Informačná stránka organizácie SAV

Ekonomický ústav SAV

Medzinárodné projekty

ENCON - ENCON - Enhancing CSOs Contribution to Evidence-Based Policy Making for Vulnerable Groups
ENCON - Enhancing CSOs Contribution to Evidence-Based Policy Making for Vulnerable Groups
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Anotácia:The proposal will be focused on evidence-based public policy literacy and enhancing the capacity of CSOs to effectively design and implement projects aimed at supporting vulnerable groups. It will support strengthening civil society in Belarus specifically via: i) strengthening capacity of CSOs to participate in and contribute to policy dialogue and accountability processes at local and national level; ii) provide CSOs with methodology and case-studies to effectively argue for improved access of vulnerable groups of population and quality of services; and iii) promoting new innovative experiences and trends in social service delivery, in order to involve more and different CSOs under the Belarusian Law on Social Service Delivery.
Doba trvania: 1.4.2017 - 30.6.2018

Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020
Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.
Doba trvania: 1.9.2015 - 30.9.2018

MALTA - Mid-term Skills & Occupational Forecasting for Malta
MALTA - Mid-term Skills & Occupational Forecasting for Malta
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Doba trvania: 1.11.2017 - 31.12.2018

Správa observatória pre Výskum a Inovácie
Research and Innovation Observatory
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.
Anotácia:V sérii správ observatória pre výskum a inovácie o jednotlivých krajinách za rok 2016 sa analyzuje a hodnotí vývoj a fungovanie vnútroštátnych systémov výskumu a inovácií členských štátov EÚ 28 a súvisiacich politík s cieľom monitorovať a vyhodnotiť vykonávanie politík EÚ, ako aj umožniť získavanie poznatkov v oblasti politík v členských štátoch.
Web stránka projektu:https://rio.jrc.ec.europa.eu/en
Doba trvania: 1.1.2016 -

The Millennium Project
-
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Klinec Ivan
Doba trvania: 1.1.1986 - 31.12.2020


Národné projekty

Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov
Attractiveness of country and large-scale cities in terms of mobility of talents
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brzica Daneš PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Dynamika a charakter zmien v slovenskej ekonomike v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu
The Dynamics and Nature of Changes in the Slovak Ecanomy in the Phase of Expected Stabilization of Economic Growth
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike
Economic and geopolitical causalities of the changing global energy scene and their implications for the EU's position in the global economy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia
Institutional competitiveness in the light of changing external environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hošoff Boris PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR
Contradictions in employment development at the background of anticipated demographic and structural changes in the SR
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hvozdíková Veronika PhD.
Anotácia:Projekt identifikuje súčasné a budúce bariéry zvyšovania miery zamestnanosti reflektujúc očakávané zmeny v demografii a v štruktúre ekonomiky Slovenskej republiky. Skúma špecifické atribúty ľudského kapitálu v podmienkach starnutia obyvateľstva a konfrontuje vplyv týchto procesov na budúce zmeny v štruktúre ponuky pracovných síl a dopytu po pracovných silách (využijúc vlastnú prognózu štruktúry absolventov škôl a prognózu zamestnanosti podľa povolaní). Identifikuje rizikové faktory, ktoré môžu brániť rastu zamestnanosti. Odhadne budúce trendy kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok analyzovaného výrobného faktora a navrhne zmeny jeho inštitucionálnych podmienok (aktívne politiky trhu práce, optimalizácia sociálneho systému ako predpokladu motivácie sa zamestnať, pravidlá migrácie pracovných síl, ovplyvňovanie faktorov konkurencieschopnosti a pod.).
Web stránka projektu:http://ekonom.sav.sk/sk/projekty/kontradikcie-vo-vyvoji-zamestnanosti-na-pozadi-ocakavanych-demografickych-a-strukturnych-zmien-v-sr-p161
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík
Modeling and analysis of options for reducing regional disparities in Slovakia through public policies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030
Income stratification and polarization perspective of Slovakia until 2030
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Pauhofová Iveta CSc., hosť. prof.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

SHERM - Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN
Forecasting of Regional Development and Assessment of Effectiveness of Regional Policies Using the Structural HERMIN Model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Anotácia:Slovensko sa radí medzi krajiny Európy s najvyššou mierou regionálnych disparít, pričom ich zmierňovanie patrilo k prioritám všetkých vlád SR od jej vzniku. Napriek tomu hospodárska politika SR zvykne špecifický vplyv opatrení na regionálnej úrovni skôr podceňovať. Relatívne malá pozornosť sa venuje aj analytickej podpore rozhodovania a prognózam vývoja na regionálnej úrovni. Cieľom projektu je vyvinúť a aplikovať najrozvinutejšie kvantitatívne nástroje pre podporu rozhodovania, analýzu a prognózu dopadov možných opatrení regionálnej a kohéznej politiky (RP a KP), smerom k zvyšovaniu efektívnosti nástrojov pri rešpektovaní cieľov trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu. Projekt má tri nadväzujúce časti. Časť metodiky a východísk zanalyzuje doterajší vývoj RP a KP, jej ciele a definuje nástroje hospodárskej politiky pre ich dosiahnutie. Nosným prvkom súbežnej aplikačnej časti projektu bude úprava rozšíreného štruktúrneho ekonometrického modelu typu HERMIN spolu s vytvorením systému 8 satelitných modelov pre každý región NUTS 3. Model HERMIN schválený Európskou komisiou na hodnotenie efektov KP, ako aj na tvorbu prognóz, nebol v tejto podobe nikde aplikovaný a prinesie značný metodický posun v medzinárodnom meradle. Kľúčovým prínosom bude okrem regionalizácie (NUTS 3) i doplnenie detailnejšieho pohľadu na sektorový vývoj trhu práce (NACE) z hľadiska vzdelania (ISCED) a povolania (ISCO). Významným prínosom projektu bude doteraz na Slovensku neaplikované doplnenie informácie o časovom vývoji regionálnych cien odhadnutých pomocou analýzy panelových dát rodinných účtov. Podporná analýza bude smerovaná k zníženiu neurčitosti pri dopĺňaní regionálnych dát ex-post, ako aj odhadov medziregionálnych tokov tovarov, služieb a pracovnej sily. Záverečná časť bude venovaná hodnoteniu doterajších politík, ako aj syntéze a využitiu výsledkov prognóz a simulácií pre potreby hospodárskej praxe. Predpokladáme možnosť ovplyvniť reálnu implementáciu regionálnej a kohéznej politiky SR.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020

EB-LMP - Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách
Addressing social challenges related to the design of evidence-based labour market policies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 28.9.2018

Sociálna pasca - Sociálna pasca - náklady a cesta von
Social trap - costs and the way out
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Páleník Michal PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

CF2015 - Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku
Capital Flight and its Impact on the Slovak Economy
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dr. Ing. Workie Tiruneh Menbere PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2019

Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)
Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku) (Reconciling public finances and old-age social security (Designing a sustainable and growth friendly pension system for an ageing Slovak economy)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Domonkos Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Celkový počet projektov: 17