Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Úrad Slovenskej akadémie vied

-
ERA-CVD - ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.10.2015 - 30.9.2020

-
NEURON - ERA NET in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020

-
ERA-Net Cofund on Nanomedicine
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.11.2016 - 31.10.2021

ERA.NET Rus Plus - Podporovať zapojenie Ruska do ERA: koordinácia programov pre vedu a výskum členských a asociovaných krajín EÚ s Ruskom
ERA.NET Rus Plus - Further Linking Russia to the ERA: Coordination of MS/AC S&T programmes towards and with Russia
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.11.2013 - 31.10.2018

-
ERA4CS “European Research Area for Climate Services”
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.1.2021

ERACoSysMed - Collaboration on systems medicine funding to promote the implementation of systems biology approaches in clinical research and medical practice
ERACoSysMed - Spolupráca na systémoch financovania medicíny s cieľom podporiť implementáciu systémových prístupov v biológii
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2019

-
M-ERA.NET 2 - ERA-NET for materials research and innovation
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.3.2016 - 28.2.2021

Občianska viacúrovňová konzultácia Horizontu 2020
Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michalek Tomáš
Anotácia:Hlavným cieľom projektu CIMULACT je prispieť k zvyšovaniu významu a zodpovednosti politiky výskumu, vývoja a inovácií tak na európskej úrovni – v rámci programu Horizont 2020, tak aj na národnej úrovni – tým, že zapája kľúčových aktérov i radových občanov do spoločného vytvárania výskumných programov založených na reálnych a oprávnených spoločenských víziách, potrebách a požiadavkách. Projekt má rozšíriť povedomie a diskusiu k záležitostiam vedy a techniky, zvýšiť vedeckú gramotnosť, ktorá zahŕňa pochopenie úlohy vedy a techniky v spoločnosti a vytvoriť spoločné porozumenie medzi kľúčovými aktérmi vo vede, politikmi a občanmi. Tento projekt zahŕňa aktérov v 28 štátoch EÚ, v Nórsku a Švajčiarsku. CIMULACT stavia na presvedčení, že kolektívna inteligencia spoločnosti dáva Európe konkurenčnú výhodu, ktorá môže prispieť k posilneniu významu európskej vedy a techniky. Zavedenie fungujúceho dialógu medzi kľúčovými aktérmi vo vede, politikmi a občanmi povedie k diskusii a vytvoreniu vízií a scenárov želanej budúcnosti a tie sa potom pretavia do odporúčaní a návrhov pre oblasť politiky výskumu, vývoja a inovácií.
Doba trvania: 1.6.2015 - 31.3.2018

-
SusAn - ERA.NET:European Research Area on Sustainable Animal Production Systems
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020

TRANSCAN 2 ERA-NET: podpora národných a regionálnych programov a aktivít v translačnom výskume rakoviny
TRANSCAN 2 - ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 10