Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Elektrotechnický ústav SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.elu.sav.sk
 

Detašované pracoviská

Oddelenie mikroelektroniky a senzoriky, Vrbovská cesta 110, 921 01 Piešťany

 
Riaditeľ: RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.
E-mail:
Tel: 02/ 5922 2552
Fax:
Sekretariát: Ing. Dominika Poláková
E-mail:
Tel: 02/5922 2555
Fax:
 
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied je pracovisko základného a aplikovaného výskumu, ktoré sa zaoberá výskumom polovodičových a supravodivých materiálov a ich vlastností. Vedecká aktivita pracoviska je zameraná na získavanie nových poznatkov v elektrotechnike, fyzike tuhých látok, mikroelektronike, ako aj na vývoj nových technológií a meracích metód pre využitie nových materiálov, súčiastok a zložitejších systémov v praxi. Pre domáce výskumné ústavy a hospodársku sféru ústav rieši výskumné úlohy v rámci štátnych objednávok a integrovaného projektu vedy a techniky. Ústav je aktívne zapojený do medzinárodnej vedeckej spolupráce, v súčasnosti je účastníkom viacerých projektov v rámci 7. Rámcového programu Európskej komisie a partnerom v ďalších medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných projektoch a spoluprácach (NATO Science for Peace program). Ústav pravidelne organizuje medzinárodné vedecké podujatia, ako napríklad Weak Superconductivity Symposium, Heterostructure Epitaxy and Devices, International Conference
on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems
(ASDAM).


Výchovno-pedagogická činnosť sa zameriava na výchovu vedeckých pracovníkov vo fyzike kondenzovaných látok, teoretickej elektrotechnike, mikroelektronike a elektrotechnológii. Pracovníci ústavu sa podieľajú na výchove študentov na FEI STU a MFF UK formou vedenia diplomových prác, účasťou v komisiách pre štátne záverečné skúšky ako aj vedením seminárov a cvičení.