Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Centrum biovied SAV (Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV)

Moyzesova 61
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.cbv.sav.sk
 
Riaditeľ: RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
E-mail:
Tel: 02/ 3229 3801
Fax:
Sekretariát: Viera Lukáčová
E-mail:
Tel: 02/ 3229 3800
Fax:
 
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV sa nachádza v obci Ivanka pri Dunaji asi 5 km od hraníc hlavného mesta SR Bratislavy. Ústav vznikol v r. 1990 osamostatnením detašovaného pracoviska Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice, ktoré existovalo v Ivanke pri Dunaji od r. 1969. V čase vzniku existoval ústav ako spoločné pracovisko troch organizácií (ÚFHZ SAV, Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny, Ústav zoohygieny a veterinárnej techniky). Počas prvých rokov samostatnej existencie ústavu prišlo k viacerým organizačným prestavbám a výraznej personálnej redukcii. V súčasnosti na ústave pracuje 45-50 zamestnancov a doktorandov v rámci troch výskumných oddelení: Oddelenia biochémie membrán, Oddelenia fyziológie a etológie a Oddelenia imunogenetiky.

Predmetom činnosti ÚBGŽ SAV je základný a aplikovaný výskum v oblasti biologických a poľnohospodárskych vied zameraný na molekulárno-biologické, fyziologické, biochemické a genetické procesy prebiehajúce u živočíchov a mikroorganizmov. Hlavná pozornosť sa sústreďuje na bunkovú biológiu membrán a ich úlohu v transformácii energie, na úlohu membránových antigénov v imunologických a reprodukčných procesoch, na neurobiologické a fyziologické mechanizmy kontroly správania živočíchov v normálnych a extrémnych podmienkach, ako aj na aplikáciu poznatkov o membránových procesoch v nanotechnológiách, biotechnológiách, poľnohospodárskych a medicínskych odboroch. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti ústav publikuje vo významných zahraničných časopisoch s vysokým impakt faktorom a zabezpečuje ich popularizáciu prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače a iných informačných prostriedkov.

Ústav udržuje v oblastiach svojej činnosti dlhoročné aktívne pracovné kontakty s viacerými poprednými zahraničnými pracoviskami (Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, ČR, Veľká Británia, Švédsko, USA, Japonsko).

ÚBGŽ SAV sa podieľa na vysokoškolskom vzdelávaní 1. a 2. stupňa v spolupráci so 4 fakultami bratislavských univerzít (Prírodovedecká fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU). Pracovníci ústavu sa v rámci tejto spolupráce podieľajú na prednáškach, seminároch a laboratórnych cvičeniach, ako aj na vedení bakalárskych a diplomových prác. Ústav je akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia pre doktorandské štúdium v dvoch študijných odboroch – 4.1.22 Biochémia a 4.2.10 Fyziológia živočíchov. Toto štúdium vykonáva v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU.