Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 55, 2008, No. 6

Content:


 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Michal H a b a j, Ján Smrek (Cválajúce dni) 405 Jana K u z m í k o v á, J. Nižnánsky a J. Cíger-Hronský: Život ako legenda podľa Čachtickej panej a Andreasa Búra Majstra 422 ROZHĽADY Jana P a c á l o v á, Ján Kollár a rozprávky v Národných spievankách 432 Iva M á l k o v á, Komplementarita a asymetrie (česká a slovenská beletristická tvorba, kritika a teorie ve vybraných časopisech šedesátých let 20. století jako obraz literárních vztahů) 442 Katarína I h r i n g o v á, Strojopisné umenie a vizualizácia básnických textov 452 AKO ČÍTAŤ TRAKTÁTOVÚ LITERATÚRU Janka P e t ő c z o v á – M a t ú š o v á, Hudobnoteoretický traktát ako prameň muzikologického poznania 463 Ivona K o l l á r o v á, Predhovor ako prameň pre odkrývanie dejín knižnej kultúry? 468 RECENZIE Mikulová, Marcela: Tajovského obrodenecká moderna (Dana K r š á k o v á) 470 Rédey, Zoltán: Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačno kultúrnych premien (Valér M i k u l a) 472 Chatman, Seymour: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu (Miriam S u c h á n k o v á) 476 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Otázniky nad osmičkami (Adelaida M e z e i o v á) 479 Posledné veci človeka v slovenskej kultúre 17. – 18. storočia (Jana P á c a l o v á) 481

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(6)


 
 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Ján Smrek (Cválajúce dni) .
(Ján Smrek (Galloping Days) ).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

FREEDOM– ETHOS– CONTINUITY– CREATIVITY

Cieľom štúdie je upozorniť na tie rezíduá básnického sveta Cválajúcich dní, ktoré spolu so svojou estetickou realizáciou akcentujú, resp. predpokladajú etické východiská ako primárny zdroj Smrekovho básnického gesta. V poradí druhá básnická zbierka Jána Smreka Cválajúce dni vychádza roku 1925: oproti debutovej zbierke znamená radikálnu zmenu estetických, poetologických i typologických rámcov. Základné sémantické gesto zbierky potvrdzuje opustenie metafyzických ašpirácií a plánu večnosti prihlásením sa k fyzickému prežívaniu, oslobodeniu senzuálno-inštinktívnej vitality a plánu času. Napätie medzi lineárnym a cyklickým modelom sveta sa manifestuje na rôznych štrukturálno-sémantických úrovniach, pričom svoj výraz nachádza primárne v opozícií „hriešnosti“ (kultúra, mesto, prostitúcia) a „nevinnosti“ (príroda, dedina, panenstvo/materstvo). Nevyhnutným predpokladom Smrekovho modelu sveta je etické, mravné stanovisko, ktoré je práve súčasťou prírodného/prirodzeného poriadku a zárukou zachovania kontinuity bytia na individuálnej i druhovej úrovni (v kontexte Bergsonovej filozofie života). Celistvosť bytia a syntéza života je potom formulovaná už nie v antagonistickom, ale komplementárnom vzťahu koncepcií aktivity a pasivity, spontánnej vášne a vernej lásky, dobrodružstva a stálosti, konečna a nekonečna. V samom centre Smrekovho básnického sveta sa nachádza idea slobodného vývinu ľudského indivídua. Prínos štúdie nachádzam primárne v rozšírení estetických kontextov Smrekovho modelu sveta o dimenzie antropologicko-ontologické a to v nadväznosti na Bergsonovu filozofiu „tvorivého vývoja“.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 55(6), 405-421.


 
 
J. Nižnánsky a J. Cíger-Hronský: Život ako legenda podľa Čachtickej panej a Andreasa Búra Majstra .
(J. Nižnánsky a J. Cíger-Hronský: Life as a Legend According to The Lady of Čachtice and Andreas Búr Master ).
Jana Kuzmíková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Jana.Kuzmikova@gmail.com

ARTISTIC VS. POPULAR LITERATURE, A COGNITIVE ANALYSIS, A LEGEND

Cieľom štúdie je porovnať tzv. „populárnu“ a „vysokú“ literatúru. Rozdiely medzi nimi sú analyzované zo štrukturálneho aj kognitívneho hľadiska. Prístup autorky nie je primárne teoretický; príspevok patrí do sféry základného výskumu. Ako „rám“ analýzy sa používa žáner legendy, čo najprv pomáha určiť spoločné črty rozoberaných diel, aby sa neskôr odhalili ich rozdiely. Textová analýza sa zaoberá dvoma modernistickými románmi vychádzajúcimi z národných legiend: Čachtickou paňou J. Nižnánskeho a Andreasom Búrom Majstrom J. Cígera-Hronského. Romány narovnako pracujú s emóciami strachu, hnevu a násilia, ale výsledky analýzy zdôrazňujú diametrálne odlišné hodnotové úrovne formujúce „populárne“ písanie oproti „umeleckému“. Zatiaľ čo Čachtická pani je výtvorom o hroznej žene (jednotlivcovi), ktorá je porazená „spravodlivým“ zoskupením protivníkov, modernistický Andreas Búr Majster rozpráva o silnej, ušľachtilej osobnosti, zabitej nespravodlivým kolektívom. Hlavné body osnovy Čachtickej panej sú: záporná hrdinka - jej cieľom je večná fyzická krása; aby získala krv ako prostriedok mladosti, používa násilie; hlavný konflikt príbehu je sociálny a epický; kolektív protivníkov je spravodlivý; príbeh končí happy-endom; žánrom je melodramatický triler. Hlavné body románu Andreas Búr Majster sú z diametrálne kontrastných oblastí: hrdinom je kladný charakter, ktorý chce existovať vo večnej duchovnej čistote a namiesto násilia uprednostňuje obnovu pomocou obety; sujetový konflikt je vnútorný, morálny; kolektív protihráčov je nespravodlivý; príbeh je tragický a žánrom je baladická kázeň. Vďaka uvedomeniu si opačných hodnotových štruktúr oboch posudzovaných románov môžeme lepšie chápať potreby „ľudového“ čitateľa ako aj osamotenosť modernej „vysokej“ literatúry minulého storočia, ktorá nemá toľko čitateľov.

How to cite:
Kuzmíková, J. . Slovenská literatúra, 55(6), 422-431.