Aktuality

Historika Vojtecha Dangla vyznamenal minister obrany SR

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 20.4.2017, videné 674-krát

Pracovníka Historického ústavu SAV PhDr. Vojtecha Dangla, CSc. vyznamenal minister Peter Gajdoš Pamätnou medailou ministra obrany Slovenskej republiky I. stupňa. Ocenenie nášmu významnému vojenskému historikovi slávnostne odovzdal minister pri príležitosti jeho životného jubilea  (narodil sa 15. 4. 1937) „za rozvoj vojenskej historickej vedy“ a „za mimoriadne zásluhy pri zvyšovaní historického povedomia príslušníkov ozbrojených síl“. Osobne vyjadril V. Danglovi vďaku za celoživotný prínos, najmä za spoluautorstvo na sérii monografií Vojenské dejiny Slovenska, významný podiel na založení i redakčnom vedení časopisu Vojenská história a tiež za jeho dlhoročnú spoluprácu s Vojenským historickým ústavom.

Priekopník vojenskej historickej vedy V. Dangl patrí k zakladateľom tohto odboru na Slovensku, avšak svojím prístupom významne prekračuje rámec dejín armády a vojenstva. Po štúdiu histórie a filozofie na Karlovej Univerzite v Prahe pôsobil na viacerých pracoviskách vojenského historického výskumu na Slovensku, z toho takmer 35 rokov na pôde terajšieho Vojenského historického ústavu, od roku 2004 pracuje v Historickom ústave SAV. 

Vojtech Dangl patrí k veľmi plodným autorom – je autorom 14 vedeckých a odborných monografií, spoluautorom 10 kolektívnych monografií, 11 encyklopedických diel a vyše 50 vedeckých štúdií. Jeho výberová bibliografia obsahuje vyše 250 titulov. O vedeckej úrovni jeho prác svedčí vysoká citovanosť doma i v zahraničí. Témy skúmal vždy v kontexte širších celospoločenských pomerov a udalostí, takže sú výrazným prínosom pre poznanie dovtedy málo preskúmaných období a problémov – napríklad Osmanskej okupácie dnešného Slovenska, stavovských povstaní, vojenských a politických osobností, vzťahu armády a spoločnosti, národnostných problémov, antimilitarizmu, každodenného života dôstojníkov, súbojov a iných, aj celkom nových otázok. Inšpiratívne sú najmä jeho sociálno-kultúrne a interdisciplinárne prístupy a využívanie menej tradičných historických prameňov, ako sú napr. ľudová slovesnosť a umelecká literatúra. Nielen vysoká odborná kvalita, ale aj pútavý štýl písania a schopnosť priblížiť čitateľom poznatky príťažlivým spôsobom sú dôvodmi čitateľskej obľuby kníh a takmer 160 populárno-vedeckých článkov V. Dangla. K jeho najvýznamnejším prácam, ktoré vznikli na pôde Historického ústavu, patria: Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia (2006), Bitky a bojiská v našich dejinách 2 (2007), Pod zástavou cisára a kráľa (2009), Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska (v spoluautorstve s V. Segešom, 2012), autorská a edičná práca na dvoch zväzkoch Chronológie dejín Slovenska a Slovákov (2014).

Vojtech Dangl je nositeľom viacerých ocenení, je členom vedeckých spoločností a redakčných rád vedeckých časopisov doma i v zahraničí, nezastupiteľná je jeho školiteľská a odborná konzultačná práca. Popri vedeckých a odborných kvalitách tejto mimoriadnej osobnosti vyniká jeho ľudský charakter, kolegialita, ochota pomôcť, schopnosť vidieť problémy z nadhľadu, humor a nezlomný optimizmus.

Ocenenému jubilantovi gratulujeme, prajeme pevné zdravie, silu a veľa inšpirácií pri ďalšej práci i v osobnom živote!

Gabriela Dudeková, Historický ústav SAV

Príloha

Historik Vojtech Dangl.
Príloha

Minister obrany SR Peter Gajdoš a historik Vojtech Dangl