Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV (do 30.9.2015)

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČOVÁ, Viera - BALÁŽ, Vladimír. Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 9-38. ISBN 978-80-88910-56-5. Typ: ABD
 • BAČOVÁ, Viera - DUDEKOVÁ, Katarína - KOSTOVIČOVÁ, Lenka - BALÁŽ, Vladimír. Financial Planning for Retirement in Young Adults: Interaction of Professional Experience, Knowledge, and Beliefs. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 84-99. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • BAČOVÁ, Viera. Predicting financial planning for retirement in university students. In 15th European Congress of Psychology. Abstract book. - Amsterdam : ECP, 2017. Typ: AFG
 • BAČOVÁ, Viera. Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 17. Typ: AFH
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Intuition in managers' decision-making: qualitative study. In Journal of East European Management Studies, 2017, vol. 22, no. 3, p. 258-438. ISSN 0949-6181. Typ: ADCA
 • BARANSKI, Erica N - GARDINER, Gwen - ESTHER GUILLAUME, Esther - AVEYARD, Mark - BASTIAN, Brock - HALAMA, Peter. Comparisons of Daily Behavior Across 21 Countries. Erica N. Baranski, Gwen Gardiner, Esther Guillaume, Mark Aveyard, Brock Bastian, Igor Bronin, Christina Ivanova, Joey T. Cheng, Francois S. de Kock, Jaap J. A. Denissen, David Gallardo-Pujol, Peter Halama, Gyuseog Q. Han, Jaechang Bae, Jungsoon Moon, Ryan Y. Hong, Martina Hrěbıčková, Sylvie Graf, Paweł Izdebski, Lars Lundmann, Lars Penke,Marco Perugini,Giulio Costantini,John Rauthmann,Matthias Ziegler, Anu Realo, Liisalotte Elme,Tatsuya Sato, Shizuka Kawamoto, Piotr Szarota, Jessica L. Tracy, Marcel A. G. van Aken, Yu Yang, David C. Funder. In Social Psychological and Personality Science, 2017, vol. 8, issue 3, p. 252-266. ISSN 1948-5506. Typ: ADCA
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - HATOKOVÁ, Mária. Which Communicative Strategies Do Slovak Pediatricians Choose to Facilitate Parental Decision-Making about Childhood Vaccination? In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 139-155. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • BREZINA, Ivan. Súčasné výzvy a historické míľniky vzťahu lekár – pacient [Current challenges a nd historical milest ones of doctor – patient relationship]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 53-59. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • BREZINA, Ivan - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Skúmanie dvoch komponentov bullshitu: (ne)pravdivosť a obskúrnosť. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 10. Typ: AFG
 • BREZINA, Ivan. Kultúrne rozdiely v hodnotovej orientácii Čechov a Slovákov ako jeden z prediktorov odlišnosti v rozhodovaní profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 12. Typ: AFH
 • DUDEKOVÁ, Katarína - KOSTOVIČOVÁ, Lenka - KONEČNÝ, Matúš. Redukcia kognitívnych odchýlok u finančných profesionálov prostredníctvom kontrafaktov. In Kognícia a umelý život 2017. Igor Farkaš, Martin Tkáč, Ján Rybár, Peter Gergeľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 46-51. ISBN 978-80-223-4346-6. Typ: AFD
 • DUDEKOVÁ, Katarína - KOSTOVIČOVÁ, Lenka - KONEČNÝ, Matúš. Efekt formulácie, kontextu, primingu a iracionálnych presvedčení na posudzovanie a rozhodovanie finančných profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 14. Typ: AFH
 • GREŽO, Matúš. Optimizmus, nadmerná sebadôvera a predikovanie budúcich výnosov investícií: komparácia finančných profesionálov a laikov v oblasti investovania. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 58-79. ISBN 978-80-88910-56-5. Typ: ABD
 • GREŽO, Matúš. We Expect Stocks to Rise, but We Do Not Know When and Which Ones: Excessive Optimism in Predicting Future Stock Indices Returns. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 113-126. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • GREŽO, Matúš. Optimizmus, nadmerná sebadôvera a predikovanie budúcich výnosov investícií: komparácia finančných profesionálov a laikov v oblasti investovania. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 16. Typ: AFH
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Faktorová analýza skrátenej verzie inventára na sebaposudzovanie schopností riešiť problémy. In Agresia vo verejnom priestore : Kniha abstraktov z medzinárodnej konferencie Psychologické dni 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 24. ISBN 978-80-88910-57-2. Typ: AFH
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka - SEDLÁR, Martin - GRÖPEL, Peter. Who Is the Champion? Performance Confidence and Actual Performance among Emergency Medical Services Crew Leaders. In Proceedings of the 13th bi-annual international conference on Naturalistic Decision Making. - Bath : The University of Bath, UK, 2017, s. 217-220. ISBN ISBN 978-0-86197-194-7. Typ: AFC
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka. Mýliť sa je nebezpečné alebo Potrebuje medicína psychológiu? In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 11. Typ: AFG
 • HALAMA, Peter. Smysl života ve vývojové perspektivě. In Psychologie celoživotního vývoje. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 261-278. ISBN 978-80-246-3462-3. Typ: ABC
 • HALAMA, Peter. Sebaregulácia v procese rozhodovania profesionálov - osobnostné a situačné aspekty. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, 97-111. ISBN 978-80-88910-56-5. Typ: ABD
 • HALAMA, Peter. Self-Regulation Capacity and Decision Making of Slovak Managers in Routine Situations and in Situations with Possible Negative Outcomes. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 156-168. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • HALAMA, Peter - PITEL, Lukáš. Päť veľkých osobnostných čŕt nemocničných sestier ako prediktory profesionálnych kvalít a efektivity rozhodovania hodnotených nadriadenými [Big Five personality traits of hospital nurses as predictors of their professional qualities and decision making efficiency rated by supervisors]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, 134-141. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • HALAMA, Peter. Taxonómia situačných charakteristík v modeli DIAMONDS. Prvé skúsenosti so slovenskou verziou škály situačných charakteristík S8-l. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 12. Typ: AFG
 • HALAMA, Peter. Self-regulation capacity and decision making of Slovak managers in routine and non-routine situations. In 15th European Congress of Psychology. Abstract book. - Amsterdam : ECP, 2017. Typ: AFG
 • HALAMA, Peter. Sebaregulácia v procese rozhodovania profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 12. Typ: AFH
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Typ: FAI
 • Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. Peter Halama (Ed.) ; recenzenti: Kinga Izsóf Jurásová, Ivan Sarmány-Schuller. Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017. 149 s. ISBN 978-80-88910-56-5. Typ: FAI
 • HANÁK, Róbert. How entrepreneurs identify business opportunity : Ako podnikatelia identifikujú podnikateľskú príležitosť. In Proceedings of 9th international scientific conference COMPETITION / Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017, s. 234-243. ISBN 978-80-88064-31-2. Typ: AFC
 • HANÁK, Róbert. Skúmanie rozpoznávania podnikateľských príležitostí pomocou psychológie [Investigation of opportunity recognition through psychology]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 142-149. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • HANÁK, Róbert. Entrepreneur's experience affects quality of the business proposal applying for angel investment. In Conference proceedings (Book of abstracts). - Nemecko : Leuphana Universität Lüneburg, 2017, s. 55. Typ: AFG
 • HANÁK, Róbert. Existuje expertnosť aj v doméne zakladania a rozvoja podnikov? In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 18. Typ: AFH
 • HANÁK, Róbert. Osobnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV 1955 - 2015. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2016, roč. 50, č. 3, s. 277-278. ISSN 0555-5574. Recenzia na: Osobnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV 1955 - 2015 / Ballová Mikušková, E. - Čavojová, V. (Eds.). - ÚEP SAV ; Bratislava, 2015. - ISBN 978-80-88910-51-0. Typ: EDI
 • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie expertov v zdravotníctve: voľba komunikačnej stratégie v téme očkovania ako súčasť rozhodovacieho procesu pediatrov v interakcii s rodičmi detských pacientov. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 134-149. ISBN 978-80-88910-56-5. Typ: ABD
 • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie rodičov o očkovaní svojich detí - výskumné zistenia a odporúčania pre prax. In i-med, 2017, roč. 7, č. 4, s. 1-14. ISSN 138-4392. Dostupné na internete: <https://i-med.sk/rozhodovanie-rodicov-o-ockovani-svojich-deti-vyskumne-zistenia-odporucania-pre-prax>. Typ: ADFB
 • HATOKOVÁ, Mária - SEDLÁČKOVÁ, Barbara. Participácia otcov na rozhodovaní o (ne)očkovaní ich detí: online prieskum [Participation of fat Hers on decision makIng about (non) Vaccinating their children : an online survey]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 150-161. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie pediatrov o komunikačnej stratégii v téme očkovania. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 10. Typ: AFH
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina - GRAF, Sylvie - TEGDES, Tamás - BREZINA, Ivan. We are the opposite of you! Mirroring of national, regional and ethnic stereotypes. In Journal of Social Psychology, 2017, vol. 157, iss. 6, 703-719. (0.844 - IF2016). ISSN 0022-4545. Typ: ADCA
 • CHENG, Cecilia - CHEUNG, Mike W.-L. - MONTASEM, Alex - AWANG-HASHIM, Rosna - BAČOVÁ, Viera. Explaining Differences in Subjective Well-Being Across 33 Nations Using Multilevel Models: Universal Personality, Cultural Relativity, and National Income. In Journal of Personality, 2016, vol. 84, 1, pp. 46-58. (3.657 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-3506. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] SHINTARO, Fukushima. MULTILAYERED SOCIOCULTURAL PHENOMENA: ASSOCIATIONS BETWEEN SUBJECTIVE WELL-BEING AND ECONOMIC STATUS. In ZYGON. ISSN 0591-2385, 2016, vol. 51, no. 1, pp. 191-203., WOS

 • KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Spolupatričnosť, rozprávanie príbehov a štruktúrovanie informácie ako taktiky zvyšujúce motiváciu pacienta - výskumný projekt [Fellowship, storytel ling and structured information as tactics that increase patient's motivation - research project]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 436-442. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária - DOMSITZOVÁ, Kitti. Množstvo zapamätaných informácií a vyššia ochota žien nasledovať rady lekárky, ak pri komunikácii používa taktiky charizmatického líderstva [The amount of remembered information and greater willingness of women to follow the physician's recommendations if he/she uses charismatic leadership tactics in communication]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s.443-451. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. zdravotnícky personál ako charizmatický líder s cieľom postaviť pacienta do aktívnej roly. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 11. Typ: AFH
 • KORDAČOVÁ, Jana. Schémy a regulácia emócií v kontexte psychického zdravia. Jana Kordačová. In Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie. Irena Sobotková, Daniel Heller, Alena Slezáčková (Eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 120-130. ISBN 978-80-244-5164-0. Typ: AFC
 • KORDAČOVÁ, Jana. Emočné schémy a kognitívne omyly [Emotional schemas and cognitive errors]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 262-268. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka - DUDEKOVÁ, Katarína - KONEČNÝ, Matúš. Efekt formulácie, kontextu, primingu a iracionálnych presvedčení na posudzovanie a rozhodovanie finančných profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 39-57. ISBN 978-80-88910-56-5. Typ: ABD
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka - BAŠNÁKOVÁ, Jana - BAČOVÁ, Viera. Predicting perception of risks and benefits within novel domains. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 3, p. 176-192. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka - MASARYK, Radomír - BEŇOVÁ, Denisa. So vzorcami alebo bez? Efekt nezmyselnej matematiky [Just add equations : the nonsense math effect]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 269-276. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka - DUDEKOVÁ, Katarína - KONEČNÝ, Matúš. Vplyv iracionálneho presvedčenia na úspešnosť v riešení úloh u finančných profesionálov. In Kognícia a umelý život 2017. Igor Farkaš, Martin Tkáč, Ján Rybár, Peter Gergeľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 93-98. ISBN 978-80-223-4346-6. Typ: AFD
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Efekty ukotvenia a časového rámca v hodnotení zdravotných rizík. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 11. Typ: AFG
 • KRAUSE, Robert - KLUBERT, Peter. Efekt metódy Fast Phobia and Trauma Cure u ľudí trpiacich strachom z vystupovania pred ľuďmi [THE EFFECT OF FAST PHOBIA AND TRAUMA CURE IN ELIMINATING THE FEAR OF PERFORMING IN FRONT OF PEOPLE]. In Psychologické aspekty pomáhání 2016 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Editor:Zdeněk Mlčák, recenzenti: Helena Záškodná, Marek Malúš. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2017, s. 45-50. ISBN 978-80-7464-922-6. Typ: AFC
 • KRAUSE, Robert. Preferencia kognitívneho štýlu a efekt nadmernej sebadôvery u manažérov [Cognitive style pref erences and overconf idence effect by managers]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 277-284. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • KRAUSE, Robert. Efekt nadmernej sebadôvery vo vzťahu k preferencii kognitívneho štýlu v rozhodovacom procese manažérov. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 19. Typ: AFG
 • KRAUSE, Robert. Efekt nadmernej sebadôvery v rozhodovacom procese profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 15. Typ: AFH
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Výskum racionality a rozhodovania na slovenských učiteľoch s rôznou úrovňou profesionálnej skúsenosti. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 80-96. ISBN 978-80-88910-56-5. Typ: ABD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Comparison of Experienced vs. Novice Teachers in Cognitive Reflection and Rationality. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 100-112. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Intuícia a iracionálne presvedčenia. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 77-83. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Racionálni učitelia a intuitívni manažéri: Interakcia veku a kognitívnej reflexie pri rozhodovaní. In Kognícia a umelý život 2017. Igor Farkaš, Martin Tkáč, Ján Rybár, Peter Gergeľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 30-36. ISBN 978-80-223-4346-6. Typ: AFD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub. How attitudes toward highly controversial topics shape our thinking: A comparison of Slovak and Polish sample in reasoning about abortions. In Thurgau Experimental Economics Meeting: Book of Abstracts. - Kreuzlingen : Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz, 2017, s. 21. Typ: AFG
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Vplyv skúseností na racionalitu a kognitívnu reflexiu učiteľov. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 13. Typ: AFH
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017. 24 s. Typ: FAI
 • MAJÁKOVÁ, Bibiána - SEDLÁR, Martin. Prežívaná ľútosť po rozhodnutí urobenom za seba a za druhých [Experienced regret after the decision made for self and for others]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s.329-335. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • MASARYK, Radomír - LÁŠTICOVÁ, Barbara - BAČOVÁ, Viera - BIANCHI, Gabriel - ČERMÁK, Ivo - MIOVSKÝ, Michal - PLICHTOVÁ, Jana. Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť: prísľuby a súčasnosť kvalitatívneho výskumu v Čechách a na Slovensku. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 4, s. 401-414. (0.242 - IF2016). ISSN 0009-062X.(VEGA 2/0079/15 : Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte). Typ: ADCA
 • MASARYK, Radomír - HATOKOVÁ, Mária. Qualitative inquiry into reasons why vaccination messages fail. In Journal of Health Psychology, 2017, vol. 22, no. 4, 1880-1888. (2.182 - IF2016). ISSN 1359-1053. Dostupné na internete: <http://hpq.sagepub.com/content/early/2016/07/05/1359105316656770.full>. Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] BREZINA, Ivan. Vzťah hodnôt k rozhodovaniu a správaniu. In Rozhodovanie a usudzovanie VI. : Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch. - Olomouc, ČR : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 187-205. ISBN 978-80-244-5033-9.

 • MASARYK, Radomír - HUDECOVÁ, Ivana - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Dobrou náladou k sexu, či sexom k lepšej nálade: dotazník MSQ-R na slovenskej vzorke. In Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie. Irena Sobotková, Daniel Heller, Alena Slezáčková (Eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 188-204. ISBN 978-80-244-5164-0. Typ: AFC
 • MASARYK, Radomír - JANČEKOVÁ, Kristína - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. In Vino Veritas? Vnímanie chuti vína vo vzťahu k udávanej cene. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 19. Typ: AFG
 • MOROVICSOVÁ, Eva - KRAJČOVIČOVÁ, Danka - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Výskyt syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických klinikách na Slovensku. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 5, 2017, 113, 203–210. ISSN 1212-0383. Dostupné na internete: <www.cspsychiatr.cz/index.php?vstup=ano>. Typ: ADMB
 • PITEL, Lukáš - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Súvis vybraných osobnostných a situačných faktorov s reguláciou emócií prostredníctvom alkoholu u slovenských zdravotníkov. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 17. Typ: AFG
 • PITEL, Lukáš. Pitvanie čŕt: vzťah medzi osobnostnými premennými a hodnoteniami od nadriadených u zdravotných sestier na úrovni položiek. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 9. Typ: AFH
 • Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017. 498 s. ISBN 978-80-88910-55-8. Typ: FAI
 • RUISEL, Imrich. Prirodzená versus umelá inteligencia a fenomén ľudskej múdrosti. In RAN-Radosť a nádej : Spoločensko-duchovná revue, 2016, roč. 19, č. 2, s. 2-14. ISSN 1335-3543. Typ: ADFB
 • RUISEL, Imrich. Umožňuje Ortegova hypotéza vedecký progres? In Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie. Irena Sobotková, Daniel Heller, Alena Slezáčková (Eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 248-263. ISBN 978-80-244-5164-0. Typ: AFC
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - ŠIMÚTH, Jozef jr. The Peril of Using Internet in Education. In WCES 2017. ABSTRACTS BOOKS. - Nice : University of Nice Sophia Antipolis, 2017, s. 96. Typ: AFG
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Rhythms in relation to educational success in secondary school students. In WCES 2015. ABSTRACTS BOOKS. - Athens : WCES, 2015, s. 242. Typ: AFG
 • Agresia vo verejnom priestore : Kniha abstraktov z medzinárodnej konferencie Psychologické dni 2017. Ivan Sarmány Schuller (Ed.). Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017. 31 s. ISBN 978-80-88910-57-2. Typ: FAI
 • SEDLÁR, Martin. Naturalistické rozhodovanie a expertnosť v záchrannej zdravotnej službe. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 112-133. ISBN 978-80-88910-56-5. Typ: ABD
 • SEDLÁR, Martin. Model rozhodovania založený na rozpoznaní: Od pôvodu k implikáciám [The recognition-primed decision model: from origins to implications]. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 3, s. 295-307. (0.242 - IF2016). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA
 • SEDLÁR, Martin. Situation Assessment and Decision Making Strategies of Emergency Medical Services Physicians in Routine and Non-Routine Situations. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 127-138. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • SEDLÁR, Martin. Plánovanie lekárov záchrannej zdravotnej služby pred príjazdom k pacientovi. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 12. Typ: AFG
 • SEDLÁR, Martin - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Expertnosť v rozhodovaní vedúcich posádok záchrannej zdravotnej služby. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 10. Typ: AFH
 • SOROKOWSKI, Piotr - RANDALL, Ashley K. - GROYECKA, Agata - FRACKOWIAK, Tomasz - CANTARERO, Katarzyna - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Marital Satisfaction, Sex, Age, Marriage Duration, Religion, Number of Children, Economic Status, Education, and Collectivistic Values: Data from 33 Countries. In Frontiers in Psychology, october 2017, volume 8, Article 1728. ISSN 1664-1078 (Online). Typ: ADCA
 • ŠIMÚTH, Jozef jr. - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Managerial development in small and medium enterprises: An analysis of e-learning potential. In WCES 2016. ABSTRACTS BOOKS. - Španielsko : WCES, 2016, s. 486. Typ: AFG
 • ŠROL, Jakub. Bariéry (nielen) psychologickej vedy: Kognitívne odchýlky vo vedeckom myslení. In Kognícia a umelý život 2017. Igor Farkaš, Martin Tkáč, Ján Rybár, Peter Gergeľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 149-154. ISBN 978-80-223-4346-6. Typ: AFD
 • TOTKOVIČOVÁ, Nicole - GREŽO, Matúš. Dispozičný optimizmus a efekt nadmernej sebadôvery v usudzovaní [Dispositional optimism and overconfidence effect in reasoning]. Nicole Totkovičová, Matúš Grežo. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 428-435. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Typ: AFD
 • UHRECKÝ, Branislav. Reflexie k významu regulácie emócií v práci zdravotníckych profesionálov [REFLECTIONS ON THE ROLE OF EMOTION REGULATION IN THE WORK OF HEALTHCARE PROFESSIONALS]. In Psychologické aspekty pomáhání 2016 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Editor:Zdeněk Mlčák, recenzenti: Helena Záškodná, Marek Malúš. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2017, s. 112-120. ISBN 978-80-7464-922-6. Typ: AFC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus