Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav merania SAV

Európska sieť pre inovatívne využitie elektro-magnetických polí v biomedicínskych aplikáciach
European network for innovative uses of EMFs in biomedical applications
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Teplan Michal PhD.
Doba trvania: 16.4.2014 - 15.4.2018

Moduly registrátorov taktových sérií RTS-02
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krušinský Dušan
Anotácia:Predmetom kontraktu v rámci projektu NICA je vývoj a výroba počítačových modulov pre riadenie cyklu magnetického poľa v urýchľovači NUCLOTRON a v pripravovanom kolideri.
Doba trvania: 18.2.2016 - 31.12.2017

Skúmanie fyzikálnych základov interakcií elektromagnetických polí s biomolekulami, bunkami a tkanivom
Exploring physical basis of electromagnetic field interactions with biomolecules, cells and tissue
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Teplan Michal PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na teoretickú a experimentálnu charakterizáciu elektromagnetických vlastností od úrovne subbunkových biomolekulárnych štruktúr až po úroveň tkanív. Zámerom je získať viac informácií o biologickej odozve na elektromagnetické polia v širokom rozsahu frekvencií. Budú vyvinuté nové prístupy na získanie elektromagnetických charakteristík subbunkových/bunkových štruktúr a tkanív s priamym dosahom na diagnostické a terapeutické aplikácie. Preskúmajú sa metódy merania a modelovania biologickej odozvy rôznych biosystémov na aplikáciu externého elektromagnetického poľa. Zostavenie systému na elektromagnetickú stimuláciu spolu s monitoringom založeným na impedančnej spektroskopii poslúži na skúmanie elektrických a ďalších fyziologických vlastností biosystémov.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Synchronizácia a kauzalita v zložitých systémoch: Metódy analýzy časových radov
Synchronization and causality in complex systems: time series methods
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krakovská Anna CSc.
Anotácia:Dva fundamentálne odlišné prístupy k detekcii interakcií a smerovania väzieb (kauzalita v Grangerovom zmysle) budú testované a porovnané na počítačovo generovaných dátach z rôznych matematických modelov. Budú odhalené spoločné a komplementárne vlastnosti oboch prístupov a budú navrhnuté kritériá pre výber vhodnej metódy pre konkrétnu aplikáciu. Získané znalosti a originálne počítačové algoritmy vyvinuté na základe nových matematických metód budú aplikované na analýzu experimentálnych časových radov zaznamenávajúcich dynamiku ľudského mozgu a variabilitu klímy.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Výskum a aplikácie VT supravodičov
Research and applications on HTc superconductors
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cigáň Alexander CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 5