Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BADA, Michal. Historický kontext a obsahové súvislosti niektorých detailov veduty Bratislavy vo florentskom Palazzo Vecchio. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2016, roč. 49, č. 1, s. 42-49. (2016 - Avery Index to Architectural Periodicals, Bibliography of the History of Art, EBSCO, ERIH, Ulrich’s Periodicals Directory). ISSN 0044-9008.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ADFB
 • BEDNÁROVÁ, Marcela. "Najväčší vojvodca všetkých storočí" a napoleonské vojny v reflexii štúrovcov. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 337-362. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • BEDNÁROVÁ, Marcela. Pácalová, Jana. Rozprávky Janka Rimavského. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry, 2015, 335 s. ISBN 9788089489220. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 163-165. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • BENKO, Juraj. Pollák, Miroslav (Ed.). Udavačstvo. Košice: Krásny Spiš, oz. Kalligram, 2016, 381 s. ISBN 9788081019203. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 167-168. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • BYSTRICKÝ, Valerián. Koncepcie organizácie bezpečnosti štátov strednej a juhovýchodnej Európy 1918-1939. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 313-333. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • CAPÍKOVÁ, Silvia - OZOROVSKÝ, Vojtech - FALISOVÁ, Anna. Zmeny v organizácii zdravotno-sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku po2. svetovej vojne a v 50. rokoch 20. storočia. In Zdravotné postihnutie a chronické ochorenia v multidisciplinárnom pohľade : zborník vedeckých prác. - Trnava ; Bratislava : Trnavská univerzita v Trnave : Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta, 2016, s. 7-23. ISBN 978-80-8082-990-2.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: AEDA
 • CASAGRANDE, Thomas - SCHVARC, Michal - SPANNENBERGER, Norbert - TRAŞCA, Ottmar. The Volksdeutsche : A case study from south - eastern Europe. In The Waffen -SS : A European History. - New York : OXFORD University Press, 2017, s. 209-251. ISBN 978-0-19-879055-6. Typ: AECA
 • DANGL, Vojtech. Prehraté víťazstvo : diplomatické snaženia a politické výsledky prusko-rakúsko-talianskej vojny. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 13-18. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Fašista : příběh sira Oswalda Mosleyho. Recenzenti: Slavomír Michálek, Martin Kovář. 1. vydanie. Praha : Academia, 2017. 500 s. + 32 s. obrazových príloh. ISBN 978-80-200-2679-8. Typ: AAA
 • DRÁBIK, Jakub. "We´re of their blood and spirit of their spirit": Ex-servicemen and the British Union of Fascists. In New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. - Palgrave Macmillan, 2017, s. 151-174. ISBN 978-3-319-38914-1. Typ: ABC
 • DRÁBIK, Jakub. Biela ruža: Z Hitlerjugend do odboja proti nacizmu. In HistoryWeb, 13. 3. 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/biela-ruza-z-hitlerjugend-do-odboja-proti-nacizmu#.WNPLbFXhCUl>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Írska republikánska armáda - IRA : špirála násilia na Britských ostrovoch. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 1, s.26-31. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Červená hrozba. In HistoryWeb. 6.1.2017. Názov z hl. obrazovky. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. STONE, Dan. Goodbye to all that?: The Story of Europe since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2014.379 s. ISBN 978-0-19969771-7. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 180-182. ISSN 1335-3314. Recenzia na: Goodbye to all that? / Dan Stone. - Oxford : Oxford University Press, 2014. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Vraždenie miliónov dohodli pri obede ... : ...a zapili to koňakom. pre 75 rokmi sa uskutočnila konferencia vo Wannsee, na ktorej 15 nacistov rozhodlo o osude miliónov ľudí. In Denník N, 19. január 2017, roč. 3, č. 12, s.11. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. "Čestný moslim" Adolf Hitler obdivoval islam a staval mešity. In Denník N, 2017, roč. 3, č. 24, s. 18. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Trumanova doktrína. In Fakta a Svědectví, 2017, roč. 9, č. 3, s. 16-17. ISSN 1803-6228. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. O tyranii : dvadsať ponaučení z 20. storočia. In HistoryWeb, 22.3.2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/o-tyranii#.WNPM1lXhCUl>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Fico, Kotleba a Hitlerov hospodársky zázrak. In Denník N, 2017, roč. 3, č., s.11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. Municipal Social Welfare in Bratislava duringthe 19th and early 20th Centuries: Examples and Modernisation Trends. In Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. - Cambridge Scholars Publishing, 2017, s. 143-162. ISBN 13-978-1-4438-9871-3.(APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí). Typ: ABC
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. S Bohom za kráľa a vlasť ? : problém lojality a bojovej morálky radového vojaka vo Veľkej vojne. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 163-196. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. Komunálna sociálna starostlivosť v Bratislave v priebehu 19. a začiatkom 20. storočia : príklady a trendy modernizácie. In Documenta Pragensia, 2015, 34, s. 343-362. ISSN 0231-7443.(APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí). Typ: ADEB
 • Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie : pocta Vojtechovi Danglovi. Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. ; recenzenti: Dušan Škvarna, Peter Švorc. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: FAI
 • DUDEKOVÁ, Gabriela - MANNOVÁ, Elena. Záver. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 433-437. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: GII
 • ĎURČO, Michal. Plán ministerstva verejných prác na prestavbu cestnej siete na Slovensku z rokov 1919-1920. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 27-36. ISBN 978-80-7435-672-8. Typ: ABC
 • ĎURČO, Michal. Richard Senček, Michal Várošík a kol.: Sielnica od A po Z. In Quaestiones rerum naturalium : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním, 2016, vol. 3, no. 1, s.16-18. ISSN 1339-7907. Recenzia na: Sielnica od A po Z / Richard Senček, Michal Várošík a kol. Dostupné na internete: <https://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=3155>. Typ: EDI
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara von Cilli. Die Schwarze Königin (1392-1451) : Die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königin. Frankfurt am Main ; Bratislava : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften : VEDA Publishing House of the Slovak Academy o Sciences, 2017. 344 s. Spectrum Slovakia, Band 11. ISBN 978-3-631-67326-3(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV). Typ: AAA
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredoslovenské banské mestá ako venné majetky uhorskej kráľovnej Barbory Celjskej. In Ars Montana : umělecký a kultúrní transfer v otevřeném prostoru česko-saského rušnohoří na prahu raného novověku. - Praha : Via Gaudium : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filozofická fakulota Univerzity Jana Evangelisty Purkyňe v Ústi nad Labem, 2016, s. 367-376. ISBN 978-80906673-0-3.(APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: AECA
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 1. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Dejiny firiem Pittel + Brausewetter. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Liečebné zariadenia na Slovensku v minulosti. In Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi III. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta v martine : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 77-82. ISBN 978-80-89797-21-9.(Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: AEDA
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Saisir le terrain: les frontieres de la Slovaquie apres 1918. In Saisir le terrain ou l´invention des sciences empiriques en Allemagne et en France. - Villeneuve d´Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2017, s. 217-230. ISBN 978-2-7574-1492-7. ISSN 1951-3526.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: AECA
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Utváranie vzájomného poznania postredníctvom zdelávania (19. a 20. storočie). Francúzsko-česko-slovenská konferencia 23. a 24. októbra 2015 Pardubice, zámok. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 171-173. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • FIAMOVÁ, Martina. Zmeny v pozemkovom vlastníctve na Slovensku v rokoch 1939-1945. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 99-117. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: ADDB
 • FIAMOVÁ, Martina. The President, the Government of the Slovak Republic, and the Deportations of Jews from Slovakia in 1942. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, angl., s. 9-23, s. 9-22 (slo. ISBN 978-80-906691-0-9. Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Bratislava koncom 15. a začiatkom 16. storočia vo svetle habsburskej politiky. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2016, roč. 49, č. 1, s. 6-19. (2016 - Avery Index to Architectural Periodicals, Bibliography of the History of Art, EBSCO, ERIH, Ulrich’s Periodicals Directory). ISSN 0044-9008.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség - és gazdaságpolitikai beszédei és írásai. Lektorálta: Filep Tamás Gusztáv, Simon Attila, Vári László. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2017. 328 s. ISBN 978-80-8101-949-4. Typ: AAB
 • GAUČÍK, Štefan. Vojnová ekonomika Uhorska (1914-1918) v dobovej publicistike a v maďarskej historiografii. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 223-236. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • GAUČÍK, Štefan. Válság és reintegráció : A Rimamuirány - Salgótarjáni Vásmű helyzete az első világháború után (1918-1924). In Válság - Kereskedelem : Magyar gazdaságtörténeti évkönyv, 2016, s. 217-234. ISSN 2498-8634. Typ: ADEB
 • GAUČÍK, Štefan. Míľniky života a vedeckej kariéry Tivadara Ortvaya. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, 2016, zv. 28, s.7-48. ISSN 0524-2428. Typ: ADFB
 • HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav - HUDEK, Adam. Economic Developments in Slovakia Since 1993. In The Czech and Slovak Republics : Twenty Years of Independence, 1993-2013. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2016, s. 177-196. ISBN 978-963-386-153-0.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: ABC
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Slovakia´s economic and political developmnet in the communist regime of the post 1948 Czechoslovakia and its environmental context. In Commanding the Environment or Green Dictatorships? Nature-Culture - Nature - Society Relationships in Autoritarian Regimes : International Seminar Aleksanteri Institute, University of Helsinki 27-28 April 2017, s. 4. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/0B80IZq7RVxdIQ0FMZXlMRWJlcXM/view>. Typ: AFG
 • HALLON, Ľudovít. Jančík, Drahomír - Štolleová, barbora (Eds.). Pivo, zbrane, tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa,ve víru konjuktur a krizí. Praha: Maxdorf, 2014, 368 s. ISBN 9788073454227. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 151-155. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Pivo, zbrane, tvarůžky / Drahomír Jančík, Barbora Štolleová. - Praha : Maxdorf, 2014. Typ: EDI
 • HERUCOVÁ, Angelika. Vojna o babenberské dedičstvo a Štefan V. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-24. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: ADDB
 • HERUCOVÁ, Angelika. Palatines in the Hungarian Kingdom, Bohemian Kingdom and Polish Principalities in the 10th to 13th Century. In Hungaro-Polonica : Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations. - Pécs : Történészcéh Egyesület, 2016, s. 69-87. ISBN 978-963-12-7382-3.(Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku). Typ: AECA
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Kapitula alebo vita communis. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 2, s. 12-13. ISSN 1339-3634. Typ: GII
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Pôst a ryby. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 4, s.4-6. ISSN 1339-3634. Typ: GII
 • HLAVINKA, Ján. Dionýz Lénard and Leo (Ladislav) Junger - Escapees from the Lublin District and their Effor to Inform About the Mass Killing of Jews. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, angl., s. 75-99, s. 71-93 (slo. ISBN 978-80-906691-0-9. Typ: AEDA
 • Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. Edited by Ján Hlavinka and Hana Kubátová ; recenzenti: Katarína Zavacká, Zuzana Poláčková, Marián Manák. Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016. 149 s. (angl.). ISBN 978-80-906691-0-9. Typ: FAI
 • HLAVINKA, Ján - KUBÁTOVÁ, Hana. Preface. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, s. 5-7. ISBN 978-80-906691-0-9. Typ: GII
 • HOLEC, Roman. Hviezdne roky arcivojvodu Fridricha (1914-1916). In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 123-147. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • HOLEC, Roman. Die Familie Coburg und die Slowakei König Ferdinand von Bulgarien und seine "geliebten Leute und Berge". In Bulgarian Historical Review, 2014, 42, 3-4, s. 56-85. ISSN 0204-8906. Typ: ADEB
 • HOLEC, Roman. Az Osztrák-Magyar Monarchia mint a "kis népek gyilkosa" : A monarchiaellenes cseh-szlovák propaganda az első világháború alatt és után. In Propaganda : politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. - Budapest : Országos Széchenyi könyvtár, 2016, s. 59-73. ISBN 978-963-200-660-4. Typ: BEE
 • HOLLÝ, Karol. Zo vzájomnej korešpondencie Pavla Križku a Karla Kálala. In MUSEION, 2016, roč. 1, s. 129-148.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • HOLLÝ, Karol. Slovenské ochotnícke divadlo v Nadlaku na začiatku 20. storočia (do roku 1918). In Divadelné múzy na Dolnej zemi : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 18. - 19. marca 2016. - Nadlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2016, 97-119. ISBN 978-973-107-119-0. Typ: AECA
 • HOLÝ, Karol. Knižnice v činnosti a myslení Andreja Kmeťa. In Kniha : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 2016, s. 284-309. ISSN 1336-5436. Dostupné na internete: < http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Kniha_2016.pdf.>(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • HOLÝ, Karol. Knižnice v činnosti a myslení Andreja Kmeťa. In Kniha : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2010, 2016, s.284-309. ISBN 978-80-89301-60-7. ISSN 1336-5436.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • HOMOĽA, Tomáš. Polish-Hungarian Rivalry for the Bohemian Crown in the 1460s. In Hungaro-Polonica : Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations. - Pécs : Történészcéh Egyesület, 2016, s. 291-313. ISBN 978-963-12-7382-3.(Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku). Typ: AECA
 • JANURA, Tomáš - FILLOVÁ, Ľubica - ŠIMKOVIC, Pavol. Vidiecke šľachtické sídla v Zvolenskej stolici. [s.l.] : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2016. 134 s. ISBN 978-80-89756-10-0(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AAB
 • JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika. Dejiny hradu. In Hrad Kamenica : tajomný hrad Čergova. - Obec Kamenica, 2016, s. 6-29. ISBN 978-80-972550-0-8. Typ: BBB
 • KAMENEC, Ivan. Fenomén antisemitizmu - nikdy nekončiace hľadanie príčin, odpovedí a následkov. In Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 208-217. ISBN 978-80-246-3461-6. Typ: ABC
 • KAMENEC, Ivan. The Escape of Rudolf Vrba and Alfréd Wetzler from Auschwitz and the Fate of Their Report. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, angl., s.101-111, s. 95-105 (slo. ISBN 978-80-906691-0-9. Typ: AEDA
 • KAMENEC, Ivan. Vojto Dangl - grandseňor medzi historikmi. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 11-13. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: GII
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Začiatok mája patrí olympiáde. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 46. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • KODAJOVÁ, Daniela. "Desatoro vojaka" v mieri a vo vojne : modlitebné knižky pre vojakov (1868-1918). In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 197-222. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KODAJOVÁ, Daniela. Iz Londona v Konstantinopoľ: putevoj dnevnik anglickoj aristokratki ledi Meri Yortli Montegju. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2016, 9, s. 45-57. ISSN 2227-6874.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADEB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Dve posolstvá Ľudovíta Štúra : kultúrno-historický význam diel Slovanstvo a svet budúcnosti a O národních písních a pověstech plemen slovanských. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 203-228. ISBN 978-80-88746-32-4.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí. GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Korunovácia uhorského apoštolského kráľovského páru. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 3, s.12-17. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Štúr nebol solitér, vždy pracoval v tíme. In SME, 2015, roč. 23, č. 249, s. II-III. ISSN 1335-440X. Typ: GII

  Citácie:
  [4.1] ZAJAC, P. Paradoxy slovenského romantického hnutia. In Peter Zajac (ed.) Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 57, 61. ISBN 978-80-88746-32-4.

 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Vojak, dobrodruh a pamfletista Friedrich von Trenck v Uhorsku. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 81-101. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KOVÁČ, Dušan. Zwischen Staatsbewusstsein, regionaler und ethnischer Identität. Die Deutschen in Oberungarn im "langen 19. Jahrhundert". In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 263-272. ISBN 978-3-86688-512-7. Typ: ABC
 • KOVÁČ, Dušan. Slovenskí vojaci v počiatočnej fáze prvej svetovej vojny : na základe hlásení, korešpondencie, spomienok a beletrie. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 149-162. ISBN 978-80-89910-01-4.(Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KOVÁČ, Dušan. Die Slowakei - Nationalgeschichte und nationalles Bewusstsein. In Geschichtsbuch Mitteleuropa : Vom Fin de Siecle bis zur Gegenwart. - Wien : New academic press, 2016, s. 190-228. ISBN 978-3-70003-1951-1. Typ: BBA
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Typ: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. Konkurrenten und Verbündete. Lutheraner und Reformierte im Königreich Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts. In Der Luthereffekt im östlichen Europa : Geschichte - Kultur - Erinnerung. - Oldenbourg ; Berlin ; Boston : De Gruyter, 2017, s.117-124. ISBN 978-3-11-050159-9. Typ: ABC
 • KOWALSKÁ, Eva. Úskalia armádnej služby šľachtica na konci 18. storočia: prípad Imrich Zay. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 103-119. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KOWALSKÁ, Eva. Uhorské školské reformy - impulz pre sociálny vzostup učiteľov elementárnych škôl. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2016, roč. 6, č. 1, s. 8-18. ISSN 18046983. Typ: ADEB
 • KOWALSKÁ, Eva. Školský systém mesta Prešporok na prelome 18. a 19. storočia so zreteľom na Kráľovskú akadémiu. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, 2016, zv. 28, s. 63-80. ISSN 0524-2428. Typ: ADFB
 • KOWALSKÁ, Eva. Exulanten und Galeersklaven in den Dokumenten und als Erinnerungsort der slowakischen Lutheraner. In Erinnerungsorte im Spannungsfeld Unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, s. 76-90. ISBN 978-963-318-617-6. ISSN 2064-549X.(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať). Typ: AECA
 • KOWALSKÁ, Eva. Schulwesen als Chefsache. Die Bildungsreform Maria Theresias. In Maria Theresia 1717-1780 : Strategin Mutter Reformerin. - Wien : Amalthea Signum Verlag, 2017, s. 64-68. ISBN 978-3-99050-075-0. Typ: BEE
 • KOWALSKÁ, Eva. Švorc, Peter. Štrbské vizitácie a ich aktéri. Od tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu. Prešov: Universum, 2016, 241 s. ISBN 9788089044959. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 168-169. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KŠIŇAN, Michal - BABJAK, Juraj. Prvá svetová vojna v československej, českej a slovenskej pamäti ( pred rokom 1989 a po ňom). In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 397-415. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KŠIŇAN, Michal. Tchécoslovaquie: concept et propagande pendant la Grande Guerre. In Saisir le terrain ou l´invention des sciences empiriques en Allemagne et en France. - Villeneuve d´Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2017, s. 187-204. ISBN 978-2-7574-1492-7. ISSN 1951-3526.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Typ: AECA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Inštitucionalizácia sociálneho zabezpečenia vyslúilých vojakov v Habsburskej monarchii v 18. storočí. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 35-56. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Kráľovské akadémie a šľachtické konvikty - miesto formovania nových šľachtických úradníckych elít v Uhorsku v 18. storočí. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2016, roč. 6 č. 1, s. 19-34. ISSN 18046983.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADEB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Organizácia sociálnej starostlivosti v Bratislave v ranom novoveku. In Documenta Pragensia, 2015, 34, s. 127-144. ISSN 0231-7443. Typ: ADEB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Bratislavský konvent a nemocnica milosrdných bratov v ranom novoveku. In Viera a život, 2016, roč. XXVI, č. 6, s.67-79. ISSN 1335-6771. Typ: AFB
 • The Veduta of Bratislava in Palazzo Vecchio of Florence : and its hidden History. Autori textu: Ivana Kvetánová, Peter Barta, Michal Bada, Zuzana Zvarová, Margaréta Musilová, Petra Šimončičová Koóšová. Bratislava : Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy : Mestský ústav ochrany pamiatok. Vyšlo aj v slovenskej jazykovej mutácii Veduta Bratislavy v palazzo Vecchio vo Florencii a jej skrytý príbeh. Typ: GII
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Főúri temetések és reprezentáció a kora újkori Magyarországon. In Nemesi és polgári szerepek reprezentáció és interpretáció. - Eger : Líceum Kiadó, 2016, 83-97. ISBN 978-615-5621-33-8.(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku). Typ: BEE
 • LONDÁK, Miroslav. Problémy slovenskej ekonomiky v predjarí. In Předjaří : Československo 1963-1967. - Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016, s. 226-236. ISBN 978-80-87912-45-4. Typ: AECA
 • LUKAČKA, Ján. Bezbranná krajina. Prvé osmanské plienenie juhozápadného Slovenska na jeseň roku 1530 ako dôsledok porážky pri Moháči. In Bitka pri Moháči - historický medzník v dejinách strednej Európy (490. výročie) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, z XX. archívnych dní v Slovenskej republike v Tatranskej Lomnici v dňoch 23.-25. mája 2016. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2016, s. 36-48. ISBN 978-80-224-1579-8. Typ: AEDA
 • MACHO, Peter. Štefánikov pomník pre americký Cleveland : (prečo sochárske dielo banskobystrického rodáka nikdy nestálo v Banskej Bystrici ?). In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 417-432. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • MACHO, Peter. Daniel Krman ako symbol v prieniku lokálnej konfesionálnej a národnej identity (na príklade Myjavy). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č., s. 43-62. (2017 - ERIH). ISSN 0037-6973.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • MACHO, Peter. Pozostalosť Milana Rastislava Štefánika v kontexte inštitucionálnych a rodinných záujmov v medzivojnovom a vojnovom období. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo : vedecký recenzovaný časopis, 2017, č. 1, s. 57-68. ISSN 1339-2204. Typ: ADFB
 • MACHO, Peter. Národnostný zákon z roku 1868 a Slováci. In Historická revue, 2017, roč. 28, č.3, s. 24-31. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MANNOVÁ, Elena. "Éljen" kráľovi a "Trikrát sláva" prezidentovi : spolky vojenských veteránov v Bratislave za monarchie a za republiky. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 363-396. ISBN 978-80-89910-01-4.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • MANNOVÁ, Elena. Spoločenské elity Prešporka v 19. storočí : reprezentácie meštianstva v spolkovom živote a pri inscenovaní pohrebov. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, 2016, zv. 28, s. 99-132. ISSN 0524-2428. Typ: ADFB
 • MANNOVÁ, Elena. Temperance societies: Slovak. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2017, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-274520>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Scholarly and cultural societies: Slovak. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-274702>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Commemorations, festivals: Slovak. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-160890>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Sports in Slovakia. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-226260>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Spolky ako fenomén 19. storočia : Uhorsko a Rakúsko za dualizmu - dva svety s rozdielnou občianskou kultúrou. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 3, s. 48-53. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 81. 2012. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2017. 382 s. ISBN 978-3-11-046254-8. ISSN 0074-2015. Typ: FAI
 • MEIER, Jörg - SCHVARC, Michal - ZÜCKERT, Martin. Vorwort. In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 7-11. ISBN 978-3-86688-512-7. Typ: GII
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Majú extrémisti miesto v spoločnosti ? (Zamyslenie sa nad niektorými súvislosťami). In Európa v pohybe : (sociálno-ekonomické a politické aspekty v európskom priestore). - Brno : Tribun EU, 2016, s. 75-86. ISBN 978-80-263-1122-5. Typ: ABC
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Attempts of the Working Group to Save Jews from Deportations. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, angl., s. 41-51, s.39-48 (slo. ISBN 978-80-906691-0-9.(Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov). Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Rokovania o československom menovom zlate medzi Prahou a Washingtonom na prelome 50. a 60.-tych rokov 20. storočia. In Školy, osobnosti, polemiky : pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. - Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 338-353. ISBN 978-80-87475-51-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AECA
 • MICHELA, Miroslav. Gefeierte und Verdammte : Der Slowakische Nationalaufstand 1944 als nationaler Erinnerungsort. In S:I.M.O.N. : Shoah: Intervention. Methods. DocumentatiON [seriál], 2017, č.1, s.78-92. ISSN 2408-9192. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://simon.vwi.ac.at/index.php/47-issues/2017-1/articles/157-gefeierte-und-verdammte-der-slowakische-nationalaufstand-1944-als-nationaler-erinnerungsort>(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADEB
 • MICHELA, Miroslav. Simon ATTILA. Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztarsaságban (Nostra tempora 19), Somorja, Forum Kisebségkutató Intézet, 2013, 219 s. ISBN 978-80-89249-66-4. In HOP Historie - Otázky - Problémy, 2016, roč. 8, č. 1, s. 221-223. ISSN 1804-1132. Recenzia na: Az elfeledett aktivisták / Simon Attila. - Somorja, 2013. Typ: EDI
 • My, jiní, naši a cizí. Národní identity a veřejný prostor ve střední Evropě. Historie - Otázky - Problémy, roč. 8, č.1 (2016). Vedeckí redaktori čísla: Miroslav Michela, Jan Randák. Praha : Ústav českých dějín, 2016. Typ: FAI
 • MICHELA, Miroslav. O subkultúrnej svojpomoci. In Kultura svépomoci : ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státniho socialismu a postsocialismu. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 9-12. ISBN 978-80-7308-706-7. Typ: GII
 • MOROVICSOVÁ, Eva - FALISOVÁ, Anna. Význam protialkoholických liečební v boji proti alkoholizmu v prvej Československej republike. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2016, roč. 112, č.6, s. 287-297. ISSN 1212-0383. Dostupné na internete: <http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1118>. Typ: ADEB
 • PAVČÍK, Filip. Očista literárneho života a spory medzi slovenskými spisovateľmi v rokoch 1945-1948. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 287-294. ISBN 978-80-7435-672-8. Typ: ABC
 • PEŠEK, Jan. Spory a konflikty vnútri rímskokatolíckej cirkvi. In Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016, s. 195-214. ISBN 978-80-85544-97-8.(APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change). Typ: ABD
 • PEŠEK, Jan. Odhalené "sprisahanie" : vykonštruovaný proces s časťou vedenia Strany slobody roku 1956. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 25-32. ISSN 1335-8316. Typ: ADFB
 • PETRUF, Pavol. Štefanský, Michal - Michálek, Slavomír. Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo (Od Trumanovej doktríny po Vietnam). Bratislava: veda, vydavateľstvo SAV, 2015, 367. s. ISBN 9788022414491. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 156-161. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo / Michal Štefanský, Slavomír Michálek. - Bratislava : Veda, 2015. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Životný príbeh poručíka pechoty a člena výsadku Manganese Františka Bíreša. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 271-278. ISBN 978-80-7435-672-8. Typ: ABC
 • POSCH, Martin. Priebeh a dôsledky operácie Anthropoid. In Vojenská osveta : spoločenskovedné semináre. 1. Predseda redakčnej rady Ivan Sálaši ; recenzenti: Ladislav Kisel, Peter Chlebko, Rudolf Ďurník, Oľga Koháryová, Mária Petrufová, František Matyáš, Juraj Šimko. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2017, s. 72-89. ISBN 978-80-89609-13-0. Typ: BEF
 • POSCH, Martin. Osyková, Linda -Hanula, Matej et al. Ideológia naprieč hranicami. Myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. Bratislava: Veda, 2015, s.195. ISBN 9788022414616. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 3, s. 564-565. (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Odišiel historik Valerián Bystrický. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 50. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • SABOL, Miroslav. Hospodárske premeny Slovenska 1945-1948 a ich dopad na prvé päťročnice. In Slovensko v povojnovej Európe : politické zmeny v rokoch 1945-1948 a ich dopad na povojnovú spoločnosť na Slovensku. - Banská Bystrica : Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej bystrici, 2016, s. 107-128. ISBN 978-80-972559-0-9. Typ: ABD
 • SABOL, Miroslav. Motorizácia Slovenska vo svojich počiatkoch : priestupky motoristov - príčiny, prevencia a sankcie . In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 38-43. ISSN 1335-8316. Typ: ADFB
 • SEGEŠ, Dušan. Die magische Anziehungskraft des "Phantoms in Übersee": Die Amerika-Migration aus den nördlichen KOmitaten Oberungarns an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 39-113. ISBN 978-3-86688-512-7. Typ: ABA
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Typ: FAI
 • SCHRŐDER, Karol - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Obrazy troch hradov Šášov, Revište, Blatnica. [b.m.] : Vyd. Združenie na záchranu hradu Šášov, 2016. 39 s. Typ: EDJ
 • SCHVARC, Michal. "Heim ins Reich"? Die Karpatendeutschen und die Zwangsmigrationsmassnahmen des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (Ein Vergleich der sog. kleinen Umsiedlungsaktionen in Südeuropa). In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 115-160. ISBN 978-3-86688-512-7.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: ABC
 • SCHVARC, Michal. Fritz Fiala: A Man in the Service of Evil. (An Attempt at a Bibliographical Study). In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, angl., s. 49-74, s. 49-69 (slo. ISBN 978-80-906691-0-9.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov). Typ: AEDA
 • SIKORA, Stanislav. Predjarie (1963-1967) : pokus o znovuzrodenie slovenskej politiky. In Předjaří : Československo 1963-1967. - Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016, s. 314-332. ISBN 978-80-87912-45-4. Typ: AECA
 • STEINHÜBEL, Ján. Stred slovanského kmeňa. Sakrálny a profánny. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 4-12. ISSN 1335-8316.(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV). Typ: ADFB
 • SZABÓ, Miloslav. Náčrt teórií výskumu moderného antisemitizmu v historiografii a spoločenských vedách. In Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 11-27. ISBN 978-80-246-3461-6. Typ: ABC
 • SZABÓ, Miloslav. "Židovská hrôzovláda" v dobe prevratu ? : kampane proti židovským dôstojníkom a antisemitizmus na medzivojnovom Slovensku. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 239-259. ISBN 978-80-89910-01-4.(SASPRO 0079/01/03 : A Comparative Study on the Evolution of Modern Antisemitism in Austria and Slovakia, 1918-1938. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Topografia súdnictva:Lokality, objekty, artefakty a symboly mestskej spravodlivosti v ranonovovekom Uhorsku. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo : vedecký recenzovaný časopis, 2017, vol. 5, č. 1, s.9-27. ISSN 1339-2204.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: ADFB
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Faces of the Community: ASgency and Meaning in Urban visual communication, Central Europe 1400-1700. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 173-174. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • ŠOLTÉS, Peter. "Národ holubičí" alebo "jadro a sila uhorskej pechoty"? : vzťah Slovákov k vojenstvu podľa štatistík z 18. a 19. stotočia a v ideológii slovenských národovcov. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 57-80. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • ŠOLTÉS, Peter. Spor cirkvi a štátu v 19. storočí. In Impulz : Revue pre modernú katolícku kultúru, 2016, roč. 12, č.1, s. 48-72. ISSN 1336-6955. Typ: BDF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Stredoveká Banská Štiavnica a jej obyvatelia do prelomu 15. a 16. storočia. In Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku. - Banská Štiavnica : Vydal Spolok Banskej Štiavnice ´91, 2017, s. 17-35. ISBN 978-80-970219-8-6.(Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: ABD
 • VLASKO, Vladimír. Feudálna anarchia na prelome 13. a 14. storočia a páni z Köszegu : Dizertačná práca. Školiteľ Ján Lukačka. Bratislava : Historický ústav SAV, 2016. 141 s. +4 s. príloh. Typ: DAI
 • WENZEL, Gusztáv - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.) - JANURA, Tomáš (prekl.). Boje dolnouhorských banských miest s Dóczyovcami z Veľkej Lúče 1494-1548. Združenie na záchranu hradu Revište, 2017. 103 s. ISBN 978-80-972521-3-7. Typ: EAJ
 • ZAVACKÁ, Marína. Frisch Gestrichen : Literarische Darstellungen des Slowakischen Nationalaufstands (1945-1955). In Partisanen im Zweiten Weltkrieg : Der Slowakische Nationalaufstand im Kontext der europäischen Widerstandsbewegungen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, s. 249-273. ISBN 978-3-525-37315-6. Typ: ABC
 • ZAVACKÁ, Marína. "How could we?" Explaining Faulty Steps, Mishits and other "Regrettable Deeds" in the Slovak Countryside. In Countryside and Communism in Eastern Europe : Perceptions, Attitudes, Propaganda. - Wien : LIT Verlag, 2016, s. 369-394. ISBN 978-3-643-90715-8.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Typ: AECA
 • Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. Martin Zückert, Michal Schvarc, Jörg Meier (Hg.). Leipzig : BiblionMedia, 2016. 352 s. ISBN 978-3-86688-512-7. Typ: FAI
 • ŽATKULIAK, Jozef - HUDEK, Adam. The Dissolution of Czechoslovakia: The Slovak Perspective. In The Czech and Slovak Republics : Twenty Years of Independence, 1993-2013. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2016, s. 55-78.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii). Typ: ABC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus