Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 55, 2008, No. 6*

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(6*)


 
 

obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

Vladimír P e t r í k, Milan Hamada – 75 3 Timotea V r á b l o v á, O peknej štepnici 6 Tibor P i c h l e r, O výhodách a nevýhodách romantizmu v nacionalizme 16 Andrej R o z m a n, Kultúrne vzťahy v období národného obrodenia (1809 – 1848) (Bartolomej Kopitar, Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Martin Hamuljak, Matija Čop, France Prešeren a iní) 21 Edita P r í h o d o v á, Dominanty literárnokritickej činnosti Jozefa Kútnika Šmálova 37 Daniel G r ú ň, Paradoxy interpretácie sochárstva v esejistickej tvorbe Dominika Tatarku 46 Silvia Č ú z y o v á, Kapitoly k modernej kritike: Jaroslav Honza-Dubnický a jeho kritika umenia v štyridsiatych rokoch 20. storočia 58 Iva M o j ž i š o v á, O jednom paradoxe pri zrode umeleckej kritiky 64 Pavol W i n c z e r, „Otváranie okien“ v Slovenských pohľadoch v šesťdesiatych rokoch 67 Fedor M a t e j o v, Na margo možno dnes už ako Atlantída zaliatej témy: „svet literatúry“ („poézie“) ako kritický problém 76 Pavel M a t e j o v i č, Nové slovo a počiatky normalizácie na Slovensku 81 Peter Z a j a c, Kulisy prechodného obdobia v rokoch 1985 – 1989 v slovenskej kultúre 90

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(6*)