Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Geografický ústav SAV

Cezhraničná ekologická konektivita – modelovanie krajiny a ekologických sietí
Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.
Doba trvania: 1.3.2017 - 28.2.2018

Komparatívna analýza územnej správy a územno-plánovacích systémov v Európe
Comparative analysis of territorial governance and spatial planning systems in Europe
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel PhD.
Anotácia:Cieľom projektu COMPASS je vypracovať komparatívnu štúdiu o územnej správe a územno-plánovacích systémoch v Európe z hľadiska formulovania a implementácie Kohéznej politiky EÚ. Projekt zahŕňa 32 európskych krajín (28 krajín EÚ + partnerské krajiny programy ESPON)a v jeho prvej fáze je zapojených ďalších sedem krajín (kandidádske krajiny pred vstupom do EÚ a ďalšie krajiny západného Balkánu.Vedúcim partnerom projektu je TU Delft, ktorý spolupracuje s 8 partnermi a 16 subkontraktormi.
Doba trvania: 1.6.2016 - 31.5.2018

Mapovanie sídelnej zelene s využitím údajov DPZ: modelové územia z Bulharska a Slovenska
Mapping urban green spaces based on remote sensing data: Case studies in Bulgaria and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Anotácia:Sídelná zeleň predstavuje integrálnu časť urbánneho ekosystému. Dôležitú úlohu zohráva najmä pri posudzovaní kvality života v sídlach, a to vzhľadom na jej zásadný vplyv na ekosystémové funkcie, miestnu mikroklímu a kvalitu ovzdušia, ako aj na percepciu prostredia z estetického hľadiska. Údaje získavané pomocou DPZ poskytujú vhodné podklady pre mapovanie a hodnotenie sídelnej zelene na rôznych hierarchických úrovniach v rôznych časových horizontoch. Dostupnosť aktuálnych satelitných dát s vysokým rozlíšením v kombinácii s ďalšími geodatabázami umožňujú tvorbu súboru indikátorov pre potreby územného plánovania a decíznej sféry. Cieľom projektu je mapovanie a priestorová analýza sídelnej vegetácie na vybraných modelových územiach v Bulharsku a na Slovensku. Triedy sídelnej vegetácie budú mapované a kvantifikované s využitím rozšírenej legendy CLC a následne analyzované s využitím demografických dát, klimatických dát a ďalších relevantných štatistických údajov.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Porovnanie transformácie kultúrnej krajiny v Brne a Bratislave a ich zázemí
-
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Sociálno-ekonomická zraniteľnosť a odolnosť regiónov v Poľsku a na Slovensku
Socio-economic vulnerability and resilience of regions in Poland and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Anotácia:Pojmy zraniteľnosť a odolnosť majú pôvod v environmentálnych štúdiách a stali sa populárnymi aj v spoločenských a ekonomických vedách. Hlavným cieľom spoločného projektu je bližší pohľad na problematiku zraniteľnosti a odolnosti regiónov v Poľsku a na Slovensku. Aké sú spoločné ohrozenia, ktorým čelia obe krajiny a ako dôležité sú pre rôzne regióny? Projekt je zameraný na analýzu rôznych typov rizík v regiónoch, ako regióny reagovali na ohrozenia v minulosti a ako je možné ich prispôsobiť na zmeny prebiehajúce v súčasnosti.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Spojenie európskeho výskumu konektivity
Connecting European connectivity research
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan CSc.
Doba trvania: 10.4.2014 - 9.4.2018

Spoločné prístupy k hodnoteniu priestorového rozvoja Slovenska a Ukrajiny
Common approaches to assessment of spatial development in Slovakia and Ukraine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 7