Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.kvsbk.sav.sk
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
E-mail:
Tel: 02/ 5477 5683, 54773442
Fax:
Sekretariát: Mgr. Zuzana Dobrucká
E-mail:
Tel: 54773442, 54775683
Fax:
 
Facebook stránka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV: https://www.facebook.com/UVSKSAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV vznikol v roku 1990 pod názvom Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Ústav vykonáva najmä základný interdisciplinárny výskum zameraný na komplexné vzťahy medzi sociálnymi, kultúrnymi a psychologickými aspektmi ľudského bytia v nadväznosti na súčasné filozofické, kulturologické, politologické, psychologické a iné všeobecné teórie. Zameriava sa na komunikáciu, ktorá je tak predmetom výskumu, ako aj metodologickým rámcom. Tento výskum spadá najmä do oblastí sociálnej psychológie, všeobecnej psychológie a ďalších odborov psychologických vied (ako napr. neuropsychológie, evolučnej psychológie, psychológie zdravia, environmentálnej psychológie), ako aj do oblasti systematickej filozofie, dejín filozofie, logiky a metodológie vedy, etiky, antropológie, pedagogiky a ostatných príbuzných odborov. Dňa 1. augusta 2011 bolo v rámci ÚVSK SAV zriadené Centrum pedagogického výskumu SAV.

Pri značnej špecifikácii výskumných záujmov sa výskumy koncentrujú do nasledujúcich tematických prúdov:
- problematika zdravia a zdravého životného štýlu (psychológia sexuálneho zdravia, špecifické aspekty vzdelávania pri odlišnostiach kognitívneho vývinu, životné prostredie a ľudské správanie, rizikové správanie, životný štýl);
- problematika ľudskej individuálnej, sociálnej a kultúrnej identity;
- problematika občianstva a občianskej participácie;
- základný pedagogický výskum v spoločenských, politických a kultúrnych kontextoch.

Z metodologického hľadiska sú v popredí tri princípy:
- transdisciplinarita
- medzikultúrny porovnávací rámec
- kvalitatívna metodológia v kombinácii s ďalšími prístupmi.

Organizačná štruktúra:

Riaditeľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Vedecká tajomníčka: Mgr. Lucia Hargašová, PhD.
Sekretariát a knižnica: Mgr. Zuzana Dobrucká
Vedecká rada: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (predsedníčka)
Interní členovia: doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., prof. PhDr. Ivan Lukšík,CSc., prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
Externí členovia: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; Mgr. Pavol Baboš, PhD.