Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Biomedicínske centrum SAV

7RP Zdravie: Klinický vývoj Nitisinonu pre Alkaptonúriu
FP7 Health: Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťková Andrea PhD.
Anotácia:DevelopAKUre je projekt na financovanie klinického vývoja lieku nitizinónu určeného pre liečbu zriedkavého dedičného ochorenia, alkaptonúrie (AKU). AKU je geneticky podmienená deficiencia dioxygenázy kyseliny homogentízovej, ktorá spôsobuje vysoké hladiny kyseliny homogentízovej (HGA) v tele. Oxidáciou HGA vzniká polymérny pigment, ktorý spôsobuje zmeny spojivového tkaniva označované ako ochronóza. Dochádza k multisystémovému poškodeniu, v ktorom dominuje predčasná ťažká artritída. V súčasnej dobe sú pre pacientov nevyhnutné náhrady viacerých kĺbov. AKU nie je liečiteľná, neexistuje ani účinná paliatívna terapia. Vzhľadom na to, že dosiaľ nie sú známe údaje o prítomnosti alebo neprítomnosti ochronózy ešte pred dovŕšením veku 30 rokov, nedá sa posúdiť indikácia začatia liečby. Potenciálne by mohla byť k dispozícii liečba znižujúca hladinu HGA pomocou nitizinónu, k jej úspešnej registrácii však chýbajú klinické dáta. Vďaka pozitívnym výsledkom základného a klinickému výskumu (bunkové modely, modely na zvieratách, štúdie prirodzeného priebehu ochorenia (natural history)), sa splnili predpoklady pre záverečnú fázu klinického vývoja nitizinónu pre AKU. Bude zahŕňať štúdiu zameranú na nájdenie vhodnej dávky, klinické skúšanie fázy 3 na preukázanie účinnosti ako aj prierezovú (cross-sectional) štúdiu u detí a mladých dospelých s cieľom určiť, kedy je potrebné začať liečbu. Výsledky DevelopAKUre nám umožnia podať žiadosť o registráciu nitizinónu pre AKU Európskej agentúre pre liečivá (European Madicines Agency), a tým prispieť k dosiahnutiu cieľa Konzorcia medzinárodného výskumu zriedkavých chorôb, ktorým je mať 200 nových terapií do roku 2020. Naše konzorcium spolupracuje už päť rokov. Zahŕňa AKU výskumný tím z Liverpool University ako hlavného žiadateľa, pacientskú skupinu AKU Society UK pre propagáciu a nábor pacientov, tri malé a stredné podnikateľské subjekty (SME = small and medium-sized enterprises) (Dánsko, Holandsko) pre analýzu biomarkerov a koordináciu klinickej štúdie, partnera z farmaceutického priemyslu (Švédsko) - dodávateľa/výrobcu lieku zodpovedného za regulačné náležitosti projektu, ďalej tri univerzity a výskumne pracoviská (Veľká Británia, Taliansko, Slovensko) pre analýzu dát, a troch centier klinických skúšaní/štúdií (Veľká Británia, Francúzsko, Slovensko) na dosiahnutie požadovaných počtov pacientov.
Doba trvania: 1.11.2012 - 30.4.2018

Asociácia hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX s odpoveďou na liečbu, s mikro-RNA profilom a onkogénnymi dráhami: od integrovanej analýzy NCI60 panelu nádorových buniek k pacientom
Association of the hypoxia-induced carbonic anhydrase IX with drug response, miRNA profile and oncogenic pathways: from integrative analysis of the NCI60 cancer cell panel to cancer patients
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Efekt vortioxetínu v SSRI-rezistentom modeli depresie založenom na tryptofánovej deplécii u samíc potkanov
Effects of vortioxetine in the tryptophan-depletion model of SSRI-resistant depression in female rats
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.7.2014 - 31.12.2018

Európsky vírusový archív sa stáva globálnym.
European virus archive goes global.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.
Doba trvania: 1.4.2015 - 31.3.2019

Intraklonálna heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a implikácie pre cielenú liečbu
Multiple myeloma intra-clonal heterogeneity: evolution and implications of targeted therapy
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je štúdium intraklonálnej heterogenity počas vývoja a progresie mnohopočetného myelómu (MM) využitím kombinácie bunkových, molekulárnych a genetických prístupov. Zameriame sa na procesy klonálnej evolúcie počas jednotlivých vývojových štádií MM: od premalígnych štádií známych ako MGUS a tlejúci (indolentný, „smoldering“) MM bez klinických príznakov, ale s prítomnými abnormalitami v cytogenetike a génovej expresii, až po aktívne, symptomatické štádium MM. V štúdii zhodnotíme dopad chemoterapie/imunoterapie na intraklonálnu selekciu, ako aj vplyv nádorového mikroprostredia na dynamiku malígnych klonov u pacientov s MM na komplexnej genetickej a bunkovej úrovni, čo poskytne základ pre vývoj nových individualizovaných diagnostických kritérií, ktoré v konečnom dôsledku prispejú k optimalizácii liečebnej stratégie.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2019

Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí
The Comet assay as a human biomonitoring tool
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Mnoho epidemiologických štúdií využíva kométový test na meranie DNA poškodení (niektoré aj na meranie DNA opravy). Vo väčšine prípadov sa v teste používajú mononukleárne bunky z periférnej krvi. Výsledky z relatívne malých individuálnych štúdií sú často protirečivé a je výhodné robiť spoločnú (pooled) analýzu kombináciou dát zo všetkých dostupných štúdií. hCOMET bude sieťou, ktorá spája vedcov, ktorí pracujú alebo plánujú pracovať v oblasti biologického monitorovania, ktoré využíva kométový test. Výsledky, poskytnuté týmito vedcami budú viesť k vytvoreniu jednej databázy, ktorá bude reprezentovať približne 19 000 individuálnych meraní poškodení DNA. Spoločná analýza nám umožní určiť, ktoré faktory (fajčenie, vek, výživa, pohlavie, profesionálna expozícia atď.) ovplyvňujú DNA poškodenie a do akej miery. Niektoré štúdie sa zameriavajú na meranie reparačnej kapacity; budeme zbierať tieto data a urobíme detailný prehľad (alebo spoločnú analýzu, ak dát bude dostatok). Ďalej, hCOMET sa bude zaoberať reprodukovateľnosťou tohto testu medzi laboratóriami, zavádzaním štandardných protokolov pre meranie DNA poškodenia a reparačnej kapacity DNA, koordinovať štúdie, ktoré budú testovať tieto protokoly a bude poskytovať školiace kurzy a výmeny, aby bolo možné v budúcnosti porovnanie výsledkov z rôznych štúdií. Posúdime aplikáciu tejto metódy na iné typy ľudských buniek a metód na ich izoláciu (napr. získanie leukocytov zo zmrazenej krvi).
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020

Lipidované analógy prolaktín-uvoľnujúceho peptidu (PrRP): imunohistochemické hodnotenie ich centrálneho účinku
Lipidized analogs of prolactin-releasing peptide (PrRP): Immunohistochemical evaluation of their central effects
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Pirník Zdenko PhD.
Doba trvania: 1.4.2014 - 31.12.2017

MEchanizmy TRansmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru; NEURON ERA Net IId Brain Barrier; NEURON ERA Net II
MEchanisms of Lymphocytes TRansmigration Across the Blood Brain Barrier; NEURON ERA Net ll)
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Penesová Adela PhD.
Anotácia:Stali sme sa členmi medzinárodného konzorcia NEURON ERA Net II, ktoré pozostáva zo špecialistov v oblasti zápalových procesov centrálneho nervového systému (CNS) vo všeobecnosti ako aj v rámci patogenézy skleróza multiplex (MS). V mnohých chronických zápalových neuronálnych ochoreniach akým je aj MS je patogenéza komplexná a zahŕňa tak cievnu ako aj zápalovú zložku (Minagar et al 2012). Cieľom nášho podielu na projekte (WP) v predkladanom projekte bude analýza in vivo imunitných a endoteliálnych mikročastíc a microRNA v cerebrospinálnom moku a v plazme ako aj hladina tzv. vývojového endotelového lokusu 1 (developmental endothelial locus 1 (Del-1)) vo vzorkách od pacientov s neuroinflamačnými ochoreniami (najmä so sklerózou multiplex) v porovnaní s ochoreniami bez zápalovej zložky. Sledované parametre by mohli byť potenciálne dôležitými biomarkermi ochorenia, jeho aktivity ako aj prediktormi odpovede na biologickú liečbu. Hlavným zámerom nášho WP je identifikácia nových biomarkerov, ktoré by mohli byť použité na dizajnovanie špecifickej a vysoko účinnej terapie s cieľom optimalizovať liečbu neuroinflamačných ochorení.
Doba trvania: 1.8.2015 - 31.7.2018

Metabolické abnormality kostrového svalu u pacientov s idiopatickými zápalovými myopatiami
Skeletal muscle metabolic abnormalities in patients with idiopathic inflammatory myopathies
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020

Proti-kliešťové vakcíny na prevenciu kliešťami prenášaných ochorení v Európe
Anti-tick Vaccines to Prevent Tick-borne Diseases in Europe
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.
Anotácia:Kliešť Ixodes ricinus prenáša bakteriálne, protozoálne a vírusové patogény, ktoré spôsobujú lymskú boreliózu, babeziózu a kliešťovú encefalitídu; ochorenia ktoré sa vo zvýšenej miere vyskytujú najmä v strednej a východnej Európe. Proti-kliešťové vakcíny predstavujú inovatívnu stratégiu pre prevenciu kliešťami prenášanými ochorení u ľudí, ale aj hospodárskych či divožijúcich zvierat. Celkovým cieľom projektu je identifikovať a charakterizovať klieštie proteíny zúčastňujúce sa procesov takzvanej klieštej imunity a prenosu patogénov. Tieto poznatky budú následne využité pre vývoj vakcíny pre súčasnú prevenciu viacerých kliešťami prenášanými ochorení. S použitým moderných proteomických a transkriptomických metód identifikujeme a charakterizujeme nové proteíny zo slinných žliaz kliešťov, ktoré budú následne testované ako potenciálne vakcíny na ochranu proti lymskej borelióze, babezióze a kliešťovej encefalitíde vo zvieracích modeloch. Okrem toho, cez integrovaný a multidisciplinárny prístup zahŕňajúci inštitúcie verejného zdravia, zdravotnícke organizácie a priemyselné spoločnosti sa zameriame na vývin stratégie vývoja a integrácie takýchto nových vakcín do systému verejného zdravia.
Doba trvania: 1.12.2013 - 30.11.2018

Protinádorový účinok trialkyl- a triarylcínových zlúčenín, biologicky aktivnych ligandov nukleárnych retinoidných X receptorov v ľudských nádorových liniach karcinómu prsníka
Antitumour effect of trialkyl- and triaryltin compounds, biologically active ligands of nuclear retinoid X receptors in human breast cancer cell lines
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brtko Július DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Vezikulárny glutamátový transportér a zmeny v jeho génovej expresii: vzťah k stresovým hormónom, správaniu a animálnym modelom psychických porúch
Vesicular glutamate transporter 3 knockout mice and changes in gene expression of the transporter: relation to stress hormones, behavior and animal models of mood disorders
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Vysokointegrovany senzor na skrining nanotoxicity
High level Integrated Sensor for Nano Toxicity Screening
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Vízia HISENTS projektu je venovať sa problému, ktorým je nedostatok vysokokvalitných nástrojov na meranie biologickej bezpečnosti nanomateriálov zavedením inovatívnej mnohomodulárnej vysokovýkonnej testovacej (high throughput screening, HTP) platformy, ktorá bude pozostávať zo sady individuálnych modulov, ktorý každý reprezentuje kľúčovú biologickú funkciu, a ktoré sú hierarchickým spôsobom prepojené a integrované do jedného celku prostredníctvom mikrotekutého prostredia. Zvýšenie kapacity na meranie bezpečnosti nanomateriálov sa bude realizovať vývojom inovatívnych nástrojov s využitím HTP a HCA (high content analysis) prístupov. Toxikogenomika na čipe je taktiež jeden z požadovaných cieľov. Náš interdesciplinárny prístup je zameraný na nástroje, ktoré maximalizujú rozmanitosť a hodnotia vhodnosť meraní pre progesívne zhodnotenie možného rizika nanomateriálov (NM). Hlavným cieľom je teda vytvoriť individuálne nástroje na báze čipov v mikrotekutom prostredí ako zariadení na skríning (nano)toxicity, ktoré sa môžu kombinovať ako online HTP platforma. Sedem rôznych senzorických článkov na báze čipov bude vyvinutých a hierarchicky kombinovaných prostredníctvom prietokového systému, aby sa charakterizovali dráhy toxicity NM. HISENTS platforma umožní kategorizáciu a identifikáciu NM. Paralelne so skríningom, dráhy a interakcie NM v biologických organizmoch budú simulované s využitím fyziologického modelu na báze farmakokinetiky (physiologically based pharmacokinetic, PBPK). Využitím rôznych senzorických modulov od molekulárnej úrovne cez bunkovú až po orgánovú, HISENTS môže zavádzať kvantitatívne parametre do PBPK modelu, čo povedie k efektívnej analýze dráh pre NM a iné kritické zlúčeniny. Vyvinutá platforma je kľúčová pre reálne zhodnotenie bezpečnosti nanomateriálov a taktiež nájde rozsiahle aplikácie v farmakologickom skríningu vďaka flexibilite modifikácií HTP platformy. Špecifickým cieľom je vývoj multimodulárnej HTP platformy ako nového sktíningového nástroja na zvýšenie účinnosti profilácie/analýzy rizika. V súčasnosti žiadna takáto flexibilná a jednoduchá skríningová platforma s flexibilne kombinovatelnými senzormi na čipoch na trhu nie je dostupná.
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2019

Využitie sekvenovania novej generácie pre štúdium a diagnostiku vírusových chorôb rastlín v poľnohospodárstve
Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Glasa Miroslav PhD.
Anotácia:Cieľom akcie je koordinovať a zvýšiť možnosť využívania NGS (next generation sequencing) technológii v Európe pre štúdium a diagnostiku/detekciu vírusových ochorení rastlín s vegetatívnym rozmnožovaním, semien a sadeníc. Problematika vírusových ochorení rastlín v dnešnej dobe je veľmi aktuálna a jej riešenie je potrebné, keďže ochorenia rastlín spôsobené vírusmi sú hlavným celosvetovým ekonomickým problémom poľnohospodárstva. Rastúci význam vegetatívneho množenia rastlín a globálna intenzifikácia rastlinnej výroby zvýšili riziko rozšírenia vírusových ochorení v Európe. NGS umožňuje rýchlu a spoľahlivú detekciu vírusov prítomných v rastline (indexing). Indexing umožňuje vývoj inovatívnych, na vedomostiach založených riešení pre rastlinnú výrobu. Rôznorodé, multidisciplinárne zloženie konzorcia umožňuje nákladovo efektívny výskum a vybudovanie silnej Pan-Európskej vedomostnej siete pre lepšiu kontrolu už popísaných, objavujúcich sa a exotických vírusových ochorení rastlín. Prínosom akcie budú nové vedecké poznatky o málo popísaných vírusových ochoreniach rastlín, rozvoj efektívnej kontroly sadeníc a zlepšenie karanténnych postupov. Akcia uplatňuje stratégiu EU o integrovanej ochrane rastlín a ochrane proti rastlinným patogénom a prispieva k zlepšeniu produkcie potravín.
Doba trvania: 9.3.2015 - 8.3.2019

Vývoj na galektínoch postavených terapeutík pre liečbu hantavírusovej hemoragickej horúčky
Development of galectin-based therapeutics for the treatment of hantaviral hemorrhagic fever
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.
Anotácia:Hantavírusy sú zoonotické patogény spôsobujúce tisíce prípadov hemoragickej horúčky s renálnym syndrómom naprieč Európou a Ruskom. 3pecifická antivírusová liečba hantavírusových infekcií však zatiaľ neexistuje. Galektíny predstavujú skupinu prirodzene produkovaných lektínov so schopnosťou modulovať vírusové infekcie a imunopatogenézu. Zámerom projektu je objasniť antivírusový potenciál prirodzených a modifikovaných galektínových derivátov s cieľom vyvinutia efektívnej liečby hantavírusových ochorení. Konkrétne kroky vedúce k tomuto cieľu zahŕňajú testovanie antivírusového účinku galektínov in vitro, charakterizáciu väzby prostredníctvom microarrays, modifikáciu galektínov za účelom zlepšenia vlastností, sledovanie imunologickej reakcie v relevantných primárnych ľudských bunkách a v neposlednom rade testovanie v novo vyvinutom in vivo modeli postavenom na humanizovaných myšiach.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Vzťah medzi bazálnym metabolizmom a reguláciou endocytózy a apokrinnej sekrécie v slinných žľazách Drosophila melanogaster.
Relationship between basal metabolism and regulation of endocytosis and apocrine secretion in Drosophila salivary glands.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkaš Robert CSc.
Anotácia:Bazálny metabolizmus organizmu sa odráža v respiračnej aktivite mitochondrií, ktorá môže byť monitorovaná spotrebou kyslíka alebo vylučovaním oxidu uhličitého. V minulosti sa takéto merania obmedzovali z experimentálnych či diagnostických dôvodov na celý organizmus a preto poskytovali len približné údaje. Kvôli nedostatočnej citlivosti to znemožňovalo monitorovanie parciálnych aktivít malých tkanív či skupín buniek, ktoré sa v rámci organizmu mohli správať odlišne. Avšak za približne posledné 2 dekády nastal významný pokrok vo vývoji mikrorespirografických metód, ktorých citlivosť umožňuje detekovať nanolitrové zmeny objemu spotrebovaného O2 čo korešponduje s kapacitou malých tkanív či stoviek buniek u tak malého modelového organizmu akým je Drosophila melanogaster. Nedávno popísaná rozsiahla endocytóza a masívna apokrinná sekrécia v slinných žľazách Drosophila otvorila novú možnosť identifikovať vzťah medzi vývinovo-spriahnutými metabolickými zmenami a skupinou génov, ktoré v danom čase regulujú spomínanú endocytózu a následnú apokrinnú sekréciu.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Vzťah medzi zmenami hladín oxytocínu a vývinom mozgu
Relationship between changes of oxytocin levels and brain development
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bakoš Ján PhD.
Anotácia:Vývin správania, mozgu a tvorba synapsií sú regulované mnohými faktormi medzi ktoré patria aj neuropeptidové hormóny. Najmä neuropeptid oxytocín je v poslednej dobe často spájaný so zmenami vývinu mozgu, pričom deficit v sekrécii a signalizácii oxytocínu môže súvisieť s patogenézou neurovývinových ochorení (autizmu). Vzhľadom na nárast prevalencie vývinových porúch je porozumenie pôsobenia oxytocínu počas skorých štádií vývinu mozgu veľmi dôležité. Cieľom predkladaného projektu je analyzovať správanie potkana počas skorých vývinových štádií a sledovať zmeny morfológie neurónov po podaní oxytocínu in vivo a vitro. Slovenský výskumný tím v spolupráci s poľskými partnermi budú úzko spolupracovať na vizualizácii synaptických proteínov, hodnotení cytoskeletových proteínov súvisiacich s rastom neuritov a analýze správania potkanov pod vplyvom oxytocínu. Štúdium úlohy oxytocínu v procese dozrievania mozgu spolu s hodnotením vývinu správania môže v rámci základného výskumu priniesť dôležité poznatky pre klinickú a regeneratívnu medicínu.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Zavedenie animálneho modelu depresie založenom na tryptofanovej deplécii
Developing a rat model of depression based on tryptophan deficiency
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 18