Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Elena Mannová, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie : pocta Vojtechovi Danglovi [A Soldier among Civilians, a Civilian among Soldiers. The Relationship between the Army and Society during the Modernization Period]. Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. ; recenzenti: Dušan Škvarna, Peter Švorc. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: FAI
 • DUDEKOVÁ, Gabriela - MANNOVÁ, Elena. Záver. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 433-437. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: GII
 • KURINCOVÁ, Elena - MANNOVÁ, Elena. Die Musealisierung der Geschichte Bratislavas als einer multiethnischen Stadt. Konzeption und Wirklichkeit. In Erinnern - Austellen - Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum. - Essen : Klartext Verlag, 2017, s. 93-118. ISBN 978-3-8375-1689-0.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: BEE
 • MANNOVÁ, Elena. "Éljen" kráľovi a "Trikrát sláva" prezidentovi : spolky vojenských veteránov v Bratislave za monarchie a za republiky ["Éljen" to the King and " Three Cheers" for the President. Military Veterans Associations in Bratislava under Monarchy and during Republic]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 363-396. ISBN 978-80-89910-01-4.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • MANNOVÁ, Elena. "Stredoveká Matka Tereza" podoby svätej Alžbety Uhorskej v kolektívnom spomínaní ["Mother Teresa of the Middle Ages". Representations of Saint Elisabeth of Hungary in Collective Memories]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 11-31.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADFB
 • MANNOVÁ, Elena. Spoločenské elity Prešporka v 19. storočí : reprezentácie meštianstva v spolkovom živote a pri inscenovaní pohrebov. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, 2016, zv. 28, s. 99-132. ISSN 0524-2428.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • MANNOVÁ, Elena. Temperance societies: Slovak. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2017, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-274520>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Sports in Slovakia. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-226260>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Scholarly and cultural societies: Slovak. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-274702>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Commemorations, festivals: Slovak. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-160890>. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Spolky ako fenomén 19. storočia : Uhorsko a Rakúsko za dualizmu - dva svety s rozdielnou občianskou kultúrou. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 3, s. 48-53. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MANNOVÁ, Elena. Prešporské spolky. In In ba : informačný magazín Bratislavy s kultúrno-spoločenským zameraním, október 2017, s. 26-27. ISSN 2453-7780. Typ: GII
 • MANNOVÁ, Elena - DUDEKOVÁ, Gabriela. Collegium carolinum 60-ročné a konferencia o habsburskej monarchii ako "kooperatívnom impériu". In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 376-378. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • MANNOVÁ, Elena. Mnohonásobné kódovanie historickej pamäti : (úvod). In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 51, s. 7-11. Typ: GII
 • MANNOVÁ, Elena. Sme naprogramovaní mýtmi ? In Kód : konkrétne o divadle, 2017, roč. 11, č. 7, s. 2. ISSN 1337-1800. Typ: GII
 • SUBALLYOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Gabriela - MANNOVÁ, Elena. Nielen o dejinách armády z nezvyčajného uhla pohľadu. In Aktuality [SAV]. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6905>. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus