Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

  IX. Slovensko-Česká konferencia Polyméry 2016 Hotel Academia – KC Stará Lesná 08.06.2016 10.06.2016
  Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do 18. storočia Košice 09.06.2016 10.06.2016
  CSMAG'16, Česká a slovenská konferencia o magnetizme Košice 13.06.2016 17.06.2016
  Dni Antona Točíka Nitra 15.06.2016 15.06.2016
  9. Ivanské dni mladých biológov ÚBGŽ SAV, Ivanka pri Dunaji 21.06.2016 21.06.2016
  16th Central European Conference on Cryptology (CECC) Piešťany 22.06.2016 24.06.2016
  TOXCON 2016 Stará Lesná, Vysoké Tatry 22.06.2016 24.06.2016
  Paradigmy budúcich zmien v 21.storočí VI Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 27.06.2016 29.06.2016
  Sociológia a každodennosť Bratislava 28.06.2016 28.06.2016
  8th Mid-European Clay Conference (MECC) Košice, Slovensko 04.07.2016 08.07.2016
  MECC 2016 - 8. Stredoeurópska ílová konferencia Košice 04.07.2016 08.07.2016
  Staré a nové koncepty literárnej vedy v globalizovanom svete Viedeň 22.07.2016 23.07.2016
  Modal Metaphysics: Issues on the (Im)possible IV Bratislava 30.08.2016 31.08.2016
  Katastrofy, pohromy a nešťastia v dejinách našich miest Bratislava 01.09.2016 30.09.2016
  30. medzinárodná konferencia z teórie reálnych funkcií Stará Lesná 04.09.2016 09.09.2016
  2. svetový kongres INPPO Bratislava 04.09.2016 08.09.2016
  30. medzinárodná letná konferencia z teórie reálnych funkcií Stará Lesná 04.09.2016 09.09.2016
  BIMac 2016 - 22. Bratislavská konferencia o makromolekulách Hotel Holday Inn, Bratislava, Slovensko 06.09.2016 09.09.2016
  Parallel Numerical Computing and Its Applications Smolenice 07.09.2016 09.09.2016
  The 9th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES Chorvátsko, Vrsar 13.09.2016 16.09.2016
  4th International Conference on Biohydrology Almería, Spain 13.09.2016 16.09.2016
  15. česko-slovenské konfrontácie Česká republika 14.09.2016 16.09.2016
  Sídelné stratégie vo vzťahu k trasám diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny v neskorej dobe bronzovej až v dobe laténskej Pezinok 15.09.2016 18.09.2016
   15. ročník medzinárodnej konferencie GEOTECHNIKA-2016 – Pokrokové metódy a tradície v geotechnike Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry 21.09.2016 23.09.2016
  3rd Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants Košice 21.09.2016 23.09.2016
  25 Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016. Bratislava 21.09.2016 23.09.2016
  Otázky neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska. Banská Štiavnica 26.09.2016 29.09.2016
   Forum Carpaticum 2016 “Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive” Bukurešť, Rumunsko 28.09.2016 30.09.2016
  Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 29.09.2016 29.09.2016
  Definovanie a analýza megatrendov a výhľadových štúdií v oblasti životného prostredia KC Smolenice 01.10.2016 01.10.2016
  Migračné procesy v Československu Liberec 01.10.2016 30.10.2016
  Hranice krajín, hranice komitátov, dynastické skupiny krajín – vytváranie a premeny (11.-15. storočie) Prešov 01.10.2016 31.12.2016
  Norma a jej kodifikácia Bratislava 04.10.2016 05.10.2016
  9. vedecká konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV Zuberec 04.10.2016 06.10.2016
  10th International Tooling Conference Bratislava 04.10.2016 07.10.2016
  Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti) Bratislava 05.10.2016 07.10.2016
  Hry a medzihry: hypermédiá v každodennom živote Ústav svetovej literatúry SAV 05.10.2016 05.10.2016
  Archeologické štúdie k včasnému stredoveku Nitra 11.10.2016 12.10.2016
   Stretnutie mladých historikov VI.: Kríza alebo úsvit civilizácie? Migračné procesy v dejinách Európy Košice 12.10.2016 12.10.2016
  Fajka stratená, fajka objavená Nitra 14.10.2016 16.10.2016
  Komisia experimentálnej kardiológie: 400 rokov kardiovaskulárneho výskumu - pocta Harveymu KC Academia, Stará Lesná 17.10.2016 19.10.2016
  Pamäť literárnej vedy XIII: Štefan Drug Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 18.10.2016 18.10.2016
  Philosophy of Language (I): Semantics of Fictional Discourse Bratislava 20.10.2016 21.10.2016
  XXV. kolokvium mladých jazykovedcov Bratislava 20.10.2016 21.10.2016
   XXV. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy Hrádok pri Jelšave 20.10.2016 21.10.2016
  21. česko-slovenský geografický akademický seminár Bratislava 21.10.2016 22.10.2016
   Alzheimer's disease - the epidemic of Third Millenium. Are we ready to face it? Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí SR, Bratislava 29.10.2016 29.10.2016
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2015 – 2016 Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 08.11.2016 08.11.2016
  28.Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Nitra 09.11.2016 12.11.2016
  Biotechnológie a kovy 2016 Košice 10.11.2016 11.11.2016
  Solid State Surfaces and Interfaces (SSSI 2016) Hotel Signal, Piešťany, Slovakia 21.11.2016 24.11.2016
  Východiská a perspektívy poetiky slovenskej literatúry po roku 1945 Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 22.11.2016 22.11.2016
  Recyklácia odpadov XX Ostrava, Česká Republika 24.11.2016 25.11.2016
  Johan Huizinga a stredná / stredovýchodná Európa Ústav svetovej literatúry SAV 24.11.2016 25.11.2016
  Prínos osobností pre rozvoj kultúry Gemera a Malohontu III Jelšava 02.12.2016 02.12.2016
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geologického prieskumu Hotel Repiská – Demänovská dolina 06.12.2016 07.12.2016
  Pamäť literárnej vedy XIV: Eva Fordinálová Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 06.12.2016 06.12.2016

Staršie konferencie SAV

  Seniori v spoločnosti: problémy a riešenia Bratislava 12.06.2015 12.06.2015
   Konferencia o úspechoch stelárnej astronómie, Bezovec 2015 Bezovec, Slovensko 05.07.2015 07.07.2015
  2. letná škola IEEE EMBS o nových technológiách a aplikáciách v telemedicine. Kongresové centrum SAV v Smoleniciach 16.08.2015 22.08.2015
  67. zjazd chemikov GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry Slovenská republika 07.09.2015 11.09.2015
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí V. Adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava 10.09.2015 10.09.2015
  VII. medzinárodná vedecká konferencia "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby" Bratislava 17.09.2015 18.09.2015
  Biologická liečba v teórii a praxi II Bratislava 23.09.2015 23.09.2015
  EXTRAPOLÁCIE 2015 Košice 24.09.2015 25.10.2015
  Behind the Curtain of Canine and Feline Dementia: from neuroscience research to treatment Košice 06.10.2015 06.10.2015
  Skúmania sociálnej reality - Konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia Sociologického ústavu SAV Smolenice 08.10.2015 09.10.2015
  Autumn School on Advanced Adsorption and Oxidation Techniques for the Removal of Xenobiotics and 2nd Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants Thessaloniki, Grécko 12.10.2015 15.10.2015
  Prístupy k skúmaniu každodennosti Bratislava 15.10.2015 15.10.2015
  The Immune and Nervous systems; teamwork, ageing and diseases Smolenice 20.10.2015 22.10.2015
  Recyklácia odpadov XIX Krakov, Poľsko 22.10.2015 23.10.2015
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík Bratislava 27.10.2015 27.10.2015
  Prelomové obdobie dejín (spoločnosť, kultúra a politika roku 1515) Bratislava 01.11.2015 30.11.2015
  Growth and Employment in Europe Bratislava 03.11.2015 04.11.2015
  IV.Labudove dni Smolenice 04.11.2015 06.11.2015
  4th Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News SURFINT-SREN IV Florencia 23.11.2015 26.11.2015
  Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity Bratislava, SÚ SAV 25.11.2015 25.11.2015
  Ideálne mesto - utópia a skutočnosť Varšava 02.12.2015 02.12.2015
   Medzinárodná konferencia o výskume premenných hviezd, KOLOS 2015 Stakčín, Kolonica, Slovensko 03.12.2015 05.12.2015
  Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky Bratislava 11.12.2015 11.12.2015
  EUROFÓRUM: Postup pri makroekonomických nerovnováhach v Eurozóne: Teoretické pozadie a praktické skúsenosti Bratislava 18.12.2015 18.12.2015
  Zasadnutie Európskej archeologickej rady (EAC) Nitra 15.01.2016 16.01.2016
  Literárnohistorické kolokvium IV: Klasicizmus Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 28.01.2016 28.01.2016
  9th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Rakúsko 23.02.2016 28.02.2016
  Medzinárodné vedecké kolokvium pri príležitosti 70. narodenín prof. PhDr. Petra Zajaca, DrSc. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 21.03.2016 21.03.2016
  New trends in solar cells Bratislava 19.04.2016 22.04.2016
  5. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická diskusia 2016 (GEPAARD 2016) Gánovce, SR 28.04.2016 29.04.2016
  43. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 10.05.2016 13.05.2016
  Bilaterálne sympózium Slovenskej a Srbskej Fyziologickej spoločnosti Smolenice 15.05.2016 18.05.2016
  Joint Meeting of the Slovak and Serbian National Physiological Societes Smolenice 15.05.2016 18.05.2016
  XII. české a slovenské parazitologické dny Ledeč nad Sázavou 16.05.2016 20.05.2016
  KELTI 2016. 17. medzinárodná konferencia Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku. Téma: Centrá strednej doby laténskej Trenčianske Teplice 17.05.2016 20.05.2016
  Medzinárodné sympózium Neuroimunológia 2016 Smolenice 18.05.2016 21.05.2016
  Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916) Bratislava 19.05.2016 19.05.2016
  Česko-slovenské seizmologické dni 2016 Stará Lesná 25.05.2016 27.05.2016
  XXI. MEDZINÁRODNÁ AKUSTICKÁ KONFERENCIA Kočovce pri Novom Meste N//Váhom 30.05.2016 31.05.2016