Informačná stránka organizácie SAV

Ústav pre výskum srdca SAV

Medzinárodné projekty

EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií
Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS
Anotácia:COST action OC-2016-2-21616, ID CA16225 - Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Doba trvania: 19.10.2017 - 18.10.2021


Národné projekty

MEDMEX - Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii.
Study of endogenous compensatory mechanisms effective against energy deficiency in pathologycally loaded myocardium: Innovative approaches in experimental cardioprotection.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav PhD.
Anotácia:Oblasť výskumu kompenzačných mechanizmov sa ukazuje byť perspektívnou metódou endogénnej ochrany patologicky zaťaženého myokardu v podmienkach jeho zvýšených energetických nárokov. Cieľom projektu je prispieť k rozvoju poznatkov v oblasti experimentálnej kardiológie a poukázať na nové, alternatívné, kardioprotektívne postupy účinné voči ischemicko-reperfúznej záťaži. Pre komplexné porozumenie nástupu a priebehu mechanizmov endogénnej ochrany myokardu vedúcich k účinnej kompenzácii voči energetickej deficiencii pri ischemicko-reperfúznomm poškodení je potrebné sledovať protektívne signálne dráhy, navrhnúť potenciálne kardiomarkery a identifikovať pozitívne funkčné zmeny pozorované na úrovni srdcových mitochondrií, ako aj samotného mykoardu. Existuje niekoľko postupov využívajúcich ku kardioprotekcii procesy endogénnej ochrany, akými sú ischemický, farmakologický preconditioning, klinicky aplikovateľný preconditioning “na diaľku“ - „remote“ ischemický preconditioning (RIP), ako aj experimentálny streptozotocínom indukovaný diabetes mellitus v akútnom štádiu. Prítomnosť viacerých komorbidít (hypercholesterolémia, hypertenzia) potláča mechanizmy bunkovej signalizácie podieľajúcich sa na ochrannom účinku ischemického preconditioningu, čo urýchľuje nekrotické a apoptotické procesy v kardiomyocytoch, o.i. počas ischemickoreperfúzneho zaťaženia a taktiež znižuje tvorbu energie. Doposiaľ existuje málo informácií o bionergetike a úlohe mitochondrií podieľajúcich sa na realizácii kardioprotektívneho účinku ako spoločného mechanizmu pri rôznych typoch adaptačných fenoménov. Predpokladá sa, že projekt umožní charakterizovať zmeny spôsobené funkčnou remodeláciou mitochondriových membrán a poskytne nové doposiaľ absentujúce aprioritné informácie o regulácii mechanizmoch účinných voči zvýšeným energetickým nárokom vedúce k prežívaniu myokardu.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien.
Hypoxia in the prevention of heart failure in rats and its influence in various stages of heart failure: Characteristics of functional, structural and molecular changes.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Farkašová Veronika PhD
Anotácia:Ischemická choroba srdca a hypertenzia predstavujú hlavné ochorenia vedúce k remodelácii srdca, rozvoju hypertrofie myokardu a následného srdcového zlyhávania (SZ). Progresia SZ zavisí nielen od rozsahu ischemického poškodenia, ale aj od prítomnosti rizikových faktorov životného štýlu. Adaptačné kardioprotektívne zásahy môžu spomaliť vývoj od hypertrofie srdca k SZ, avšak účinnosť týchto intervencií je negatívne ovplyvnená prítomnosťou kardiovaskulárnych komorbidít ako aj vyšším vekom. Projekt je zameraný na štúdium možností reaktivácie adaptačného potenciálu v patologicky remodelovanom myokarde prostredníctvom modulácie intenzity a načasovania adaptačného stimulu. Budú skúmané účinky prerušovanej hypoxie aplikovanej pred patologickým stimulom ako aj v rôznych fázach rozvoja hypertrofie a SZ so zameraním sa na funkčné a štrukturálne zmeny v myokarde. Zameriame sa aj na charakterizáciu špecifických signálnych dráh spojených so vznikom a rozvojom SZ a so zmenami vnútrobunkovej signalizácie vplyvom hypoxie.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien.
Hypoxia in the prevention of heart failure in rats and its influence in various stages of heart failure: Characteristics of functional, structural and molecular changes.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Farkašová Veronika PhD
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín.
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.7.2014 - 30.6.2018

Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci.
Protection of mechanisms modulating endothelial permeability in the heart.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie.
Protection of the heart from maladaptive extracellular matrix remodeling and searching the mechanisms of its regression.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara PhD.
Anotácia:Srdcové ochorenia sú sprevádzané remodeláciou extracelulárnej matrix a fibrózou, čo následne vyúsťuje do rozvoja srdcového zlyhania a malígnych arytmií. Fibróza myokardu patrí medzi hlavné medicínske problémy bez účinnej liečby. V súčasnosti boli zistené látky s antifibrotickým účinkom, avšak ich presný mechanizmus nebol doposiaľ objasnený. Preto zámerom projektu je charakterizovať kľúčové faktory podieľajúce sa na profibrotickej signalizácii v srdci potkanov s hypertenziou, diabetom, hypotyreózou, s post-infarktovým poškodením a najmä preskúmať možnosti farmakologickej a nefarmakologickej modulácie profibrotických faktorov. Tento prístup by mal odhaliť kľúčové signálne dráhy a proteíny, ktorých moduláciou je možné proces fibrózy zvrátiť alebo aspoň zmierniť. Výsledky tejto preklinickej štúdie by mohli prispieť k návrhu dizajnu klinických štúdii za účelom ochrany funkcie srdca neinvazívnym spôsobom.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

SCAVRAD - OCHRANA SRDCA V SITUÁCIÁCH ZVÝŠENEJ PRODUKCIE VOĽNÝCH KYSLÍKOVÝCH RADIKÁLOV: RADIAČNÉ A REPERFÚZNE POŠKODENIE
PROTECTION OF THE HEART IN SITUATIONS OF INCREASED PRODUCTION OF OXYGEN FREE RADICALS: RADIATION AND REPERFUSION INJURY
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c.,Prof., MUDr. Slezák Ján DrSc., FIACS
Anotácia:Podľa štatistík, kardiovaskulárne a onkologické ochorenia sú hlavnou príčinou viac ako 93% svetovej morbidity a mortality. Jednou z najpoužívanejších metód na liečbu pacientov s onkologickými ochoreniam je rádioterapia, ktorá využíva ionizujúce žiarenie. Ionizujúce žiarenie poškodzuje rakovinové bunky, čo vedie k ich apoptóze a k prípadnému uzdraveniu pacientov. Avšak počas ožarovania rakovinových buniek môže dôjsť aj k nechcenému zasiahnutiu okolitého zdravého tkaniva, čo následne môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie vrátane radiáciou vyvolané ochorenie srdca. Ionizujúce žiarenie pôsobí priamo na DNK buniek, alebo nepriamo cez tvorbu voľných kyslikových radikálov, ktoré potom poškodzujú jednotlivé organely buniek alebo ich DNK. Tvorba voľných kyslíkových radikálov, ktoré okrem signalizačnej funkcie majú pri vyšších koncentráciách toxický vplyv na všetky súčasti srdca a ciev, je spoločným menovateľom nielen ionizujúceho žiarenia a zápalu, ale i ischemického a reperfúzneho poškodenia. Preto výskum v tejto oblasti, a nájdenie celkom nových vhodných látok, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť následky nadmernej tvorby voľných kyslíkových radikálov na kardiovaskulárny systém, môže výrazne zlepšiť kvalitu života onkologických I kardiologických pacientov. Niektoré z doterajšie originálnych a prioritných výsledkov žiadateľa o grant potvrdzujú reálnosť tejto hypotézy. Cieľom projektu je hľadať vhodné látky, ktoré zabránia toxickému pôsobeniu nadmerne vytvorených voľných radikálov a pozitívne zasiahnu do mechanizmov ktoré poškodenie spôsobujú.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním.
Investigation of regulatory mechanisms of cardiac cell-cell communication for targeted protection from heart failure.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa DrSc.
Anotácia:Priama komunikácia medzi kardiomyocytmi sprostred kovaná konexínovými (Cx) kanálmi je esenciálna pre synchronizovanú činnosť srdca. Naše predošle a iné štúdie poukazujú na to, že poruchy v expresii, distribúcii a fosforylácii Cx zistené pri ochoreniach u ľudí a zvierat zvyšujú riziko výskytu malígnych porúch rytmu a funkčného zlyha- nia srdca. Vychádzajúc z doterajších poznatkov sme postulovali hypotezu, že cielená modulácia funkcie Cx kanálov exogénnymi alebo endogénnymi látkami by mohla účinne prispieť k ochrane funkcie srdcového svalu. Cieľom tohto projektu je preto objasniť mechanizmy regulácie medzibunkovej komunikácie zabezpečovanej Cx43 v zdravom a najmä chorom srdci. Riešenie projektu by malo priniesť nové poznatky pre kardiológov a podnietiť reali- záciu klinických štúdií podporujúcich nové stra- tégie v prevencii a liečbe srdcových ochorení a tým ochrane pred náhlou srdcovou smrťou.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning).
The role of extracellular vesicles in inter-organ communication related to remote cardioprotection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barteková Monika PhD.
Anotácia:Vzájomná komunikácia medzi orgánmi zohráva kľúčovú úlohu v kardioprotekcii indukovanej ischemickým inzultom na inom orgáne ako srdci samotnom, ktorú poznáme pod názvom „remote“ ischemický conditioning, alebo conditioning na diaľku. Extracelulárne vezikuly (EV) sú membránovo viazané štruktúry secernované cicavčími bunkami, ktoré môžu byť následne zachytené a inkorporované do iných buniek. Vzhľadom na to, že EV obsahujú veľké množstvo proteínov a RNA, sú horúcimi kandidátmi na to byť potenciálnymi mediátormi kardioprotekcie na diaľku, ako aj medziorgánovej komunikácie vo všeobecnosti. Projekt bude preto zameraný na odhaľovanie úlohy EV v komunikácii medzi rôznymi typmi buniek a orgánov, ako aj na identifikáciu substancií prenášaných EV ako potenciálnych mediátorov kardioprotekcie na diaľku. Očakávané výsledky prispejú k lepšiemu porozumeniu mechanizmu „remote“ ischemického conditioningu a komunikácie medzi orgánmi vo všeobecnosti a predostrú do budúcnosti nové ciele pre potenciálne liečebné zásahy.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Vlastnosti Na,K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.
Properties of the Na,K-ATPase, representing one of the crucial systems in maintaining the sodium homeostasis in the organism, after irradiation.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vrbjar Norbert CSc.
Anotácia:Predložený projekt je zameraný na získanie nových údajov o udržiavaní vnútrobunkovej homeostázy sodíka,ktorá predstavuje jeden z faktorov nevyhnutných pre správnu reguláciu životných procesov v bunkách v podmienkach po aplikovaní rádioterapie. Použitím in vivo modelu u potkana budeme študovať vplyv gama žiarenia na obličkovú a mozgovú Na,K-ATPázu, ktorá je jedným z hlavných systémov pri udržiavaní potrebnej vnútrobunkovej oncentrácie sodíka. Získané údaje prispejú k objasneniu molekulárnych princípov udržiavania životaschopnosti buniek v obličkách a v mozgu z hľadiska možnej ochrany organizmu voči nežiadúcim vedľajším efektom rádioterapie.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 12