Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 55, 2008, No. 5

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(5)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE René B í l i k, Rozprávanie obyčajného alebo príbehy dlhého trvania (Historické prózy Jozefa Horáka, Margity Figuli a Ľuda Zúbka) 317 František K o l i, K vývinu slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia 348 AKO ČÍTAŤ TRAKTÁTOVÚ LITERATÚRU Erika B r t á ň o v á, „Milecov traktát“ z literárnohistorického hľadiska 370 Jan M a l u r a, Pohyb mezi žánry (Čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy) 378 Timotea V r á b l o v á, Funkcia satanského motívu v náboženskom texte O lstech a chytrostech ďábelských 387 RECENZIE Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia (Iva M á l k o v á) 399 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Česko-slovenské konfrontácie VII. (Radoslav P a s s i a) 403

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Rozprávanie obyčajného alebo príbehy dlhého trvania (Historické prózy Jozefa Horáka, Margity Figuli a Ľuda Zúbka) .
(Telling about Ordinary or Stories of Long Duration (Historical prose of Jozef Horák, Margita Figuli and Ľudo Zúbek) ).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

HISTORIC GENRE, LONG DURATION, MYTH, MYTHIC, ARCHETYPAL, ALLEGORIC

Prítomná štúdia je interpretačným čítaním kľúčových diel slovenskej literatúry napísaných v štyridsiatych a v polovici päťdesiatych rokov 20. storočia v historickom žánri; románu J. Horáka Zlaté mesto, M. Figuli Babylon a novely Ľ. Zúbka Skrytý prameň. Dôraz práve na tieto tri diela umožňuje ukázať, že historický žáner je založený na ambivalencii udalosti a trvania, a že tie podoby, ktoré nadobudol v sledovaných prácach, sú tematizáciou tejto ambivalentnosti. Do popredia v nich nevystupuje historická udalosť ako dynamické sujetové dianie, ale každodenný ľudský život ako prirodzené podložie práve tohto diania, pričom riadiacim prvkom tohto štruktúrneho usporiadania sú archetypálne konvencie mýtu. Čítanie Horákovho románu, románu M Figuli i čítanie novely Ľ Zúbka ukázalo, že týmito dielami sa predlžuje esteticko-problematizujúca línia v dejinách historického žánru v slovenskej próze otvorená ešte v čase romantizmu Jánom Kalinčiakom. Súčasne je možné konštatovať, že čítané prózy sú v dotyku aj s mýticko pragmatickou líniou, pretože súčasťou ich recepčného zmyslu je kontrafaktuálne pôsobenie voči dobovej spoločensko – politickej situácii. Predlžuje sa tak línia, na začiatku ktorej stál J. M. Hurban a ktorá pokračovala v medzivojnovom období historickými románmi Martina Kukučína a Martina Rázusa. Participácia próz, sledovaných v tejto štúdii, na oboch spomenutých líniách ukazuje na špecifiká času, v ktorom vznikali i na špecifické funkcie, ktoré sa v súvislosti s historickým žánrom ukazujú vždy, keď texty napísané v tomto žánri vystúpia v dobovom literárnom živote výrazne do centra pozornosti.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 55(5), 317-347.


 
 
K vývinu slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia .
(Remarks on Development of Slovak the 2nd Half of 20th Century Prose ).
František Koli 1)

1)Katedra slovenskej literatúry FF UKF, 949 74 Nitra, Štefánikova 67.

SLOVAK PROSE OF THE SECOND HALF OD THE 20TH CENTURY, EPIC MODELS, TOPOS

Príspevok „K vývinu slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia“ je koncipovaný ako prednáška a bol koncom novembra 2002 prednesený na Slavistickom inštitúte Viedenskej univerzity. Cieľom prednášky bolo priblížiť problematiku slovenskej prózy po roku 1945 zahraničným slovakistom, slavistom a tiež študentom slovakistiky a slavistiky. Súvisí s tým naratívno-esejistický charakter príspevku, v ktorom je slovenská próza druhej polovice 20. storočia charakterizovaná pomocou niekoľkých epických modelov, ktorým treba rozumieť ako epickým miestam vo svete. Literárnohistoricky vymedzeniu „miesta vo svete“ zodpovedá pojem topos, ktorý slúži na zarámcovanie literárnohistorickej rekonštrukcie, a je nielen hľadaný, ale tiež nachádzaný. Konkrétne ide o topos oceľového hradu, v ktorom sa odohráva svetovohistorický zápas, topos domov opustenosti, v ktorých sa literatúra po písmenách vpisuje na ľudskú kožu, topos staveniska, na ktorom vznikajú rozličné obytné priestory, chrániace pred chladom a prázdnotou sveta, a tiež topos sarkofágu, v ktorom – v zmysle Poeovho „predčasného pohrebu“ – ešte pred smrťou absolvujeme mŕtvy život. Napriek podstatným rozdielom, medzi týmito menovanými epickými miestami vo svete je možné nájsť aj styčné body. Ich spoločným menovateľom je neúnavné hľadanie takého miesta vo svete, na ktorom je človek chránený pred chladom a prázdnotou, miesta, kde môže ľudsky prežívať. Avšak tento posledný topos sa – ako to ukazuje próza Infekcia od V. Ballu, zo slovenskej prózy deväťdesiatych rokov definitívne vytráca. Epický hrdina totiž svojou existenciou infikuje nielen svoj dočasný domov, ale každé miesto sveta. Nedokáže viac vydržať „na žiadnom mieste“ a ostáva mu už len útek pred sebou samým.

How to cite:
Koli, F. . Slovenská literatúra, 55(5), 348-369.