The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Chemistry

Biochips and biosensors for glycorecognition, their development, preparation and application in cancer research
Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Program: SRDA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Enzymatic production of economically valuable oligosaccharides and opiates
Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Functional carbohydrates from plant waste as a potential food supplement: extraction, characterization and therapeutic potentials
Funkčné sacharidy z rastlinných odpadov ako potenciálny doplnok stravy: extrakcia, charakterizácia a terapeutické využitie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hromádková Zdenka PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Identification and characterization of V. cholerae isolates from rivers, dams and thermal waters in Slovakia
Identifikácia a charakterizácia izolátov V. cholerae z vodných tokov, štrkovísk a termálnych vôd na území Slovenska
Program: VEGA
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Immobilized recombinant microorganisms forthe biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií
Program: SRDA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Immunological effectivity of new synthetic immunogens mimicking fungal pathogen associated molecular patterns in prospective design of subcellular anti-fungal vaccine formulae
Imunobiologická efektívnosť nových syntetických imunogénov mimikujúcich fungálne molekulové vzory patogénnosti v perspektívnom dizajne subjednotkovej antifungálnej vakcinačnej formuly
Program: VEGA
Project leader: Ing. Paulovičová Ema CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Possible dual function of P-glycoprotein in leukemia cells: efflux pump and regulatory protein
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín
Program: SRDA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2015 - 31.10.2018

Multi-scale modelling of transition metal interactions with heterocyclic and sugar-like compounds
Multi-škálové modelovanie interakcií atómov prechodných kovov a heterocyklických a cukrom-podobných látok
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sládek Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Post-translation modifications in mitochondria and their role in pathological processes
Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Preparation of model subcellular vaccine from mannooligomer structures of Candida albicans yeast
Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Machová Eva PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Redox homeostasis, proteostasis and inflammation as potential targets for influencing ageing and age-related diseases: Modulation by the compounds of natural and synthetic origin
Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Synthetic biology for the production of new biologically active compounds in streptomycetes
Syntetická biológia pre produkciu nových biologicky aktívnych látok u streptomycét
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Synthetic potential of marginal glycosidases
Syntetický potenciál marginálnych glykozidáz
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Structure, function and mechanism of action of plant and fungal transglycosylases
Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku rastlinných a fungálnych transglykozyláz
Program: VEGA
Project leader: Ing. Stratilová Eva PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Structural design, synthesis and evaluation of selective inhibitors of glycoside hydrolases from the family 38
Štrukturálny dizajn, syntéza a evaluácia selektívnych inhibítorov glykozidhydroláz z rodiny GH38
Program: VEGA
Project leader: Ing. Poláková Monika PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Structural and functional adaptations of selected extremophiles and agricultural crops to abiotic stressors
Štruktúrne a funkčné adaptácie vybraných extremofilov a poľnohospodárskych plodín na abiotické stresory
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vatehová Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Study of protective potential of synthesized phenylethanoid glycosides in the systems of mammalian cells and plasmid DNA
Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Study of reaction mechanism of glycosyl transferases using ab initio molecular dynamics as a tool for design of inhibitors
Štúdium reakčného mechanizmu glykozyltransferáz použitím ab initio molekulovej dynamiky ako pomôcky pri návrhu inhibítorov
Program: SASPRO
Project leader: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2018

Investigation of the stability of potential inhibitors of human glycosyltransferases
Štúdium stability potenciálnych inhibítorov ľudských glykozyltransferáz
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Baráth Marek PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Investigation of honeybee larval jelly antimicrobial potential to bee brood pathogens
Výskum antimikrobiálneho potenciálu včelej larválnej kašičky voči patogénom včelieho plodu
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Development of novel immobilized biocatalysts utilizing recombinant microorganisms for biocatalytic cascade reactions
Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Culture Collection of Yeasts as a biobank for future generations
Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

The total number of projects: 23