Informačná stránka organizácie SAV

Ústav pre výskum srdca SAV

Medzinárodné projekty

Mechanizmy poškodenia srdca radiáciou a možnosti medikamentóznej prevencie.
Mechanisms of radiation injury to the heart. Preventive drug treatment.
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c.,Prof., MUDr. Slezák Ján DrSc., FIACS
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Multidisciplinárna analýza kombinovaného vplyvu tyreoidnych hormonov a n-3 polynenasytených mastných kyselin u potkanov
Multidisciplinary analysis of the combined effects of thyroid hormones and n-3 polyunsaturated fatty acids in rats
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa DrSc.
Anotácia:Tyreoidní hormony (TH) majú v organizme nezastupiteľnú regulačnú úlohu a výrazné zmeny ich hladín môžu ovplivnit mnohé metabolické a signálne procesy v srdci. Využijeme hyper- a hypotyreoidní potkany ako „model poškodeného organismu“ a budeme analyzovať akým zpôsobom, dlhodobá aplikácia n-3 PUFA môže kompenzovať TH-indukované patologické zmeny. Budeme studovat morfologickou i funkčnú remodelaciu kostrového a srdcového svalovu, zmeny sérových a tkanivových lipidov, aktivitu klúčových enzymov metabolizmu TH, oxidativní stres v bunkách a celom organizme. Zameriame se na sledovanie izoforiem ťažkých řeťazcov myozinu, distribúciu a fosforylaciu konnexinu-43, prenos vápenatých iónov, anizotropiu bunkových membrán, na vybrané mitochondriální funkce i na súvisiace signálne dráhy a na rozvoj bunkovej antioxidačnej ochrany. Vzhľadom na to, že n-3 PUFA majú mnoho potenciálnych cieľov svojho pôsobenia, veríme, že náš komplexný výskum prispeje k lepšiemu poznaniu molekulárnych mechanizmov ich účinku a k účinnejšej aplikacii týchto látok v prevencii patologických symptomov v humánnej medicíne.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií
Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS
Anotácia:COST action OC-2016-2-21616, ID CA16225 - Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Doba trvania: 19.10.2017 - 18.10.2021

Skúmanie mechanizmov antiarytmických účinkov melatonínu.
Investigation of the mechanims involved in antiarrhythmic effects of melatonin
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa DrSc.
Doba trvania: 1.5.2014 - 31.12.2017

Vplyv patologických stavov na odolnosť srdca voči ischémii myokardu: štúdium molekulárnych mechanizmov a nových možností kardioprotekcie
Effect of pathological states on cardiac resistance against myocardial ischemia: study of molecular mechanisms and novel approaches to cardioprotection
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS
Anotácia:V predchádzajúcich štúdiách sme poukázali na negatívny vplyv civilizačných ochorení (hypertenzia, poruchy metabolizmu) na adaptačné mechanizmy v srdci a jeho prežitie v podmienkach akútnej ischémie/reperfúzie (I/R). Komorbidity ako aj vekovo a pohlavne závisle zmeny potláčajú protektívnu bunkovú signalizáciu ischemického preconditioningu (PC), čo zosilňuje nekrotické a apoptotické procesy, zhoršuje funkciu mitochondrií a tvorbu energie. Projekt je zameraný na štúdium molekulárnych mechanizmov ktoré rušia prirodzenú kardioprotekciu v chorom myokarde a na možnosti reaktivácie adaptačného potenciálu. Budeme skúmať vplyv nových foriem PC, tzv. „remote“ PC (indukovaného ischémiou končatín), čo je technicky menej náročne a môže sa uplatniť v klinickej praxi, o.i., u starších pacientov s akútnym infarktom myokardu. Štúdium mechanizmov „remote“ PC umožní jeho farmakologickú simuláciu, napr. pri využití pleiotrópnych (iných ako primárne) účinkov agonistov PPAR alebo ich kombináciou s PC čo môže podporiť stimulačný efekt na zvýšenie odolnosti srdca voči I/R.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017


Národné projekty

MEDMEX - Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii.
Study of endogenous compensatory mechanisms effective against energy deficiency in pathologycally loaded myocardium: Innovative approaches in experimental cardioprotection.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav PhD.
Anotácia:Oblasť výskumu kompenzačných mechanizmov sa ukazuje byť perspektívnou metódou endogénnej ochrany patologicky zaťaženého myokardu v podmienkach jeho zvýšených energetických nárokov. Cieľom projektu je prispieť k rozvoju poznatkov v oblasti experimentálnej kardiológie a poukázať na nové, alternatívné, kardioprotektívne postupy účinné voči ischemicko-reperfúznej záťaži. Pre komplexné porozumenie nástupu a priebehu mechanizmov endogénnej ochrany myokardu vedúcich k účinnej kompenzácii voči energetickej deficiencii pri ischemicko-reperfúznomm poškodení je potrebné sledovať protektívne signálne dráhy, navrhnúť potenciálne kardiomarkery a identifikovať pozitívne funkčné zmeny pozorované na úrovni srdcových mitochondrií, ako aj samotného mykoardu. Existuje niekoľko postupov využívajúcich ku kardioprotekcii procesy endogénnej ochrany, akými sú ischemický, farmakologický preconditioning, klinicky aplikovateľný preconditioning “na diaľku“ - „remote“ ischemický preconditioning (RIP), ako aj experimentálny streptozotocínom indukovaný diabetes mellitus v akútnom štádiu. Prítomnosť viacerých komorbidít (hypercholesterolémia, hypertenzia) potláča mechanizmy bunkovej signalizácie podieľajúcich sa na ochrannom účinku ischemického preconditioningu, čo urýchľuje nekrotické a apoptotické procesy v kardiomyocytoch, o.i. počas ischemickoreperfúzneho zaťaženia a taktiež znižuje tvorbu energie. Doposiaľ existuje málo informácií o bionergetike a úlohe mitochondrií podieľajúcich sa na realizácii kardioprotektívneho účinku ako spoločného mechanizmu pri rôznych typoch adaptačných fenoménov. Predpokladá sa, že projekt umožní charakterizovať zmeny spôsobené funkčnou remodeláciou mitochondriových membrán a poskytne nové doposiaľ absentujúce aprioritné informácie o regulácii mechanizmoch účinných voči zvýšeným energetickým nárokom vedúce k prežívaniu myokardu.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií
Bioenergetic aspects of myocardial protection by means of remote ischemic preconditioning. The role of cardiac mitochondria
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav PhD.
Anotácia:Dostatočne silná záťaž vyvolaná fyziologickými alebo patologickými podnetmi vedie v myokarde k zmenám, ktoré sa javia ako odchýlka od normy. Časť týchto zmien odzrkadľuje procesy endogénnych ochranných mechanizmov (EOM). Z patologických podnetov spúšťajúcich dané procesy sú skúmané najmä hypoxia, ischémia, diabetes a hypertenzia. Medzi liečebné postupy využívané k ochrane myokardu EOM patria ischemický a farmakologický preconditioning, ako aj klinicky aplikovateľný ischemický preconditioning, tzv. remote ischemický preconditioning (RIP). Boli objasnené viaceré podrobnosti o mechanizmoch indukcie a účinku RIP. Stále však nie je preskúmaný charakter signálov, akými sa podnet z miesta indukcie RIP dostáva k cieľovým štruktúram v myokarde. Absentujú aj informácie o bioenergetike a úlohe mitochondrií v ochrane myokardu pomocou RIP. Cieľom projektu je prispieť k objasneniu molekulárneho mechanizmu RIP myokardu a úlohy mitochondrií v procese signalizácie pri RIP a v procesoch adaptácie srdca na hypoxiu a ischémiu.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien.
Hypoxia in the prevention of heart failure in rats and its influence in various stages of heart failure: Characteristics of functional, structural and molecular changes.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Farkašová Veronika PhD
Anotácia:Ischemická choroba srdca a hypertenzia predstavujú hlavné ochorenia vedúce k remodelácii srdca, rozvoju hypertrofie myokardu a následného srdcového zlyhávania (SZ). Progresia SZ zavisí nielen od rozsahu ischemického poškodenia, ale aj od prítomnosti rizikových faktorov životného štýlu. Adaptačné kardioprotektívne zásahy môžu spomaliť vývoj od hypertrofie srdca k SZ, avšak účinnosť týchto intervencií je negatívne ovplyvnená prítomnosťou kardiovaskulárnych komorbidít ako aj vyšším vekom. Projekt je zameraný na štúdium možností reaktivácie adaptačného potenciálu v patologicky remodelovanom myokarde prostredníctvom modulácie intenzity a načasovania adaptačného stimulu. Budú skúmané účinky prerušovanej hypoxie aplikovanej pred patologickým stimulom ako aj v rôznych fázach rozvoja hypertrofie a SZ so zameraním sa na funkčné a štrukturálne zmeny v myokarde. Zameriame sa aj na charakterizáciu špecifických signálnych dráh spojených so vznikom a rozvojom SZ a so zmenami vnútrobunkovej signalizácie vplyvom hypoxie.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania
Matrix-metalloproteinases, microRNAs and deformability of erythrocytes as a novel diagnostic and predictive biomarkers of heart failure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barteková Monika PhD.
Anotácia:Aj keď sa úmrtnosť v dôsledku akútneho infarktu myokardu znížila v posledných desaťročiach, viac a viac pacientov prežíva s chronickým ischemickým poškodením myokardu a remodeláciou srdca, ktorá pozostáva z hypertrofie ľavej komory a fibrózy myokardu. Tieto procesy vedú k nedostatočnej funkcii srdca s vyústením do klinického syndrómu zlyhávania srdca. V tomto kontexte hlavné ciele projektu sú: overiť hypotézu, či MMP môžu byť cieľom v prevencii a liečbe srdcového zlyhávania; objasnenie úlohy miRNA ako nového diagnostického a/alebo prognostického biomarkera srdcového zlyhania v experimentálnych aj klinických podmienkach; spoznanie úlohy deformability erytrocytov v zlyhávaní srdca; odhaliť nové kardioprotektívne mechanizmy vybraných liekov a látok. Výsledky projektu by mali podporiť existujúcu a podnietiť ďalšiu spoluprácu s klinickými pracoviskami a realizáciu klinických štúdií za účelom hľadania nových prístupov v prevencii a managemente srdcového zlyhania s súlade s medicínou založenou na dôkazoch.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu.
Molecular mechanisms involved in the effects of doxorubicin in rats with developed hypertension and ways of modulation of of these effects of doxorubicin by quercetin.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín.
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.7.2014 - 30.6.2018

Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c.,Prof., MUDr. Slezák Ján DrSc., FIACS
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci.
Protection of mechanisms modulating endothelial permeability in the heart.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie.
Protection of the heart from maladaptive extracellular matrix remodeling and searching the mechanisms of its regression.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara PhD.
Anotácia:Srdcové ochorenia sú sprevádzané remodeláciou extracelulárnej matrix a fibrózou, čo následne vyúsťuje do rozvoja srdcového zlyhania a malígnych arytmií. Fibróza myokardu patrí medzi hlavné medicínske problémy bez účinnej liečby. V súčasnosti boli zistené látky s antifibrotickým účinkom, avšak ich presný mechanizmus nebol doposiaľ objasnený. Preto zámerom projektu je charakterizovať kľúčové faktory podieľajúce sa na profibrotickej signalizácii v srdci potkanov s hypertenziou, diabetom, hypotyreózou, s post-infarktovým poškodením a najmä preskúmať možnosti farmakologickej a nefarmakologickej modulácie profibrotických faktorov. Tento prístup by mal odhaliť kľúčové signálne dráhy a proteíny, ktorých moduláciou je možné proces fibrózy zvrátiť alebo aspoň zmierniť. Výsledky tejto preklinickej štúdie by mohli prispieť k návrhu dizajnu klinických štúdii za účelom ochrany funkcie srdca neinvazívnym spôsobom.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

SCAVRAD - OCHRANA SRDCA V SITUÁCIÁCH ZVÝŠENEJ PRODUKCIE VOĽNÝCH KYSLÍKOVÝCH RADIKÁLOV: RADIAČNÉ A REPERFÚZNE POŠKODENIE
PROTECTION OF THE HEART IN SITUATIONS OF INCREASED PRODUCTION OF OXYGEN FREE RADICALS: RADIATION AND REPERFUSION INJURY
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c.,Prof., MUDr. Slezák Ján DrSc., FIACS
Anotácia:Podľa štatistík, kardiovaskulárne a onkologické ochorenia sú hlavnou príčinou viac ako 93% svetovej morbidity a mortality. Jednou z najpoužívanejších metód na liečbu pacientov s onkologickými ochoreniam je rádioterapia, ktorá využíva ionizujúce žiarenie. Ionizujúce žiarenie poškodzuje rakovinové bunky, čo vedie k ich apoptóze a k prípadnému uzdraveniu pacientov. Avšak počas ožarovania rakovinových buniek môže dôjsť aj k nechcenému zasiahnutiu okolitého zdravého tkaniva, čo následne môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie vrátane radiáciou vyvolané ochorenie srdca. Ionizujúce žiarenie pôsobí priamo na DNK buniek, alebo nepriamo cez tvorbu voľných kyslikových radikálov, ktoré potom poškodzujú jednotlivé organely buniek alebo ich DNK. Tvorba voľných kyslíkových radikálov, ktoré okrem signalizačnej funkcie majú pri vyšších koncentráciách toxický vplyv na všetky súčasti srdca a ciev, je spoločným menovateľom nielen ionizujúceho žiarenia a zápalu, ale i ischemického a reperfúzneho poškodenia. Preto výskum v tejto oblasti, a nájdenie celkom nových vhodných látok, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť následky nadmernej tvorby voľných kyslíkových radikálov na kardiovaskulárny systém, môže výrazne zlepšiť kvalitu života onkologických I kardiologických pacientov. Niektoré z doterajšie originálnych a prioritných výsledkov žiadateľa o grant potvrdzujú reálnosť tejto hypotézy. Cieľom projektu je hľadať vhodné látky, ktoré zabránia toxickému pôsobeniu nadmerne vytvorených voľných radikálov a pozitívne zasiahnu do mechanizmov ktoré poškodenie spôsobujú.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním.
Investigation of regulatory mechanisms of cardiac cell-cell communication for targeted protection from heart failure.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa DrSc.
Anotácia:Priama komunikácia medzi kardiomyocytmi sprostred kovaná konexínovými (Cx) kanálmi je esenciálna pre synchronizovanú činnosť srdca. Naše predošle a iné štúdie poukazujú na to, že poruchy v expresii, distribúcii a fosforylácii Cx zistené pri ochoreniach u ľudí a zvierat zvyšujú riziko výskytu malígnych porúch rytmu a funkčného zlyha- nia srdca. Vychádzajúc z doterajších poznatkov sme postulovali hypotezu, že cielená modulácia funkcie Cx kanálov exogénnymi alebo endogénnymi látkami by mohla účinne prispieť k ochrane funkcie srdcového svalu. Cieľom tohto projektu je preto objasniť mechanizmy regulácie medzibunkovej komunikácie zabezpečovanej Cx43 v zdravom a najmä chorom srdci. Riešenie projektu by malo priniesť nové poznatky pre kardiológov a podnietiť reali- záciu klinických štúdií podporujúcich nové stra- tégie v prevencii a liečbe srdcových ochorení a tým ochrane pred náhlou srdcovou smrťou.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami
Study of the clinically relevant forms of preconditioning as an alternative method of myocardial protection against acute ischemia in the organism challenged with civilization diseases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS
Anotácia:Hypertenzia, metabolické poruchy, pohlavie a vek negatívne ovplyvňujú adaptačné procesy vlastnej odolnosti srdca voči ischémii a tým zhoršujú jeho prežitie v podmienkach akútnej ischémie/reperfúzie (I/R). Prítomnosť viacerých komorbidít potláča mechanizmy bunkovej signalizácie podieľajúce sa na ochrannom účinku ischemického preconditioningu (PC), čo akceleruje nekrotické a apoptotické procesy v kardiomyocytoch počas I/R, znižuje tvorbu energie a prispieva k zvýšenej arytmogenéze. Projekt je zameraný na štúdium možností reaktivácie adaptačného potenciálu v patologicky zmenenom (remodelovanom) myokarde a u starších jedincov prostredníctvom modulácie intenzity a formy adaptačného stimulu. Budú skúmané účinky klinicky využiteľných foriem PC: „remote“ PC srdca vyvolaného ischémiou iného orgánu a jeho farmakologickej simulácie liečivami ovplyvňujúcimi energetický metabolizmus a zapojenými do mechanizmov PC, ako aj ich genomické a negenomické účinky vrátane vplyvu na funkciu a apoptotickú kaskádu mitochondrií
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning).
The role of extracellular vesicles in inter-organ communication related to remote cardioprotection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barteková Monika PhD.
Anotácia:Vzájomná komunikácia medzi orgánmi zohráva kľúčovú úlohu v kardioprotekcii indukovanej ischemickým inzultom na inom orgáne ako srdci samotnom, ktorú poznáme pod názvom „remote“ ischemický conditioning, alebo conditioning na diaľku. Extracelulárne vezikuly (EV) sú membránovo viazané štruktúry secernované cicavčími bunkami, ktoré môžu byť následne zachytené a inkorporované do iných buniek. Vzhľadom na to, že EV obsahujú veľké množstvo proteínov a RNA, sú horúcimi kandidátmi na to byť potenciálnymi mediátormi kardioprotekcie na diaľku, ako aj medziorgánovej komunikácie vo všeobecnosti. Projekt bude preto zameraný na odhaľovanie úlohy EV v komunikácii medzi rôznymi typmi buniek a orgánov, ako aj na identifikáciu substancií prenášaných EV ako potenciálnych mediátorov kardioprotekcie na diaľku. Očakávané výsledky prispejú k lepšiemu porozumeniu mechanizmu „remote“ ischemického conditioningu a komunikácie medzi orgánmi vo všeobecnosti a predostrú do budúcnosti nové ciele pre potenciálne liečebné zásahy.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 19