Aktuality

Nielen o dejinách armády z nezvyčajného uhla pohľadu historikov

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 18.5.2017, videné 438-krát

Historičky Gabriela Dudeková a Elena Mannová z Historického ústavu SAV pripravili na vydanie v Spoločnosti Pro História rozsiahlu vyše 500 stranovú kolektívnu tematickú monografiu Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie.

Knihu dedikujú historikovi Vojtechovi Danglovi ako poctu jeho celoživotnému zameraniu na vojenskú históriu. Kniha má ambíciu osloviť nielen odborníkov, ale aj široké čitateľské publikum.

Editorky sústredili texty od 21 autorov. Je to signál, že o bádateľský záujem o túto oblasť dejín sa nemusíme obávať?

Editorka Gabriela Dudeková odpovedá:

„Vojtech Dangl nás inšpiroval svojimi prácami práve preto, že viaceré prekraču júhranice „klasických“ vojenských dejín, teda bitiek, vojvodcov a vojensko-politických aspektov histórie. K popularite jeho knižiek prispeli okrem pútavého štýlu výkladu práve menej tradičné témy, ako sú napríklad duely, súkromný život dôstojníkov, obraz armády v krásnej literatúre či v ľudových piesňach a podobne. Autori našej knižky zvolili témy, ktoré vypovedajú o dejinách armády práve z iného uhla pohľadu: približujú životné podmienky, osudy a myslenie dôstojníkov i radových vojakov, veteránov a ďalšie aspekty zaujímavé pre výskumníkov aj milovníkov (nielen vojenskej) histórie.“

Odborná publikácia má ambície osloviť širšie čitateľské publikum – mysleli ste pri jej zostavení na priestor školy – ako rozširujúci študijný materiál, alebo i na laických nadšencov vojenskej histórie?

“Hoci ide o vedeckú pulibkáciu, je napísaná prístupným jazykom a okrem obrazovej prílohy obsahuje viaceré ukážky z dobových dokumentov, napríklad vojenskej prísahy, predpisov pre vojakov z konca 18. storočia, modlitebných knižiek či vojenských piesní alebo spomienok vojakov na prvú svetovú vojnu. Ide pritom o pôvodné texty založené na novom výskume a doteraz málo alebo vôbec nevyužívaných prameňoch. Myslíme si, že aj preto môže zaujať rovnako odborníkov ako i laikov.”

 

Editorka Elena Mannová zhrnula zameranie a obsah publikácie:

„K jubileu vojenského historika Vojtecha Dangla, ktorý takmer celý život pôsobil ako civil medzi vojakmi, no výrazne ovplyvnil aj „nevojenskú“ historiografiu, vydali jeho kolegovia  knihu o vojakoch medzi civilmi – kapitoly k sociálno-kultúrnym dejinám vojenstva. Začínajú sa obdobím vlády Márie Terézie, v ktorom vzrástol význam armády ako záruky štátnej suverenity a zvrchovanej moci panovníčky, vďaka čomu vojaci a najmä dôstojníci získali aj lepšie sociálne a materiálne podmienky. Jednotlivé kapitoly sa venujú špecifikám armády Habsburskej monarchie v 18. storočí, vojenským predpisom, sociálnemu zabezpečeniu vyslúžilých vojakov, stereotypným predstavám o bojovej morálke jednotlivých etník i osudom vojakov šľachtického pôvodu – dobrodruha a spisovateľa baróna Friedricha Trencka a príslušníka významného luteránskeho rodu Imricha Zayho.

            V ďalšej časti knihy autori približujú postavenie a mentálny svet generality i radových vojakov počas prvej svetovej vojny – na príklade kariéry veliteľa ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska arcivojvodu Fridricha Habsburského, problém premeny „obetavých a spoľahlivých“ slovenských vojakov na začiatku vojny na „najväčších rebelov“ v jej závere i analýzou modlitebných knižiek pre vojakov.

            Nasledujúce kapitoly sa zameriavajú na rôzne aspekty vzťahu armády a dôsledkov prvej svetovej vojny v zložitom období rozpadu Habsburskej monarchie  a v medzivojnovom Československu: od prejavov antisemitizmu počas „rabovačiek“, cez budovanie kultu legionárov ako „hrdinov Veľkej vojny“, po utváranie československej vojenskej symboliky a budovanie nových vojenských tradícií, v ktorých mal kľúčové miesto odboj proti Habsburskej monarchii počas prvej svetovej vojny.

Záverečný blok obsahuje kapitoly o spomínaní na rozličné aspekty vojenstva. Venujú sa kultu „najväčšieho vojvodcu všetkých storočí“ Napoleona Bonaparte v literárnej tvorbe a publicistike štúrovcov, historickej pamäti a lojalitám vojenských veteránov za monarchie i za republiky, spomínaniu na prvú svetovú vojnu na príkladoch pomníkov padlým, vojenských cintorínov, kinematografie a klubov vojenskej histórie, a tiež komplikovaným osudom Štefánikovho pomníka od sochára Miroslava (Frica) Motošku, ktorý mal stáť v Banskej Bystrici, no nakoniec ho vybudovali slovenskí emigranti v Clevelande. Väčšina kapitol vychádza z doteraz nevyužitých prameňov a otvára mnohé nové otázky výskumu vojenstva zo sociálno-kultúrnej perspektívy.“

 

Autorský kolektív knihy Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie:

Juraj Babják, Marcela Bednárová, Valerián Bystrický, Miloslav Čaplovič, Gabriela Dudeková, Štefan Gaučík, Roman Holec, Ivan Kamenec, Daniela Kodajová, Ivona Kollárová, Dušan Kováč, Eva Kowalská, Michal Kšiňan, Ingrid Kušniráková, Peter Macho, Elena Mannová, Imrich Purdek, Vladimír Segeš, Miloslav Szabó, Božena Šeďová, Peter Šoltés.

 

Pripravila: Ľubica Suballyová

Príloha