The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Neuroimmunology

Is it possible to stop the spreading of neurofibrillary degeneration by active stimulation of the brain?
Dokáže aktívna stimulácia mozgu zastaviť šírenie neurofibrilárnej degenerácie?
Program: VEGA
Project leader: Doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Immunogenetic markers in Slovak patients with Alzheimer´s disease
Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Inhibtion of expression of natively unfolded proteins and its consequence for progression of neurodegeneration
Inhibícia expresie prirodzene nezvinutých proteínov a jej dôsledky pre progresiu neurodegeneratívnych zmien
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

The model of the neuroimmune crosstalk in Alzheimer´s disease
MODEL BUNKOVEJ KOMUNIKÁCIE MEDZI NERVOVÝM A IMUNITNÝM SYSTÉMOM V ALZHEIMEROVEJ CHOROBE
Program: SRDA
Project leader: Doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2018

Molecular profiling of miRNA and gene expression changes in a model of human tauopathy
MOLEKULÁRNY PROFIL MIRNA A ZMENY GÉNOVEJ EXPRESIE V MODELI ĽUDSKÝCH TAUOPATIÍ
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Kosoň Peter PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Damage of the blood-brain barrier of transgenic rat models for tauopathies
POŠKODENIE MOZGOVO-CIEVNEJ BARIÉRY V PROSTREDÍ NEURODEGENERÁCIE U TRANSGÉNNYCH POTKANÍCH MODELOV PRE TAUOPÁTIE
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

The aging of the immune system and biomarkers of human immunosenescence
Starnutie imunitného systému a biologické markery imunosenescencie
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vince Kážmérová Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Structural study of multiple homologous epitopes present on the molecule of intrinsically disordered protein tau
ŠTRUKTÚRA SEKVENČNE HOMOLÓGNYCH EPITOPOV VIACNÁSOBNE PRÍTOMNÝCH NA MOLEKULE PRIRODZENE NEUSPORIADANÉHO PROTEÍNU TAU
Program: VEGA
Project leader: Ing. Cehlár Ondrej PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Study of functional bio-implants and cell therapy for the CNS regeneration
Štúdium funkčných bio-implantátov a bunkovej terapia pre regeneráciu CNS
Program: SRDA
Project leader: MVDr. Čižková Dáša DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Development of novel peptide based system for delivery of therapeutics into the brain
VÝVOJ NOVÉHO PEPTIDOVÉHO SYSTÉMU PRE TRANSPORT LIEČIV DO MOZGU
Program: SRDA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2018

Functional impact of Alzheimer's disease on cortical neurons
Zmeny funkcie kôrových neurónov pri Alzheimerovej chorobe
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

The total number of projects: 11