Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ARPÁŠ, Róbert. Zjazd mladej slovenskej generácie [The Congress of the Slovak Young Generation]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 121-128. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • ARPÁŠ, Róbert. Za silné Slovensko v jednotnom Československu. Mladí slovenskí agrárnici o problémoch Slovenska. In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 20-33. ISBN 978-80-972561-5-9.(Vega 2/0070/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia). Typ: ABD
 • BADA, Michal. Historický kontext a obsahové súvislosti niektorých detailov veduty Bratislavy vo florentskom Palazzo Vecchio. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2016, roč. 49, č. 1, s. 42-49. (2016 - Avery Index to Architectural Periodicals, Bibliography of the History of Art, EBSCO, ERIH, Ulrich’s Periodicals Directory). ISSN 0044-9008.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ADFB
 • BAXA, Peter - BEDNÁR, Peter - BISTÁK, Peter - CALLEBAUT, Dirk - CONSTANT, André - DIERKENS, Alain - DUJMOVIC, Danko - FROLÍK, Jan - GŘEŠÁK, Václav - GUARMANDI, Maria Pia - HUNKA, Ján - KAPPESSER, Isabel - KARO, Špela - KISS, Etele - KNIFIC, Timotej - KŘÍŽEK, Daniel - MAŘÍK, Tomáš - MAŘÍKOVÁ-KOUBKOVÁ, Jana - MONSIEUR, Patrik - PETERSE, Hettie - PETRINEC, Maja - POLANSKÝ, Luboš - PRISTÁŠ, Martin - RITOÓK, Agnes - RUTTKAY, Matej - SCHÜCKER, Nina - SLÁDEK, Pavel - STEINHÜBEL, Ján - URBAN, Jiří - URBINI, Sylvia - VICELJA, Marina - VÁLOVÁ, Katarína - WOLF, Mária - WIHODA, Martin. Dedičstvo Karola Veľkého : Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry : Sprievodca výstavou = The Legacy of Charlemagne. Bratislava ; Praha : Pamiatkový úrad SR : Archeologický ústav AV ČR, 2017. 141 S. ISBN 978-80-89175-77-2. Typ: CKB
 • BEDNÁROVÁ, Marcela. "Najväčší vojvodca všetkých storočí" a napoleonské vojny v reflexii štúrovcov ["The Greatest Commander of All Time" and Napoleonie Wars, Reflected in the Generation of Ľudovít Štúr]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 337-362. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • BEDNÁROVÁ, Marcela. Unikátny "národný" kalendár Petra Kellnera-Hostinského. In Slovenské pohľady, 2017, roč. IV.+ 133, č.7-8, s. 7-13. ISSN 1335-7786.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADFB
 • BEDNÁROVÁ, Marcela. "Pamäť pradedov alebo princíp praboha" Peter Kellner-Hostinský o mytologickej minulosti Slovanov [Das Gedächtnis der Vorfahren oder das Prinzip der Urgotttheit. Peter Kellner-Hostinský über die mythologische Vergangenheit der Slawen]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 97-112.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí). Typ: ADFB
 • BEDNÁROVÁ, Marcela. Pácalová, Jana. Rozprávky Janka Rimavského. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry, 2015, 335 s. ISBN 9788089489220. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 163-165. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • BENČURÍKOVÁ, Martina. Antikomunizmus ako nástroj boja proti politickej opozícii. Analýza textov Ulrike Meinhofovej. In Historické štúdie [FFUK]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Katedra všeobecných dejín, 2017, s. 196-210. ISBN 978-80-8127-183-0. Typ: AEDA
 • BENKO, Juraj. Československá epizóda agenta Kominterny Alexandra Abramoviča [Czechoslovak Episode from the Life of the Comintern Agent Alexander Abramovich]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 45-56. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • BENKO, Juraj. Pollák, Miroslav (Ed.). Udavačstvo. Košice: Krásny Spiš, oz. Kalligram, 2016, 381 s. ISBN 9788081019203. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 167-168. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • BOISSERIE, Étienne - KŠIŇAN, Michal (prekl.). "Markovič zdeluje..." Úryvky z korešpondencie Ivana markoviča medzi Parížom, Prahou a Bratislavou na jar 1919. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s.29-43. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: EDJ
 • BYSTRICKÝ, Valerián. Koncepcie organizácie bezpečnosti štátov strednej a juhovýchodnej Európy 1918-1939 [Security Organization Concepts of Central and Southeast European States during 1918-1939]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 313-333. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • BYSTRICKÝ, Valerián. Zápas o teritoriálnu integritu Slovenskej krajiny v rokoch 1938-1939 [Struggle for the Territorial Integrity of Slovakia in 1938 and 1939]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 87-103. ISBN 978-80-224-1564-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • CAPÍKOVÁ, Silvia - OZOROVSKÝ, Vojtech - FALISOVÁ, Anna. Zmeny v organizácii zdravotno-sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku po2. svetovej vojne a v 50. rokoch 20. storočia [Changes in Organization of Health and Social Care for Persons with Disabilities in Slovakia after the 2nd World War and during the 50. years of the 20th Century]. In Zdravotné postihnutie a chronické ochorenia v multidisciplinárnom pohľade : zborník vedeckých prác. - Trnava ; Bratislava : Trnavská univerzita v Trnave : Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta, 2016, s. 7-23. ISBN 978-80-8082-990-2.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: AEDA
 • CASAGRANDE, Thomas - SCHVARC, Michal - SPANNENBERGER, Norbert - TRAŞCA, Ottmar. The Volksdeutsche : A case study from south - eastern Europe. In The Waffen -SS : A European History. - New York : OXFORD University Press, 2017, s. 209-251. ISBN 978-0-19-879055-6. Typ: AECA
 • ČERNÁK, Tomáš. Gustáv Husák a zriadenie samostatnej slovenskej cirkevnej provincie. In Historický zborník, 2016, roč. 26, č. 2, s. 183-195. ISSN 1335-8723. Typ: ADFB
 • ČIČAJ, Viliam. Nekrológ za PhDr. Valeriánom Bystrickým, DrSc. (1936-2017). In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 2, s. 195-196. ISSN 1335-3314. Typ: GII
 • DANGL, Vojtech. Prehraté víťazstvo : diplomatické snaženia a politické výsledky prusko-rakúsko-talianskej vojny [A defeaded victory. Diplomatic efforts and the political results of the Prussian - Austrian - Italian War]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 13-18. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie - HOLEC, Roman. Vplyv exilových hospodárskych historikov na československú historiografiu [The impact of exiled economic historians on Czechoslovak historiography]. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, 2016, s. 143-152. Typ: ADFB
 • DRÁBIK, Jakub. Fašista : příběh sira Oswalda Mosleyho. Recenzenti: Slavomír Michálek, Martin Kovář. 1. vydanie. Praha : Academia, 2017. 500 s. + 32 s. obrazových príloh. ISBN 978-80-200-2679-8. Typ: AAA

  Citácie:
  [5] KRÁLÍČEK, T. Fašista Mosley zabil nadějného politika sira Oswalda Mosleyho. In iDNES.cz, 2017, č. 17.08.2017, [cit. 2017-08-21]. Dostupné na internete: <http://tomaskralicek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=619051>

  [6] JAŠKO, Ľ. Príbeh ostrovného fašistu Oswalda Mosleyho. In Denník SME, 2017, roč. 25, č. 133 (sobota 10.6.2017), s. 14. ISSN 1335-440X.

 • DRÁBIK, Jakub. "We´re of their blood and spirit of their spirit": Ex-servicemen and the British Union of Fascists. In New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. - Palgrave Macmillan, 2017, s. 151-174. ISBN 978-3-319-38914-1. Typ: ABC

  Citácie:
  [3.1] ALCALDE, Á. War Veterans and Fascism in Interwar Europe. Cambridge University Press, 2017, s. 216. ISBN: 9781107198425.

 • DRÁBIK, Jakub. Sir Oswald Mosley (1896-19802) Falešný mesiáš povstávající z popela. In Lidé a dějiny : k roli osobnosti v histórii v multidisciplinární perspektívě. - Praha : Academia, 2017, s. 491 - 520. ISBN 978-80-200-2716-0. Typ: ABC
 • DRÁBIK, Jakub. Muž, ktorý vyhral vojnu : pozoruhodný príbeh Lloyda Georgea. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 2, s. 21-26. ISSN 1335-8316. Typ: ADFB
 • DRÁBIK, Jakub. Spreading the faith: the propaganda of the British Union of Fascists. In Journal of Contemporary European Studies [elektronický zdroj], 2017, vol. 25, n. 2, s. 211-225, publikované online 02 Nov 2016. ISSN 1478-2804 (print) 1478-2790 (online). Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: < http://dx.doi.org/10.1080/14782804.2016.1219846>. Typ: ADMB

  Citácie:
  [3.1] GRIFFIN, R. Fascism’s Modernist Revolution: A New Paradigm for the Study of Right-wing Dictatorships. In Fascism : journal of comparative fascist studies, 2016, roč. 5, č. 2, s. 111, E-ISSN 2211-6257, [cit. 2017-06-26]. Dostupné na internete: <http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/22116257-00502002>.

 • DRÁBIK, Jakub. 1936 - rok tří králů : pro lásku se Eduard VIII. vzdal trůnu. In Fakta a Svědectví, 2017, roč. 9, č. 6, s. 12-14. ISSN 1803-6228. Typ: BDE
 • DRÁBIK, Jakub. Trumanova doktrína. In Fakta a Svědectví, 2017, roč. 9, č. 3, s. 16-17. ISSN 1803-6228. Typ: BDE
 • DRÁBIK, Jakub. Írska republikánska armáda - IRA : špirála násilia na Britských ostrovoch. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 1, s.26-31. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Biela ruža: Z Hitlerjugend do odboja proti nacizmu. In HistoryWeb, 13. 3. 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/biela-ruza-z-hitlerjugend-do-odboja-proti-nacizmu#.WNPLbFXhCUl>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Fašistka. In HistoryWeb, 2017, č., s. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/fasistka#.WTfhU-vyiUl>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Peklo z nebies: bombardovanie Drážďan. In HistoryWeb, 12. júna 2017, č., s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/peklo-z-nebies-bombardovanie-drazdan#.WUI3zevyiUl>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Evakuácia z Dunkerque zachránila Spojencom vojnu. In HistoryWeb, 19. 07. 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/evakuacia-z-dunkerque-zachranila-spojencom-vojnu#.WXBmLITyiUl>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Ho Či Min dokázal poraziť Francúzov i Američanov. In HistoryWeb, 2.10. 2017, s.1-6. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ho-ci-min-dokazal-porazit-francuzov-i-americanov#.WdSjCFu0OUl>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Barbarské metódy : Briti v Južnej Afrike. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 9, s.38-41. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Teórie domina ovplyvňovala politiku USA dekády. In HistoryWeb, 10.10.2017, č. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/teoria-domina-ovplyvnovala-politiku-usa-dekady#.WeRZFVu0OUm>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. STONE, Dan. Goodbye to all that?: The Story of Europe since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2014.379 s. ISBN 978-0-19969771-7. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 180-182. ISSN 1335-3314. Recenzia na: Goodbye to all that? / Dan Stone. - Oxford : Oxford University Press, 2014. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Červená hrozba. In HistoryWeb. 6.1.2017. Názov z hl. obrazovky. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Swingom proti nacizmu. In HistoryWeb, 2017, č., s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/swingom-proti-nacizmu#.WTfjl-vyiUl>. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Londák, Miroslav - Sikora, Stanislav - Londáková, Elena. Od predjaria k normalizácii. Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia, Bratislava: VEDA, 2016. 388 s. ISBN 978-80-224153-16. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 356-360. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Od predjaria k normalizácii / Miroslav Londák - Stanislav Sikora - Elena Londáková. - Bratislava : VEDA, 2016. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Vraždenie miliónov dohodli pri obede ... : ...a zapili to koňakom. pre 75 rokmi sa uskutočnila konferencia vo Wannsee, na ktorej 15 nacistov rozhodlo o osude miliónov ľudí. In Denník N, 19. január 2017, roč. 3, č. 12, s.11. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. "Čestný moslim" Adolf Hitler obdivoval islam a staval mešity. In Denník N, 2017, roč. 3, č. 24, s. 18. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. O tyranii : dvadsať ponaučení z 20. storočia. In HistoryWeb, 22.3.2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/o-tyranii#.WNPM1lXhCUl>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Fico, Kotleba a Hitlerov hospodársky zázrak. In Denník N, 2017, roč. 3, č., s.11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub - NOCIAR, Tomáš. Nárast krajnej pravice v Európe nemožno vysvetliť výlučne Putinom : rozhovor s Antonom Šechovcovom. In SME Komentáre, 1. jún 2017. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/20546602/narast-krajnej-pravice-v-europe-nemozno-vysvetlit-vylucne-putinom.html#axzz4iOrK41zK>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Hovorte s fašistami, no sledujte, odkiaľ majú peniaze : rozhovor: profesor Roger Griffin z Oxford Brookes University. In Denník N, útorok, 6. júna 2017, roč. 3, s. 4-5. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Má zmysel rozpustiť fašistom stranu ? In Denník N, 30. marec 2017, roč. 3, č., s. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/720077/ma-zmysel-rozpustit-fasistom-stranu/>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Slávny historik dal Slovákom návod, ako by mali uvažovať o sebe a Ukrajine. In Denník N, 27. júl 2017, roč. 3. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/835604/slavny-historik-dal-slovakom-navod-ako-by-mali-uvazovat-o-sebe-a-ukrajine/>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Čo si myslia historici o filme Dunkerque. In HistoryWeb, 26. 07. 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/co-si-myslia-historici-o-filme-dunkerque#.WX7pUITyiUl>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Bezvýznamní treťotriedni propagandisti. In Denník N, piatok 4. augusta 2017, roč. 3, č. 149, s. 21. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Modernita zabíjí kulturu : s Rogerem Griffinem o fašismu, populismu a mýtu obrody. In A2 : kulturní čtrnáctideník, 2017, roč. 12, č. 16, s. 1-7. ISSN 1803-6635. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.advojka.cz/archiv/2017/16/modernita-zabiji-kulturu>. Typ: GII
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. Municipal Social Welfare in Bratislava duringthe 19th and early 20th Centuries: Examples and Modernisation Trends. In Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. - Cambridge Scholars Publishing, 2017, s. 143-162. ISBN 13-978-1-4438-9871-3.(APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí). Typ: ABC
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. S Bohom za kráľa a vlasť ? : problém lojality a bojovej morálky radového vojaka vo Veľkej vojne [For the King and the nation, with God on Our Side ?The Issue of Loyalty and Morale of a Common Soldier in the Great War]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 163-196. ISBN 978-80-89910-01-4.(Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. Komunálna sociálna starostlivosť v Bratislave v priebehu 19. a začiatkom 20. storočia : príklady a trendy modernizácie [Communal social care in Bratislava during the course of the 19th Centur and beginning of the 20th Century: examples and trends in modernisation]. In Documenta Pragensia, 2015, 34, s. 343-362. ISSN 0231-7443.(APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí). Typ: ADEB
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. Výskum dejín žien a rodových vzťahov na Slovensku: nové výsledky a staré problémy [Research into the history of women and gender relations in Slovakia: new results and old problems]. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, 2016, s. 309-336.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. Mýtus vojnového nadšenia na začiatku prvej svetovej vojny [The Myth of !the Spirit of 1914" at the Outbreak of the First World War]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 137-160.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie : pocta Vojtechovi Danglovi [A Soldier among Civilians, a Civilian among Soldiers. The Relationship between the Army and Society during the Modernization Period]. Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. ; recenzenti: Dušan Škvarna, Peter Švorc. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: FAI
 • DUDEKOVÁ, Gabriela - MANNOVÁ, Elena. Záver. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 433-437. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: GII
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. Historika Vojtecha Dangla vyznamenal minister obrany SR. In Aktuality [SAV]. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6845>. Typ: GII
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Hospodárske pomery. In Historia Scepusii. Vol II.Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. - Bratislava ; Kraków : Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Instytut Historii Universytetu Jagiellonskiego Kraków, 2016, s. 349-364. ISBN 978-80-223-4210-0. Typ: AEDA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Spiš v rokoch 1711 až 1769. In Historia Scepusii. Vol II.Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. - Bratislava ; Kraków : Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Instytut Historii Universytetu Jagiellonskiego Kraków, 2016, s. 332-348. ISBN 978-80-223-4210-0. Typ: AEDA
 • ĎURČO, Michal. Plán ministerstva verejných prác na prestavbu cestnej siete na Slovensku z rokov 1919-1920. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 27-36. ISBN 978-80-7435-672-8. Typ: ABC
 • ĎURČO, Michal. Podiel UNRRA pri obnove dopravnej infraštruktúry Slovenska (so zameraním na rekonštrukciu cestnej dopravy a cestnej siete). In Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2017, s. 260-272. ISBN 978-80-89514-44-1. Typ: ABD
 • ĎURČO, Michal. Stromoradia v systéme stavby a údržby ciest v 18. a 19. storočí [Lines of Trees within the System of Road Construction and Maintenance in the 18th and 19th Century]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č.1, s.65-79. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/06-michal-durco-stromoradia-v-systeme-stavby-a-udrzby-ciest-v-18-a-19-storoci.pdf>. Typ: ADFB
 • ĎURČO, Michal. Stavba cesty Stará Huta - Podkriváň v réžii štátnych železiarní v Podbrezovej medzi rokmi 1933-1936 [Stará Huta - Pokriváň road construction between the years 1933-1936 under the supervision of state ironworks in Podbrezová]. In Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II : Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. Peter Šimko (zostavovateľ) ; zuzana Lopatková, Miloš Marek, Andrea Slaná, Dušan Lichner (recenzenti). - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 153-164. ISBN 978-80-88877-78-3. Typ: AFB
 • ĎURČO, Michal. Richard Senček, Michal Várošík a kol.: Sielnica od A po Z. In Quaestiones rerum naturalium : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním, 2016, vol. 3, no. 1, s.16-18. ISSN 1339-7907. Recenzia na: Sielnica od A po Z / Richard Senček, Michal Várošík a kol. Dostupné na internete: <https://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=3155>. Typ: EDI
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara von Cilli. Die Schwarze Königin (1392-1451) : Die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königin. Frankfurt am Main ; Bratislava : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften : VEDA Publishing House of the Slovak Academy o Sciences, 2017. 344 s. Spectrum Slovakia, Band 11. ISBN 978-3-631-67326-3(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV). Typ: AAA
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska. Recenzenti: Richard Marsina, Ján Lukačka. 3. doplnené vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2017. 598 s.(APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: AAB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) : životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej [The Black Queen. Barbara of Cilli : (1392-1451) the Life story of Hungarian, Roman-German and Bohemian Queen]. Recenzenti: Richard Marsina, Ján Lukačka. 2. doplnené vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2017. 303 s. ISBN 978-80-85501-68-1(APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: AAB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredoslovenské banské mestá ako venné majetky uhorskej kráľovnej Barbory Celjskej. In Ars Montana : umělecký a kultúrní transfer v otevřeném prostoru česko-saského rušnohoří na prahu raného novověku. - Praha : Via Gaudium : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filozofická fakulota Univerzity Jana Evangelisty Purkyňe v Ústi nad Labem, 2016, s. 367-376. ISBN 978-80906673-0-3.(APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: AECA
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 1. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Dejiny firiem Pittel + Brausewetter. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 2, s. 1. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Klementínum. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 2, s. 51. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FALISOVÁ, Anna. J. Ambro, J. Brdlík, A. J. Chura a ich prínos v oblasti starostlivosti o matku a dieťa na Slovensku. In Medicína, farmacie a veterinární lékařství : kapitoly k dějinám a vybraným tématům. - Brno : Technické muzeum v Brně, 2017, s. 105-114. ISBN 978-80-87896-43-3.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: ABC
 • FALISOVÁ, Anna. Bakteriofágová terapia. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 2, s. 33-37. ISSN 1335-8316. Typ: ADFB
 • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Liečebné zariadenia na Slovensku v minulosti. In Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi III. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta v martine : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 77-82. ISBN 978-80-89797-21-9.(Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: AEDA
 • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Development of Education of Physicians in Slovakia. In Zbornik Sažetaka : VIII kongres 800 godina srpske medicine. Urednici: Jelena Jovanovih, Zoran Vacih. - Beograd : Srpsko lekarsko drustvo, 2017, s. 3. ISBN 978-86-6061-085-2. Typ: AFE
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Saisir le terrain: les frontieres de la Slovaquie apres 1918. In Saisir le terrain ou l´invention des sciences empiriques en Allemagne et en France. - Villeneuve d´Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2017, s. 217-230. ISBN 978-2-7574-1492-7. ISSN 1951-3526.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: AECA
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Utváranie vzájomného poznania postredníctvom zdelávania (19. a 20. storočie). Francúzsko-česko-slovenská konferencia 23. a 24. októbra 2015 Pardubice, zámok. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 171-173. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • FIAMOVÁ, Martina. Zmeny v pozemkovom vlastníctve na Slovensku v rokoch 1939-1945 [Changes in Land ownership in Slovakia in the Period 1939-1945]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 99-117. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: ADDB
 • FIAMOVÁ, Martina. The President, the Government of the Slovak Republic, and the Deportations of Jews from Slovakia in 1942 = Prezident a vláda Slovenskej republiky a deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, angl., s. 9-23, s. 9-22 (slo. ISBN 978-80-906691-0-9. Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Bratislava koncom 15. a začiatkom 16. storočia vo svetle habsburskej politiky. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2016, roč. 49, č. 1, s. 6-19. (2016 - Avery Index to Architectural Periodicals, Bibliography of the History of Art, EBSCO, ERIH, Ulrich’s Periodicals Directory). ISSN 0044-9008.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ADFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Ján Jessenius vo vzťahu k humanistom zo Slovenska [Johannes jessenius en relation avec les humanistes provenant de la Slovaquie]. In Ján Jessenius (1566-1621) - Ľudia a doba : medzinárodná vedecká konferencia konaná 8. decembra 2016. Editori Matej Gogola, Lukáš Rybár ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Viera Štvrtinová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta oddelenie histórie medicíny Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2017, s. 56-67. ISBN 978-808127-185-4.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség - és gazdaságpolitikai beszédei és írásai. Lektorálta: Filep Tamás Gusztáv, Simon Attila, Vári László. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2017. 328 s. ISBN 978-80-8101-949-4. Typ: AAB

  Citácie:
  [4.1] ANGYAL, B. Dokumentumok az Országos Magyar Kisgazda Földmíves és Kisiparos Párt és a Magyar Nemzeti Párt történetéhez 1920–1936. Somorja : Fórum Kisebbségkutátó Intézet, 2017, s. 12. ISBN 978-80-89249-92-3.

 • GAUČÍK, Štefan. Vojnová ekonomika Uhorska (1914-1918) v dobovej publicistike a v maďarskej historiografii [War Economy in the Kingdom Hungary (1914-1918) in Contemporary Journalism and Hungarian Historiography]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 223-236. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • GAUČÍK, Štefan. Válság és reintegráció : A Rimamuirány - Salgótarjáni Vásmű helyzete az első világháború után (1918-1924). In Válság - Kereskedelem : Magyar gazdaságtörténeti évkönyv, 2016, s. 217-234. ISSN 2498-8634. Typ: ADEB
 • GAUČÍK, Štefan. A hangya a malomkövek között : Az 1930-as párizsi csehszlovák-magyar szövetkezeti egyezmény és a hozzá vezető út. In Századok : a magyar történelmi társulat folyóirata, 2017, roč. 151, č. 4, s.905-918. ISSN 0039-8098. Typ: ADEB
 • GAUČÍK, Štefan. Míľniky života a vedeckej kariéry Tivadara Ortvaya. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, 2016, zv. 28, s.7-48. ISSN 0524-2428. Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. A magyarországi szövetkezeti rendszer a felvidéki (szlovák) régióban (1898-1918). In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2017, roč. XIX, č. 1, s. 3-26. ISSN 1335-4361. Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. A kisebbségi magyar szövetkezeti központok kérdése a két világháború közötti Csehszlovákiában. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2017, roč. XIX, č. 3, s. 119-130. ISSN 1335-4361.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. Leszakadó partszakaszok és azok (részleges) újjáépitése : Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között. Dunaszerdahely - Pozsony, Kalligram, 2016. In Regio, 2017, 25: 2, s. 235-241. ISSN 0865-557X. Recenzia na: Veronika Szegy - Gayer. Typ: EDI
 • Vliv české a slovenské exilové historiografie na historiografie domácí. Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti:Dušan Kováč, Ján Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, 2016, s. 111-176. Typ: FAI
 • GONĚC, Vladimír - HOLEC, Roman. Cirkev, štát a česko-slovenské vzťahy v prvej polovici 20. storočia ; recenzenti: Dušan Kováč, Ján Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, 2016, s. 177-296. Typ: FAI
 • Ženská otázka a gender v československých moderních dějinách. Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Dušan Kováč, Ján Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, 2016, s. 297-398. Typ: FAI
 • GUBA, Ivan. Jozef Lettrich a jeho miesto v dejinách. In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 33-78. ISBN 978-80-972561-5-9. Typ: ABD
 • Jozef Lettrich a jeho doba. Ivan Guba, Marek Syrný a kol. ; recenzenti: Jan Rychlík, Martin Pekár, Karel Konečný. Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016. 325 s. ISBN 978-80-972561-5-9. Typ: FAI
 • HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav - HUDEK, Adam. Economic Developments in Slovakia Since 1993. In The Czech and Slovak Republics : Twenty Years of Independence, 1993-2013. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2016, s. 177-196. ISBN 978-963-386-153-0.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: ABC
 • HALLON, Ľudovít. Úloha bánk v rozvoji priemyslu na Slovensku 1867-1938 v stredoeurópskom kontexte [The Role of Banks in the Development of Industry in Slovakia from 1867 till 1938 in East Central European Context]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 129-148. ISBN 978-80-224-1564-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Hospodársky rozmer slovensko-českých vzťahov v roku 1946. In Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2017, s. 230-245. ISBN 978-80-89514-44-1.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Jozef Lettrich a vývoj slovensko-českého hospodárskeho vzťahu v rokoch 1945-1948. In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 79-93. ISBN 978-80-972561-5-9.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958. APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Charakter environmentálneho myslenia a opatrení v priemysle Slovenska 1918-1938 (Celkový stav a názorné príklady) [The Nature of Environmental Thinking and Measures in Slovak Industry from 1918 to 1938 (General Condition and illustrative Examples)]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč.11, č. 1, s.112-127. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/09-ludovit-hallon-charakter-environmentalneho-myslenia-a-opatreni-v-priemysle-slovenska-1918-1938.pdf>(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0042/16 : Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Typ: ADFB
 • HALLON, Ľudovít. Slovensko-nemecký program výstavby cestnej siete na Považí z roka 1939 [Slovak-German agenda of construction a road network in Považie region in 1939]. In Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II : Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. Peter Šimko (zostavovateľ) ; zuzana Lopatková, Miloš Marek, Andrea Slaná, Dušan Lichner (recenzenti). - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 181-200. ISBN 978-80-88877-78-3.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945). Typ: AFB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Slovakia´s economic and political developmnet in the communist regime of the post 1948 Czechoslovakia and its environmental context. In Commanding the Environment or Green Dictatorships? Nature-Culture - Nature - Society Relationships in Autoritarian Regimes : International Seminar Aleksanteri Institute, University of Helsinki 27-28 April 2017, s. 4. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/0B80IZq7RVxdIQ0FMZXlMRWJlcXM/view>. Typ: AFG
 • HALLON, Ľudovít. Premena Bratislavskej župy počas industrializácie. In Industriálne a technické pamiatky a areály v bratislavskej župe : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015. Cvernovka - Stará pradiareň, Bratislava, 29. september 2015. Editori: Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Michal Škrovina, Helena Bakaljarová. - Bratislava : Vydal Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou, 2015, s. 13-24. ISBN 978-80-972433-5-7. Typ: BEF
 • HALLON, Ľudovít. Jančík, Drahomír - Štolleová, barbora (Eds.). Pivo, zbrane, tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa,ve víru konjuktur a krizí. Praha: Maxdorf, 2014, 368 s. ISBN 9788073454227. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 151-155. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Pivo, zbrane, tvarůžky / Drahomír Jančík, Barbora Štolleová. - Praha : Maxdorf, 2014. Typ: EDI
 • HANULA, Matej. Triumf a prehra. Dva odlišné výsledky Hodžovho rozvíjania československo-britských vzťahov v 20. rokoch 20. storočia [A Triumph and a Defeat. Two different outcomes of Hodža´s Czechoslovak-British Relations Cultivation during the 1920s]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 57-71. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • HANULA, Matej. Jozef Lettrich : ako mladý agrárny politik a publicista v 30. rokoch 20. storočia. In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 7-19. ISBN 978-80-972561-5-9.(Vega 2/0070/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia). Typ: ABD
 • HANULA, Matej. Všeliek na krízové problémy a neduhy Slovenska aj republiky: regionalizmus v medzivojnovom období [A panacea for the cisis problems and ills of Slovakia and the republic: regionalism in the interwar period]. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, 2016, s. 89-107.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ADFB
 • Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej [Slovakia and Europe between the Democratic and Totalitarian Regimes . Chapter from the 20th Century to the Jubilee of Bohumila Ferenčuhová]. Kolektívnu monografiu zostavili: Matej Hanula, Michal Kšiňan ; recenzenti Slavomír Michálek, Zuzana Poláčková. Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017. 318 s. ISBN 978-80-224-1564-4(Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: FAI
 • HANULA, Matej - KŠIŇAN, Michal. Predhovor. In Historický ústav SAV. Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 11-13. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: GII
 • HERUCOVÁ, Angelika. Vojna o babenberské dedičstvo a Štefan V. [The War over the Babenberg Heritage and Stephen V.]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-24. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: ADDB
 • HERUCOVÁ, Angelika. Palatines in the Hungarian Kingdom, Bohemian Kingdom and Polish Principalities in the 10th to 13th Century. In Hungaro-Polonica : Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations. Dániel Bagi, Gábor Barabás, Zsolt Máté. - Pécs : Történészcéh Egyesület, 2016, s. 69-87. ISBN 978-963-12-7382-3.(Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku). Typ: AFA
 • HERUCOVÁ, Angelika. Palatíni arpádovských kráľov : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) [Palatines of the Arpadian Kings [ Dissertation]]. Školiteľ Ján Lukačka. Bratislava : Historický ústav SAV, 2017. 212 s. Typ: DAI
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Kapitula alebo vita communis. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 2, s. 12-13. ISSN 1339-3634. Typ: GII
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Pôst a ryby. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 4, s.4-6. ISSN 1339-3634. Typ: GII
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Universitas Istropolitana : pred 550-timi rokmi sa začalo vyučovať na najstaršej univerzite založenej na území Slovenska. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 13-14, s. 32-34. ISSN 1339-3634. Typ: GII
 • HLAVINKA, Ján. Dionýz Lénard and Leo (Ladislav) Junger - Escapees from the Lublin District and their Effor to Inform About the Mass Killing of Jews. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. Edited by Ján Hlavinka and Hana Kubátová ; recenzenti: Katarína Zavacká, Zuzana Poláčková, Marián Manák. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, angl., s. 75-99, s. 71-93 (slo. ISBN 978-80-906691-0-9. Typ: AFB
 • Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina = Odhaľovanie ŠOA. Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde. Edited by Ján Hlavinka and Hana Kubátová ; recenzenti: Katarína Zavacká, Zuzana Poláčková, Marián Manák. Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016. 149 s. (angl.). ISBN 978-80-906691-0-9. Typ: FAI
 • HLAVINKA, Ján - KUBÁTOVÁ, Hana. Preface. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, s. 5-7. ISBN 978-80-906691-0-9. Typ: GII
 • HLAVINKA, Ján. Nasledovali Vrbu s Wetzlerom a svedčili spolu s nimi. In KEHILA : časopis židovskej náboženskej obce Bratislava, 2017, roč. 5, č. 1, s. 10-11. Typ: GII
 • HOLEC, Roman. Hviezdne roky arcivojvodu Fridricha (1914-1916) [The Stellars Years of Archduke Friedrich (1914-1916)]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 123-147. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • HOLEC, Roman. Die Familie Coburg und die Slowakei König Ferdinand von Bulgarien und seine "geliebten Leute und Berge". In Bulgarian Historical Review, 2014, 42, 3-4, s. 56-85. ISSN 0204-8906. Typ: ADEB
 • HOLEC, Roman. Slováci a národnostná otázka v Uhorsku v správach ruských diplomatov [Slovaks and the nationality issue in Hungary in reports of Russian]. In Annales historici Presovienses, vol. 2 /2016, s.31-51. ISSN 1336-7528.(APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí). Typ: ADFB
 • HOLEC, Roman. Umenie ako bojové pole dobového nacionalizmu a Svetozár Hurban Vajanský [Die Kunst als Schlachfeld des zeitgenösischen Nationalismus und Svetozár Hurban Vajanský]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 113-136.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • HOLEC, Roman. Ako človek prestával byť vládcom príody [How Man Stopped Rulling Nature]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč., 11 č. 1, s.19-36. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/03-roman-holec-ako-clovek-prestaval-byt-vladcom-prirody.pdf>. Typ: ADFB
 • HOLEC, Roman. Az Osztrák-Magyar Monarchia mint a "kis népek gyilkosa" : A monarchiaellenes cseh-szlovák propaganda az első világháború alatt és után. In Propaganda : politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. - Budapest : Országos Széchenyi könyvtár, 2016, s. 59-73. ISBN 978-963-200-660-4. Typ: BEE
 • HOLEC, Roman. Man and Nature in Central Europe during the "Long" Nineteenth Century from the Slovak Point of View. In Environmentalism in Central and Southeastern Europe : Historical Perspectives. - Lanham - Boulder - New York - London : Lexington Books, 2017, s. 135-155. ISBN 978-1-4985-2764-4. Typ: BEE
 • HOLEC, Roman. Rusi na Slovensku v 19. storočí [Russians in Slovakia in the 19th Century]. In Annales historici Presovienses, vol. 2 /2016, s. 7. ISSN 1336-7528. Typ: GII
 • HOLLÝ, Karol. Zo vzájomnej korešpondencie Pavla Križku a Karla Kálala [On the Correspondence between Pavel Križko and Karel Kálal]. In MUSEION, 2016, roč. 1, s. 129-148.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • HOLLÝ, Karol. Vnímanie ženskej emancipácie v prostredí tzv. martinského centra Slovenskej národnej strany na prelome 19. a 20. storočia [Perception of Women´s emancipation in the so-called Martin centre of the Slovak National Party at the turn 19th and 20th centuries]. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, 2016, s. 359-386.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • HOLLÝ, Karol. Knižnice v činnosti a myslení Andreja Kmeťa [Bibliotheken in Tätigkeit und Denken von Andrej Kmeť]. In Kniha : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2010, 2016, s.284-309. ISBN 978-80-89301-60-7. ISSN 1336-5436.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • HOLLÝ, Karol. Slovenské ochotnícke divadlo v Nadlaku na začiatku 20. storočia (do roku 1918). In Divadelné múzy na Dolnej zemi : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 18. - 19. marca 2016. - Nadlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2016, 97-119. ISBN 978-973-107-119-0. Typ: AECA
 • HOLLÝ, Karol - HRONČEK, Pavel. Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti (Úvod) [Land, nature and Environment in the Past ( An Introduction)]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč., 11 č. 1, s. 1-7. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/01-karol-holly-pavel-hroncek-krajina-priroda-a-zivotne-prostredie-v-minulosti-uvod.pdf>. Typ: BDF
 • HOLLÝ, Karol. K výpovednej hodnote súkromnej korešpondencie ako historického prameňa. In 17. Šoltésovej Martin : 30. september 2016, Martin. - Bratislava : Ústredie Živeny, spolok slovenských žien, 2016, s. 35-43. ISBN 978-80-972560-0-5.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: BEF
 • Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti : Forum historiae 11, č. 1(2017) [Land, Nature and Environment in the Past] [elektronický zdroj]. Zostavovatelia Karol Hollý, Pavel Hronček. Bratislava : Historický ústav SAV, 2017. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/casopis>. Typ: FAI
 • HOMOĽA, Tomáš. Polish-Hungarian Rivalry for the Bohemian Crown in the 1460s. In Hungaro-Polonica : Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations. Dániel Bagi, Gábor Barabás, Zsolt Máté. - Pécs : Történészcéh Egyesület, 2016, s. 291-313. ISBN 978-963-12-7382-3.(Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku). Typ: AFA
 • HOMOĽA, Tomáš. Boj o svätoštefánsku korunu : Matej Korvín a otázka kráľovskej moci. In Historická revue, 2017, roč.28, č.5, s. 14-19. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HOMOĽA, Tomáš. Renesančný panovník : humanizmus a vzdelanosť na dvore Mateja Korvína. In Historická revue, 2017, roč.28, č. 5, s. 48-53. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HUDÁČEK, Pavol. Castrum Salis : severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000 [Castrum Salis The Northhern Border of the Kingdom of Hungary Around the Year 1000]. Recenzenti Ján Steinhübel, Peter Bystrický. Bratislava : Historický ústav SAV vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2016. 477 s.(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku). Typ: AAB
 • HUDEK, Adam. The Politics of History in Croatia and Slovakia in the 1990s. By Stevo Duraskovic. Zagreb: Srednja Europa, 2016, 225 pp. In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2016, vol. 5, n. 3, s. 733-737. ISSN 2063-8647. Recenzia na: The Politics of History in Croatia and Slovakia in the 1990s / Stevo Duraskovic. - Zagreb, 2016. Typ: EDI
 • IVANIČKOVÁ, Edita. Odišiel historik najnovších slovenských dejín Jozef Žatkuliak (1954-2017). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 573-574. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. The Drama of Vladimír Clementis. The Tragic Life of a Communist. In Vladimír Clementis (1902-1952) : The Political Biography of a Czechoslovak Communist, s. 15-31. ISBN 978-3-8382-0746-9. Typ: BEE
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Slavomír Michálek, Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák, Michal Štefanský, Dušan Segeš "Zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete, Ottovo vydavateľstvo, Bratislava 2016, ss. 256. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 2016, roč. 11, nr. 2, s. 287-291. ISSN 2084-1213. Recenzia na: "Zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek et al. - Bratislava : Ottovo vydavateľstvo, 2016. Typ: EDI
 • JANURA, Tomáš - FILLOVÁ, Ľubica - ŠIMKOVIC, Pavol. Vidiecke šľachtické sídla v Zvolenskej stolici [Nobility Country Residences in the Zvolen County]. [s.l.] : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2016. 134 s. ISBN 978-80-89756-10-0(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AAB
 • JANURA, Tomáš. Kaštieľ Kornela Görgeyho v Toporci. Posúdil Miroslav Števík. In Spiš : vlastivedný zborník. 8. - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2016, s. 158-167. ISBN 978-80-85173-27-7.(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať). Typ: ADFB
 • JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika. Dejiny hradu. In Hrad Kamenica : tajomný hrad Čergova. - Obec Kamenica, 2016, s. 6-29. ISBN 978-80-972550-0-8. Typ: BBB
 • JANURA, Tomáš. Divinská socha sv. Jána Nepomuckého : rody, ktoré sa zaslúžili o postavenie sochy. In Príbeh svätojánsky : socha sv. Jána Nepomuckého v Divíne. Zostavovateľ Marek Sobola ; recenzent Miroslav Glejtek. - Servare et Manere, 2017, s. 63-64. ISBN 978-80-97-261436. Typ: BEF
 • JANURA, Tomáš. Obec Divinka - Lalinok. In Príbeh svätojánsky : socha sv. Jána Nepomuckého v Divíne. Zostavovateľ Marek Sobola ; recenzent Miroslav Glejtek. - Servare et Manere, 2017, s.95-97. ISBN 978-80-97-261436. Typ: BEF
 • KAMENEC, Ivan. Fenomén antisemitizmu - nikdy nekončiace hľadanie príčin, odpovedí a následkov. In Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 208-217. ISBN 978-80-246-3461-6. Typ: ABC
 • KAMENEC, Ivan. Medzi rečou... Udalosti a osobnosti v zrkadle recesistickej rubriky časopisu Elán [By the Way... Events and Personalities Mirrored by the Prank Section of the Elán Magazine]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 187-195. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • KAMENEC, Ivan. Menej známy prúd slovenskej exilovej historiografie [A lesser-know current in Slovak exile historiography]. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, 2016, s. 131-141. Typ: ADFB
 • KAMENEC, Ivan. The Escape of Rudolf Vrba and Alfréd Wetzler from Auschwitz and the Fate of Their Report. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. Edited by Ján Hlavinka and Hana Kubátová ; recenzenti: Katarína Zavacká, Zuzana Poláčková, Marián Manák. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, angl., s.101-111, s. 95-105 (slo. ISBN 978-80-906691-0-9. Typ: AFB
 • KAMENEC, Ivan. Martina Fiamová. "Slovenská zem patrí do slovenských rúk". Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945. Bratislava. Veda - Historický ústav SAV 2015, 175 s. ISBN 978-80-224-1466-3. Recenzia na: "Slovenská zem patrí do slovenských rúk" / Martina Fiamová. - Bratislava : Veda -Historický ústav SAV, 2015. Typ: EDI
 • KAMENEC, Ivan. Vojto Dangl - grandseňor medzi historikmi [Vojto Dangl - Grandee among Historians]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 11-13. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Josefu Harnovi In memoriam : za priateľom Josefom Harnom. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, 2016, s. 13. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Zemko, Milan - Hanula, Matej (Eds.). Milan Hodža na vrchole politickej kariéry. Prejavy a články (1932-1938). Bratislava: Pro Historia 2014, 150 s. ISBN 978-80-971247-5-5. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 554-555. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Zomrel izraelsko-slovenský historik Ješajahu Andrej Jelinek. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 381. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KANTEK, Karol - KOWALSKÁ, Eva. Srbský príbeh kaštieľa v Ivanke pri Dunaji. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2015, roč. 64, č. 4, s. 37-43. ISSN 1335-4353. Typ: BDF

  Citácie:
  [4.1] KODAJOVÁ, D. Ľudovít Štúr v centre pozornosti: celoštátne oslavy v rokoch 1995, 2005 a 2015. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 182. ISBN 978-80-224-1575-0.

 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Sociálne postavenie učiteľov na Slovensku počas prvej Československej republiky v rokoch 1918-1926 [Social Status of Teachers in Slovakia during the Period of the 1st Czechoslovak Republic from 1918 till 1926]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 115-120. ISBN 978-80-224-1564-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: AEDA
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Začiatok mája patrí olympiáde. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 46. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Keď sa blízky stáva spomienkou...Za promovanou historičkou Natáliou Krajovičovou, Csc. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 571-572. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KODAJOVÁ, Daniela. "Desatoro vojaka" v mieri a vo vojne : modlitebné knižky pre vojakov (1868-1918) ["Ten Commandments for a Soldier" during Peace and War. Prayer Books for Soldiers (1868-1918)]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 197-222. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KODAJOVÁ, Daniela. Iz Londona v Konstantinopoľ: putevoj dnevnik anglickoj aristokratki ledi Meri Yortli Montegju [From London to Constantinople: The Travel Diary by the English Aristocrat Lady Mary Wortley Montagu]. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2016, 9, s. 45-57. ISSN 2227-6874.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADEB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Ľudovít Štúr v centre pozornosti: celoštátne oslavy v rokoch 1995, 2005, 2015 [Ľudovít Štúr - the Centre of Attention: State-wide Celebrations in 1995, 2005, 2015]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 173-189.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Dve posolstvá Ľudovíta Štúra : kultúrno-historický význam diel Slovanstvo a svet budúcnosti a O národních písních a pověstech plemen slovanských. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 203-228. ISBN 978-80-88746-32-4.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí. GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Červenák, Benjamín Pravoslav. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21>. Typ: BDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Štúr, Ľudovít. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21>. Typ: BDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Korunovácia uhorského apoštolského kráľovského páru. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 3, s.12-17. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Korešpondencia žien, nielen o ženách. Daniela Kodajová. In 17. Šoltésovej Martin : 30. september 2016, Martin. - Bratislava : Ústredie Živeny, spolok slovenských žien, 2016, s.21-27. ISBN 978-80-972560-0-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BEF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Štúr nebol solitér, vždy pracoval v tíme. In SME, 2015, roč. 23, č. 249, s. II-III. ISSN 1335-440X. Typ: GII

  Citácie:
  [4.1] ZAJAC, P. Paradoxy slovenského romantického hnutia. In Peter Zajac (ed.) Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 57, 61. ISBN 978-80-88746-32-4.

 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Vojak, dobrodruh a pamfletista Friedrich von Trenck v Uhorsku [Soldier, Adventurer and Pamphleteer Friedrich von Trenck in the Kingdom of Hungary]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 81-101. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Tajný knižný obchod po vypukn utí Veľkej francúzskej revolúcie. Symptómy latentných dejín komunikácie. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 445-470. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADDB
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Ján Čaplovič - "oslavovateľ slovenského ľudu" ? Disciplinizačná sila a zavrhnutie ako faktor konštruovania v biografii [Ján Čaplovič - "A Eulogist of the Slovak People "? Discipline and Self-censorship as Factors of Biographical Construction]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 79-95.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Historická pamäť v pamätníkoch. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2015, roč. 64, č. 4, s. 23-29. ISSN 1335-4353. Typ: BDF
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Čovan, Miroslav. Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Corpus Inscriptionum Slovaciae I./Nápisy na Slovensku I. Martin:b.v., 2016. 269 s. ISBN 978-80-962250-3-2. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 551-552. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Čapská, Veronika. Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-) Šporkové a textové prax a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Praha: Scriptorium, 2016. 326 s. ISBN 9788088013334. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 361-362. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KONEČNÝ, Peter. Gunnar Gawehn: Kohle - Erz - Chemie. Die Geschichte des Bergwerks Auguste Victoria. Bochum Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums Bochum. 2015 (409 S. zahlreiche Abbildungen. ISBN 978-3937203-77-5). In Der Anschnitt : Zeitschrift für Montangeschichte, 2017, 69 : 2, s. 135-136. Recenzia na: Kohle - Erz - Chemie / Gunnar Gawehn. - Bochum : Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums Bochum, 2015. Typ: EDI
 • KOVÁČ, Dušan. Zwischen Staatsbewusstsein, regionaler und ethnischer Identität. Die Deutschen in Oberungarn im "langen 19. Jahrhundert". In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 263-272. ISBN 978-3-86688-512-7. Typ: ABC
 • KOVÁČ, Dušan. Slovenskí vojaci v počiatočnej fáze prvej svetovej vojny : na základe hlásení, korešpondencie, spomienok a beletrie [Slovak Soldiers in the Initial Phase of the First World War. On the Basis of reports, Correspondence, Memories and Novels]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 149-162. ISBN 978-80-89910-01-4.(Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KOVÁČ, Dušan. Historická pamäť a ideológia. T.G. Masaryk v slovenskej a českej historickej pamäti [Historical memory and Ideology. T.G. Masaryk in the Slovak and Czeh Historical Memories]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč.51, s.161-171.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • KOVÁČ, Dušan. Die Slowakei - Nationalgeschichte und nationalles Bewusstsein. In Geschichtsbuch Mitteleuropa : Vom Fin de Siecle bis zur Gegenwart. - Wien : New academic press, 2016, s. 190-228. ISBN 978-3-70003-1951-1. Typ: BBA
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Typ: FAI
 • Erinnern - Austellen - Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum. Herausgegeben von Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulze Wessel. Essen : Klartext Verlag, 2017. 248 s. Veröfentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. Herausgegeben von Christoph Cornelissen, Band 21. ISBN 978-3-8375-1689-0. Typ: FAI
 • KOVÁČIK, Juraj - DRÁBIK, Jakub. Fašisti sa prezentujú aj dnes ako záchrancovia : rozhovor. In Denník N, 19. máj 2017, roč. 3, č., s. 24. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KOWALSKÁ, Eva. Konkurrenten und Verbündete. Lutheraner und Reformierte im Königreich Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts. In Der Luthereffekt im östlichen Europa : Geschichte - Kultur - Erinnerung. - Oldenbourg ; Berlin ; Boston : De Gruyter, 2017, s.117-124. ISBN 978-3-11-050159-9. Typ: ABC
 • KOWALSKÁ, Eva. Konfessionelle Gewalt in Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts: Auslöser - Akteure - Auswirkungen. In Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th - 18th Centuries). - Praha ; Stuttgart : Historický ústav Akademie věd České republiky : Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart, 2017, s. 277-292. Typ: ABC
 • KOWALSKÁ, Eva. Úskalia armádnej služby šľachtica na konci 18. storočia: prípad Imrich Zay [Drawbacks of Army Service for a Nobleman at the End of the 18th Century: The Case of Imrich Zay]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 103-119. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KOWALSKÁ, Eva. Uhorské školské reformy - impulz pre sociálny vzostup učiteľov elementárnych škôl [The Hungarian Schoolo Reforms - an Impulse for a Social Advancement of Elementary School Teachers ?]. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2016, roč. 6, č. 1, s. 8-18. ISSN 18046983. Typ: ADEB
 • KOWALSKÁ, Eva. Školský systém mesta Prešporok na prelome 18. a 19. storočia so zreteľom na Kráľovskú akadémiu. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, 2016, zv. 28, s. 63-80. ISSN 0524-2428. Typ: ADFB
 • KOWALSKÁ, Eva. Exulanten und Galeersklaven in den Dokumenten und als Erinnerungsort der slowakischen Lutheraner. In Erinnerungsorte im Spannungsfeld Unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, s. 76-90. ISBN 978-963-318-617-6. ISSN 2064-549X.(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať). Typ: AECA
 • KOWALSKÁ, Eva. Schulwesen als Chefsache. Die Bildungsreform Maria Theresias. In Maria Theresia 1717-1780 : Strategin Mutter Reformerin. - Wien : Amalthea Signum Verlag, 2017, s. 64-68. ISBN 978-3-99050-075-0. Typ: BEE
 • KOWALSKÁ, Eva. Mária Terézia. Panovníčka, matka, žena hodná obdivu. In Maria Theresia 300 : Frau Kaiserin, König und eine Stadt. Eine Ausstellung im Össterreichischen Kulturforum. Koordinácia Wilhelm Pfeistlinger. - Bratislava : Rakúske kultúrne fórum, 2017, s. 26-29. Typ: BEF
 • KOWALSKÁ, Eva. Švorc, Peter. Štrbské vizitácie a ich aktéri. Od tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu. Prešov: Universum, 2016, 241 s. ISBN 9788089044959. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 168-169. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková (č. 47, r. 2013, č. 48, r. 2014, č. 49, r. 2015, č.50, r. 2016), hl. redaktorka Ingrid Kušniráková, výkonná redaktorka Marcela Bednárová (č. 51, 2017) ; recenzenti č.49, (2015), č. 50, (2016): Frederik Federmayer, Rastislav Kožiak, č. 51 (2017): Dušan Škvarna, Marek Junek. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-. Typ: FAI
 • KŠIŇAN, Michal. "V jednote je sila!" Štefánik a boj o jednotu československého odboja v Rusku v rokoch 1916/1917 ["Our Power comes from our Unity!" Štefánik and the Struggle for the Unity of the Czechoslovak Resistence in Russia in 1916/1917]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 17-27. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • KŠIŇAN, Michal - BABJAK, Juraj. Prvá svetová vojna v československej, českej a slovenskej pamäti ( pred rokom 1989 a po ňom) [The First World War in Czechoslovak, Czech and Sliovak Historical memory (before and after 1989)]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 397-415. ISBN 978-80-89910-01-4.(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KŠIŇAN, Michal. Tchécoslovaquie: concept et propagande pendant la Grande Guerre. In Saisir le terrain ou l´invention des sciences empiriques en Allemagne et en France. - Villeneuve d´Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2017, s. 187-204. ISBN 978-2-7574-1492-7. ISSN 1951-3526.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Typ: AECA
 • KURINCOVÁ, Elena - MANNOVÁ, Elena. Die Musealisierung der Geschichte Bratislavas als einer multiethnischen Stadt. Konzeption und Wirklichkeit. In Erinnern - Austellen - Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum. - Essen : Klartext Verlag, 2017, s. 93-118. ISBN 978-3-8375-1689-0.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: BEE
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Inštitucionalizácia sociálneho zabezpečenia vyslúilých vojakov v Habsburskej monarchii v 18. storočí [Welfare Institutionalization of Retired Soldiers in Habsburg Monarchy during the 18th Century]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 35-56. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Kráľovské akadémie a šľachtické konvikty - miesto formovania nových šľachtických úradníckych elít v Uhorsku v 18. storočí [Royal Academics and Noble Colleges - Training Grounds for New Administrative Elites in 18th Century Hungary]. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2016, roč. 6 č. 1, s. 19-34. ISSN 18046983.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADEB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Organizácia sociálnej starostlivosti v Bratislave v ranom novoveku [Die Organisation der Sozialfürsorge in Bratislava in der Frühen Neuzeit]. In Documenta Pragensia, 2015, 34, s. 127-144. ISSN 0231-7443. Typ: ADEB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Premeny symbolického významu pútnického miesta v Šaštíne [Changes in the Symbolic Significance of the Holy Shrine in Šaštín]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 57-77.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Bratislavský konvent a nemocnica milosrdných bratov v ranom novoveku. In Viera a život, 2016, roč. XXVI, č. 6, s.67-79. ISSN 1335-6771. Typ: AFB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Reformy Márie Terézie - prvý pokus o modernizáciu Uhorska. In VOJTECH, Miloslav. Studia Academica Slovaca. 46 (2017) ; recenzenti: Jozef Mlacek, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 278- 292. ISBN 978-80-223-4361-9. Typ: AFB
 • The Veduta of Bratislava in Palazzo Vecchio of Florence : and its hidden History. Autori textu: Ivana Kvetánová, Peter Barta, Michal Bada, Zuzana Zvarová, Margaréta Musilová, Petra Šimončičová Koóšová. Bratislava : Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy : Mestský ústav ochrany pamiatok. Vyšlo aj v slovenskej jazykovej mutácii Veduta Bratislavy v palazzo Vecchio vo Florencii a jej skrytý príbeh. Typ: GII
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Főúri temetések és reprezentáció a kora újkori Magyarországon. In Nemesi és polgári szerepek reprezentáció és interpretáció. - Eger : Líceum Kiadó, 2016, 83-97. ISBN 978-615-5621-33-8.(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku). Typ: BEE
 • LONDÁK, Miroslav. Ekonóm a čas. Zo života Jána Ferianca [The Economist and Time. From the Life of Ján Ferianc]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 267-276. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • LONDÁK, Miroslav. Problémy slovenskej ekonomiky v predjarí [The problems of the Slovak economy in the "early spring"]. In Předjaří : Československo 1963-1967. - Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016, s. 226-236. ISBN 978-80-87912-45-4. Typ: AECA
 • LUKAČKA, Ján. Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113 [The Zobor Charters of 1111 and 1113 as a Source for Genealogy and Historical Geography]. In Studia Historica Nitriensia, 2017, roč. 21, č. 1, s. 210-217. ISSN 1338-7219. Typ: ADFB
 • LUKAČKA, Ján. Bezbranná krajina. Prvé osmanské plienenie juhozápadného Slovenska na jeseň roku 1530 ako dôsledok porážky pri Moháči [Wehrloses Land. Die erste Plünderung der südwestlichen Slowakei durch die Osmanen im Herbst 1530 als Folge der Niederlage bei Mohács]. In Bitka pri Moháči - historický medzník v dejinách strednej Európy (490. výročie) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, z XX. archívnych dní v Slovenskej republike v Tatranskej Lomnici v dňoch 23.-25. mája 2016. Editori: Mária Grófová, Božena Malovcová, Pavel Sůra. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2016, s. 36-48. ISBN 978-80-224-1579-8. Typ: AFB
 • LUKAČKA, Ján. Veľké Chlievany v stredoveku. In Veľké Chlievany. Redakčná rada Zuzana Flórová, Oľga Kvasnicová. - Obec Veľké Chlievany, 2016, s. 13-22. ISBN 978-80-972434-6-3. Typ: BEF
 • MACHO, Peter. Štefánikov pomník pre americký Cleveland : (prečo sochárske dielo banskobystrického rodáka nikdy nestálo v Banskej Bystrici ?) [Monument to Milan Rastislav Štefánik in Cleveland, America (Why the Sculpture of a Native of Banská Bystrica Dit not End up in Banská Bystrica ?)]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 417-432. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • MACHO, Peter. Návšteva Štúrovcov u Jána Hollého na Dobrej Vode. Historický (mikro)naratív v kontexte formovania kolektívnej pamäti a identity Slovákov [The visit of Štúr´s group to Ján Hollý at Dobrá Voda. A historical micro-narrative in the context of the formation of the collective memory and identity of the Slovaks]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 239-264. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: ADDB
 • MACHO, Peter. Daniel Krman ako symbol v prieniku lokálnej konfesionálnej a národnej identity (na príklade Myjavy) [Daniel Krman as a Symbol of the Penetration of Local, Confessional and National Identity (Exemplified on Myjava)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č., s. 43-62. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • MACHO, Peter. Juraj Tranovský a jeho Cithara Sanctorum v konfesionálnej pamäti a identite slovenských evanjelikov [Juraj Tranovsky and his Cithara Sanctorum in the Confessional Memory and Identity of Slovak Protestants]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 33-55.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • MACHO, Peter. Pozostalosť Milana Rastislava Štefánika v kontexte inštitucionálnych a rodinných záujmov v medzivojnovom a vojnovom období [The estate of Milan Rastislav Štefánik in the context of institutional and family interests in the interwar period and during World War II]. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo : vedecký recenzovaný časopis, 2017, č. 1, s. 57-68. ISSN 1339-2204. Typ: ADNB
 • MACHO, Peter. Národnostný zákon z roku 1868 a Slováci. In Historická revue, 2017, roč. 28, č.3, s. 24-31. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MACHO, Peter. Čo Hurban začal, to Štefánik dokončil : (Hurbanov pomník v Novom Meste nad Váhom a dve tradície v službách národnej ideológie). In Bradlo : časopis spoločnosti M. R. Štefánika, jún 2017, č. 73, s. 4-5. Typ: GII
 • MANNOVÁ, Elena. "Éljen" kráľovi a "Trikrát sláva" prezidentovi : spolky vojenských veteránov v Bratislave za monarchie a za republiky ["Éljen" to the King and " Three Cheers" for the President. Military Veterans Associations in Bratislava under Monarchy and during Republic]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 363-396. ISBN 978-80-89910-01-4.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • MANNOVÁ, Elena. Spoločenské elity Prešporka v 19. storočí : reprezentácie meštianstva v spolkovom živote a pri inscenovaní pohrebov. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, 2016, zv. 28, s. 99-132. ISSN 0524-2428. Typ: ADFB
 • MANNOVÁ, Elena. "Stredoveká Matka Tereza" podoby svätej Alžbety Uhorskej v kolektívnom spomínaní ["Mother Teresa of the Middle Ages". Representations of Saint Elisabeth of Hungary in Collective Memories]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 11-31.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADFB
 • MANNOVÁ, Elena. Temperance societies: Slovak. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2017, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-274520>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Sports in Slovakia. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-226260>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Scholarly and cultural societies: Slovak. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-274702>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Commemorations, festivals: Slovak. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-160890>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Spolky ako fenomén 19. storočia : Uhorsko a Rakúsko za dualizmu - dva svety s rozdielnou občianskou kultúrou. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 3, s. 48-53. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MANNOVÁ, Elena - DUDEKOVÁ, Gabriela. Collegium carolinum 60-ročné a konferencia o habsburskej monarchii ako "kooperatívnom impériu". In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 376-378. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • MANNOVÁ, Elena. Mnohonásobné kódovanie historickej pamäti : (úvod). In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 7-11. Typ: GII
 • MANNOVÁ, Elena. Sme naprogramovaní mýtmi ? In Kód : konkrétne o divadle, 2017, roč. 11, č. 7, s. 2. ISSN 1337-1800. Typ: GII
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 81. 2012. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2017. 382 s. ISBN 978-3-11-046254-8. ISSN 0074-2015. Typ: FAI
 • MEIER, Jörg - SCHVARC, Michal - ZÜCKERT, Martin. Vorwort. In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 7-11. ISBN 978-3-86688-512-7. Typ: GII
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Majú extrémisti miesto v spoločnosti ? (Zamyslenie sa nad niektorými súvislosťami). In Európa v pohybe : (sociálno-ekonomické a politické aspekty v európskom priestore). - Brno : Tribun EU, 2016, s. 75-86. ISBN 978-80-263-1122-5. Typ: ABC
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Formovanie židovskej národnej myšlienky po vzniku 1. ČSR (Náčrt problematiky) [The Formation of the Jewish National Idea after the Establishment of the 1st Czechoslovak Republic (Outline of the Problem)]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 107-114. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Attempts of the Working Group to Save Jews from Deportations. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. Edited by Ján Hlavinka and Hana Kubátová ; recenzenti: Katarína Zavacká, Zuzana Poláčková, Marián Manák. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, angl., s. 41-51, s.39-48 (slo. ISBN 978-80-906691-0-9.(Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov). Typ: AFB
 • MICHÁLEK, Slavomír. Rokovania o československom menovom zlate medzi Prahou a Washingtonom na prelome 50. a 60.-tych rokov 20. storočia [Negotiations Between Prague and Washington on the Czechoslovak Monetary Gold at the Turn of 1950s and 1960s]. In Školy, osobnosti, polemiky : pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. - Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 338-353. ISBN 978-80-87475-51-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AECA
 • MICHELA, Miroslav. Gefeierte und Verdammte : Der Slowakische Nationalaufstand 1944 als nationaler Erinnerungsort. In S:I.M.O.N. : Shoah: Intervention. Methods. DocumentatiON [seriál], 2017, č.1, s.78-92. ISSN 2408-9192. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://simon.vwi.ac.at/index.php/47-issues/2017-1/articles/157-gefeierte-und-verdammte-der-slowakische-nationalaufstand-1944-als-nationaler-erinnerungsort>(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADEB
 • MICHELA, Miroslav. The Struggle for Legitimacy: Constructing the National History of Slovakia after 1989. In Of Red Dragons and Evil Spirits : Post-Communist Historiography between Democratization and New Politics of History. - Budapest ; New York : Central European University Press, s. 115-138. Typ: BEE
 • MICHELA, Miroslav. Simon ATTILA. Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztarsaságban (Nostra tempora 19), Somorja, Forum Kisebségkutató Intézet, 2013, 219 s. ISBN 978-80-89249-66-4. In HOP Historie - Otázky - Problémy, 2016, roč. 8, č. 1, s. 221-223. ISSN 1804-1132. Recenzia na: Az elfeledett aktivisták / Simon Attila. - Somorja, 2013. Typ: EDI
 • My, jiní, naši a cizí. Národní identity a veřejný prostor ve střední Evropě. Historie - Otázky - Problémy, roč. 8, č.1 (2016). Vedeckí redaktori čísla: Miroslav Michela, Jan Randák. Praha : Ústav českých dějín, 2016. Typ: FAI
 • Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Typ: FAI
 • MICHELA, Miroslav. O subkultúrnej svojpomoci. In Kultura svépomoci : ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státniho socialismu a postsocialismu. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 9-12. ISBN 978-80-7308-706-7. Typ: GII
 • MOROVICSOVÁ, Eva - FALISOVÁ, Anna. Význam protialkoholických liečební v boji proti alkoholizmu v prvej Československej republike. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2016, roč. 112, č.6, s. 287-297. ISSN 1212-0383. Dostupné na internete: <http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1118>. Typ: ADEB
 • ORAVEC, Marek. Luxus v uhorskej literatúre do konca 13. storočia [Luxury in the Hungarian Literature to the End of the Thirteenth Century]. In Studia Historica Nitriensia, 2017, roč. 21, č. 1, s. 218-230. ISSN 1338-7219. Typ: ADFB
 • OSYKOVÁ, Linda. Otázky zahraničnej politiky v predvolebných programoch politických strán na Slovensku v období 1. ČSR [Foreign Policy Topics in the Programs of Political Parties in Slovakia during the 1th Czechoslovak Republic Period]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 73-85. ISBN 978-80-224-1564-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Kožušnícky cech v Košiciach v 16. storočí. In Historia Nova 12. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino12.pdf>. Typ: ADFB
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Duchoňová, Diana - Duchoň, Michal. Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, 197 s. ISBN 9788097124779. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 362-364. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • PAVČÍK, Filip. Očista literárneho života a spory medzi slovenskými spisovateľmi v rokoch 1945-1948. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 287-294. ISBN 978-80-7435-672-8. Typ: ABC
 • PEŠEK, Jan. Spory a konflikty vnútri rímskokatolíckej cirkvi. In Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016, s. 195-214. ISBN 978-80-85544-97-8.(APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change). Typ: ABD
 • PEŠEK, Jan. Komunistický režim v Československu, "vnútorný nepriateľ" a Štátna bezpečnosť [The Communist Regime in Czechoslovakia, "Internal Enemy" and the State Security]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 199-211. ISBN 978-80-224-1564-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • PEŠEK, Jan. Odhalené "sprisahanie" : vykonštruovaný proces s časťou vedenia Strany slobody roku 1956 [The uncovering of a "conspiracy". The show trial of part of the leadership of the Freedom Party in 1956]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 25-32. ISSN 1335-8316. Typ: ADFB
 • PETRUF, Pavol. Vojenská intervencia krajín Varšavskej zmluvy v Československu v auguste 1968 na stránkach publikovaných francúzskych diplomatických dokumentov [The Military Intervention of then Warsaw Pact Countries in Czechoslovakia in August 1968 on the Pages of Published French Diplomatic Documents]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 213-229. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 1/0687/15 : Západné veľmoci (Francúzsko a Spojené štáty americké) a Československo v 1. polovici 20. storočia. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • PETRUF, Pavol. Vývoj v Československu v prvej polovici roka 1968 na stránkach publikovaných francúzskych diplomatických dokumentov v korelácii s vývinom československo- francúzskych vzťahov od vzniku ČSR do prelomu rokov 1967/1968 [Developments in Czechoslovakia in the first half of 1968 on the pages of published French diplmatic documents against the background of the development of Czechoslovak- French relations from the origin of Czechoslovakia to the beginning of 1968]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 265-293. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 1/0687/15 : Západné veľmoci (Francúzsko a Spojené štáty americké) a Československo v 1. polovici 20. storočia). Typ: ADDB
 • PETRUF, Pavol. Štefanský, Michal - Michálek, Slavomír. Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo (Od Trumanovej doktríny po Vietnam). Bratislava: veda, vydavateľstvo SAV, 2015, 367. s. ISBN 9788022414491. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 156-161. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo / Michal Štefanský, Slavomír Michálek. - Bratislava : Veda, 2015. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Životný príbeh poručíka pechoty a člena výsadku Manganese Františka Bíreša. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 271-278. ISBN 978-80-7435-672-8. Typ: ABC
 • POSCH, Martin. "A věrní ne-zůstali..." Operačná činnosť parašutistov a konfidentov gestapa Viliama Gerika a Karla Čurdu. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 165-173. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • POSCH, Martin. Z utečenca vojakom: cesty budúcich príslušníkov československého vojska na západe do exilu. In Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? Stretnutie mladých historikov VI. : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Collegium Carolinum, Historický ústav SAVF a Centrum spoločenských as psychologických vied SAV, dňa 12. októbra 2016 v Košiciach. Monika Ďuďáková, Martin Počátko (eds.) ; recenzenti: Kateřina Čapková, , Ľubomíra Kaminská, Eva Kowalská. - Košice ; Praha : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav pri soudobé dějiny AV ČR, s. 140-147. ISBN 978-80-8152-498-1. Typ: AFB
 • POSCH, Martin. Priebeh a dôsledky operácie Anthropoid. In Vojenská osveta : spoločenskovedné semináre. 1. Predseda redakčnej rady Ivan Sálaši ; recenzenti: Ladislav Kisel, Peter Chlebko, Rudolf Ďurník, Oľga Koháryová, Mária Petrufová, František Matyáš, Juraj Šimko. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2017, s. 72-89. ISBN 978-80-89609-13-0. Typ: BEF
 • POSCH, Martin. Osyková, Linda -Hanula, Matej et al. Ideológia naprieč hranicami. Myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. Bratislava: Veda, 2015, s.195. ISBN 9788022414616. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 3, s. 564-565. (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • POSCH, Martin. Hlavinka, Ján." Dôjsť silou-mocou na Slovensko a Informovať..." Dionýz Lénard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek. Bratislava: VEDA, Historický ústav SAV, 2015, 149 s. ISBN 9788022414814. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 555-556. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • PRIKRYL, Pavol - HLAVAČKOVÁ, Miriam. Stredovek - základ vzdelanosti : rozhovor. In Quark, 2017, roč., č.9, s. 16-19. ISSN 1337-8422. Typ: GII
 • ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Odišiel historik Valerián Bystrický. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 50. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • ROGUĽOVÁ, Jaroslava. odišla historička Natália Krajčovičová. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 2, s. 49. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • SABOL, Miroslav. Hospodárske premeny Slovenska 1945-1948 a ich dopad na prvé päťročnice. In Slovensko v povojnovej Európe : politické zmeny v rokoch 1945-1948 a ich dopad na povojnovú spoločnosť na Slovensku. - Banská Bystrica : Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej bystrici, 2016, s. 107-128. ISBN 978-80-972559-0-9. Typ: ABD
 • SABOL, Miroslav. Budovanie železničnej a cestnej infraštruktúry na Slovensku v medzivojnovom období [The Constructiion of Railway and Road Infrastructure in Slovakia during the Inter-war Period]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 149-162. ISBN 978-80-224-1564-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • SABOL, Miroslav. Budovanie priemyselnej základne Slovenska v roku 1946 ako základ industrializácie. In Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2017, s. 246-259. ISBN 978-80-89514-44-1.(Vega 2/0042/16 : Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • SABOL, Miroslav. Motorizácia Slovenska vo svojich počiatkoch : priestupky motoristov - príčiny, prevencia a sankcie . In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 38-43. ISSN 1335-8316. Typ: ADFB
 • SABOL, Miroslav. Služby motoristom - budovanie čerpacích staníc na Slovensku v začiatkoch motorizácie [Services for motorists - building fuel stations in Slovakia in the origins of motorism]. In Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II : Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. Peter Šimko (zostavovateľ) ; zuzana Lopatková, Miloš Marek, Andrea Slaná, Dušan Lichner (recenzenti). - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 141-152. ISBN 978-80-88877-78-3.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AFB
 • SABOL, Miroslav. Teofil Bošniak - významná osobnosť slovenského elektrárenstva. In História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Štiavnica 27.-28. 9. 2017. Redaktori zborníka Milan Perný, Ján Vajda. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave : Technická univerzita v Bratislave : Slovenský výbor svetovej energetickej rady, 2017, s. 11-22.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: BEF
 • SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Výberová bibliografia PhDr. Bohumily Ferenčuhovej, DrSc. [The Selected Bibliography of PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 277-287. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: BBB
 • SEGEŠ, Dušan. Die magische Anziehungskraft des "Phantoms in Übersee": Die Amerika-Migration aus den nördlichen KOmitaten Oberungarns an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 39-113. ISBN 978-3-86688-512-7. Typ: ABA
 • SEGEŠ, Dušan. Rozhovory v tieni šibenice. In MOCZARSKI, Kazimierz. Rozhovory s katom. - Vydavateľstvo Absynt, 2017, s.429-445. ISBN 978-80-89876-41-9. Typ: BEF
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Typ: FAI
 • SCHRŐDER, Karol - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Obrazy troch hradov Šášov, Revište, Blatnica. [b.m.] : Vyd. Združenie na záchranu hradu Šášov, 2016. 39 s. Typ: EDJ
 • SCHVARC, Michal. "Heim ins Reich"? Die Karpatendeutschen und die Zwangsmigrationsmassnahmen des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (Ein Vergleich der sog. kleinen Umsiedlungsaktionen in Südeuropa). In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 115-160. ISBN 978-3-86688-512-7.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: ABC
 • SCHVARC, Michal. Muž, ktorý vyvolal rozruch. Otto Ohlendorf a jeho svedecká výpoveď pred medzinárodným vojenským tribunálom v Norimbergu. In Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2017, s. 113-128. ISBN 978-80-89514-44-1.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • SCHVARC, Michal. Fritz Fiala: A Man in the Service of Evil. (An Attempt at a Bibliographical Study) = Fritz Fiala: Muž, ktorý poslúžil zlu. (pokus o biografický náčrt). In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. Edited by Ján Hlavinka and Hana Kubátová ; recenzenti: Katarína Zavacká, Zuzana Poláčková, Marián Manák. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, angl., s. 49-74, s. 49-69 (slo. ISBN 978-80-906691-0-9.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov). Typ: AFB
 • SCHVARC, Michal. Vom Karpathen-Museum" zum "Museum der Kultur der Karpatendeutschen". Zur Geschichte des deutschen Museumswesens in der Slowakei. Aus dem Slowakischen von Miloslav Szabó. In Erinnern - Austellen - Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum. - Essen : Klartext Verlag, 2017, s. 227-240. ISBN 978-3-8375-1689-0. Typ: BEE
 • SIKORA, Stanislav. Gustáv Husák na čele KSČ [Gustáv Husák as the Leader of the Communist Party in Czechoslovakia]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 231-241. ISBN 978-80-224-1564-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD
 • SIKORA, Stanislav. Predjarie (1963-1967) : pokus o znovuzrodenie slovenskej politiky [Prelude to the Prague Spring (1963-1967) - an attempt at restoration of the Slovak politics]. In Předjaří : Československo 1963-1967. - Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016, s. 314-332. ISBN 978-80-87912-45-4. Typ: AECA
 • SIKORA, Stanislav - IVANIČKOVÁ, Edita. Odišiel historik najnovších slovenských dejín. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 2, s.50. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • STEINHÜBEL, Ján. Stred slovanského kmeňa. Sakrálny a profánny [The Centre of Slavonic tribe. The sacred and the profane]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 4-12. ISSN 1335-8316.(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV). Typ: ADFB
 • SUBALLYOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Gabriela - MANNOVÁ, Elena. Nielen o dejinách armády z nezvyčajného uhla pohľadu. In Aktuality [SAV]. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6905>. Typ: GII
 • SYRNÝ, Marek - GUBA, Ivan. Na úvod... In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 5-6. ISBN 978-80-972561-5-9. Typ: GII
 • SZABÓ, Miloslav. Náčrt teórií výskumu moderného antisemitizmu v historiografii a spoločenských vedách. In Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 11-27. ISBN 978-80-246-3461-6. Typ: ABC
 • SZABÓ, Miloslav. "Židovská hrôzovláda" v dobe prevratu ? : kampane proti židovským dôstojníkom a antisemitizmus na medzivojnovom Slovensku ["A Reign of Jewish Terror" after the Great War? Campaigns against Jewish Officers and Antisemitism in Interwar Slovakia]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 239-259. ISBN 978-80-89910-01-4.(SASPRO 0079/01/03 : A Comparative Study on the Evolution of Modern Antisemitism in Austria and Slovakia, 1918-1938. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Topografia súdnictva:Lokality, objekty, artefakty a symboly mestskej spravodlivosti v ranonovovekom Uhorsku. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo : vedecký recenzovaný časopis, 2017, vol. 5, č. 1, s.9-27. ISSN 1339-2204.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: ADNB
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Faces of the Community: Agency and Meaning in Urban visual communication, Central Europe 1400-1700. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 173-174. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • ŠIMKOVIC, Michal - JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika - MATEJKA, Miroslav. Hrad Turňa : sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava : Slovenský skauting : OZ Castrum Thorna, 2016. 42 s. ISBN 978-80-89776-08-5. Typ: BAB
 • ŠOLTÉS, Peter. "Národ holubičí" alebo "jadro a sila uhorskej pechoty"? : vzťah Slovákov k vojenstvu podľa štatistík z 18. a 19. stotočia a v ideológii slovenských národovcov [" The nation of Doves" or "the Core and Power of Hungarian Infantry? The Relationship of Slovakswith the Military according to Statistics from the 18th and 19th Centuries and within the Ideology of Slovak Nationalists]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 57-80. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • ŠOLTÉS, Peter. Náboženský vývoj Zakarpatska a východného Slovenska. In Pracovné metodické listy : pre projekt inovatívne metóty vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc". - Centrum pre európsku politiku, 2017, s.27-34. ISBN 978-80-970942-1-8. Typ: BCK
 • ŠOLTÉS, Peter. Spoločné znaky a odlišnosti regiónov dnešného východného Slovenska a Zakarpatska : (od vzniku Uhorského štátu po rozpad Rakúsko-Uhorska). In Pracovné metodické listy : pre projekt inovatívne metóty vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc". - Centrum pre európsku politiku, 2017, s. 1-7. ISBN 978-80-970942-1-8. Typ: BCK
 • ŠOLTÉS, Peter. Fejérpataky-Belopotocký, Gašpar. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, s. Názov z hl.obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-254441>. Typ: BDA
 • ŠOLTÉS, Peter. Radlinský, Andrej Ľudovít. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-254441>. Typ: BDA
 • ŠOLTÉS, Peter. Kellner-Hostinský, Peter. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-275464>. Typ: BDA
 • ŠOLTÉS, Peter. Spor cirkvi a štátu v 19. storočí. In Impulz : Revue pre modernú katolícku kultúru, 2016, roč. 12, č.1, s. 48-72. ISSN 1336-6955. Typ: BDF
 • ŠOLTÉS, Peter. Prepisovanie historických mien alebo prepisovanie histórie ? In Denník N, 19. máj 2017, roč. 3, č., s. 19-20. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • ŠOLTÉS, Peter. Ivantyšynová, Tatiana - Viršinská, Miriam. Na ceste k literárnej vzájomnosti. Poľsko-slovenský dialóg. Bratislava:SDK SVE v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2013, 133 s. ISBN 978-890-970376-2-8. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 552-553. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • ŠOLTÉS, Peter. 1867: vyrovnanie, po ktorom všetci napokon prehrali. In Denník N, piatok 28. júla 2017, roč. 3, č. 144, s.20-21. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Stredoveká Banská Štiavnica a jej obyvatelia do prelomu 15. a 16. storočia [Die Bevölkerung der Stadt Schemnitz im Mittelalter bis zur Wende des 15. und 16. Jahrhundert]. In Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku. - Banská Štiavnica : Vydal Spolok Banskej Štiavnice ´91, 2017, s. 17-35. ISBN 978-80-970219-8-6.(Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: ABD
 • ŠTEFÁNIK, Martin. "Rame di Pollana". Spišsko-gemerská meď vo Flámsku a v Benátkach v prvej tretine 14. storočia ["Rame di Pollana". Das aus Zips-Gemer Region ausgeführte Kupfer in Flandert und in Venedig im ersten Drittel des 14. Jahrhundert]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 193-216. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: ADDB
 • ŠTEFANSKÝ, Michal. Útek Jozefa Letricha za hranice. In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 201-209. ISBN 978-80-972561-5-9. Typ: ABD
 • TEPLAN, Dušan - KOLLÁROVÁ, Ivona. O knižnej kultúre v jozefínskej dobe : rozhovor s docentkou Ivonou Kollárovou. In Litikon, 2017, roč. 2, č. 1, s. 229-233. ISSN 2453-8507. Typ: GII
 • TRNOVEC, Silvester. Francúzske Alžírsko : genocída alebo šírenie civilizácie? In Historická revue, 2017, roč. 28, č.9, s.12-16. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • TRNOVEC, Silvester. Európsky imperializmus : kolonizácia Afriky na prelome 19. a 20. storočia. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 9, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • VLASKO, Vladimír. Feudálna anarchia na prelome 13. a 14. storočia a páni z Köszegu : Dizertačná práca. Školiteľ Ján Lukačka. Bratislava : Historický ústav SAV, 2016. 141 s. +4 s. príloh. Typ: DAI
 • WENZEL, Gusztáv - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.) - JANURA, Tomáš (prekl.). Boje dolnouhorských banských miest s Dóczyovcami z Veľkej Lúče 1494-1548. Združenie na záchranu hradu Revište, 2017. 103 s. ISBN 978-80-972521-3-7. Typ: EAJ
 • ZAJAC, Oliver. Aké boli spomienky Slováka v Napoleonovej armáde ? In HistoryWeb, 18. 09. 2017, č., s. 1-5. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ake-boli-spomienky-slovaka-v-napoleonovej-armade#.Web4rFu0OUk>. Typ: BDF
 • ZAVACKÁ, Marína. Frisch Gestrichen : Literarische Darstellungen des Slowakischen Nationalaufstands (1945-1955). In Partisanen im Zweiten Weltkrieg : Der Slowakische Nationalaufstand im Kontext der europäischen Widerstandsbewegungen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, s. 249-273. ISBN 978-3-525-37315-6.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: ABC
 • ZAVACKÁ, Marína. "How could we?" Explaining Faulty Steps, Mishits and other "Regrettable Deeds" in the Slovak Countryside. In Countryside and Communism in Eastern Europe : Perceptions, Attitudes, Propaganda. - Wien : LIT Verlag, 2016, s. 369-394. ISBN 978-3-643-90715-8.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Typ: AECA
 • Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. Martin Zückert, Michal Schvarc, Jörg Meier (Hg.). Leipzig : BiblionMedia, 2016. 352 s. ISBN 978-3-86688-512-7. Typ: FAI
 • ZUPKA, Dušan. 52. medzinárodný medievalistický kongres v Kalamazoo, USA. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 565-568. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • ŽATKULIAK, Jozef - HUDEK, Adam. The Dissolution of Czechoslovakia: The Slovak Perspective. In The Czech and Slovak Republics : Twenty Years of Independence, 1993-2013. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2016, s. 55-78.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii). Typ: ABC
 • ŽATKULIAK, Jozef. Charakterizujúce udalosti a pohľady na (rozporné) črty československého vývoja v rokoch 1968-1971 [Characteristic Events and Views on the (controversial) Features of the Development in Czechoslovakia from 1968 till 1971]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 243-265. ISBN 978-80-224-1564-4.(Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). Typ: ABD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus