Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Elektrotechnický ústav SAV

Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 30.6.2020

Pokročilý experimentálny model supravodivého motora
Advanced superconducting motor experimental demonstrator
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.
Doba trvania: 1.5.2017 - 30.4.2020

Príprava a vlastnosti supravodivých, magnetických, a dielektrických vrstiev pre kryoelektronické štruktúry
-
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Smerom k elektronike na báze oxidov
Towards Oxide-Based Electronics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.2.2016 - 30.4.2018

Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2018

Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Accelerator research and innovation for european science and society
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD
Doba trvania: 1.5.2017 - 30.4.2021

Vysokobezpečný GaN MOS spínací tranzistor
Highly Safe GaN Metal-Oxide-Semiconductor Transistor Switch
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Doba trvania: 1.10.2015 - 31.10.2018

Vývoj nových vodivých priehladných elektród pre organickú elektroniku
Development of new designed transparent conductive electrodes for organic electronics
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 1.2.2017 - 31.1.2020

Zachytenie spoločného európskeho výskumu v nanášaní po atomárnych vrstvách
Hooking together European research in atomic layer deposition
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 4.12.2014 - 4.12.2018

Celkový počet projektov: 9