Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Slovenský národopis/Slovak Ethnology

Logo

Domovský ústav: Ústav etnológie SAV

Jazyk: slovenský a anglický

www: www.uet.sav.sk/?q=sk/slovensky-narodopis

E-mail:

Adresa:
Slovenský národopis - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Tel / fax: 00421 - 52964707

Vydáva Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská republika

ISSN 1335-1303 (print)
e-ISSN 1339-9357 (online)

Slovenský národopis/Slovak Ethnology je vedecký peer-reviewed časopis, ktorý vychádza štyrikrát ročne v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Prvé a tretie číslo každého ročníka je v slovenskom jazyku, druhé a štvrté v anglickom jazyku. Slovenský národopis prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín.
Príspevky uverejnené v časopise sú teritoriálne orientované prevažne na región Strednej Európy. Zameriavajú sa na analýzu sociálnych javov založenú na dátach získaných predovšetkým prostredníctvom metód etnografického terénneho výskum. Redakcia časopisu preferuje príspevky analytického, teoretického alebo syntetizujúceho charakteru, ktoré prispievajú k aktuálnym diskusiám v sociálnych vedách. Tematicky je časopis sústredený najmä (nie však výhradne) na etnický, kultúrny a historický vývin v Strednej Európe, na sociálne a kultúrne aspekty ekonomickej a politickej transformácie, na modernizačné procesy v urbánnom i rurálnom prostredí, na etnickú a menšinovú problematiku, na problémy kultúrneho dedičstva v európskom kontexte, ako aj na dejiny spoločenskovedných disciplín. Okrem problémovo orientovaných vedeckých štúdií časopis uverejňuje tiež materiály, eseje, diskusie a prehľady, recenzie a anotácie kníh i eseje o knihách , rozhľady, správy a glosy o dianí v sociálnych vedách.
Časopis poskytuje priestor na diskusie o kľúčových problémoch v sociálnych vedách, ako aj na kritické komentáre k publikovaným príspevkom. Uverejnené štúdie, materiály, eseje, diskusie a prehľady prešli obojstranne anonymným oponentským konaním, oponenti sa vyberajú z medzinárodného okruhu odborníkov.


Redakčná rada:
R. Bendix (DE), M. Botíková, M. Buchowski (PL), D. Deák, Ľ.Droppová, I. Slavec Gradišnik (SI), J. Hamar, H. Hlôšková, M. Hubina (TH), U. Kockel (GB), E. Krekovičová, J. Krist (CZ), S. Pack (USA), V. Penčev (BG), D. Radojičić (RS), K. Roth (DE), P. Salner, D. Torsello (IT), Z. Uherek (CZ), J. S. Uzeneva (RU), M. Válka (CZ), H. Wulff (SE)

Redakcia:
G. Kiliánová (hlavná redaktorka), T. Podolinská (zástupkyňa hlavnej redaktorky), V. Potančok (výkonný redaktor), Z. Panczová (redaktorka)