Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Architektúra & urbanizmus

Logo

Domovský ústav: Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Jazyk: Slovenský s anglickým rezume

www: www.architektura-urbanizmus.sk

E-mail:

Adresa:
Architektúra & Urbanizmus
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied
(Institute of Construction and Architecture
Slovak Academy of Sciences)
Dúbravská cesta 9
845 03 Bratislava 45
Slovakia

Tel.: 00421 2 59309230, 00421 2 59309234
Fax: 00421 2 54773548

Redakčná rada
Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (predseda redakčnej rady), Fakulta architektury ČVUT, Praha
Prof. Ing. arch. Friedrich Achleitner, PhD., Wien
Doc. PhDr. Dana Bořutová, PhD., Filozofická fakulta UK, Bratislava
Doc. Ing. arch. Pavel Halík, CSc., Fakultě umění a architektury TUL, Liberec
Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AVČR, Praha
Prof. Ing. arch. Ákos Moravánszky, PhD., Institut für Geschichte und Theorie
der Architektur ETH, Zürich
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (redaktorka), ÚSTARCH SAV, Bratislava
Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. Fakulta architektury, VUT, Brno
Prof. Ing. arch. Robert Špaček, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava
Prof. PhDr. Rostislava Švácha, PhD., Ústav dějin umění AVČR, Praha
Prof. Ing. arch. Petr Urlich, PhD., Stavební fakulta ČVUT, Praha

Jediný slovensko-český teoretický časopis pre architektúru a urbanizmus
Časopis so 50 ročnou tradíciou
Texty v slovenčine, češtine a angličtine
Časopis ARCHITEKTÚRA & URBANIZMUS uverejňuje štúdie z oblasti teórie architektúry a urbanizmu. Zameriava sa na súčasný stav, históriu, filozofiu a kultúru architektúry a urbanizmu. Zaoberá sa vzťahom architektúry a urbanizmu k umeniu, technike a k životnému prostrediu, metódami hodnotenia a kritiky architektonickej a urbanistickej tvorby a hodnotením význačných architektov, architektonických diel a období. Publikuje príspevky o výučbe architektúry a urbanizmu, recenzie odborných kníh, ako aj informácie a správy o dôležitých vedeckých podujatiach.

Časopis vznikol roku 1967 z iniciatívy Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave a Kabinetu teorie architektury a tvorby životního prostředí ČSAV v Prahe. V jeho ustanovujúcej redakčnej rade pôsobili najvýznamnejšie osobnosti vtedajšej československej architektonickej scény, ako Emil Belluš, Bohuslav Fuchs, Emanuel Hruška či Martin Kusý. Časopis je najstarším, nepretržite vychádzajúcim recenzovaným vedeckým periodikom v oblasti architektúry a urbanizmu v Čechách a na Slovensku.

Evidované v Thomson Reuters Arts and Humanities Citation Index a v Current Contents – Arts & Humanities, v SCOPUS, bibliografickej databáze vydavateľstva Elsevier, v databáze časopisov RIBA a CEEOL.

Vychádza štvrťročne
ISSN 0044 8680, EV 3179/09

Informácie pre autorov
Časopis uverejňuje výsledky vedeckého bádania v oblasti architektúry a urbanizmu. Príspevky môžu mať formu vedeckej štúdie, recenzie knižnej publikácie resp. vedeckého podujatia. Musí ísť o pôvodné doposiaľ nepublikované autorské texty. Všetky príspevky v časopise prechádzajú anonymným posúdením. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky na základe posúdenia odmietnuť, resp. žiadať ich úpravu. Autori a autorky môžu rukopisy zasielať v elektronickej forme na adresu technickej redaktorky dagmar.slamova@savba.sk.

Pri príprave textov venujte prosím pozornosť nasledujúcim inštrukciám:
1. Vedecké štúdie by mali mať rozsah okolo 36.000 znakov vrátane medzier.
2. Recenzie a krátke informácie by nemali presiahnuť rozsah 10.800 znakov vrátane medzier.
3. Texty môžu byť odovzdané v slovenčine, češtine alebo angličtine.
4. Texty majú byť vo formáte Word. Zaslané e-mailom resp. riadnou poštou na CD.
5. Poznámky majú mať formu koncových poznámok, nie poznámok pod čiarou.
6. Všetky diagramy, schémy, kresby a fotografie musí byť buď kvalitnými originálmi alebo digitálnymi kópiami vo formáte jpg alebo tif. V prípade digitálnych podkladov nesmie byť rozlíšenie menšie ako 300 dpi pri šírke 150 mm. Umiestnenie každej ilustrácie musí byť vyznačené v texte. Každá ilustrácia musí mať popis s uvedením autora a zdroju. Ilustrácie nesmú byť súčasťou textového dokumentu Word.
7. Tabuľky umiestňujte na konci textu alebo v samostatných súboroch a ich umiestnenie tiež vyznačte v texte.
8. K štúdiám je autor povinný dodať resumé v rozsahu 9.000 znakov vrátane medzier a 5 až 7 kľúčových slov, t. j. slov z textu článku, ktoré charakterizujú jeho obsah.
9. Odkazy a citácie je potrebné uvádzať v zmysle platných slovenských noriem.


Článok v časopise
SCHREIDER, S. Y. – SMITH, D. I. – JAKEMAN, A. J.: Climate change impacts on urban flooding. Climatic Change, 47, 2000, pp. 91 – 115.

Kniha
ALMANDOZ, Arturo: Planning Latin America’s Capital Cities, 1850 – 1950. London, Routledge 2002. 350 p.

Kapitola v knihe
BASTIÉ, Jean: Paris: Baroque elegance and agglomeration. In: Eldredge, H.W. (ed.) World Capitals: Towards Guided Urbanization. Garden City, NY, Anchor/Doubleday 1975, pp. 17 – 27.

Publikácia na sieti
Demographia (nd) Mumbai: Population, Area & Density by Ward 1991 and 1981. Available at http://www.demographia.com/db-mumbaiward91.htm. Accessed 20 June 2006.

Ročné predplatné: 12 € + poštovné
Cena jedného výtlačku: 6 €