Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Fyzikálny ústav SAV

Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou
Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva DrSc.
Anotácia:Cielom projektu je zlepšiť účinnosť konverzie svetelnej energie a stabilitu perovskitových solárnych článkov bez obsahu olova s použitím novej zbernej vrstvy pre elektróny s priehľadnou vrstvou oxidu, perovskitovej bezolovnatej aktívnej vrstvy, novej dierovej transportnej vrstvy (HTM) a elektródy na báze uhlíkových nanoštruktúr.Na dosiahnutie tohto cieľa sa vytvorilo konzorcium kórejských, slovenských, českých, maďarských a poľských výskumných skupín, z ktorých každá bude zameraná na riešenie špecifických cieľov. . Skupina z FUSAV bude aktívne v časovo rozlíšených rtg analýzach na báze rtg malouhlového rozpotylu, a v mapovani elektronových stavov v okolí zakázaného pásu pripravených štruktúr a štúdiu stability pripravených štruktúr a solárnych článkov.
Doba trvania: 1.11.2017 - 31.10.2020

CERN - ISOLDE
CERN - ISOLDE
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veselský Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2020

Exotické tvary jadier skúmané v prieniku štúdia štruktúry a jadrových reakcií
Exotic nuclear shapes in the intersection of structure and reaction studies
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Farbivom senzibilizované solárne články na báze pevných perovskitových elektrolytov
Dye-sensitized solar cell based on perovskite solid-state electrolyte
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva DrSc.
Anotácia:Cieľom projketu je príprava farbivom senzibilizovaných solárnych článkov na báze perovskitových štruktúr, ktoré sa používajú ako elektrolyt v pevnej fáze. Články budú obsahovať namiesto typickej platinovej elektródy elektricky vodivú vrstvu polymérneho nanokompozitu obsahujúceho uhlíkové nanotrubičky alebo grafénu. Nový typ fotovotlického článku sa bude realizovať prostredníctvom spolupráce medzi tureckými, slovenskými a kórejskými vedcami.
Doba trvania: 1.9.2016 - 31.8.2018

Hybridný integrovaný klaster pre generovanie elektrickej energie vrátane obnoviteľných palív
Hybrid Electric Energy Integrated Cluster concerning Renewable Fuels
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Anotácia:Ciele projektu HELENIC-REF sú orientované na stanovenie novej metodológie termolýzy vody pri teplotách pod 300oC a okamžitú produkciu energie a palív z nej. Metóda je založená na našich predbežných experimentoch s termolýzou vody pri 280oC v prítomnosti katalytickej vrstvy nanoporózneho Fe3O4, pričom životnosť katalyzátora je zabezpečená pomocou novej redukčnej metódy založenej na elektrónoch ovplyvnených Lorenzovou silou vytvorenou magnetickým poľom v oblasti elektrického poľa, ktoré zahrieva samotný katalyzátor. Metóda je cielená na prípravu vodíka a kyslíka ako aj na prípravu palív za prítomnosti CO2 jeho redukciou na CO a prípadne až na uhľovodíky (syntetický zemný plyn) metanáciou.
Doba trvania: 1.6.2015 - 30.5.2018

Kvantové technológie vo vesmíre
Quantum Technologies in Space
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD
Doba trvania: 1.10.2016 - 1.10.2020

Magnetické správanie a doménová štruktúra moderných magneticky mäkkých materiálov
Magnetic behavior and domain structure of modern soft-magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Butvinová Beata CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Multifunkcionálne nanokarbónové kompozitné materiály
Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter PhD.
Anotácia:Multicomp je COST akcia EU s cieľom koordinácie teórie, experimentu ako aj priemyselného využitia nanokarbónových materiálových technológií. Projekt sa zameria špeciálne na karbónové nanotrubky, jedno a viac-vrstvový grafén.
Doba trvania: 1.9.2016 - 31.8.2020

Nanophotonics with metal – group-IV-semiconductor nanocomposites: From single nanoobjects to functional ensembles
Nanophotonics with metal – group-IV-semiconductor nanocomposites: From single nanoobjects to functional ensembles
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan DrSc.
Doba trvania: 1.10.2015 - 30.9.2018

Nanoscale Quantum Optics
Nanoscale Quantum Optics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír DrSc.
Anotácia:The investigation of quantum phenomena in nanophotonics systems may lead to new scales of quantum complexity and constitutes the starting point for developing photonic technologies that deliver quantum-enhanced performances in real-world situations. This ambition demands new physical insight as well as cutting-edge engineering, with an interdisciplinary approach and a view towards how such groundbreaking technologies may be implemented and commercialized. The Action aims at promoting and coordinating forefront research in nanoscale quantum optics (NQO) through a competitive and organized network, which will define new and unexplored pathways for deploying quantum technologies in nanophotonics devices within the European research area. The main vision is to establish a fruitful and successful interaction among scientists and engineers from academia, research centers and industry, focusing on quantum science & technology, nanoscale optics & photonics, and materials science. The Action will address fundamental challenges in NQO, contribute to the discovery of novel phenomena and define new routes for applications in information & communication technology, sensing & metrology, and energy efficiency. Gathering a critical mass of experts the Action will serve as a platform in NQO and as such it will cooperate with industry and academia to promote innovation and education in a forefront research field.
Doba trvania: 2.12.2014 - 1.12.2018

Nové magnetické materiály na báze mangánu s výmennou interakciou
New Exchange-Coupled Manganese-Based Magnetic Materials
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vývoj magneticky stredne tvrdých kompaktných nanokompozitov na báze mangánu, hliníka a/alebo bizmutu s energetickým súčinom (BH)max ~ 4.5 x 106 Oe pomocou efektívnej interakcie medzi magneticky tvrdými fázami Mn-Al a/alebo Mn-Bi s vysokou anizotropiou a magneticky mäkkými fázami / matricou na báze Fe, FeCo a pod. bez použitia vzácnych zemín. Konkrétne inovatívne ciele: 1. dostupnými technikami pripraviť fázy MnAl, MnBi a pod.; 2. stanoviť koreláciu medzi ich mikroštruktúrou a magnetickými vlastnosťami; 3. overiť možnosti účinnej výmennej interakcie medzi časticami fáz na báze Mn s vysokou anizotropiou a časticami/matricou na báze Fe, FeCo a pod. s vysokou magnetizáciou v nasýtení. Očakávaný výsledok: príprava kompaktných stredne silných permanentných magnetov rôznych tvarov.
Doba trvania: 1.10.2015 - 30.9.2018

Pokročilé nanočasticové senzory plynov s vysokou citlivosťou pre ochranu životného prostredia, zdravotníctvo a detekcie výbušnín
Advanced nanoparticle based resistive-optoplasmonic solid state chemical gas sensors with high sensitivity for environment protection, healts improvement and explosive detection
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof.,Ing. Luby Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Stabilizovaná fotovoltaika ďalšej generácie: objasnenie mechanizmov degradácie organických solárnych článkov komplementárnymi charakterizačnými technikami
Stable Next-Generation Photovoltaics: Unravelling Degradation Mechanisms of Organic Solar Cells by Complementary Characterization Techniques
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva DrSc.
Doba trvania: 1.2.2015 - 31.3.2018

Výrobky z rias získané pomocou nových magnetických kultivačných a extrakčných techník
Valuable Products from Algae Using New Magnetic Cultivation and Extraction Techniques
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.3.2020

Celkový počet projektov: 14