Aktuality

Memorandum o spolupráci v oblasti biodiverzity, ekológie a životného prostredia

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 17.5.2017, videné 335-krát

Predstavitelia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky – minister životného prostredia Ing. László Sólymos, a Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV – riaditeľka Mgr. Anna Guttová, PhD., podpísali dňa 28. apríla 2017 Memorandum o spolupráci.

 

Obe zúčastnené strany si uvedomujú nezastupiteľný význam vedy, vzdelávania a ich prepojenia s praxou. Majú záujem prehĺbiť spoluprácu a angažovať sa v oblasti vzájomnej spolupráce pri riešení problematiky biodiverzity, ekológie a životného prostredia, Dohovoru o biologickej diverzite a jeho protokolov, Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby ako aj ústretovosti a pomoci pri tvorbe a príprave legislatívnych procesov a koncepcií v oblasti ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, územného plánovania, posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálneho monitoringu.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV má na Slovensku kľúčovú pozíciu vo výskume prirodzene rastúcich nižších a vyšších rastlín a ich spoločenstiev, vrátane inváznych, nepôvodných, endemických, ohrozených a kultúrnych druhov z hľadiska ekológie, evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie a fyziológie. Venuje sa tiež výskumu vybraných skupín živočíchov, prevažne bezstavovcov a rýb. Svojím významom, vedecko-technickým potenciálom má najlepšie predpoklady stať sa strategickým partnerom pri tvorbe legislatívnych koncepcií a vedecko-technických riešení.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky má záujem v čo najväčšej miere využívať odborné poznatky, nápady a pripomienky vedecko-výskumných odborníkov z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, prizývať ich do legislatívnych a pracovných komisií pri tvorbe zákonov, ale aj ďalších strategických a právnych dokumentov, vydávaných Ministerstvom životného prostredia SR. Rovnako bude dávať možnosť vedecko-výskumných odborníkom vyjadriť svoje stanovisko k materiálom predložených treťou stranou, ktoré sa vzťahujú na problematiku v pôsobnosti rezortu MŽP SR a vecne a obsahovo súvisia s predmetom výskumu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, prípadne s oblasťou vedy a výskumu ako takou. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky umožní zapojenie Centru biológie rastlín a biodiverzity SAV do aktivít Koordinačnej rady pre monitoring a podávanie správ podľa článku 17 Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a bude ich prizývať do spoločných projektov v oblasti biodiverzity a jej monitoringu.

Anna Bérešová