Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Centrum biovied SAV (Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV)

Identifikácia príčin a riešení poškodenia hrebeňa prsnej kosti u nosníc
Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia:Cieľom akcie COST KeelBoneDamage je poskytnúť európskemu hydinárskemu priemyslu (chovu nosníc) inovácie v oblasti chovu, výživy a manažmentu potrebné na vyriešenie problému poškodenia hrebeňa prsnej kosti s cieľom zachovať vysoké štandardy dobrých životných podmienok (welfare) a vysokú produktivitu, tak ako to požaduje európske spoločenstvo. Extrémne vysoká frekvencia a závažnosť poškodení (zlomenín) hrebeňa prsnej kosti predstavuje podľa hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) jeden z najvážnejších problémov welfaru ktorým čelí toto výrobné odvetvie. Situácia ohľadom poškodenia hrebeňa prsnej kosti sa zhoršila nedávnymi zmenami chovných technológií vyplývajúcimi zo zmeny právnych predpisov EÚ, ktorými bolo od januára 2012 zakázané používanie konvenčných klietkových batérií. V dôsledku tejto dobre zamýšľanej legislatívy sa chov nosníc potýka s nečakanou výzvou značne zvýšeného výskytu poškodení (zlomenín) hrebeňa prsnej kosti vedúcemu k zníženiu dobrých životných podmienok (welfaru) zvierat a produktivity. Navrhovaná COST akcia sa snaží poskytnúť platformu pre spoluprácu v oblasti štúdia príčin poškodení hrebeňa prsnej kosti a hľadania riešení ako znížiť ich závažnosť a frekvenciu. Akcia umoží výmenu názorov medzi účastníkmi z rôznych disciplín, v rôznom štádiu vedeckej kariéry a z rôznych geografických oblastí a napomôže novým interdisciplinárnym prístupom a metódam, čo umožní priniesť aplikovateľné a merateľné výstupy. Pre dosiahnutie pokroku je nevyhnutná spolupráca s priemyselnými partnermi predstavujúcimi špičku v danej oblasti, čo je zárukou toho že vývoj bude nasmerovaný na konkrétne výstupy, ktoré zlepšia životné podmienky zvierat a produktivitu poľnohospodárskych podnikov.
Doba trvania: 18.10.2016 - 17.10.2020

Prekurzory biosyntézy kardiolipínu: dôvody pre abnormálnu akumuláciu, vplyv na funkciu a morfológiu mitochondria
Precursors of cardiolipin biosynthesis: reasons for aberrant accumulation, effects on mitochondrial function and morphology
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Anotácia:Poruchy biogenézy kardiolipínu (CL) ovplyvňujú štruktúru a funkciu mitochondrií a napokon aj prežitie samotnej bunky. Strata CL, porucha v zložení jeho mastných kyselín a peroxidácia CL býva spojená s mitochondriálnou dysfunkciou v mnohých tkanivách. Abnormálny metabolizmus mitochondriálnych anionických fosfolipidov zapríčiňuje vážne dedičné ochorenie Barthov syndróm. Mechanizmus vzniku tohto ochorenia sa popisuje ako strata schopnosti mitochondrií remodelovať mastné kyseliny CL. Nové objavy na kvasinkových modeloch však naznačujú, že poškodený remodeling CL nie je primárnou príčinou týchto mitochondriálnych dysfunkcií. Ďalším dôležitým znakom u pacientov s Barthovým syndrómom je okrem zníženej hladiny CL aj akumulácia prekurzora v biosyntéze CL, monolyzo-CL (MLCL). Cieľom projektu bude preskúmanie vplyvu samotnej akumulácie dvoch prekurzorov biosyntézy CL, fosfatidylglycerolu a MLCL, na funkciu a morfológiu mitochondrií. Očakávané výsledky by mali významne prispieť k porozumeniu molekulárnych mechanizmov, ktore vedú k symptomatickým prejavom ochorenia.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Synergia pre zabránenie poškodzujúcemu správaniu u skupinovo chovaných ošípaných a nosníc
Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia:Cieľom GroupHouseNet je poskytnúť európskej živočíšnej výrobe inovácie v oblasti šľachtenia a manažmentu ošípaných a hydiny, ktoré sú potrebné pre úspešný prechod na systémy chovu vo veľkých skupinách bez potreby bolestivého skracovania chvostov a zobákov. Ak umožníme zvieratám mať viac príležitostí prejavovať druhovo špecifické správanie a zároveň sa vyhneme používaniu bolestivých procedúr, skupinový chov “nezmrzačených“ zvierat tvorí podstatu novej paradigmy welfaru zvierat, ktorá je hnaná spotrebiteľským dopytom. Skupinový chov je spojený so zvýšeným rizikom poškodzujúceho správania medzi zvieratami navzájom, ako je napríklad ozobávanie peria, agresívne správanie a kanibalizmus u nosníc, alebo obhrýzanie chvostov, nadmerná agresivita a kanibalizmus u ošípaných. Súčasný výskum naznačuje, že kľúč k zníženiu výskytu týchto príznakov spočíva v zdokonaľovaní a uplatňovaní metód genetického výberu a rozvoji inovácií v chove, ktoré zlepšujú rané a neskoršie životné podmienky - čo je presne to, na čo využije GroupHouseNet rámec a nástroje akcie COST. GroupHouseNet spája výskumníkov a priemyselných partnerov, ktorí sa zaoberajú chovom a šľachtením zvierat, výživou zvierat, epidemiológiou, správaním a welfarom zvierat, epigenetikou, imunológiou, fyziológiou, ekonomikou a etikou. Na posilnenie vedeckej a technologickej základne v týchto oblastiach Akcia umožní tvorbu, aplikáciu a zdieľanie vedomostí o ošípaných a nosniciach v experimentálnom a komerčnom prostredí. Tieto aktivity budú uskutočnené v otvorenej, na výkon orientovanej, medzinárodnej, multisektorovej a multidisciplinárnej výskumnej a vývojovej sieti COST.
Doba trvania: 2.3.2016 - 1.3.2020

Štúdium CD molekúl na cicavčích spermiách
Study of CD molecules on mammanlian sperm
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana PhD.
Anotácia:Súčasťou procesu oplodnenia u cicavcov je kooperácia gamét, resp. molekúl na úrovni bunky, ako aj celého organizmu. V súčasnosti sa uvažuje o viacerých diferenciačných antigénoch, ktoré by mohli zohrávať úlohu v rôznych krokoch fertilizácie. Väčšina z nich sú glykoproteíny s rôznymi funkciami v imunitnom systéme, niektoré boli popísané na bunkách a tkanivách pohlavnej sústavy. Dodnes však nie je známy mechanizmus, ktorým sa tieto molekuly zúčastňujú dozrievania pohlavných buniek a procesu oplodnenia a ich funkcia na býčích a kančích spermiách v procese rozmnožovania nebola doposiaľ detailne študovaná. Preto analýza diferenciačných antigénov detegovaných na epididymálnych a ejakulovaných spermiách kanca a býka, ako aj spermiách kapacitovaných a akrozómovo reagovaných v podmienkach in vitro a štúdium interakcie spermie a zona pellucida vajíčka by mohli prispieť k objasneniu jednotlivých krokov a mechanizmov reprodukčného deja na molekulárnej úrovni. V konečnom dôsledku by získané výsledky mohli prispieť k vysvetleniu príčin niektorých porúch plodnosti hospodárskych zvierat.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Vplyv lipidového zloženia plazmatickej membrány kvasiniek na rezistenciu voči antifungálnym liečivám a iným stresovým faktorom
Role of the lipid composition of the yeast plasma membrane on resistance to antifungal drugs and other stress factors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pevalová Zuzana PhD.
Anotácia:U mnohých klinických izolátov patogénnej kvasinky Candida albicans bol pozorovaný výskyt fenotypu mnohonásobnej rezistencie voči liečivám. Na rozvoji rezistencie sa podieľa nielen zvýšená expresia membránových transportérov exportujúcich liečivo von z bunky, ale aj lipidové zloţenie cytoplazmatickej membrány. Kvasinky deficientné v biosyntéze ergosterolu vykazujú zvýšenú citlivosť voči toxickým látkam. Medzi gény zúčastňujúce regulácie metabolizmu sterolov patrí aj PDR16. Náš predchádzajúci výskum ukázal, ţe u biotechnologicky významných kvasiniek Kluyveromyces lactis deficientných v géne PDR16 dochádza k výraznému narušeniu správneho fungovania cytoplazmatickej membrány a bunky sú citlivé na široké spektrum toxických látok. Tieto poznatky by sme chceli uplatniť u patogénnej kvasinky C. albicans. Cieľom projektu je sledovať fyziologickú úlohu génu CaPDR16 vo vzťahu k cytoplazmatickej membráne a v rozvoji rezistencie voči antifungálnym liečivám.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 5