Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav svetovej literatúry SAV

Dohoda o medzinárodnej vedeckej spolupráci medzi ÚSvL SAV a Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
International Academic Cooperation Agreement
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária DrSc.
Anotácia:Vedecká spolupráca ÚSvL SAV a Slavistického ústavu FF MU sa vzťahuje na oblasť literárnej komparatistiky a literárnovedného výskumu rusistiky v stredoeurópskom priestore. Realizuje sa organizovaním spoločných vedeckých podujatí, účasťou výskumníkov a doktorandov inštitúcií na vedeckých aktivitách partnera (hosťovské prednášky, konferencie, vedecké publikácie).
Doba trvania: 30.10.2008 - 29.10.2018

Literárna komunikácia v kontexte digitálnej, resp postdigitálnej kultúry - Literatúra v technologických a mediálnych súvislostiach
Literary communication in the context of digital or postdigital culture - Literature in the context of technology and the media
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:V rámci tejto dohody uskutočnia obe strany výskum v nasledujúcich oblastiach: Literárna komunikácia v kontexte digitálnej alebo postdigitalnej kultúry, Literatúra v technologických a mediálnych súvislostiach. Strany budú tiež podporovať aktívne zapájanie mladých vedeckých pracovníkov do riešenia úloh. Každá zo strán zodpovedá za plnenie úloh v pracovnom pláne a zaväzuje sa tvoriť bádateľské zázemie v podobe každoročných výskumných pobytov.
Doba trvania: 1.4.2014 - 31.12.2017

Slovenská a maďarská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 3. – Špecifické národné literárne javy v 20. a 21. storočí, vzájomný transfer literatúry
Hungarian and Slovak literatures in Central European cultural space 3. – Specific national literary phenomena in the 20th and 21st century – mutual literary transfer
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Projekt plánovaný na 2016-2018 nadväzuje na výskumnú tému predchádzajúcich dvoch období spolupráce orientovanej výskumu maďarskej a slovenskej literatúry v rámci širšieho areálu strednej Európy. Sústreďuje sa na vybrané javy dvoch národných literatúr 20. a 21. storočia, ďalej problematike ich prenosu (transferu) do druhej kultúry, ktoré skúma metódou literárnej komparatistiky. Projekt smeruje k prehĺbeniu poznatkov o paralelách a špecifikách týchto dvoch literatúr, o ich typologických súvislostiach. Jeho cieľom je aj výskum kultúrnych vzťahov na základe teórie a metodológie kultúrneho transferu.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 3