Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 52, 2005, No. 1

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Peter Z a j a c, Básnik konca 3 Dana K r š á k o v á, S túžbou po ideáli (Svetozár Hurban Vajanský: Kotlín) 14 Marcela M i k u l o v á, Mýtus ako šifra národného (Jozef Gregor Tajovský: Náš Ježiško) 25 Vladimír B a r b o r í k, Jazdecká legenda vo vývine Vámošovej prozaickej tvorby 34 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (Jana K u z m í k o v á) 42 Zdenka S o j k o v á, Literární historik Jaroslav Vlček o nedoceněném Ľudovítu Štúrovi 46 Ľubica S o m o l a y o v á, Mystika ako inšpiračný zdroj mesianistickej poézie Sama Bohdana Hroboňa 57 DISKUSIA Adam B ž o c h, Miroslav Válek a poetika Studenej vojny 65 RECENZIE Řezníková, Lenka: Moderna & historismus. Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Dana K r š á k o v á) 71 Vo svojich stupajach. Básnické dielo Ivana Štrpku a hodnotové kritériá (Ľubica S o m o l a y o v á) 74 Goszczyńska, Joanna: Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia (Zuzana F e r u s o v á) 76 Maták, Eduard: Ján Botto – básnik a geodet (Magdaléna S e d l á č k o v á) 78

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 52(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Básnik konca.
(A Poet of the End).
Peter Zajac 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13.

Prelom 19. a 20. storočia tvorí prvý kľúčový uzol slovenskej literatúry dvadsiateho storočia. Došlo tu k stretu dvoch generácií a poetík. Tento stret sa pertraktuje v literárnom dejepisectve ako polemika parnasizmu a realizmu so vznikajúcou modernou. Porovnanie Hviezdoslavovej a Kraskovej lyriky, ako to ukazuje aj porovnanie Hviezdolsavovej básne Postrán cesty topole a Kraskovej básne Topole, však ukazuje, že oboch básnikov spájalo viacero spoločných momentov: dobový pocit melanchólie, situácia „dvoch duší“, individualistickej a kolektivistickej, pocit ľudského údelu, ktorý má podobu Sfingy, či pocit frustrácie z nadvlády pragmatizmu. Rovnako sa však ukazuje, že základný rozdiel ich poetík ostal neprekročiteľný. Hviezdoslavova poetika sa dostala s poetikou moderny v jednej chvíli do dostredivého pohybu, do dotyku, dokonca došlo k ich vzájomnému prieniku, no vzápätí aj k odstredivému pohybu, k vzájomnému odklonu, sprevádzanému polemickým neporozumením. Hviezdoslav ostal napokon básnikom konca.

How to cite:
Zajac, P. . Slovenská literatúra, 52(1), 3-13.


 
 
S túžbou po ideáli (Svetozár Hurban Vajanský: Kotlín).
(A Desire for An Ideal (Svetozár Hurban Vajanský: Kotlín)).
Dana Hučková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.sk

Román Kotlín (1901) od Svetozára Hurbana Vajanského (1847 – 1916) je autorovým posledným veľkým románom a svojím spôsobom završuje jeho románovú tvorbu z 80. a 90. rokov 19. storočia. Stojí na konci radu diel ako Suchá ratolesť (1884), Pustokvet (1893), Koreň a výhonky (1895 – 1896), pričom nadväzuje predovšetkým na prvý z nich, no so zreteľným ideovým prehodnotením. Kotlín bol Vajanského „historiografickou“ reakciou na aktuálne spoločenské dianie, na politické a národnostné problémy na Slovensku na konci 19. a začiatku 20. storočia. Ide o žánrovo a štýlovo heterogénny text, ktorý možno označiť prednostne za román politický, s rysmi politického pamfletu, román časový, zobrazujúci aktuálne problémy verejného života slovenskej spoločnosti, a tiež román kľúčový, ako „románový typ založený na efekte rozpoznania známych osobností pod maskou fiktívnych postáv“. Čitateľskú atraktívnosť mu mala dodať línia rodinného románu s príbehom lásky. Výraznou je secesná a dekadentná línia, zachytávajúca dobovú myšlienkovú atmosféru prelomu storočí. Hlavná postava Andrej Lutišič je dekadent myslením, cítením i spôsobom života, mladý starec z obdobia fin de siècle, predstaviteľ turgenevovského „zbytočného človeka“ a spielhagenovskej „problematickej povahy“. Napriek tomu, že dekadentná línia je nápadná, netreba zabúdať, že pri zobrazení dekadenta a atmosféry fin de siècle bola primárnym cieľom Vajanského pozícia anti-dekadencie. Základné autorovo gesto bolo pragmaticko-aktivistické a rozorvaní hrdinovia v ňom nemali žiadnu perspektívu. Z hodnotového hľadiska v románe najdlhšie pretrvala dokumentárna línia. Preto môže byť Kotlín nezámerným literárnym svedectvom o procesoch politickej, ekonomickej a spoločenskej modernizácie na Slovensku na prelome storočí, avšak aj to len s vedomím, že u Vajanského išlo o vytváranie ideálnej reality, o prenášanie ideálov do reálnych faktov.

How to cite:
Hučková, D. . Slovenská literatúra, 52(1), 14-24.


 
 
Mýtus ako šifra národného (Jozef Gregor Tajovský: Náš Ježiško).
(Myth As A Code of National Aspect (of Jozef Gregor Tajovský: Náš Ježiško)).
Marcela Mikulová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Marcela.Mikulová@savba.sk

Krátka poviedka Náš Ježiško patrí do tematického okruhu Tajovského zberateľstva a záujmu o národopis. Poviedku Náš Ježiško (1918) napísal Tajovský ako legionár na konci prvej svetovej vojny. Je to text s lyrickými reminiscenciami, ktorý nás prenáša časmi, keď rozprávač ako dieťa zažíva ohurujúce dojmy z vianočnej omše, vybavuje si vône kadidla, spevy pastierov, radosť všetkých zúčastnených nad narodením Ježiška. Po rokoch sa v chráme zavádzajú nové poriadky, reči (maďarskej) už ľudia nerozumejú, ba aj Ježiško je iný, lebo má čižmy s ostrohami. Mágiu ľudovej obradnosti tu autor spája so slovenským slovom, ktoré tu nadobúda sémantiku reprezentatívneho znaku. Prostredníctvom mýtu o narodení Krista Tajovský znázorňuje, ako jeho deštruovaním maďarizácia zasiahla národnú podstatu.

How to cite:
Mikulová, M. . Slovenská literatúra, 52(1), 25-33.


 
 
Jazdecká legenda vo vývine Vámošovej prozaickej tvorby.
(Rider’s Legend in the Development of Vámoš´s Prose Work).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

Novela slovenského spisovateľa Gejzu Vámoša Jazdecká legenda vyšla v roku 1932. Súdobá kritika i literárna história zhodnotili knihu ako neproblémové, oddychové intermezzo: v edičnej postupnosti sa Jazdecká legenda nachádza medzi dvomi najzávažnejšími dielami autora, románmi Atómy Boha a Odlomená haluz. Interpretácia Vámošovej novely umožnila autorovi štúdie sledovať premeny, ktorými prešiel žáner legendy v novšej slovenskej próze. Z pôvodného hagiografického kontextu sa transformoval na útvar ironicky a parodicky zhodnocujúci „nižšie“, pokleslejšie podoby ústnej slovesnosti. Jazdecká legenda je zároveň profesnou prózou, ktorá tematizuje skúsenosť s inštitúciou armády. Vámoš ňou protirečivo nadväzuje na svoje predchádzajúce dielo – „lekársky román“ Atómy Boha (1928), ako aj na niektoré tendencie v česko-slovenskej a európskej medzivojnovej literatúre.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 52(1), 34-41.