Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 56, 2009, No. 1

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(1)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Lenka R i š k o v á, Niekoľko poznámok o vzťahu Bohuslava Tablica k bernolákovcom 1 Irena B i l i ń s k a, Synovia bez otcov (O hľadaní slovenskej národnej identity v období romantizmu) 15 Tomáš H o r v á t h, Niekoľko čudných udalostí vyrozprávaných na Baker Street – 1. časť 28 ROZHĽADY Fedor M a t e j o v , Na margo „voľnej hry obrazotvornosti“ ako možnej lyrickej „cesty k slobode“ v poézii šesťdesiatych rokov 57 KRONIKA Stredoeurópan (K životnému jubileu Doc. PhDr. Rudolfa Chmela, DrSc.) (Vladimír P e t r í k) 64 K životnému jubileu prof. PhDr. Tibora Žilku, DrSc. (Peter Z l a t o š) 66 RECENZIE Kiss Szemán, Róbert: Magyarország panaszától Szlávia panaszáig. Irodalmi tanulmányok (Od žaloby Uhorska po žalobu Slávie. Literárne štúdie) ( Peter K á š a) 69 Olexák, Peter: Kodikológia (Adam B ž o c h) 71 Krejčí, Karel: Sociologie literatury (Radoslav R a f f a j) 72 Z VEDECKĚHO ŽIVOTA Správa z konferencie Od praotca k ockovi (Irena B i l i ń s k a) 74 Autentické dotyky nitrianskej recepčnej estetiky alebo 40 rokov svojbytného vedeckého úsilia (Eva P a r i l á k o v á) 75

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Niekoľko poznámok o vzťahu Bohuslava Tablica k bernolákovcom .
(SOME REMARKS ON RELATIONSHIP OF BOHUSLAV TABLIC AND ).
Lenka Rišková

LITERARY LANGUAGE, LITERARY ACTIVITIES, CZECHO-SLOVAK LANGUAGE

Literárnohistorický výskum vzájomných vzťahov slovenského evanjelického a katolíckeho spoločenstva (resp. protestantských stúpencov češtiny ako literárneho jazyka v slovenskom prostredí a bernolákovcov) v období prelomu 18. a 19. storočia nemožno obmedzovať len na jazykovú problematiku. Tablic síce do svojej sumarizácie literárnohistorickej reflexie literárnej tvorby v slovenskom prostredí zaradil len príslušníkov evanjelickej konfesie, resp. „po česko-slovensky“ píšucich autorov a snahy bernolákovcov o presadenie pôvodného, domáceho slovenského jazyka vo funkcii knižného jazyka zásadne odsudzoval. Medzi oboma konfesionálnymi spoločenstvami ale nemožno pozorovať výraznejšiu vzájomnú nevraživosť –oba „tábory“ sa navzájom reflektovali a sledovali svoje aktivity. Zmapovanie Tablicových názorov na podobu literárneho jazyka v slovenskom prostredí potvrdzuje, že akceptoval pôvodný slovenský jazyk. Slovenské jazykové prvky hodnotil ako prostriedky obohacovania českého jazyka. Dá sa predpokladať, že práve z tohto dôvodu by mu potom mohol prinajmenšom konvenovať záujem bernolákovcov o pôvodný jazyk. Tablic totiž rešpektoval nanajvýš historickú, resp. štátnopolitickú spolupatričnosť Čechov a Slovákov, ale nikdy neakceptoval princíp ich národnej jednoty. Jeho voľbu česko-slovenského jazyka tak možno hodnotiť skôr ako pragmatické rozhodnutie pre „jednoduchšiu“ cestu, pretože čeština bola jazykom s oveľa bohatšou literárnou a kultúrnou tradíciou. Možno tak usudzovať, že napriek rozdielnym predstavám o podobe literárneho jazyka v slovenskom prostredí, v otázke pôvodu panónskych Slovákov nemuseli byť Tablicove predstavy veľmi vzdialené od názorov bernolákovcov.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 56(1), 1-14.


 
 
Synovia bez otcov (O hľadaní slovenskej národnej identity v období romantizmu) .
(FATHERLESS SONS (ABOUT SEEKING SLOVAK NATIONAL IDENTITY IN ).
Irena Bilinska

ROMANTICISM, FATHERHOOD, SLOVAK ROMANTIC MYTHOLOGY

Cieľom štúdie je poukázať na formovanie sa slovenskej národnej identity prostredníctvom sledovania funkčného využívania motívu otca v tvorbe vybraných slovenských romantických autorov (Janko Kráľ, Andrej Sládkovič, Ján Botto a ďalší). Štúdia predstavuje iba mapovanie uvedenej problematiky, a preto ponúka zatiaľ iba predbežné závery. Vzťah k otcovstvu sa v štúdii vykresľuje na niekoľkých úrovniach – ako vzťah romantických tvorcov k vlastnému pôvodu a k vlastným biologickým otcom, ale najmä ako ich vzťah k literárnym predchodcom a k romantickej verzii slovenských národných dejín. Predbežný pohľad na vybrané texty, základné ciele a idey slovenského romantizmu, ako aj na mimoliterárnu činnosť romantických autorov-dejateľov dovoľuje dospieť k záveru o komplikovanom, vzdorovitom, väčšinou negatívnom vzťahu slovenských romantických tvorcov tak k ich predchodcom, ako aj k vlastným otcom, ktorí pochádzali z ľudových vrstiev. Výsledkom tohto procesu je nahradenie idey otcovstva ideou materstva, ktoré sa stalo základom pre slovenskú romantickú mytológiu a spolu s ňou aj pre tvorenú slovenskú národnú identitu.

How to cite:
Bilinska, I. . Slovenská literatúra, 56(1), 15-27.


 
 
Niekoľko čudných udalostí vyrozprávaných na Baker Street – 1. časť.
(Some Weird Events Have Been Told in the Baker Street – 1nd Part ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

DETECTIVE STORY, VICTORIANS, STRANGE, GENRE

Štúdia analyzuje kompozičnú, motivickú a štylistickú štruktúru Doylových holmesovských detektívok a snaží sa určiť aj ich vývinovú hodnotu v rámci transformácií detektívneho žánru. Situuje Doylove texty aj vzhľadom na viktoriánsky kultúrny kód a súbežné literárne a svetonázorové smery. Ako najdôležitejšiu kategóriu konštrukcie holmesovských záhad vyznačujeme kategóriu čudného, bizarného, občas až groteskného. Zločinný plán či prekročenie nejakého rádu (order) (prírodného či spoločenského) „preráža“ na fenomenálny povrch v podobe série čudných a absurdných udalostí, ktoré nahliada ten, čo sa ocitá v osídlach zločincov. Keď rozum, vtelený do geniálneho detektíva, odhalí pravú motiváciu, tak odór čudesného mizne: detektívov (pátračský a riešiaci) výkon prinavracia absurdne sa javiacemu svetu jeho racionálny poriadok. Neskoršiemu pravidlami „uzákonenému“ typu klasickej detektívky dostojí len menšina Doylových textov. Postupujúca schematizácia žánru sa zbavuje tej najcharakteristickejšej časti doylovského dedičstva: kategórie čudného, ktorá podlieha operácii presunu a redukcie: v ďalšom vývine žánru je aplikovaná výlučne na motív vraždy (keď vraždu ozvláštňuje a maskuje), a nie na celkový motív záhady, ako to bolo u Doyla.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 56(1), 28-56.