Aktuality

Ocenenie špičkových publikácií autorov SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 5.7.2018, videné 1096-krát

Súčasťou odovzdávania výročných Cien SAV 3. júla na zámku v Smoleniciach bolo aj oceňovanie autorov SAV, ktorým sa vďaka vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, ktorých práce získali mimoriadne množstvo citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach a ktorých špičkové vedecké monografie vyšli v renomovaných vydavateľstvách, rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou.

Ocenenia odovzdával predseda SAV prof. Pavol Šajgalík spoločne s prof. Petrom Samuelym, podpredsedom SAV pre vedu, výskum a inovácie. Akadémia chce aj týmto spôsobom stimulovať a ohodnocovať medzinárodnú viditeľnosť výskumu v SAV.

1/ V kategórii špičkových časopiseckých publikácií s najvyšším indexom SJR (Scimago Journal Ranking) SAV ocenila nasledujúcich autorov:

Dr. Robert Turanský, Dr. Ján Brndiar a prof. Ivan Štich z Fyzikálneho ústavu SAV za prácu: Subatomic-scale force vector mapping above a Ge(001) dimer using bimodal atomic force microscopy, ktorá ukázala aplikáciu novej metódy AFM rozširujúcej jej zobrazovanie zo skalárnych na vektorové veličiny a to na subatomárnej škále.

Ocenenie získal aj Dr. Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV za publikáciu: Formation of recurring slope lineae on Mars by rarefied gas-triggered granular flows, ktorá vyšla v Nature Geoscience. Práca priniesla fyzikálnu interpretáciu štruktúr pozorovaných na povrchu Marsu, ktoré sa môžu javiť ako pozostatok po tečúcej vode.

Ocenený bol aj Dr. Adam Tomašových z Ústavu vied o Zemi SAV za prácu: Decoupling of latitudinal gradients in species and genus geographic range size: a signature of clade range expansion. V práci išlo o modelovanie geografického rozšírenia morských organizmov na globálnej mierke a o porovnávanie s údajmi z Tichého a Atlantického oceánu. Rýchlosť vznikania nových druhov výrazne prispieva k tomu, či je ich výskyt limitovaný do jednej oblasti alebo či majú rozsiahlu distribúciu, a tým pádom aj ako sú náchylné na vyhynutie.

Dr. Ján Brndiar a prof. Ivan Štich z Fyzikálneho ústavu SAV boli ocenení aj za publikáciu: Limitations of Structural Superlubricity: Chemical Bonds versus Contact Size, ktorá vyšla v časopise ACS Nano. Práca dáva odpoveď na otázku, za akých podmienok sa mezoskopické nanočatice dokážu po povrchoch posúvať bez merateľného trenia a vykazovať superlubricitu.

V rovnakom časopise vyšla aj ďalšia ocenená práca – konkrétne autorov: Dr. Pavla Szaba, Dr. Jozefa Kačmarčíka a prof. Petra Samuelyho z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Publikácia s názvom: Superconducting Ferromagnetic Nanodiamond ukázala, že v polykryštalickom bórom dopovanom diamante, ktorého zrná sú pokryté vodíkom, dochádza ku koexistencii dvoch obvykle protichodných javov, supravodivosti a feromagnetizmu.

Ten istý kolektív autorov bol ocenený aj za ďalšiu prácu, tiež publikovanú v časopise ACS Nano: Bosonic Confinement and Coherence in Disordered Nanodiamond Arrays. V rámci nej bola na diamantových zrnách menších ako mikrometer pozorovaná a popísaná prítomnosť  unikátneho lokalizovaného supravodivého stavu, ktorý tvoria silne lokalizované fázovo nekoherentné Cooperove páry. 

2/ V kategórii vedeckých publikácii s vysokým počtom citácií ocenenie získali:

Doc. Fedor Gӧmӧry, Dr. Mykola Solovyov a Ing. Ján Šouc z Elektrotechnického ústav SAV za prácu: Experimental realization of a magnetic cloak, ktorá vyšla v Science a dokumentuje možnosť zhotoviť plášť magnetickej neviditeľnosti z kombinácie feromagnetického a supravodivého materiálu do jednoduchej dvojvrstvovej štruktúry.

Ďalším oceneným v tejto kategórii je Dr. h. c. prof. Peter Baláž z Ústavu geotechniky SAV za monografiu: Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering z vydavateľstva Springer-Verlag Berlín Heidelberg. Monografia pojednáva o dopadoch mechanochémie  na klasické odvetvia baníctva a hutníctva až po jej moderné aplikácie v súčasných nanotechnológiach.

Prof. Peter Baláž sa podieľal spolu s autormi: Dr. Marcelou Achimovičovou, Dr. Matejom Balážom, Dr. Erikou Dutkovou – všetci s Ústavu Geotechniky SAV a s doc. Petrom Billikom z Ústavu merania SAV aj na ďalšej ocenenej práci s názvom: Hallmarks of mechanochemistry: From nanoparticles to technology. Tento prehľadný článok, vytvorený šestnástimi mechanochemikmi z desiatich krajín, sa zameriava na popis zvláštností mechanochémie, ktoré ju odlišujú od iných chemických disciplín.

Prof. Karol Marhold z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV bol ocenený za prácu: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code). Získala za roky 2014-2016 neuveriteľných 1109 citácií. Medzinárodný kód nomenklatúry rias, húb a rastlín reguluje tvorbu vedeckých názvov všetkých organizmov, ktoré sú v súčasnosti považované za riasy, huby alebo rastliny. Je asi celosvetovo najpoužívanejšou príručkou v oblasti štúdia týchto druhov organizmov.

Ďalším oceneným je Dr. Zdenko Špitálsky z Ústavu polymérov SAV za publikáciu: Carbon nanotube-polymer composites: Chemistry, processing, mechanical and electrical properties. Publikácia je review, ktoré sa zaoberá polymérnymi kompozitami plnenými uhlíkovými nanorúrkami. V prvej časti rozoberá možné povrchové modifikácie týchto uhlíkových nanočastíc s následnými možnými spôsobmi prípravy nanokompozitov.

Ocenené boli aj tri práce autorov z Ústavu krajinnej ekológie SAV: Continent-wide response of mountain vegetation to climate change, autorov: Dr. Petra Barančoka, CSc. a Dr. Jána Krajčího. V článku sú vyhodnotené výsledky sledovania zmien vysokohorskej vegetácie a zmien teplotných pomerov z európskych výskumných lokalít z rokov 2001 a 2008. Na základe porovnania 867 vegetačných zápisov zo 60 pozorovacích stanovíšť a príslušných meteorologických dát bolo zistené, že prebiehajúca zmena klímy postupne mení rastlinné spoločenstvá v horskom prostredí najvyšších európskych horských systémov.

Druhou je publikácia autorov: Dr. Róberta Kanku, PhD. a Mgr. Jozefa Kollára, PhD. s názvom: Recent plant diversity changes on Europe's mountain summits. Práca priniesla zásadné informácie, ktoré potvrdzujú zrýchľujúce sa zmeny klímy vyvíjajúce silný tlak na flóru horských systémov Európy.

Treťou ocenenou prácou z ÚKE SAV je práca Dr. Róberta Kanku: Biodiversity differences between managed and unmanaged forests: meta-analysis of species richness in Europe. S využitím matematicko-štatistickej metódy meta-analýzy bolo vybraných a analyzovaných 49 publikovaných vysokimpaktovaných článkov obsahujúcich 120 individuálnych porovnaní druhového bohatstva medzi neobhospodarovanými a obhospodarovanými lesmi v celej Európe.

Poslednou ocenenou prácou v tejto kategórii bola monografia Dr. Karola Pietu z Archeologického ústavu SAV: Keltské osídlenie Slovenska: mladšia doba laténska. Publikácia prináša nový prehľad dejín nášho územia počas ostatných piatich storočí starého letopočtu, ktoré vtedy patrilo do okruhu vyspelej keltskej civilizácie.

3/ Špičková vedecká monografia

Ide o vysokokvalitné monografie, ktoré vyšli v roku 2017 v renomovaných, medzinárodnou vedeckou obcou uznávaných vydavateľstvách.

Ocenenie získal doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. z Geografického ústavu SAV za kolektívnu monografiu: European Landscape Dynamics: Corine Land Cover Data. Kniha približuje metódy identifikácie, analýzy a hodnotenia krajinnej pokrývky Európy a jej zmien v období rokov 1990-2012 aplikáciou satelitných snímok, dokumentuje tiež príklady riešenia environmentálnych problémov v Európe na báze údajov CORINE land cover, ako aj budúcnosť ich ďalšieho generovania.

Ďalšou ocenenou bola PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. z Historického ústavu SAV za monografiu Barbara von Cilli, ktorá je prvou biografiou venovanou významnej stredovekej kráľovnej Barbore Celjskej.

Oceneným bol aj PhDr. Jozef Marián Gálik, DrSc. bývalý dlhoročný zamestnanec Ústavu orientalistiky SAV, a to za prácu: From Goethe, Nietzsche to Rilke: Studies in Sino-German Interliterary Process. Táto monografia pozostáva zo sedemnástich vedeckých štúdií, ktoré vyšli v angličtine a v nemčine v rokoch 1968-2013 a do čínštiny boli preložené v poslednom desaťročí. Predstavuje značnú časť autorovho celoživotného diela.

Poslednou ocenenou bola Dr. Myrto Tsilimpounidi, PhD. zo Sociologického ústavu SAV za monografiu: Sociology of Crisis: Visualising urban austerity. Autorka podrobuje sociologickej analýze krízu a politiku škrtov v mestskom prostredí použitím metód z vizuálnej a urbánnej sociológie. (spn)

Foto: Vladimír Šimíček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha

Ocenenie doc. Fedora Gömöryho za spoluautorstvo práce s vysokým počtom citácií.
Príloha

Dr. Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV s rektorom UK prof. Karolom Mičietom.
Príloha

Príhovor predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka po odovzdaní ocenení.