sérii Štúrových kognitívnych omylov a diskontinuít. Autor článku navrhuje skôr prístup, ktorý život a dielo Ľ. Štúra predstaví ako umelecký projekt, jedinečnú cieľavedomú performanciu, ktorej dominuje asketická láska k znamenitosti.

How to cite:
Passia, R. . Slovenská literatúra, 56(3), 172-175.


 
 
Východ a Západ alebo o relativizácii (Česká próza v roku 1963).
(EAST AND WEST OR ABOUT RELATIVISM (CZECH FICTION IN 1963) ).
Jelena Paštéková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. jelena.pastekova@gmail.com

EXOTIC, IDENTITY, CZECH-SLOVAK RELATIONSHIPS, CZECH LITERARY CONTEXT, INTERCOMMUNITY

Jubilejný príspevok, inšpirovaný výročím Rudolfa Chmela, sa zaoberá typológiou vzťahov českej a slovenskej kultúry na základe literárnych textov, ktoré sa stretli a vyšli v r. 1963. Ide o První sešit Směšných lásek Milana Kunderu, Legendu Emöke Josefa Škvoreckého a Hodinu ticha Ivana Klímu s medzistupňom jeho slovenského cestopisu Mezi třemi hranicemi z r. 1960. Rozdiel slovenskej a českej identity v nich zároveň zohráva špecifickú estetickú úlohu. Autori tematizujú sémantickú diferenciu na osi kultúrnej identity a etnickej a osobnostnej dištancie. Všetky texty signalizujú vedomie prirodzených súvislostí (similaritu), ale aj významovú škálu diferencie, ktorá umožňuje problematizovať myšlienkové a inštitucionálne konvencie a na pozadí iného uvažovať o otázkach existenciálnych, typických pre šesťdesiate roky. V kultúrnych štúdiách sa etnickosť pokladá za sprostredkujúcu úroveň miestneho a globálneho poriadku. Ivan Klíma po invokatívnom cestopise Mezi třemi hranicemi v románe Hodina ticha pred existenciálnou naliehavosťou slovenskej témy cúvol a ponechal ju v hraniciach exotického regionalizmu, Milan Kundera ju rozmenil na topografické reálie a šifru mýtickej paradigmy, Josef Škvorecký ustúpil pred temnotou maďarsko-cigánsko-slovenskej duše. Štúdia ukazuje, akým spôsobom sa v šesťdsiatych rokoch menila pozícia česko-slovenského kultúrneho rámca.

How to cite:
Paštéková, J. . Slovenská literatúra, 56(3), 176-182.


 
 
„Najzhovievavejší z kritikov“ – kritik miery: črta (Vladimír Petrík: Hľadanie prítomného času).
(”THE MOST FORBEARING OF THE CRITICS “ – A CRITIC OF AN ADEQUATE MEASURE: SKETCH (VLADIMÍR PETRÍK: SEEKING THE PRESENT TIME ).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

LITERARY CRITICISM, FICTION, DEVELOPMENT, MEASURE

Článok je venovaný prvej literárnokritickej knihe Vladmíra Petríka, výberu zo štúdií a recenzií Hľadanie prítomného času (1970). Je pokusom prostredníctvom niekoľkých kritérií postihnúť charakteristické prvky Petríkovho kritického gesta. Jeho literárnokritickou doménou bola próza, a to nielen tá s primárne estetickými ambíciami. Mal porozumenie pre reálnu sociálnu funkčnosť literatúry, venoval sa aj literatúre faktu, vedeckej fantastike, detektívke atď. Jeho prístup bol (a zostáva) recepčný, je kritikom na strane čitateľa. Na horizonte jeho uvažovania je však vždy prítomné vedomie vývinového procesu literatúry. Integrálnou súčasťou knihy sú literárnohistorické štúdie venované peripetiám slovenskej literatúry po roku 1945. Jeho reflexia prítomnej prózy je nadčasová. Nebol typom generačného kritika, nemal ambície aktuálnu literatúru „usmerňovať“. Stál skôr „nad“ vecou, a z tejto pozície dovidel niekedy aj o niečo „ďalej“ než situáciou pohltení súčasníci. Určujúcou bola preňho negatívna skúsenosť prvej polovice 50. rokov. Išlo o obdobie extrémov, v ktorom sa na niekoľko rokov stratila podstata kritickej funkcie (literatúra – a spolu s ňou kritika – sa stali nástrojmi propagandy) a „miera vecí“ (nielen v umení). Práve miera je tým, čo potom Vladimír Petrík dôsledne uplatňoval vo svojich kritických a literárnohistorických prácach.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 56(3), 183-187.


 
 
Ján Smrek (Eva Ave).
(JÁN SMREK (EVA AVE)).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

SEX, ETHOS, SACRAL CHARACTER

Cieľom štúdie je situovať básnickú skladbu Eva Ave do kontextu Smrekovej oficiálnej tvorby ako jej integrálnu súčasť a poukázať na estetické, etické a hodnotové rezíduá, ktorými sa spolupodieľa na vytváraní Smrekovho básnického modelu človeka a sveta. Básnická skladba Eva Ave vyšla neoficiálne a pod pseudonymom Cavaliere senza nome v roku 1942: radikálnym spôsobom eviduje niektoré základné kategórie Smrekovho básnického modelu ako sú napríklad sloboda, identita, étos alebo mravnosť. Uprostred vojnových rokov sa Smrek vracia k intímnej téme ženy, krásy a lásky, ktorej nosnosť skúma v kombinácii parodickej funkcie a pornografického štýlu. Smrekova paraliterárna skladba inovuje schémy ľúbostnej, resp. erotickej lyriky tak ako sú zaužívané v domácej literárnej tradícii a priamo vstupuje do konfrontácie so skladbami Ave Eva (Ján Kostra), Noc (Ján Poničan) a Básnik a žena (Ján Smrek). Napriek pornografickej žánrovej identite sa konštituuje na pozadí hodnotových (etických a mravných) východísk charakteristických pre oficiálnu časť Smrekovej tvorby: Eva Ave tak nie je iba výrazom subverzívneho gesta rúcania vznešených ideálov, ale za konštatovaním inštinktívnych a pudových síl prítomných v človeku identifikuje religiózne a sakrálne zdroje. Smrek ruší opozíciu profánneho a sakrálneho poukázaním na korešpondenciu medzi materiálnym a duchovným, integráciou tela do duchovného zážitku. Prínos štúdie nachádzam predovšetkým v potenciálnom otvorení diskusie o texte, ktorý sa stal súčasťou slovenskej literatúry až po viac ako polstoročí od svojho vzniku, ako i v situovaní skladby Eva Ave do kontextu oficiálnej Smrekovej básnickej tvorby.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 56(3), 188-200.


 
 
Na margo poézie a prózy (lyriky a epiky) ako dvoch podôb kritickej iniciácie a inšpirácie pri práci s literatúrou.
(CONCERNING POETRY AND FICTION (LYRICS AND EPICS) AS TWO FORMS OF CRITICAL INITIATION AND INSPIRATION IN DEALING WITH LITERATURE ).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

POETRY, FICTION, INTERPRETATION

Úvaha chce byť krátkym zhrnutím čitateľskej a sčasti aj pracovnej skúsenosti s textami venovanými slovenskej literatúre približne posledného polstoročia. Túto skúsenosť vyhrocuje do titulom formulovanej tézy. Dokladá ju ďalej enumeráciou z tohto hľadiska relevantných kľúčových mien a gest od moderny začiatku storočia, hlavne však od 30. a 40. rokov cez 60. roky po 70. a 80. roky. Písanie o poézii sa diferencovalo na staršiu líniu pesonalizujúcu (empatickú či kriticky dištančnú) s dôrazom na evokáciu diela a charakterológiu autora a metodicky postupujúcu líniu štrukturálnu. Tá v inšpiratívnej konfrontácii s premenami poézie konca 50. a 60. rokov vydala zo seba viacero interpretačných iniciatív, sústredených na významovo komplikované súdobé básnické texty. Próza – pri všetkých modernizačných premenách – svojimi členitejšie konštituovanými „svetmi“ akoby ešte vždy väčšmi korešpondovala s bezprostredným seba-pochopením spoločnosti, s jej oficiálnymi či alternatívnymi výkladmi, než súdobá poézia, ak sa neberie naivne len ako expresia alebo symptóm, svojou „svet“ roztvárajúcou explozívnosťou, kontemplatívnosťou, fragmentárnosťou atď. Menej konfliktnému transponovaniu prózy do literárnohistoriografického traktovania literatúry zrejme napomáhajú analógie naratívnej štruktúry umeleckej prózy a historiografického výkladu. Bežnú prácu s literatúrou problematizujúca skúsenosť s významovo silnou poéziou môže byť tak pripomienkou: dejiny nie sú len konštatovanou „následnosťou“ a „podobnosťou“ faktov (vo všetkých metodických travestiách ešte vždy comtovskej proveniencie), ale majú nespektakulárnu dimenziu „in actu“ absolvovaných významových ruptúr, explózií, epifánií, iluminácií či katastrof – práve na spôsob utvárania, diania, „práce“ lyrického textu.

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 56(3), 201-205.


 
 
Démonizmus a civilizmus.
(DEMONISM AND CIVILIZING ).
Jelena Paštéková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. jelena.pastekova@gmail.com

SOCIALIST REALISM, THE PERIOD OF THE 50TIETH, SCHEMATISM, CIVILISATION, MAGAZINE MLADÁ TVORBA, GENERATION

Pojem démonizmus sa v dejinách slovenskej literatúry zvyčajne vzťahuje k tradičnej opozícii mesta a dediny (naturizmus). Štúdia ukazuje iné rozmery tejto témy, ktoré vyrastajú z démonizácie sveta za železnou oponou. Zaoberá sa rozpačitým nástum novej generácie spisovateľov v druhej polovici päťdesiatych rokov (Anton Hykisch, Jaroslava Blažková, Jozef Kot), problémom zákazu (autocenzúra a cenzúra) tematizácie každodenného života v tomto období, vstupom roviny životných faktov a empírie prostredníctvom alternatívneho žánru umeleckej reportáže (Ladislav Mňačko, Roman Kaliský, Dominik Tatarka, Alfonz Bednár). Podnety všednosti, drobných civilných príhod, aj keď sám civilizmus nepredstavoval estetickú hodnotu, sa umelecky rozvinuli až v šesťdesiatych rokoch, predovšetkým u Jána Johanidesa a v prácach ďalšej prozaickej generácie. Experimentovanie s umeleckým materiálom jej umožnilo odkryť nové rozmery skutočnosti. Štúdia upozorňuje na pojmový aparát práce Vladimíra Petríka (Generačné pohyby v literatúre druhej polovice päťdesiatych rokov, 1975), ktorý dobovými termínmi, pomenúvajúcimi súvekých „démonov“, dokázal spoľahlivo rozlíšiť ideologické a estetické kritériá.

How to cite:
Paštéková, J. . Slovenská literatúra, 56(3), 206-209.


 
 
Petrík o Mináčovom rozhraní (Náhoda ako generátor udalosti).
(PETRÍK ABOUT MINÁČ´S BOUNDARY-LINE (COINCIDENCE AS A GENERATOR OF CIRCUMSTANCES) ).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

SOCIALIST REALISM, ACCIDENT, POPULAR LITERATURE

Autor sa vo svojom príspevku zaoberá štúdiou Vladimíra Petríka, ktorá je venovaná Mináčovej novele Na rozhraní (1954). Petríkova interpretácia vyšla v roku 1981, teda v období tzv. „normalizácie“ (1969-1989). To zároveň predurčilo jej celkové dobové vyznenie. Napriek tomu však autor považuje tento text za veľmi podnetný a kľúčový z hľadiska hodnotenia tvorby Vladimíra Mináča. V. Petrík poukázal na ideologickú schematickosť Mináčovej novely, ktorá bola symptomatická pre socialistický realizmus prvej polovice 50-tych rokov, pričom zároveň odkrýva aj jeho primárne autorské motivácie. Petríkova pozornosť sa tu sústreďuje na motív náhody, resp. na spôsob, akým ho Mináč kompozične začleňuje do svojej prózy. Motív náhody sa objavuje aj v neskoršej Mináčovej tvorbe, najmä v esejach zo 60-tych rokov. Tu si Mináč od tohto pojmu zachováva kritický odstup. Motív náhody sa v Mináčovej tvorbe objavuje v rozličných kontextoch – raz ako tvorivý princíp (generátor udalosti), inokedy v nej nachádza prejav autorskej ľubovôle, ktorá neguje umenie. Autor súčasne upozorňuje aj na potrebu žánrového preklasifikovania Mináčovej tvorby, na čo v 90-tych rokoch upozornil aj Peter Zajac, ktorý sa okrem iného odvoláva práve na Petríkovu štúdiu. Zajac u Mináča nachádza paralely so stredovekými žánrami (tradícia kalendárovej literatúry). Mináčova novela Na rozhraní sa tak stáva súčasťou populárnej literatúry, na čo poukázali nielen V. Petrík a P. Zajac, ale predtým už v 60. rokoch aj Bohuš Kováč.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 56(3), 210-215.


 
 
Subjektívna pravdivosť memoárov (Spomienkové prózy A. Plávku, J. Poničana a J. Smreka).
(SUBJECTIVE TRUTH OF MEMOIRS (MEMOIRS OF A. PLÁVKA, J. PONIČAN AND J. SMREK) ).
Karol Csiba 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. csiba0@gmail.com

SUBJECTIVITY, AUTHENTICITY, MEMORIES, OF DOCUMENTARY CHARACTER

Text je správou o analýze a interpretácii troch memoárov. Jeho hlavným cieľom je porovnanie spojitostí a odlišností medzi kultúrnou pamäťou a funkciou literatúry. Ďalším cieľom textu je náčrt stratifikácie zmien po ústavnom rozpade v roku 1918. Memoáre písané autormi Jánom Smrekom, Jánom Poničanom a Andrejom Plávkom reprezentujú odlišné podoby prístupu k vonkajšej skutočnosti. Výskum Vladimíra Petríka predstavuje metodologický základ celého článku. Jeho poznatky z oblasti literárnej histórie poukazujú na to, ako literárne texty akceptujú, formujú a reprodukujú štruktúry a prvky neliterárneho diskurzu. Tento záver poukazuje na prístupový kľúč k non-fikcionálnej próze.

How to cite:
Csiba, K. . Slovenská literatúra, 56(3), 216-220.


 
 
Zostup do hlbín suterénu, výstup do výšin povaly.
(DECLINE TO THE DEPTH OF THE BASEMENT, ASCENSION TO THE HEIGHT OF THE CEILING ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

GENRE, CRIME STORY, PULP MAGAZINES, PAP, MINIMISED DESCRIPTION

V úvode štúdie konštatujeme, že spoločenská i literárna kríza v období schematizmu, ktorý potláčal „nízke“, zábavné žánre ako „buržoázny prežitok“, mala aj svoje neintencionálne pozitívne dôsledky pre písanie o detektívke: následný boom vydávania detektívok v 60. rokoch 20. storočia priniesol so sebou aj potrebu ich obhajoby, čo sa dialo pomocou erudovanej literárnovednej reflexie (J. Škvorecký, J. Zábrana, F. Jungwirth, K. Földvári, dr. R. Štukovský, V. Petrík, T. Schwarz, E. Klinger a iní). V ďalšej časti štúdie prechádzame do „suterénu“ detektívneho žánru a analyzujeme literárne postupy príbehov Nicka Cartera, Toma Sharka a Léona Cliftona. Analyzujeme napríklad príbehy Toma Sharka, ktoré zachovávajú mnohé zo schémy klasickej detektívky: páchateľ je vždy utajený, nasleduje naratívny blok vyšetrovania (v „tomsharkovkách“ dobrodružný a dominantný v celej kompozícii) a napokon je v riešiacej scéne páchateľ odhalený ako jedna z účinkujúcich postáv, tá najmenej nápadná („the least-likely person“). Na rozdiel od klasickej detektívky však tieto príbehy nedodržiavajú zásady fair play, v tých časoch už detektívkarskymi zákonodarcami sformulované. Touto vlastnosťou sa k „tomsharkovkám“ návratne približujú súčasné trilery, samozrejme, už väčšmi zápletkovo i štylisticky prepracované.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 56(3), 221-232.