Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (do 31.12.2015)

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - ZORAD, Štefan - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Efekt experimentálneho zlyhania srdca na správanie potkanov: protekcia ivabradínom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 2.(VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Typ: AFG
 • BAČOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - SRANČÍKOVÁ, Annamária - BAKOŠ, Ján. Oxytocínom vyvolané zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie vápnika v hypotalamických R7 bunkách. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Typ: AFG
 • BAKA, T. - ŠIMKO, Fedor. Nondipping heart rate: a neglected cardiovascular risk factor based on autonomic imbalance? In Autonomic Neuroscience-Basic and Clinical, 2018, vol. 210, p. 83-84.(VEGA č. 1/0071/15 : Protekcia hypertenzného a zlyhávajúceho srdca blokátorom I(f) kanálu ivabradínom: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Typ: GII
 • BAKOŠ, Ján - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Úloha oxytocínového receptora v regulácii cytoskeletu neuronálnych buniek. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 6-7.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Typ: AFG
 • BAKOŠ, Ján - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - HAVRÁNEK, Tomáš - BAČOVÁ, Zuzana. Oxytocín ovplyvňuje dĺžku neuritov prostredníctvom stimulácie vápnika a SHANK proteínov = Oxytcin stimulates neurite length through the intracellular calcium and SHANK proteins. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 57. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom). Typ: AFG
 • BALAGOVÁ, Lucia - BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela. Majú koncentrácie interleukínu-1beta v slinách súvis s percepciou stresu? = Are salivary interleukin-1beta concentrations related to stress perception? In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 47. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • BOHÁČOVÁ, Viera - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - KONTÁR, Szilvia - CAGALA, Martin - BOBÁĽ, Pavel - OTEVŘEL, Jan - BRTKO, Július - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentration independently of P-glycoprotein expression. In Molecules, 2018, vol. 23, no., p. 1053. (3.098 - IF2017). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: ADCA
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. Simultaneous effects of endocrine disruptor bisphenol A and flavonoid fisetin on progesterone production by granulosa cells. In Environmental Toxicology and Pharmacology, 2018, vol. 59, p. 66-73. (2.776 - IF2017). ISSN 1382-6689.(VEGA 2/0198/15 : Štúdium interakcií vybraných endokrinných disruptorov s fytochemikáliami na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a hormón-senzitívnych nádorových bunkových líniách). Typ: ADCA
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. Effect of bisphenols on selected nuclear receptor expression in human granulosa cell line cov434. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 86-87. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 86-87.(TOXCON 2018 : Interdisciplinary toxicological conference. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog. VEGA 2/0074/18 : Bezpečnosť používania analógov endokrinného disruptoru Bisfenolu A: hodnotenie účinkov na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a ovariálnych nádorových líniách). Typ: AFL
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Chladový test pod sociálnym tlakom u mužov aktivuje kardiovaskulárny systém, ale nemení sekréciu stresových hormónov = Socially evaluated cold pressor test in men activates the cardiovascular system but not stress hormone release. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 45. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • CAPCAROVÁ, Marcela - KALAFOVÁ, Anna - SCHWARZOVÁ, Marianna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - SLOVÁK, Lukáš - BOVDIŠOVÁ, Ivana - TOMAN, Robert - LÓRY, Viktória - ZORAD, Štefan. The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats. In Biologia, 2018, vol. 73, no. 7, p. 659-671. (0.696 - IF2017). ISSN 0006-3088.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: ADDA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - ĎURIŠOVÁ, Barbora - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. The role of monoamine-secreting neurons in the beneficial mood effect of voluntary physical exercise. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 5.(Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Typ: AFH
 • DANIŠ, Daniel - BRENNEROVÁ, Katarína - ŠKOPKOVÁ, Martina - KURDIOVÁ, Timea - UKROPEC, Jozef - STANÍK, Juraj - KOLNÍKOVÁ, Miriam - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Mutation in SURF1 are important genetic causes of Leigh syndrome in Slovak patients. In Endocrine Regulations, 2018, vol. 52, no. 2, p. 110-118. ISSN 1210-0668.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie). Typ: ADNB
 • DZAGUROVA, Tamara K. - TKACHENKO, E.A. - ISHMUKHAMETOV, Aydar A. - BALOVNEVA, M. - KLEMPA, Boris - KRUGER, D.H. Severe hantavirus disease in children. In Journal of Clinical Virology, 2018, vol. 101, p. 66-68. (3.101 - IF2017). ISSN 1386-6532. Typ: ADCA
 • HEČKOVÁ, Eva - POVAŽAN, M. - STRASSER, Bernhard - KRUMPOLEC, Patrik - HNILICOVÁ, P. - HANGEL, G. - MOSER, Philipp A. - ANDRONESI, O. - KOUWE, Andre J. van der - VALKOVIČ, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - TRATTNIG, S. - BOGNER, W. Real-time correction of motion and imager instability artifacts during 3D gamma-aminobutyric acid- edited MR spectroscopic imaging. In Radiology, 2018, vol. 286, no. 2, p. 666-675. (7.469 - IF2017). ISSN 0033-8419. Typ: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - LI, Y. - PEHRSON, Alan L. - SANCHEZ, Connie - BERMUDEZ, Isabel - CSÁNOVÁ, Agneša - JEŽOVÁ, Daniela - FRANKLIN, Michael. Effects of vortioxetine on biomarkers associated with glutamatergic activity in an SSRI insensitive model of depression in female rats. In Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2018, vol. 82, p. 332-338. (4.185 - IF2017). ISSN 0278-5846. Typ: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - FRANKLIN, Michael - PUHOVÁ, Agneša - SANCHEZ, Connie - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny monoamínov a melatonínu v epifýze po podávaní multimodálneho a SSRI antidepresíva v animálnom modeli depresie = Changes in monoamines and melatonin in the pineal gland in response to multimodal and SSRI antidepressants in an animal model of depression. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 60. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • HORVÁTHOVÁ, Ľubica - TILLINGER, Andrej - PADOVÁ, Alexandra - MRAVEC, Boris. Melanoma growth in mice is accompanied by changes in peripheral and central inflammatory status. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 30.(VEGA 2/0028/16 : Úloha nervového systému v etiopatogenéze experimentálneho melanómu). Typ: AFG
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína. Thymoprofylaktika a epigenetika = Thymoprophylactics and epigenetics. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 18. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • JURČOVIČOVÁ, Jana - ŠTOFKOVÁ, Andrea - VACULÍN, Š. - LÓRY, Viktória - KRŠKOVÁ, Katarína - BRTKO, Július - ZORAD, Štefan. Zvýšená expresia ťažkého reaťazca beta-myozínu v srdci potkana v priebehu adjuvantnej artritídy - modeli kachektickej reumatoidnej artritídy. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 37.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: AFG
 • KAPSDORFER, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - VONDROVÁ, D. - ARGALASOVÁ, L. - ŠEVČÍKOVÁ, L. - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendocrine response to school load in prepubertal children: focus on trait anxiety. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 155-162. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres). Typ: ADCA
 • KISS, Alexander. c-Fos expression in the hypothalamic paraventricular nucleus after a single treatment with a typical haloperidol and nine atypical antipsychotics: a pilot study. In Endocrine Regulations, 2018, vol. 52, no. 2, p. 93-100. ISSN 1210-0668.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: ADNB
 • KLENEROVÁ, V. - KVETŇANSKÝ, Richard - HYNIE, S. The Effect of Acute and Repeated Stress on CRH-R1 and CRH-R2 mRNA Expression in Pituitaries of Wild Type and CRH Knock-Out Mice. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 163-169. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340. Typ: ADCA
 • KOLNÍKOVÁ, Miriam - ŠKOPKOVÁ, Martina - ILENČÍKOVÁ, Denisa - FOLTAN, Tomáš - PAYEROVÁ, Jaroslava - DANIŠ, Daniel - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. DNM1 encephalopathy - atypical phenotype with hypomyelination due to a novel de novo variant in the DNM1 gene. In Seizure - European Journal of Epilepsy, 2018, vol. 56, p. 31-33. (2.839 - IF2017). ISSN 1059-1311.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie). Typ: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - MACH, Mojmír - KISS, Alexander. Acute impact of selected pyridoindole derivatives on Fos expression in different structures of the rat brain. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 171-180. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.). Typ: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - KISS, Alexander - OSACKÁ, Jana - DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - KOKRAS, Nikolaos - DALLA, Christina - ŠVECOVÁ, Blanka - MACH, Mojmír. Searching for new opportunities in the treatment of depression and anxiety: preclinical evaluation of compounds with pyridoindole structure. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 74-75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 74-75, L-25.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFH
 • KOVÁČOVÁ, D. - RAJKOVIČOVÁ, R. - GUBO, G. - ARENDÁŠOVÁ, K. - BARTA, Andrej - REPOVÁ, K. - ŠIMKO, Fedor - CELEC, Peter - PAULIS, Ľudovít. The effect of testosterone on myocardial (dys)function and remodeling in isoproterenol-treated rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 33. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Typ: AFG
 • KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - REPOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Effect of L-name-induced hypertension on rat anxiety-like behaviour and memory: protection by ivanbradine and melatonin. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 48.(VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Typ: AFG
 • LAUKOVÁ, Marcela - VARGOVIČ, Peter - ROKYTOVÁ, Ivana - MANZ, Georg - KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated Stress Exaggerates Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Response in the Rat Spleen. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 195-208. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres. VEGA č. 2/0036/11 : Regulácia imunitného systému aktivitou sympatikoadrenálneho a adrenokortikálneho systému u cicavcov vystavených akútnemu a chronickému stresu). Typ: ADCA
 • LONEK, Ľubomír - GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - POKUSA, Michal - JEŽOVÁ, Daniela - PATEL, Sagar P. - BARANČÍK, Miroslav - RAVINGEROVÁ, Táňa. Molecular signaling in myocardium of rats exposed to chronic voluntary exercise: beneficial versus detrimental effects. In Journal of molecular and cellular cardiology, 2018, vol. 120, suppl. 1, p. 35. (5.296 - IF2017). ISSN 0022-2828.(35th ISHR-ES meeting, 16-19 July 2018, Amsterdam, Netherlands. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AEGA
 • LONEK, Ľubomír - PUHOVÁ, Agneša - GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - BARANČÍK, Miroslav - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Effects of chronic voluntary exercise on signaling pathways in rat myocardial cells. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 10.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Typ: AFH
 • LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - POKUSA, Michal - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Beneficial versus detrimental molecular mechanisms induced by chronic exercise in the rat myocardium. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 56.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFK
 • LONEK, Ľubomír - GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - BARANČÍK, Miroslav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - POKUSA, Michal - PATEL, Sagar P. - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. What effect does a voluntary exercise exert on the heart of rats? In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 94. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Typ: AFL
 • LONEK, Ľubomír - PUHOVÁ, Agneša - GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - BALAGOVÁ, Lucia - PATEL, Sagar P. - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Molecular signaling in the rat myocardium evoked by chronic exercise: beneficial and detrimantal effects. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 181-182. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFL
 • LÓRY, Viktória - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela - ZORAD, Štefan. Vzťah expresie apolipoproteínu C3, oxytocínového receptora a ukazovateľov metabolizmu lipidov a glukózy v tukovom tkanive počas chronického stresu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 367-373. ISBN 978-80-223-4517-0.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • LÓRY, Viktória - SLAMKOVÁ, Miroslava - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - SUSKI, Maciej - OLSZANECKI, Rafal - ZORAD, Štefan. Activation of the alternative renin-angiotensin pathway affects the oxidative status of the skeletal muscle in obese Zucker rats. In NOX Family NADPH Oxidases : Gordon Research Conference. - Switzerland, 2018.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: AFK
 • LÓRY, Viktória - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan. Effect of quercetin application on adipogenesis and oxidative status in differentiating primary rat preadipocytes. In NOX Family NADPH Oxidases (GRS) : Gordon Research Seminar. - Switzerland, 2018.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: AFK
 • MAŠINDOVÁ, Ivica - VARGA, Lukáš - DANIŠ, Daniel - ŠKOPKOVÁ, Martina - DEMESOVÁ, Lucia - DRSATA, Jakub - CHROBOK, Viktor - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - PROFANT, Milan. Novel variants in EDNRB gene in waardenburg syndrome type II and SOX10 gene in PCWH syndrome. In 41st Annual midwinter meeting : the abstracts of the Association for Research in otolaryngology. - Mount Royal, New Jersey : Association for research in otolaryngology, 2018, 2018, vol. 41, p. 478. ISSN 0742-3152.(APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu. VEGA 1/0214/16 : Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku: identifikácia nových génových variantov.. Annual midwinter meeting). Typ: AFG
 • MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - BAČOVÁ, Zuzana - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - HUDECOVÁ, Soňa - ONDRIAŠOVÁ, Elena - KRIŽANOVÁ, Oľga - BREZOVÁ, Vlasta - CHOVANEC, Miroslav - ONDRIAŠ, Karol. Polysulfides and products of H2S/S-nitrosoglutathione in comparison to H2S, glutathione and antioxidant Trolox are potent scavengers of superoxide anion radical and produce hydroxyl radical by decomposition of H2O2. In Nitric Oxide : Biology and Chemistry, 2018, vol. 76, p. 136-151. (4.367 - IF2017). ISSN 1089-8603.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-14-0783 : Chemoterapiou indukované poškodenia DNA a štúdium ich opravy v modelovom organizme Saccharomyces cerevisiae. VEGA č. 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií. VEGA 2/0144/16 : Úloha vitamínu D a interferónov tretieho typu v gamaherpesvírusovej onkogenéze. VEGA 2/0056/14 : Regulácia ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia). Typ: ADCA
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ĎURIŠOVÁ, Barbora - ONDÁČOVÁ, Katarína - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu. Role of Serotonin-2A Receptors in Pathophysiology and Treatment of Depression. In 5-HT2A Receptors in the Central Nervous System. - New York : Springer International Publishing AG, Humana Press, 2018, p. ISBN 978-3-319-70474-6. Typ: ABC
 • MRAVEC, Boris - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - PADOVÁ, Alexandra. Brain under stress and Alzheimer s disease. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 73-84. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?). Typ: ADCA
 • NOVÁK, Petr - ČENTE, Martin - KOŠÍKOVÁ, Nina - AUGUSTÍN, Tomáš - KVETŇANSKÝ, Richard - NOVÁK, Michal - FILIPČÍK, Peter. Stress-induced alterations of immune profile in animals suffering by tau protein-driven neurodegeneration. In Cellular and Molecular Neurobiology. - New York : Springer, 2018, vol.38, p.243-259. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340. Typ: ADCA
 • NOVOTNÝ, Ladislav - SHARAF, L.H. - ABDEL-HAMID, M. E. - BRTKO, Július. Stability studies of endocrine disrupting tributyltin and triphenyltin compounds in an artificial sea water model. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 1, p. 93-99. (1.479 - IF2017). ISSN 0231-5882.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek). Typ: ADDA
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander. Asenapine does not influence FOSB/deltaFOSB expression in the hypothalamic paraventricular nucleus neurons. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 71.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFG
 • PADOVÁ, Alexandra - VARGOVIČ, Peter - MRAVEC, Boris. Acute stress increases expression of amyloid precursor protein in mice. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 73.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres). Typ: AFG
 • PIRNÍK, Zdenko - KOLESÁROVÁ, Mária - ŽELEZNÁ, Blanka - MALETÍNSKÁ, Lenka. Repeated peripheral administration of lipidized prolactin-releasing peptide analog induces c-fos and FosB expression in neurons of dorsomedial hypothalamic nucleus in male C57 mice. In Neurochemistry International, 2018, vol. 116, p. 77-84. (3.603 - IF2017). ISSN 0197-0186. Typ: ADCA
 • PROLA, Alexandre - NICHTOVÁ, Zuzana - PIRES DA SILVA, Julie - PIQUEREAU, Jérôme - MONCEAUX, Kevin - GUILBERT, Arnaud - GRESSETTE, Mélanie - VENTURA-CLAPIER, Renée - GARNIER, Anne - ZAHRADNÍK, Ivan - NOVOTOVÁ, Marta - LEMAIRE, Christophe. Endoplasmic reticulum stress induces cardiac dysfunction through architecturalmodifications and alteration ofmitochondrial function in cardiomyocytes. In Cardiovascular Research, 2018, vol., no., p. (6.290 - IF2017). ISSN 0008-6363.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-SK-FR-2015-0007 : Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov). Typ: ADCA
 • PUHOVÁ, Agneša - POKUSA, Michal - BALAGOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv diéty s nízkym obsahom tryptofánu na lokomotorickú aktivitu potkanov = Effect of low tryptophyn diet on locomotor activity of rats. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 59. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • PUHOVÁ, Agneša - LONEK, Ľubomír - BALAGOVÁ, Lucia - RAVINGEROVÁ, Táňa - JEŽOVÁ, Daniela. Cell proliferation and the reperfusion injury salvage kinase pathway in the left heart ventricle of voluntary wheel running rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 204. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFL
 • REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Abnormalities in interactions of Rho GTPases with scaffolding proteins contribute to neurodevelopmental disorders. In Journal of Neuroscience Research, 2018, vol. 96, no. 5, p. 781-788. (2.662 - IF2017). ISSN 0360-4012.(VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam). Typ: ADCA
 • SCSUKOVÁ, Soňa - BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta. Effects of selected metal nanoparticles on mouse testis leydig cells in vitro. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 102-103. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 102-103.(TOXCON 2018 : Interdisciplinary toxicological conference. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog. VEGA 2/0187/17 : Charakteristika účinkov neonatálneho podania nanočastíc vo vybraných oblastiach mozgu a reprodukčných orgánoch u infantilných a dospelých samíc potkana). Typ: AFL
 • SCHWARZOVÁ, Marianna - KALAFOVÁ, Anna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - BOVDIŠOVÁ, Ivana - SLOVÁK, Lukáš - LÓRY, Viktória - ZORAD, Štefan - CAPCAROVÁ, Marcela. Alterations in parameters of lipid metabolism and LpPLA2 activity in diabetic rats. In XXVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. Nové princípy liečby diabetes mellitus. 31.5.-2.6. 2018, hotel Patria, Štrbské Pleso. Program a abstrakty. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018, s. 58-59.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Typ: AFH
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Účinky interakcie oxytocínu a silencingu magel2 génu na neuronálny cytoskelet. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 81-82.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Typ: AFG
 • STANÍK, Juraj - DANKOVCIKOVA, A. - BARÁK, L. - ŠKOPKOVÁ, Martina - PALKO, M. - DIVINEC, J. - KLIMEŠ, Iwar - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Sulfonylurea vs insulin therapy in individuals with sulfonylurea-sensitive permanent neonatal diabetes mellitus, attributable to a KCNJ11 mutation, and poor glycaemic control. In Diabetic Medicine, 2018, vol. 35, no. 3, p. 386-391. (3.132 - IF2017). ISSN 0742-3071. Typ: ADCA
 • STANÍK, Juraj - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍKOVÁ, Daniela - BRENNEROVÁ, Katarína - BARÁK, L. - TICHÁ, Ľ. - HORNOVÁ, J. - KLIMEŠ, Iwar - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Neonatal hypoglycemia, early-onset diabetes and hypopituitarism due to the mutation in EIF2S3 gene causing MEHMO syndrome. In Physiological Research, 2018, vol. 67, no. 2, p. 331-337. (1.324 - IF2017). ISSN 0862-8408.(TRANSENDOGEN : ITMS 26240220051. APVV-0107-12 : Molekulárno-genetický výskum s farmakogenetickými konsekvenciami u detí s hyperinzulinemickými hypoglykémiami. VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie). Typ: ADCA
 • STANÍKOVÁ, Daniela - LUCK, Tobias - BAE, Yoon Ju - THIERY, Joachim - CEGLAREK, Uta - ENGEL, Christoph - ENZENBACH, Cornelia - WIRKNER, Kerstin - STANÍK, Juraj - KRATZSCH, Jurgen - RIEDEL-HELLER, Steffi G. Increased estrogen level can be associated with depression in males. In Psychoneuroendocrinology, 2018, vol. 87, p. 196-203. (4.731 - IF2017). ISSN 0306-4530. Typ: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ZORAD, Štefan - POGLITSCH, M. - ADAMCOVÁ, Michaela - REITER, Russel J. - PAULIS, Ľudovít. Effect of melatonin on the renin-angiotensin-aldosterone system in L-NAME-Induced hypertension. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, article number 265. (3.098 - IF2017). ISSN 1420-3049. Typ: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. The protective effect of ivabradine in isoproterenol-induced heart failure in rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 51. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Typ: AFG
 • TRUBAČOVÁ, S. - RAJKOVIČOVÁ, R. - HRENÁK, Jaroslav - ARENDÁŠOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - BARTA, Andrej - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - ŠIMKO, Fedor - PAULIS, Ľudovít. The effect of melatonin and compound 21 on the myocardium and aorta in an animal model of anthracycline-induced toxicity. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 54. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Typ: AFG
 • TSAI, Chia-Liang - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - PAI, Ming-Chyi. An acute bout of aerobic or strength exercise specifically modifies circulating exerkine levels and neurocognitive functions in elderly individuals with mild cognitive impairment. In NEUROIMAGE-CLIN, 2018, vol. 17, p. 272-284. (3.869 - IF2017). ISSN 2213-1582. Typ: ADCA
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALENTÍNOVÁ, Lucia - HUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Identifikácia nových génových variantov u jedincov s HNF1A-MODY diabetom. In XXVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. Nové princípy liečby diabetes mellitus. 31.5.-2.6. 2018, hotel Patria, Štrbské Pleso. Program a abstrakty. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018, s. 74.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Typ: AFH
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALENTÍNOVÁ, Lucia - HUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Identification of novel gene variants involved in HNF1A-MODY diabetes. In ES-PCR : European society of pediatric clinical research. - Bratislava : Department of Pediatrics Medical Faculty Comenius University and National Institute of Children´s Diseases, 2018, p. 50.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. ES-PCR : European society of pediatric clinical research). Typ: AFH
 • VARGA, Lukáš - MAŠINDOVÁ, Ivica - DANIŠ, Daniel - ŠKOPKOVÁ, Martina - DEMESOVÁ, Lucia - MAJERNIKOVÁ, Lívia - SLOBODOVÁ, Lucia - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Hereditary hearing loss in the Slovak roma population: still a mystery? In 41st Annual midwinter meeting : the abstracts of the Association for Research in otolaryngology. - Mount Royal, New Jersey : Association for research in otolaryngology, 2018, 2018, vol. 41, p. 676. ISSN 0742-3152.(APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu. VEGA 1/0214/16 : Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku: identifikácia nových génových variantov.. Annual midwinter meeting). Typ: AFG
 • VARGOVIČ, Peter - LAUKOVÁ, Marcela - UKROPEC, Jozef - MANZ, Georg - KVETŇANSKÝ, Richard. Prior repeated stress attenuates cold-induced immunomodulation associated with "Browning" in mesenteric fat of rats. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 349-361. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres). Typ: ADCA
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - MEŠKOVÁ, Milada - MRAVCOVÁ, Martina - GRUNNEROVA, Lucia - GARAFOVÁ, Alexandra - SIVAKOVA, Monika - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Autonomic nervous system response to stressors in newly diagnosed patients with multiple sclerosis. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 363-370. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340. Typ: ADCA
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - MRAVCOVÁ, Martina - HLAVÁČOVÁ, Nataša - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Zápalové parametre a BDNF u novodiagnostikovaných pacientov so sklerózou multiplex. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 95.(VEGA 2/0161/16 : Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre. APVV-15-0228 : Sclerosis multiplex - úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii. ERA net NEURON II. : Mechanizmy Transmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru; NEURON ERA Net IId Brain Barrier; NEURON ERA Net II). Typ: AFG
 • ZAHRADNÍK, Ivan - HOŤKA, Matej. On the thermal dependence of the electrical capacitance of cell membrane. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 44-45. ISBN 978-80-973086-7-4.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. Slovak Biophysical Symposium). Typ: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍK, Ivan. Allosteric aspects of ryanodine receptor gating. In The Heart by Numbers: Integrating Theory, Computation, and Experiment to Advance Cardiology : Program & Abstracts. - Berlin, Germany : Biophysical Society, p. 18.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Typ: AFE
 • ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - KISS, Alexander - BAKOŠ, Ján. Neurite outgrowth stimulated by oxytocin is modulated by inhibition of the calcium voltage-gated channels. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 371-378. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus