Informačná stránka organizácie SAV

Geografický ústav SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARKA, Ivan - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - KOVÁČIKOVÁ, I. - NOVÁČEK, Jozef - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, I. - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel. Remote sensing. In Space Research in Slovakia 2016 - 2017 : COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Karel Kudela, Ján Feranec, Jana Štetiarová. - Košice : Institute of Experimental Physics SAS, 2018, s. 51-70. ISBN 978-80-89656-23-3. Dostupné na internete: <http://nccospar.saske.sk/REPORT20162017/COSPAR%20BIENNAL%20REPORT%202016_2017%20final.pdf>. Typ: BEF
 • BILKOVÁ, Kristína - KRIŽAN, František - HORŇÁK, Marcel - BARLÍK, Peter - ZUBRICZKÝ, Gabriel. Food and non-food retail change in a post-communist country: a case study of the Gemer region in Slovakia. In Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2018, no. 39, p. 7-20. (2018 - WOS). ISSN 1732-4254 print.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ADMB
 • DUDŽÁK, Jozef - LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš. Assessment of dynamics in recent development of a single-thread gravel-bed river (case study of the Poprad River in foreland of the High Tatras Mts.). In Geomorfologický sborník 16 : sborník abstraktů konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018. - Ostrava ; Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav), 2018, s. 25. ISBN 978-80-86407-77-7. Typ: AFG
 • GOGA, Tomáš - BOBÁĽOVÁ, Hana. Matematické princípy regresnej analýzy v geografickej perspektíve = Mathematical principles of regression analysis: a geographical perspective. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, 2017, vol. 61, no. 2, p. 241-256. ISSN 0231-715X. Typ: ADFB
 • HANUŠIN, Ján - IRA, Vladimír - KOHÚTKOVÁ, Ivana. Kultúrna krajina v ochrannom pásme NP Veľká Fatra - jej premeny a vnímanie = Cultural landscape in buffer zone of the Veľká Fatra National Parks: its transformation and perception. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 121-138. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie. Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ABD
 • HANUŠIN, Ján - LACIKA, Ján. Transformácia historickej kultúrnej krajiny s rozptýleným osídlením (na príklade obce Hrušov, okres Veľký Krtíš) = Transformation of a historical cultural landscape with scatterred settlement (on the example of the village Hrušov, Veľký Krtíš district). Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 85-120. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie. Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ABD
 • HANUŠIN, Ján - LACIKA, Ján. Vybrané environmentálne súvislosti zmien historickej lazníckej krajiny (na príklade obce Hrušov, okres Veľký Krtíš). In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 1, s. 57-77. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03061058Hanusin,%20Lacika.pdf>(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ADNB
 • HUBA, Mikuláš - HANUŠIN, Ján - OŤAHEĽ, Ján. Výskum krajiny (s dôrazom na kultúrnu krajinu) v Geografickom ústave SAV = Landscape research (with emphasis on the cultural landscape) at the Institute of Geography of the SAS. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 59-83. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie. Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ABD
 • HUBA, Mikuláš - KUBIŠOVÁ, Katarína. Legislatívne aspekty ochrany charakteristického vzhľadu (kultúrnej) krajiny v medzinárodnom kontexte (komparatívna štúdia) = Legislative aspects of the protection of the (cultural) landscape characteristics in the international context (comparative study). Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 31-57. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie. Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ABD
 • HUBA, Mikuláš. Dobrovoľnícke aktivity na záchranu kultúrneho dedičstva na Slovensku v kontexte osvety, výchovy a vzdelávania. In Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania : zborník z konferencie. Zost. Svetlana Chomová. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2017, s. 71-78. ISBN 978-70-8121-355-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: BEF
 • HUBA, Mikuláš. Zálohovanie plastových fliaš pomôže ľuďom aj prírode. In Euroactive.sk [elektronický zdroj], 2018, 4.5., [2 p.]. ISSN 1337-0235. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/opinion/mikulas-huba-zalohovanie-plastovych-flias-pomoze-ludom-aj-prirode/>. Typ: GHG
 • HUBA, Mikuláš. Žiadna environmentálna stratégia je lepšia ako zlá. In Euroactive.sk, 2018, 22.1., [3 p.]. ISSN 1337-0235. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/opinion/ziadna-environmentalna-strategia-je-lepsia-ako-zla/>. Typ: GHG
 • HUBA, Mikuláš. Neslušné Slovensko : kradnú nám spred nosa nielen peniaze, ale aj prírodu, kradnú nám lesy, národné parky, rieky, úrodnú pôdu, krásu a dušu krajiny. In SME, 2018, roč. 26, č. 115, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Déja vu alebo Čo mi pripomínajú zmeny v RTVS : Klasika z čias komunizmu: opäť ideme trestať kritikov, a nie tých, ktorých oprávnene kritizujú. In SME, 2018, roč. 26, č. 13, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Ako vyzerá terorizmus na Slovensku : ak tu máme dočinenia s terorizmom, tak je to násilie páchané na obyvateľoch prostredníctvom stavu životného prostredia a zdravotníctva. In SME, 2018, roč. 26, č. 49, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Polčas rozpadu zelenej politiky : Pellegriniho vláda sa ani nepokúsila ozeleniť programové vyhlásenia, s ktorým sa uchádzala o dôveru v parlamente. In SME, 2018, roč. 26, č. 91, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš - KAPITÁN, Peter. Huba: Reční sa hodiny o ničom : väčšina vysokopostavených ľudí sú ekologickí ignoranti a analfabeti, hovorí. In SME, 2018, roč. 26, č. 6, s. 4. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Človek, ktorý rozumel lesu a miloval ho. In Pomník plný lesa. - Banská Bystrica : LESY Slovenskej republiky : Štátna ochrana prírody SR, 2017, s. 63-64. ISBN 978-80-8184-051-7. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Ako zachovať pohľadnicovú krajinu : Brutalita, s akou pristupujeme ku krajine ako celku, v ničom nezaostáva za barbarstvom budovateľov krajších začiatkov. In SME, 2018, roč. 26, č. 132, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • IRA, Vladimír. Kultúrna krajina z pohľadu humánnej geografie = Cultural landscape from the human geographical point of view. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 21-29. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie. Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: AEDA
 • Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku = Transformation and Protection of Historical Cultural Landscape in Slovakia. Eds. Vladimír Ira, Ján Hanušin ; rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. 138 s. Geographia Slovaca, 33. ISBN 978-80-895548-04-0(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: FAI
 • KOLLÁR, Daniel - LACIKA, Ján. Od hradu k hradu. 2. diel. Bratislava : DAJAMA, 2018. 207 s. Po Slovensku. ISBN 978-80-8136-083-1(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV). Typ: BAB
 • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel. Klasifikácia ekosystémových služieb podľa tried sídelnej vegetácie vo vybraných sídlach s využitím satelitných dát Sentinel-2A. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 4, s. 227-231. ISSN 0044-4863.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností). Typ: ADFB
 • KOPECKÁ, Monika - NAGENDRA, Harini - MILLINGTON, Andrew. Urban Land Systems: an Ecosystems Perspective. In Land, 2018, vol. 7, no. 1, art. no. 5. ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <http://www.mdpi.com/2073-445X/7/1/5/htm>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: ADMB
 • KOPECKÁ, Monika. Detská mapa sveta Barbary Petchenik v medzinárodnom roku mapy. In Kartografické listy, 2017, roč. 25, č. 2, s. 99-103. ISSN 1336-5274. Dostupné na internete: <http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL25/9.pdf>. Typ: GII
 • KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - BARLÍK, Peter - KITA, Pavol - KITA, Peter. Spatial distribution of consumer preferences: case study of shopping malls in Bratislava. In Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 2018, vol. 13, no. 1, p. 13-21. (2018 - SCOPUS). ISSN 2065-3913.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti). Typ: ADMB
 • Space Research in Slovakia 2016 - 2017 : COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Karel Kudela, Ján Feranec, Jana Štetiarová. Košice : Institute of Experimental Physics SAS, 2018. 82 s. Dostupné na internete: <http://nccospar.saske.sk/REPORT20162017/SPACERESEARCHINSLOVAKIA20162017.pdf>. ISBN 978-80-89656-23-3. Typ: FAI
 • LACIKA, Ján - HANUŠIN, Ján. Natural aspects of the development of the landscape with dispersed settlement (example of the Hrušov village cadastral area). Rec. Martin Boltižiar, Jaromír Čapek et al. In Useful geography: transfer from research to practice : proceedings of 25th Central European Conference. - Brno : Masaryk University, 2018, p. 187-202. ISBN 978-80-210-8908-2.(Central European Conference. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území). Central European Conference). Typ: AECA
 • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - DUDŽÁK, Jozef. Multitemporal assessment of coarse sediment connectivity along a braided-wandering river. In Land Degradation & Development, 2018, vol. 29, no. 4, p. 1249-1261. ISSN 1085-3278. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ldr.2870>(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Typ: ADCA
 • MICHALEJE, Lukáš. Využitie multikriteriálnej analýzy v integrovanom manažmente povodňového rizika = Using multi-criteria analysis in integrated flood risk management. In Geografické informácie, 2017, roč. 21, č. 2, s. 39-54. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2017_21_2/michaleje.pdf>. Typ: ADFB
 • Urban Land Systems: An Ecosystems Perspective. Eds. A. Millington, H. Nagendra, M. Kopecká. Basel : MDPI, 2018. 190 p. Dostupné na internete: <http://www.mdpi.com/books/pdfview/book/661>. ISBN 978-3-03842-917-3. Typ: FAI
 • OŤAHEL, Ján - IRA, Vladimír - HLAVATÁ, Zuzana - PAZÚR, Róbert. Visibility and perception analysis of city monuments: The case of Bratislava city centre (Slovakia). In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 1, p. 55-68. ISSN 1210-8812. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/mgr.2018.26.issue-1/mgr-2018-0005/mgr-2018-0005.pdf>(Vega č. 1/0082/15 : Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien). Typ: ADCA
 • PAZÚR, Róbert - BOLLIGER, J. Enhanced land use datasets and future scenarios of land change for Slovakia. In Data in Brief, 2017, vol. 14, p. 483-488. ISSN 2352-3409. Dostupné na internete: <http://ac.els-cdn.com/S2352340917303682/1-s2.0-S2352340917303682-main.pdf?_tid=7a535abe-827b-11e7-ba59-00000aab0f01&acdnat=1502885430_e45184e11535789e5d5c53ff76ba4d1b>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: ADEB
 • RIŠOVÁ, Katarína. Local walkability zones: a new concept in urban geography. In New wave : abstract book. - Prague : Charles University, 2018, p. 29. Dostupné na internete: <https://www.natur.cuni.cz/geografie/newwave/new-wave-cz-obrazky-a-soubory/abstract-book-2018>(New wave). Typ: AFG
 • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan. Template for high-resolution river landscape mapping using UAV technology. In Measurement, 2018, vol. 115, p. 139-151. ISSN 0263-2241.(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Typ: ADCA
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - MICHALEJE, Lukáš. 2D modelovanie zaplavenia štrkonosného vodného toku Topľa (Západné Karpaty) = 2D inundation modeling of gravel-bed Topľa River (Western Carpathians). In Geografické informácie, 2017, roč. 21, č. 2, s. 65-80. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2017_21_2/rusnak,%20kidova,%20michaleje.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADFB
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - SLÁDEK, Ján. UAV technology for landscape classification and mapping. In Geomorfologický sborník 16 : sborník abstraktů konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018. - Ostrava ; Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav), 2018, s. 71-72. ISBN 978-80-86407-77-7. Typ: AFG
 • SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - SKUBINČAN, Peter. Mitigating flood consequences: analysis of private flood insurance in Slovakia. In Journal of Flood Risk Management, 2018, vol. 11 no. S1, p. S173-S185. ISSN 1753-318X.(Vega č. 2/0091/12 : Povodňové riziko obcí Slovenska). Typ: ADCA
 • SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - MICHALEJE, Lukáš. Vulnerability assessment of households and its possible reflection in flood risk management: The case of the upper Myjava basin, Slovakia. In International Journal of Disaster Risk Reduction, 2018, vol. 28, p. 640-652. ISSN 2212-4209. Dostupné na internete: <https://ac.els-cdn.com/S2212420918300712/1-s2.0-S2212420918300712-main.pdf?_tid=8daf97b6-6a1e-4874-a76b-ecaefd4032e4&acdnat=1524044303_d62af33fc1cb7a59238feb9f77b1e5db>(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Typ: ADCA
 • SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - GOGA, Tomáš. Abandoned agricultural land mapping using Sentinel-2A data. Rec. Min Chen, Dariusz Dukaczewski. In 7th International conference on cartography & GIS : proceedings, vol. 1 and vol. 2. - Sofia : Bulgarian Cartographic Association, 2018, p. 792-800. ISSN 1314-0604. Dostupné na internete: <https://iccgis2018.cartography-gis.com/7ICCGIS_Proceedings/7_ICCGIS_2018_PROCEEDINGS_Low_Quality.pdf>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. International conference on cartography & GIS). Typ: AECA
 • SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - SVIČEK, Michal. Rozšírená legenda Urban Atlas 2012 : (APVV-15-0136) = Extended nomenclature Urban Atlas 2012. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. 48 s. Dostupné na internete: <http://www.geography.sav.sk/pdf/Rozsirena%20legenda%20Urban%20Atlas%202012.pdf>. ISBN 978-80-89548-06-4(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: EDJ
 • SZÉKELY, Vladimír. Rural development and local action groups in Slovakia: international and intranational comparisons. In Acta Geobalcanica, 2018, vol. 4, no. 1, p. 33-39. ISSN 1857- 9833. Dostupné na internete: <http://geobalcanica.org/wp-content/uploads/AGB/2018/AGB-2018-4-4.pdf>(Vega č. 2/0035/15 : Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov - produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí). Typ: ADEB
 • UHER, Ana. Life paths of persons affected by civil wars in former Yugoslavia. In New wave : abstract book. - Prague : Charles University, 2018, p. 32. Dostupné na internete: <https://www.natur.cuni.cz/geografie/newwave/new-wave-cz-obrazky-a-soubory/abstract-book-2018>(New wave). Typ: AFG
 • XIAO, Han - KOPECKÁ, Monika - GUO, Shan - GUAN, Yanning - CAI, Danlu - ZHANG, Chunyan - ZHANG, Xiaoxin - YAO, Wutao. Responses of Urban Land Surface Temperature on Land Cover: a Comparative Study of Vienna and Madrid. In Sustainability, 2018, vol. 10, no. 2, art. no. 260. ISSN 2071-1050. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet, Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://www.mdpi.com/2071-1050/10/2/260/htm>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus