Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav materiálového výskumu SAV

Funkčné kompozity na báze elastomérnej matrice a anorganických plnív
Functional composites based on elastomer matrix and inorganic filler
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:Pokročilé funkčné systémy vyznačujúce sa kombináciou požadovaných mechanických a funkčných vlastností, ako sú napr. elektrické či magnetické vlastnosti, predstavujú významný potenciál pre vývoj nových typov senzorov. Cieľom projektu je vytvorenie modelových systémov funkčných kompozitov založených na elastomérnej matrici a mikro- či nano-časticových plnivách. Polymérna matrica, napr. polyuretan na báze polybutadienu bude modifikovaná prídavkom anorganických nanočastíc, s cieľom získať rozdielne mechanické vlastnosti daného nanokompozitu . Nedeliteľnou súčásťou projektu bude štrukturná a fyzikálno-chemická charakterizácia vlastností týchto materiálov. Primárne budú študované korelácie funkčných a mechanických vlastností v závislosti na chemickom zložení. Pre charakterizáciu vnútornej štruktúry budú použité metody FTIR a ss-NMR spektroskopie kombinovanej s pokročilou mikroskopiou. Vlastné funkčné vlastnosti kompozitov budú charakterizované meraním elektrických a mechanických vlastností. Pre efektivnu realizáciu spoločného projektu bude nepostrádateľná rozsiahla komunikácia a transfer znalostí medzi oboma riešitelskými tímami
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Konštrukčné PM ocele obsahujúce legujúce prvky s vysokou afinitou ku kyslíku spekané v atmosférach s rôznym chemickým zložením
Structural PM steels containing alloying elements with high affinity for oxygen sintered in atmosphere with different chemical composition
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Kritické suroviny pri extrémnych podmienkach
Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hvizdoš Pavol CSc.
Anotácia:CRM-EXTREME je špecificky zameraný na možnosti nahradenia CRM v drahých zliatinách a kompozitoch s kovovou matricou, ktoré sa používajú pri extrémnych podmienkach vysokých teplôt, zaťažení, trenia, opotrebenia a korózie v energetickom, strojárskom a dopravnom priemysle. Trvanie projektu je 4 roky a cieľom je vytvoriť expertnú sieť, ktorá zadefinuje stav poznania a medzery v multi-škálovom modelovaní, syntéze, charakterizácii, inžinierskom dizajne a recyklácii, ktoré by mohli viesť k nájdeniu schodných alternatív k CRM a uľahčiť priemyselné využitie nahradených materiálov.
Doba trvania: 17.11.2015 - 29.10.2019

Modelovanie fázových diagramov systémov s bórom
Modeling of phase diagrams of systems with boron
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá modelovaním fázových diagramov systémov obsahujúcich bór metódou Calphad. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie spoľahlivej databázy pre termodynamické výpočty fázových diagramov študovaných systémov. Hlavným predmetom skúmania sú ternárne podsystémy systému Fe-B-Cr-V-C-Mn. Pre modelovanie daných systémov budú využité známe unárne a binárne dáta z literatúry spolu, ktoré budú doplnené o vlastný experimentálny program, založený na dlhodobom tepelnom žíhani pri vysokých teplotách a následnom štúdiu vzoriek metódami rtg.difrakcie (XRD), rentgénovými analýzami (EDX, WDX, EBSD), DTA-DSC. Pre modelovanie systémov budú tiež využité aj dostupné experimentálne údaje z literatúry. Vytvorená databáza umožní predikcie fázových rovnováh v zložitejších systémoch a môže byť použitá pre modelovanie difúznych procesov. Výsledky výskumu projektu prispejú ku rozšíreniu poznatkov o existencii fáz, ich chemickom zložení, štruktúre a morfológií v termodynamickej rovnováhe v zmienených systémoch.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Pokročilý vláknový laser a koherentný zdroj ako nástroje pre spoločnosť, priemyselnú výrobu a vedu o živote - Modifikácia povrchovej mikroštruktúry ocele prostredníctvom vláknového lasera
Advanced fibre laser and coherent source as tools for society manufacturing and life science - The surface microstructure modification of steels via the fiber laser
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan PhD.
Anotácia:Medzi rôznymi typmi laserov, vláknové lasery sú, a to ako vo výskume a komerčnom použití najnovšie. Napriek tomuto záujem o tento typ laserov rýchlo stúpa kvôli niekoľkým faktorom. Táto akcia bude prvým komplexným projektom, v ktorom odborníci s materiálového výskumu, výrobcovia vláknových laserov a užívatelia budú môcť aktívne komunikovať, vymieňať svoje poznatky a sústrediť sa na spoločných cieľoch. My očakávame značné zvýšenie inovácií v tejto oblasti. V rámci projektu budeme pokrývať vlnovú dĺžky v intervale 3-6 mikrónov ako aj oblastí infračerveného a ultrafialového žiarenia ktoré majú význam pri aplikáciách v biológie a zdravotnej starostlivosti. Táto akcia bude tiež zameraná na skúmanie materiálových skiel a tvaru vlákien za účelom prekonania skutočného obmedzenia vo výkone. Získané poznatky a výsledky budú predovšetkým smerovane na zvýšenie zdravotnej starostlivostí v prospech celej spoločnosti a na zvýšenie konkurencie schopnosti spracovateľského priemyslu v rámci EÚ. Akcia bude prispievať aj ku formovaniu novej generácie výskumných pracovných tímov a rozvíjať vedecké a manažérske zručnosti mladých výskumných pracovníkov. V rámci akcie bude sa aktívne podporovať aj rovnováha pohlavia a najme podel výskumníčok na manažérskych pozíciách.
Doba trvania: 10.12.2014 - 9.12.2018

Príprava a charakterizácia magneticky mäkkých zliatin s vysokou entropiou
Preparation and characterization of soft magnetic high entropy alloys
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt bude zameraný na prípravu magneticky mäkkých zliatin na báze Fe a Ni vysokoenergetickým mletím s pridaním prvkov stabilizujúcich sklennú fázu a prvkov podporujúcich vznik kryštalizačných centier. Hlavným cieľom je pripraviť a charakerizovať nanokryštalické prípadne čiastočne amorfné práškové zliatiny. Úlohou českého riešiteľského tímu je pripraviť práškový nanokryštalický materiál mechanochemickou cestou. Pomocou XRD a SEM-EBSD analýz charakterizovať a optimalizovať proces mechanického mletia práškového materiálu, definovať presné parametre a podmieky pri ktorých bude možné vytvoriť práškové amorfné alebo nanokryštalické zliatiny. Úlohou slovenského riešiteľského týmu je charakterizácia morfológie a veľkostnej distribúcie pripravených práškových zliatin. Štúdium lisovateľnosti a kompatizácia vybraných práškov do požadovaných tvarov pre elektrické, magnetické a mechanické testy. Analýzou korelácií nameraných charakteristík budú získané informácie, ktoré sú dôležité pre potencionálnu aplikáciu študovaných zliatin v technickej praxi.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Príprava vláknových laserov s jadrom z transparentnej keramiky a ich využitie na laserovú povrchovú modifikáciu materiálov
Preparation of fiber lasers with a core from transparent ceamics and their use for laser surface modificaion of materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 7