Aktuality

Vedci roka 2016 aj zo SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 16.5.2017, videné 1508-krát

Už od roku 1997 sa pravidelne udeľuje ocenenie osobností vedy a techniky s názvom Vedec roka SR. V utorok 16. mája slávnostne vyhlásili v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave laureátov už dvadsiateho ročníka tohto významného ocenenia.

Aj jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky organizovali Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. Zúčastnili sa na ňom aj Ľubomír Petrák, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a štatutári ceny – prof. Ján Turňa z CVTI SR, Dr. Dušan Gálik zo SAV, v zastúpení prof. Pavla Šajgalíka, predsedu SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na oceňovaní sa zúčastnili aj  ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Za rok 2016 boli odovzdané ocenenia v piatich kategóriách nasledujúcim osobnostiam:

V kategórií Vedec roka SR - Prof. RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.

V kategórií Vedkyňa roka SR - Ing. Márii Omastovej, DrSc.

(Ústav polymérov SAV v Bratislave) za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií - Doc. Ing. Radovanovi Hudákovi, PhD. (Strojnícka fakulta, TU v Košiciach) za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ - Prof. Ing. Danielovi Donovalovi, DrSc. (Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave)

za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU. Aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších 4 projektov v rámci Horizont 2020.

V kategórií Mladá osobnosť vedy - Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR ING (Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, SAV) za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov

Vedec roka 2016 prof. Pavel Povinec v poďakovaní pripomenul, že: „Vedu nemôžete brať ako prácu, je súčasťou nášho života. Potrebujem byť neustále v napätí nových myšlienok, akonáhle sa prestanete čudovať, skončili ste s vedou...“  

Vedkyňa roka Ing. Márii Omastovej, DrSc. zasa prirovnala vedeckú prácu k dlhej púti. „Stretávame na nej mnohých ľudí, ktorí nás ovplyvnia, inšpirujú, pomáhajú. Za každou usilovnou prácou prichádza výsledok a naša cesta aj vďaka nim ostáva inšpirujúca pre ďalšie generácie.“

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Jubilejný 20. ročník oceňovania sa koná opäť pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Petra Plavčana.

Za 20 rokov existencie súťaže Vedec roka SR boli ceny udelené spolu 99 významným slovenským vedcom a vedkyniam (vrátane tohto roku). Spomedzi nich možno spomenúť napríklad prvého Vedca roka, ktorým sa stal prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., odborník v oblasti teoretickej kvantovej optiky. Prvou ocenenou ženou sa stala PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. v kategórii Mladý výskumník roka, a to hneď v druhom ročníku udeľovania cien. Najväčší počet ocenených bolo v roku 2001 v kategórii Vedec roka, kedy si cenu prevzali dohromady traja vedci: RNDr. Imrich Barák, CSc, doc., RNDr. Dušan Kaniansky, CSc. a doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. 

Stano Ščepán

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2016 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.  

Videomedailóny ocenených nájdete na: 

Vedec roka SR: https://youtu.be/VRnq_oca-Rc

Vedkyňa roka SR: https://youtu.be/ivl1Xbvy8ak

Osobnosť roka v oblasti technológií: https://youtu.be/Gxy12Kvax4M

Osobnosť roka v programoch EU: https://youtu.be/vQVm3QUbppo

Mladá osobnosť vedy: https://youtu.be/t2c98cgo1_w  

 

 

 

 

 

 

Príloha

Ocenené vedecké osobnosti v piatich kategóriách - Vedec roka 2016.
Príloha

Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVŠ odovzdáva cenu Vedec roka prof. RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc.
Príloha

Vedkyňou roka sa stala Ing. Mária Omastová, DrSc.
Príloha

vedec_rok_sr_2016.jpg