The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Polymer Institute

ANTIbacterial GRaphene/POlymer NANOcomposite.
ANTIGRPONANO: Antibakteriálne polymérne nanokompozity na báze grafénu.
Program: FP7
Project leader: Mgr. Markovic Zoran PhD.
Duration: 1.12.2015 - 30.11.2018

Conjugated Antisense system for Selective and Specific BCR-ABL supprEssion: An innovaTive straTegy for CML treatment.
CASSETTE: Konjugovaný anti-sense systém pre selektívne a špecifické umlčanie BCR -ABL: Inovatívna stratégia pre liečbu CLM.
Program: FP7
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.4.2015 - 31.3.2018

Bio-friendly multifunctional polymers.
Ekologicky nezávadné multifunkčné polyméry.
Program: Bilateral - other
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Dye-sensitized solar cell based on perovskite solid-state electrolyte (DOPE)
Farbivom senzibilizované solárne články na báze pevných perovskitových elektrolytov.
Program: Multilateral - other
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.9.2016 - 31.8.2018

Functional Star Architectures Based On Cyclodextrin Cores And Bioinspired Synthetic Arms For Versatile Drug Delivery Systems.
Funkčné hviezdicové architektúry skladajúce sa z cyklodextrínového jadra a bioinšpirovaných syntetických ramien pre všestranné systémy aplikovateľné ako nosiče liečiv.
Program: FP7
Project leader: Mgr. Peptu Kristián PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Luminescent silk nanofibers as platforms for sensing devices.
Luminiscenčné hodvábne nanovlákna ako platformy pre snímacie zariadenia.
Program: Bilateral - other
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2017

Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp): two main problems to be solved for composite materials : (1) adequate dispersion of the nano-carbon reinforcement material, and (2) strong enough interfacial bonding between the nano- c
Multifunkčné nano-uhlíkové kompozitné materiály: riešenie dvoch hlavných problémov týchto materiálov (1) dostatočná dispergácia nano-uhlíkového plniva, (2) dostatočne silná medzifázová interakcia nano-uhlíkové plnivo a kompozitná matrica.
Program: COST
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.4.2016 - 30.4.2020

Andvanced LC-MSn for characterization of bio-polymers and their degradation products.
Pokročilá LCn-MSn metóda pre charakterizáciu bio-polymérov a produktov ich degradácie.
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Šišková Alena PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques (StableNextSol).
Stabilizovaná fotovoltaika ďalšej generácie: objasnenie mechanizmov degradácie organických solárnych článkov komplementárnymi charakterizačnými technikami (StableNextSol).
Program: COST
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.2.2015 - 31.3.2018

Kinetic coefficients and models for existing and future polymerization processes and systems at BASF.
Stanovenie rýchlostných konštánt a modelovanie súčasných a v budúcnosti študovaných polymerizačných procesov a systémov v BASF.
Program: Multilateral - other
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.9.2015 - 31.8.2018

The synthesis of well-defined new copolymers using living polymerization methods and advanced chromatographic techniques.
Syntéza dobre definovaných nových kopolymérov pomocou živých polymerizačných metód a pokročilých chromatografických techník.
Program: Other
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

Synthesis of functionalized biocompatible polyester copolymers.
Syntéza funkcionalizovaných biokompatibilných polyesterových kopolymérov.
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Study of surface properties of selected functionalized polyolefins.
Štúdium povrchových vlastností vybraných funkcionalizovaných polyolefínov.
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Novák Igor PhD.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2018

The total number of projects: 13