Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Fyzikálny ústav SAV

CERN - ISOLDE
CERN - ISOLDE
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veselský Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2020

Exotické tvary jadier skúmané v prieniku štúdia štruktúry a jadrových reakcií
Exotic nuclear shapes in the intersection of structure and reaction studies
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Hybridný integrovaný klaster pre generovanie elektrickej energie vrátane obnoviteľných palív
Hybrid Electric Energy Integrated Cluster concerning Renewable Fuels
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Anotácia:Ciele projektu HELENIC-REF sú orientované na stanovenie novej metodológie termolýzy vody pri teplotách pod 300oC a okamžitú produkciu energie a palív z nej. Metóda je založená na našich predbežných experimentoch s termolýzou vody pri 280oC v prítomnosti katalytickej vrstvy nanoporózneho Fe3O4, pričom životnosť katalyzátora je zabezpečená pomocou novej redukčnej metódy založenej na elektrónoch ovplyvnených Lorenzovou silou vytvorenou magnetickým poľom v oblasti elektrického poľa, ktoré zahrieva samotný katalyzátor. Metóda je cielená na prípravu vodíka a kyslíka ako aj na prípravu palív za prítomnosti CO2 jeho redukciou na CO a prípadne až na uhľovodíky (syntetický zemný plyn) metanáciou.
Doba trvania: 1.6.2015 - 30.5.2018

Kvantové technológie vo vesmíre
Quantum Technologies in Space
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD
Doba trvania: 1.10.2016 - 1.10.2020

Magnetické správanie a doménová štruktúra moderných magneticky mäkkých materiálov
Magnetic behavior and domain structure of modern soft-magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Butvinová Beata CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Nanophotonics with metal – group-IV-semiconductor nanocomposites: From single nanoobjects to functional ensembles
Nanophotonics with metal – group-IV-semiconductor nanocomposites: From single nanoobjects to functional ensembles
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan DrSc.
Doba trvania: 1.10.2015 - 30.9.2018

Nanoscale Quantum Optics
Nanoscale Quantum Optics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír DrSc.
Anotácia:The investigation of quantum phenomena in nanophotonics systems may lead to new scales of quantum complexity and constitutes the starting point for developing photonic technologies that deliver quantum-enhanced performances in real-world situations. This ambition demands new physical insight as well as cutting-edge engineering, with an interdisciplinary approach and a view towards how such groundbreaking technologies may be implemented and commercialized. The Action aims at promoting and coordinating forefront research in nanoscale quantum optics (NQO) through a competitive and organized network, which will define new and unexplored pathways for deploying quantum technologies in nanophotonics devices within the European research area. The main vision is to establish a fruitful and successful interaction among scientists and engineers from academia, research centers and industry, focusing on quantum science & technology, nanoscale optics & photonics, and materials science. The Action will address fundamental challenges in NQO, contribute to the discovery of novel phenomena and define new routes for applications in information & communication technology, sensing & metrology, and energy efficiency. Gathering a critical mass of experts the Action will serve as a platform in NQO and as such it will cooperate with industry and academia to promote innovation and education in a forefront research field.
Doba trvania: 2.12.2014 - 1.12.2018

Nové magnetické materiály na báze mangánu s výmennou interakciou
New Exchange-Coupled Manganese-Based Magnetic Materials
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vývoj magneticky stredne tvrdých kompaktných nanokompozitov na báze mangánu, hliníka a/alebo bizmutu s energetickým súčinom (BH)max ~ 4.5 x 106 Oe pomocou efektívnej interakcie medzi magneticky tvrdými fázami Mn-Al a/alebo Mn-Bi s vysokou anizotropiou a magneticky mäkkými fázami / matricou na báze Fe, FeCo a pod. bez použitia vzácnych zemín. Konkrétne inovatívne ciele: 1. dostupnými technikami pripraviť fázy MnAl, MnBi a pod.; 2. stanoviť koreláciu medzi ich mikroštruktúrou a magnetickými vlastnosťami; 3. overiť možnosti účinnej výmennej interakcie medzi časticami fáz na báze Mn s vysokou anizotropiou a časticami/matricou na báze Fe, FeCo a pod. s vysokou magnetizáciou v nasýtení. Očakávaný výsledok: príprava kompaktných stredne silných permanentných magnetov rôznych tvarov.
Doba trvania: 1.10.2015 - 30.9.2018

Pokročilé nanočasticové senzory plynov s vysokou citlivosťou pre ochranu životného prostredia, zdravotníctvo a detekcie výbušnín
Advanced nanoparticle based resistive-optoplasmonic solid state chemical gas sensors with high sensitivity for environment protection, healts improvement and explosive detection
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof.,Ing. Luby Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Stabilizovaná fotovoltaika ďalšej generácie: objasnenie mechanizmov degradácie organických solárnych článkov komplementárnymi charakterizačnými technikami
Stable Next-Generation Photovoltaics: Unravelling Degradation Mechanisms of Organic Solar Cells by Complementary Characterization Techniques
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva DrSc.
Doba trvania: 1.2.2015 - 31.3.2018

Celkový počet projektov: 10