The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Polymer Institute

Biochips and biosenzors for glycorecognition, their development, preparation and application in cancer research.
BIOGLYKO: Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny.
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Structural transitions of (bio)macromolecules in nanochannels.
CONFMAC: Štrukturálne prechody (bio)makromolekúl v nanokanáloch.
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Cifra Peter DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Towards highly seletive cancer treatment: Endogenous lipoprotein-DARPin complexes as a new generation of targeted drug delivery vehicles.
DARLINK: Vysokoselektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv.
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Electrically conductive polymer nanocomposites based on the nanostructured graphite.
Elektricky vodivé nanokompozity na báze nanoštruktúrneho grafitu.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Potential risk of metal and metal oxide nanoparticles used for biomedical aplications: focus on reproductive and immune systems and brain.
ENDONANOSAFE: Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog.
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kollár Jozef PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Graphene-based nanoplatform for detection of cancer.
GONanoplatform: Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny.
Program: SRDA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Characterization of complex organic compounds under meso-scale spatial restriction using external probing techniques
Charakterizácia komplexných organických látok v mezo-škálovej priestorovej limitácii pomocou externých próbovacích techník
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Interactions of surfaces modified by poly(ethylene oxide) with free polymers.
Interakcie povrchovov modifikovaných polyetylénoxidov s voľnými polymérmi.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Immobilized recombinant microorganisms for the biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions.
IRENKA: Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií.
Program: SRDA
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Composite and smart nanoparticles and nanomaterials: preparation, modification and collective properties.
Kompozitné a smart nanočastice a nanomateriály: príprava, modifikácia a kolektívne vlastnosti.
Program: VEGA
Project leader: Prof., RNDr. Capek Ignác DrSc.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2017

Lignin as composite component for phenol-formaldehyde resins and wood-plastic composite.
LiKoZIP: Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydových živíc a drevoplastu.
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Procházka Michal PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

MEDERIT: Materials and processes for functional encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment.
MEREDIT: Materiály a procesy pre funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe diabetu.
Program: SRDA
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Unreactive melt adhesives based on metallocene polymers for industrial applications.
METALLOCENE: Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie.
Program: SRDA
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Modeling and synthesis of hybrid conjugated systems for anticancer therapy.
Modelovanie a syntéza hybridného konjugovaného systému pre protinádorovú terapiu.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Modified polymers from renewable resources and their degradation.
MOPODEG: Modifikované polyméry z obnoviteľných zdrojov a ich degradácia.
Program: SRDA
Project leader: Chmela Štefan DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Multivalent morpholino-based antisense system for CML.
MOR4CML: Multivalentný morpholino-based antisense system pre CML.
Program: SRDA
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Smart MoS2 platform for cancer diagnosis and targeted treatment.
MoSence: Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny.
Program: SRDA
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers.
Nanomat: Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov.
Program: SRDA
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Nanoparticles-based sensors of gaseous biomarkers of diseases.
NANOSEN: Nanočasticové sensory pre plynné biomarkery chorôb.
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome.
NANOSIMKA: Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme.
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Structural transitions of confined semi-flexible macromolecules.
Nanoštruktúra (bio)makromolekulových systémov stiesnených v nanokanáloch.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Cifra Peter DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Research of the impact of low temperature PLASma on increase the surface treatment permanence of TEXtile materials using NANOsols.
PLAZTEXNANO: Výskum vplyvu nízkoteplotnej plazmy na zvýšenie povrchovej permanentnosti úpravy textilných materiálov s použitím nanosólov.
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Polymeric nanocomposites and hybrids and their applications as sensors and actuators.
Polymérne nanokompozity a hybridy a ich aplikácie ako senzory a aktuátory.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2017

Polymers based on 2-oxazolines for targeted drug delivery and controlled cell adhesion.
Polyméry na báze 2-oxazolínov pre cielený transport liečiv a kontrolovanú adhéziu buniek.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

Mechanisms of gold and magnetic nanoparticle effects on renal cells.
Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Pre-oxidation of polymers on their route to biodegradation.
Predoxidácia polymérov na ich ceste k biodegradácii.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Janigová Ivica PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

Preparation of polymeric microspheres via internal gelation in emulsion and critical evaluation of their properties toward functional treatment of type I diabetes.
Príprava polymérnych mikrosfér interným gélovaním v emulzii a kritické zhodnotenie ich vlastností smerom k funkčnej liečbe cukrovky typu I.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Treľová Dušana PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Relaxation and time dependent effects at deformation of multiphase systems with polymeric matrix.
Relaxačné a časovo závislé efekty pri deformácii viacfázových systémov na báze polymérnej matrice.
Program: VEGA
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2017

Biocompatibility study of polymers and polymeric materials suitable for biomedical applications. In vitro analysis of cytotoxicity and cell response at the signal transduction level.
Štúdium biokompatibility polymérov a polymérnych materiálov určených pre biomedicínske aplikácie in vitro analýzou cytotoxicity a bunkovej odpovede na molekulovej úrovni signálnych dráh.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kroneková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

Photochemically induced copper-mediated atom transfer radical polymerization.
VIS-CuM: Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu.
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

The total number of projects: 30