The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Chemistry

Glycan biomarkers analysis as a tool for biomedicinal research, follow-up and diagnosis of tumor diseases
Analýza glykánových biomarkerov ako nástroj pre biomedicínsky výskum, sledovanie a diagnostiku nádorových ochorení
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2018

CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated biomarkers
CliniMARK: 'Dobré biomarkerové praktiky' pre zvýšenie počtu klinicky validovaných biomarkerov
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 14.3.2017 - 13.3.2021

Electrochemical LEctin and glycan biochips integrated with NAnostructures
Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované s nanoštruktúrami
Program: FP7
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.1.2013 - 31.12.2017

European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)
Európsky systém na podporu výskumu a aplikácií karotenoidov v potravinárstve a zdravotníctve
Program: COST
Project leader: Ing. Breierová Emília PhD.
Duration: 18.4.2016 - 17.4.2020

Instruct-ULTRA
Instruct-ULTRA
Program: Horizon 2020
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Nanostructured hybrid organic-inorganic solar cells
Nanoštruktúrové hybridné organicko-anorganické solárne články
Program: FP7
Project leader: Ing. Mičová Júlia PhD.
Annotation:Program: ERA-NET FP7 - KONNECT Joint Call 2015 "Resources and Sustainability"
Duration: 1.9.2016 - 31.8.2018

Challenging organic syntheses inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery
Náročné organické syntézy inšpirované prírodou – od chémie prírodných produktov k objavu liečiv
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Duration: 16.3.2015 - 15.3.2019

O-Specific polysaccharide responses and cholera
Odozva O-špecifických polysacharidov a cholera
Program: Inter-institute agreement
Project leader: Ing. Bystrický Slavomír DrSc.
Duration: 4.10.2014 - 31.3.2019

Production of biosurfactants by cloud microorganisms: Impact on cloud microphysics and application in biotechnology
Produkcia biosurfaktantov mikroorganizmami z oblakov: Dopad na mikrofyziku oblakov a biotechnológiu
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Duration: 4.1.2016 - 29.12.2017

Study of reaction mechanism of glycosyl transferases using ab initio molecular dynamics as a tool for design of inhibitors
Štúdium reakčného mechanizmu glykozyltransferáz použitím ab initio molekulovej dynamiky ako pomôcky pri návrhu inhibítorov
Program: FP7
Project leader: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2018

Valorisation of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals, materials & fuels using low environmental impact technologies
Zhodnotenie vedľajších prúdov spracovania lignocelulózovej biomasy pre udržateľnú produkciu chemikálií, materiálov a palív pomocou technológií s nízkym dopadom na životné prostredie
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 15.5.2014 - 14.5.2018

The total number of projects: 11