Informačná stránka organizácie SAV

Logo

THS USV SAV

Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.thsusv.sav.sk
 
Riaditeľka: Ing. Gabriela Mokráňová
E-mail:
Tel: 02 /5296 3360
Fax: 02/52931612
Sekretariát: Mgr. Lenka Gregorová
E-mail:
Tel: 02/ 5296 3360
Fax:
 
Postavenie, hlavné úlohy THS ÚSV SAV

THS ÚSV SAV zriadilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied dňa 18.06.1953 (uzn. P SAV novelizované dňa 22.10.1962, dňa 08.10.2002 a uzn. P SAV dňa 1. 3. 2012).
THS ÚSV SAV je právnickou osobou spôsobilou samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa. Práva a povinnosti Slovenskej akadémie vied ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k THS ÚSV SAV upravuje zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Sídlo : Klemensova 19, 81364 Bratislava
IČO : 00212041
Štatutárny orgán : riaditeľ

Poslaním a hlavnými úlohami THS ÚSV SAV je najmä :
Zabezpečovať pre vedecké a špecializované organizácie III. oddelenia vied ekonomickú a technicko - správnu činnosť v zmysle zriaďovacej listiny.
Pridelené vedecké organizácie sú :
- Historický ústav
- Ústav orientalistiky
- Etnologický ústav
- Sociologický ústav
- Filozofický ústav
- Ústav experimentálnej psychológie
- Ústav štátu a práva
- Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
- Slavistický ústav Jána Stanislava
- Ústav slovenskej literatúry
- Ústav svetovej literatúry
- Ústav hudobnej vedy
- Ústav dejín umenia
- Ústav divadelnej a filmovej vedy
- Ústav výskumu sociálnej komunikácie
- Ústav politických vied
- Prognostický ústav
Pridelené špecializované organizácie sú :
- Ústredný archív
- Ústredná knižnica
- Encyklopedický ústav
Servisné pracovisko je :
- THS ÚSV SAV.
Úlohou THS ÚSV SAV je sledovať v rámci svojej pôsobnosti dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov a vopred upozorňovať na ich porušenia.
THS ÚSV SAV v súlade so svojím poslaním a na základe podkladov a požiadaviek príslušných vedeckých a špecializovaných organizácií plní úlohy v týchto oblastiach :
- rozpočtovnítvo,finančníctvo a účtovníctvo
- vedenie všetkých príjmov a všetkých výdavkov v systéme Štátnej pokladnice (ŠP)
- úhrady všetkých výdavkov v systéme ŠP
- účtovanie finančných prostriedkov z domácich a cudzích grantov
- evidencia a správa majetku štátu
- evidencia a spracovanie agendy súvisiacej s cestovnými výdavkami
- tuzemské pracovné cesty
- zahraničné pracovné cesty
- personálna a mzdová agenda
- technicko - prevádzková a správna činnosť
- oprava a údržba budov
- prevádzka autodopravy
- závodné stravovanie v budove na Klemensovej 19
- požiarna ochrana
- metodická pomoc pri verejnom obstarávaní.