Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Parazitologický ústav SAV

Dominantné hlodavce veľkých miest a ich potenciálne riziko ako rezervoárov infekčných agens
Dominant rodents in large towns and their potential risk as reservoirs of infectious agents
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mošanský Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Európska sieť pracovísk zaoberajúcich sa výskumom regulácie myeloidných buniek
European Network of Investigators Triggering Exploratory Research on Myeloid Regulatory Cells
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.
Anotácia:Pri infekčných, zápalových a rakovinových ochoreniach zlyháva regulácia imunitného systému, čo prispieva k patológii ochorenia. Namiesto efektívneho potlačovania ochorenia môžu imunitné bunky niekedy eliminovať prospešné procesy. Biológia tzv. myeloidných regulačných buniek (MRCs) je stále málo objasnená a zle chápaná, napriek ich patofyziologickému významu. Rozporuplné poznatky existujú aj v závislosti na subtype jednotlivých MRC buniek a príslušného ochorenia/infekcie. Tento problém bude predmetom výskumu širokého európskeho kolektívu výskumných pracovníkov a lekárov, a kladie za si cieľ okrem iného zaviesť zlatý štandard spoločných protokolov a harmonizáciu pokynov pre analýzu a klinické sledovanie MRCs. Pre eliminovanie problému aplikácie výsledkov získaných na zvieracích modeloch, na ľudské ochorenia, bude projekt Mye-EUNITER využívať analytickú výskumno- korelačnú líniu „ myš-opica-človek“. Štandardizované a overené nástroje pre MRC analýzy budú pomáhať pri vývoji bunkových biomarkerov pri jednotlivých ochoreniach a riadiť dizajn nových terapií za účelom ovplyvnenia funkcií MRCs.
Doba trvania: 12.5.2015 - 26.11.2018

Európska sieť pre potravinami prenášané parazity.
European Network for Foodborne Parasites (EURO-FBP)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Dvorožňáková Emília PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom EURO-FBP je znížiť dopad parazitmi prenášaných parazitóz (foodborne parasites, FBP) na ľudské zdravie prostredníctvom vybudovania kontrolného programu na základe rizík pre FBP, obsahujúceho príslušné ochranné opatrenia. EURO-FBP bude používať interdisciplinárny prístup v rámci programu „One Health- Jedno zdravie“, s perpektívou zhromaždiť informácie, koordinovať výskum a harmonizovať diagnostiku, surveillance, analytické metódy, potenciálne zásahy a mapovanie globálnych trendov týkajúcich sa potravinami prenášaných parazitov (FBP). Projekt určí parazity najväčšieho regionálneho významu, nájde medzery v poznatkoch a zamerá sa na strategickú kontrolu FBP. Medzi FBP patria prvoky, motolice, pásomnice a hlístovce. Hoci predstavujú významný problém verejného zdravia, v porovnaní s inými alimentárnymi patogénmi (vírusy a baktérie) boli doteraz opomenuté. Navyše, globalizácia, klimatické zmeny, poľnohospodárska prax a životný štýl ľudí prispievajú k vzniku nových FBP nastavení, s novými hostiteľmi a cestami prenosu. Predtým FBP špecifické len pre určité regióny sa teraz šíria ďalej. Výskum FBP je roztrieštený do skupín často zameraných len na jeden rod alebo skupinu parazitov. Preto COST je ideálny pre EURO-FBP, lebo umožňuje spoluprácu medzi vedcami, ktorí sa len zriedka prepájajú vo svojom výskume. Program projektu sa zameria na to, ako riešiť FBP, optimalizovať aktivity a zdroje za účelom kontroly FBP v Európe - aj globálne.
Doba trvania: 30.3.2015 - 29.3.2019

Európska sieť pre téniózu/cysticerkózu
European Network on Taeniosis/Cysticercosis
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Várady Marián DrSc.
Anotácia:Taenia solium a Taenia saginata (pásomnica u ošípaných a hovädzieho dobytka) spôsobujú ochorenia cysticerkózu a téniózu. Tieto ochorenia majú zoonotický charakter a môžu mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, s významnými ekonomickými vplyvmi na bezpečnosť mäsových produktov (bravčové a hovädzie) v rámci krajín EÚ aj mimo nej. Aj napriek zvýšenému úsiliu v oblasti výskumu týchto ochorení, stále ostávajú neobjasnené niektoré aspekty týchto ochorení. U viac ako jednej tretine členských štátov EÚ, chýbajú údaje o výskyte týchto ochorení u ošípaných, hovädzieho dobytka aj u ľudí. Množstvo otázok, ktoré sa týkajú prenosu infekčných agensov, rozvoja infekcie a klinických prejavov sú stále neobjasnené. Lepšie znalosti v interakcii hostiteľ - parazit môžu vytvoriť príležitosti pre nové diagnostické metódy a vakcináciu. Hlavným cieľom tohto projektu je vybudovať silnú, rozsiahlu a multidisciplinárnu vedeckú sieť pre udržateľnú spoluprácu s cieľom podporiť znalosti a vedomosti týchto ochorení. Špecifické ciele zahŕňajú rozvíjanie inovatívnych diagnostických a nákladovo efektívnych kontrolných nástrojov, posúdenie vplyvu na hospodárstvo ako aj vývoj harmonizovaných postupov pre monitoring a hlásenie. Spolupráca v rámci Európy má zásadný význam pre zastavenie rozvoja týchto ochorení v rámci EÚ.
Doba trvania: 16.2.2014 - 25.11.2017

Imunologická a molekulárna diagnostika pôvodcov parazitárnych chorôb hlodavcov žijúcich v rôznych ekosystémoch národných parkov Poľska a Slovenska
Immunological and molecular diagnostics of parasitic diseases of rodents living in different ecosystems of the national parks in Poland and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Dvorožňáková Emília PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Kliešťami udržiavané ohniská ochorení zoonotického charakteru v mestách Poľska a Slovenska (2016 – 2018).
Tick-borne diseases zoonotic foci in urban habitats of Poland and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanko Michal DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Mechanizmy antiparazitického účinku silymarinových flavonolignanov na larvy modelovej pásomnice Mesocestoides vogae
Mechanisms of antiparasitic effects of silymarin flavonolignans on model larval cestode Mesocestoides vogae
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.
Anotácia:Až dve miliardy ľudí je súčasne infikovaných parazitickými červami, z ktorých všetky majú často za následok chronickú chorobnosť. Kontrola parazitických infekcií sa primárne uskutočňuje pomocou synteticky vyrobených liekov antihelmintík, ale nárast rezistencie stimuloval výskum zlúčenín rastlinného pôvodu. Parazitické helminty majú komplexný životný cyklus, v ktorom larválne štádiá sú zodpovedné za najvážnejšie patologické prejavy, vrátane fibrózy pečene. Silymarín je zmes flavonolignanov izolovaných z rastliny Silibum mariannun s dokázanými hepatoprotektívnymi, antioxidačnými a imunomodulačnými účinkami a dokáže selektívne zabíjať rakovinové bunky. Významne zvýšená účinnosť liečby antihelmintikom bola zistená po súčasnom podaní silymarínu na modelovej infekcii larvami pásomnice (cestód) Mesocestoides vogae v pečeni a peritoneálnej dutine myší, ale mechanizmus jeho antiparazitického účinku je neznámy. Silymarínové flavonolignany ovplyvňujú receptory a signálnej dráhy v bunkách odlišným spôsobom, čo ovplyvňuje jeho výslednú aktivitu. V súčasnom projekte budú skúmané účinky izolovaných flavonolignanov prvý krát na tomto modelovom parazitovi so zameraním na kľúčové fyziologické, biochemické a molekulárne mechanizmy.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Molekulárna epidemiológia závažných parazitóz ľudí a zvierat (toxoplazmóza, neosporóza)
Molecular epidemiology of serious parasitoses of humans and animals (toxoplasmosis, neosporosis)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Reiterová Katarína DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Monitoring výskytu zoonóznych druhov kliešťami prenášaných patogénov v mestských aglomeráciách Strednej Európy pod vplyvom globálnych klimatických zmien.
Monitoring of the occurrence of zoonotic tick borne pathogens in urban areas of Central Europe under the impact of global climate changes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Víchová Bronislava PhD.
Anotácia:Projekt je pokračovaním predchádzajúcej spolupráce so zahraničným partnerom. Je zameraný na komplexný výskum kliešťov a kliešťami prenášaných patogénov s dôrazom na mestské aglomerácie Slovenska a Českej republiky pod vplyvom meniacich sa klimatických, sociálnych a hospodárskych podmienok prostredia. Plánujeme pokračovať v štúdiu výskytu bakteriálnych (Anaplasma sp. a Borrelia burgdorferi s.l.) a protozoárnych (Babesia sp.) patogénov, ktorých detekcia bude založená na použití špičkových, molekulovo-genetických laboratórnych metód (PCR, RFLP, SSCP, RT-PCR), ktoré sú zavedené na oboch partnerských pracoviskách. Kliešťami prenášané nákazy predstavujú čoraz väčší problém už aj centrálnych častiach mestských aglomerácii. V poslednom období vplyvom globálnych zmien čoraz častejšie dochádza k prenikaniu lesných zvierat (líšky, veverice a pod.) do centrálnych častí miest. Tieto sú infestované veľkým množstvom kliešťov, ktoré v prípade, že sú infikované, zanášajú patogény do oblastí, kde sa v minulosti nevyskytovali. Dochádza ku kontaktu s človekom a domácimi zvieratami a značne narastá riziko získania infekcie priamo v mestskom prostredí.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Novo sa objavujúce rybami prenášané zoonózy: zdravotné riziká spojené s konzumáciou rýb
Emerging and Re-emerging Zoonotic Parasitosis Caused by Fish-Borne Parasites: Health Risks Associated with Consumption of Fish
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.
Doba trvania: 1.3.2017 - 31.12.2019

Populačná genetika a fylogeografia inváznych druhov parazitov
Population genetics and phylogeography of invasive parasitic species
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Bazsalovicsová Eva PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Spermatologické charakteristiky pásomníc radu Caryophyllidea, parazitov rýb
Spermatologic characteristics of fish tapeworms of the order Caryophyllidea
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruňanská Magdaléna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Výskum štruktúry a dynamiky horského ohniska kliešťami prenášaných nákaz v podmienkach globálnych klimatických zmien
Studies on the structure and dynamics of the montane natural foci of tick-borne diseases under the impact of global climate changes
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Víchová Bronislava PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum štruktúry a dynamiky prírodného ohniska kliešťami prenášaných nákaz vo vybraných modelových horských oblastiach strednej Európy (Slovenska) a Ázie (Číny) pod vplyvom globálnych klimatických, hospodárskych a socio-ekonomických zmien. Predkladaný projekt integruje vedecko-výskumný, pedagogický a materiálovo-technický potenciál špičkového vedeckého ústavu SAV na Slovensku a popredného akademického pracoviska (Hebei Normal University) v Ćíne. Zároveň vytvára priestor pre zvyšovanie kvalifikácie mladých vedeckých pracovníkov doktorandov a študentov vo vedných odboroch parazitológie, ekológie, molekulovej biológie a genetiky. Okrem skúsených odborníkov, bude riešiteľský tím pozostávať väčšinou z mladých osobností vedy do 35 rokov. Projekt bude založený na klasických terénnych metódach zberu kliešťov (vlajkovaním vegetácie), odbere biologického materiálu (krv, tkanivá) a odchyte významných hostiteľov ektoparazitov pre bežiace projekty oboch pracovísk, aj ako podklad pre prípadné budúce medzinárodné projekty so zahraničným partnerom. Využitie infraštuktúry oboch pracovísk umožní získanie vyššej pridanej hodnoty projektu prostredníctvom výmeny skúseností a poznatkov, zavedením nových metodík výskumu v molekulovej biológii, fylogenetike a ekologickej parazitológii na partnerských pracoviskách. Zároveň sa bude opierať o špičkové metodiky detekcie patogénov (bakteriálnych a protozoárnych) v kliešťoch z vegetácie a hostiteľov a zisťovanie hostiteľov jednotlivých vývinových štádií kliešťov zo zvyškovej mitochondriálnej DNA z krvi hostiteľa v kliešťovi na báze molekulovo-biologických a genetických metód (Reverse Line Blot Hybridization).
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 13