Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 56, 2009, No. 2

Content:


 
Content .


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(2)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Pavel M a t e j o v i č, Nikdy nie si sama ako literárny gýč? 81 Tomáš H o r v á t h, Niekoľko čudných udalostí vyrozprávaných na Baker Street – 2. časť 98 ROZHĽADY Erika B r t á ň o v á, Niekoľko poznámok k časovej veršovanej skladbe Mateja Markoviča st. 125 Miriam S u c h á n k o v á, Proroctvo doktora Stankovského alebo nutnosť voľby. Cesta hľadania ľudskej a umeleckej integrity (Jozef Cíger Hronský: Proroctvo doktora Stankovského) 136 RECENZIE Mýtus a geografie : svět, prostor a jejich chápání ve starších a novějších kulturách (Jana P á t k o v á) 154 Doruľa, Ján (ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry (Jana P á c a l o v á) 156 Mikulová, Marcela: Tajovského obrodenecká moderna (Vladimír P e t r í k) 158 Horváth, Tomáš: Ján Hrušovský a modernizmus (Jana K u z m í k o v á) 159 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Žáner traktátu a modlitby v kultúre 17. a 18. storočia ( Oľga V a n e k o v á – Adelaida M e z e i o v á) 163 Vedecký seminár pri príležitosti jubilea Rudolfa Chmela (Ivana T a r a n e n k o v á) 166 Vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Petríka (Jana P á c a l o v á) 167

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Nikdy nie si sama ako literárny gýč? .
(YOU ARE NEVER ALONE AS A LITERARY TRASH? ).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

LITERARY TRASH, SOCIALIST REALISM, POPULAR LITERATURE

Autor sa vo svojej štúdii zaoberá interpretáciou Mináčovej prózy Nikdy nie si sama, ktorá vyšla v roku 1962. Zároveň si všíma aj obsiahlu diskusiu, ktorá sa uskutočnila na stránkach literárnych časopisov o tejto dvojnovele v rokoch 1962 – 1963. Zvlášť upozorňuje na obsiahlu kritickú reakciu Bohuša Kováča, ktorá bola z pohľadu dobovej situácie prvej polovice 60. rokov výnimočným kritickým výkonom a bola porovnateľná s kritikami a polemikami M. Hamadu. B. Kováč predovšetkým upozornil na problém žánrovej klasifikácie Mináčovej tvorby, ktorá v 50. a 60. rokoch nadobúda formu exemplárnej a populárnej literatúry (tradícia kalendárovej literatúry), čím vytvoril pôdu na jej žánrové a hodnotové prevrstvenie. Práve táto problematika je ústrednou témou aj autorovej štúdie. Opiera sa predovšetkým o semiotické a kulturologické analýzy U. Eca z prvej polovice 60. rokov, ktoré majú s Kováčovou kritickou argumentáciou viacero spoločných paralel. Z hľadiska aktuálnych výskumov autor vychádza z prác českých literárnych teoretikov a historikov (D. Mocná, P. Janáček), ktorí upozorňujú na určité žánrovo-typologické príbuznosti medzi socialistickým realizmom a populárnou literatúrou. Autor prichádza k záveru, že Mináčova dvojnovela Nikdy nie si sama je typickým príkladom „socialistického midcultu“, ktorý mal plniť predovšetkým ideologické funkcie, pričom estetická funkcia sa ocitla v úzadí. Táto Mináčova autorská intencia je identifikovateľná predovšetkým v závere prózy, kde sa Mináč vracia k budovateľskej poetike 50. rokov. A práve tu autor nachádza najproblematickejší rozmer tejto prózy, ktorú sa Mináč snažil ozvláštniť motívmi prevzatými zo sentimentálnej a erotickej literatúry (tie mali zároveň plniť funkciu „čitateľskej pútavosti“). To spolu s ideologickou faktúrou vygenerovalo kuriózny žánrový hybrid.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 56(2), 81-97.


 
 
Niekoľko čudných udalostí vyrozprávaných na Baker Street - 2. časť.
(Some Weird Events Have Been Told in the Baker Street – 2nd Part ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

DETECTIVE STORY, VICTORIANS, STRANGE, GENRE

Štúdia analyzuje kompozičnú, motivickú a štylistickú štruktúru Doylových holmesovských detektívok a snaží sa určiť aj ich vývinovú hodnotu v rámci transformácií detektívneho žánru. Situuje Doylove texty aj vzhľadom na viktoriánsky kultúrny kód a súbežné literárne a svetonázorové smery. Ako najdôležitejšiu kategóriu konštrukcie holmesovských záhad vyznačujeme kategóriu čudného, bizarného, občas až groteskného. Zločinný plán či prekročenie nejakého rádu (order) (prírodného či spoločenského) „preráža“ na fenomenálny povrch v podobe série čudných a absurdných udalostí, ktoré nahliada ten, čo sa ocitá v osídlach zločincov. Keď rozum, vtelený do geniálneho detektíva, odhalí pravú motiváciu, tak odór čudesného mizne: detektívov (pátračský a riešiaci) výkon prinavracia absurdne sa javiacemu svetu jeho racionálny poriadok. Neskoršiemu pravidlami „uzákonenému“ typu klasickej detektívky dostojí len menšina Doylových textov. Postupujúca schematizácia žánru sa zbavuje tej najcharakteristickejšej časti doylovského dedičstva: kategórie čudného, ktorá podlieha operácii presunu a redukcie: v ďalšom vývine žánru je aplikovaná výlučne na motív vraždy (keď vraždu ozvláštňuje a maskuje), a nie na celkový motív záhady, ako to bolo u Doyla.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 56(2), 98-124.