The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of State and Law

Long-term and Recent Tendencies of Development of Positive Law in Selected Fields of Legal Order
Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku
Program: SRDA
Project leader: Doc. JUDr. Vozár Jozef CSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

-
Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Králičková Barbora PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

Legal pluralism changes in the concept of law
Právny pluralizmus zmeny v chápaní práva
Program: SRDA
Project leader: JUDr. Bárány Eduard DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

The total number of projects: 3